Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Daňovníci, ktorí v roku 2022 dosiahli zdaniteľné príjmy, majú spravidla povinnosť podať daňové priznanie. Základné informácie o podávaní daňových priznaní v roku 2023, nájdete v článku.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vyplýva fyzickým a právnickým osobám zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

O tom, aké zmeny prinesie novela zákona o dani z príjmov, sa dočítate v článku Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahnu sumu 2 289,63 eur alebo ak vykazuje daňovú stratu. Daňovník vykáže daňovú stratu, ak jeho daňové výdavky sú vyššie ako zdaniteľné príjmy (v tomto prípade môžu byť zdaniteľné príjmy aj nižšie ako 2 289,63 eur).

Zdaniteľné príjmy sú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmu oslobodené. Do hranice zdaniteľných príjmov v sume 2 289,63 eur sa zahŕňajú aj nepeňažné príjmy ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality či miery opotrebenia plnenia. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. rezidenta SR).

Kto nemusí podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak:

 • dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (zo zamestnania) a požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti alebo
 • dosiahol len zdaniteľné príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov a vybratím tejto dane je daňová povinnosť splnená (napr. podiel fyzickej osoby - spoločníka na zisku spoločnosti) alebo ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok na daň, alebo
 • dosiahol len zdaniteľné príjmy, ktoré sú oslobodené od dane (napr. dávky sociálneho poistenia), alebo
 • dosiahol len zdaniteľné príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. úver).

Fyzické osoby podávajú dobrovoľne daňové priznanie, napr. z dôvodu vzniku daňového preplatku alebo povinne na základe výzvy správcu dane.

Podrobnejšie informácie nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Vzory tlačív daňového priznania fyzických osôb za rok 2022 (v roku 2023)

Ministerstvo financií SR vydalo oznámením č. MF/016141/2022-721 nové vzory tlačív daňových priznaní za rok 2022. Fyzické osoby podávajú daňové priznanie v roku 2023 na dvoch typoch daňových priznaní:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, ktoré bolo vydané oznámením č. MF/016138/2022-721,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, ktoré bolo vydané oznámením č. MF/016139/2022-721.

Tlačivá nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023).

Okrem vzorov daňových priznaní bolo vydané oznámením č. MF/016055/2022 aj nové poučenie na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov. Nové vzory daňových priznaní sú určené pre daňovníkov, ktorých posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31. decembri 2022.

Kedy daňovník podáva daňové priznanie fyzických osôb typ A, resp. typ B za rok 2022 (v roku 2023)

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A daňovník použije, ak v roku 2022 dosiahol zdaniteľné peňažné alebo nepeňažné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (prípadne aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené alebo boli zdanené zrážkou). Ide predovšetkým o príjmy zo zamestnania, resp. z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, atď.).

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B daňovník použije, ak v roku 2022 dosiahol zdaniteľné príjmy (alebo ich kombináciu):

 • z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) – napr. príjmy zo živnosti alebo z výkonu činnosti daňového poradcu, veterinára alebo audítora,
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov) – napr. príjmy znalcov, tlmočníkov, športových odborníkov, osobných asistentov,
 • z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) – napr. príjmy z prenájmu bytu alebo hnuteľnej veci, ktorá sa prenajíma ako príslušenstvo k nehnuteľnosti,
 • z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) – príjmy vyplácané podľa autorského zákona, ak sa daňovník vopred písomne nedohodol s platiteľom dane o nevyberaní dane zrážkou,
 • z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) – napr. príjmy z úrokov z poskytnutej pôžičky inej fyzickej osobe,
 • ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov) – napr. príjmy z prevádzkovania živnosti bez živnostenského oprávnenia, príjmy z príležitostného prenájmu automobilu

Ak daňovník dosiahol okrem vyššie uvedených druhov zdaniteľných príjmov aj príjmy zo zamestnania, uvedie ich v daňovom priznaní typ B.

Prečítajte si tiež

Daňovníci, ktorí dosiahli zdaniteľné príjmy len zo zamestnania a nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti alebo nepredložili včas potrebné doklady (napr. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch z iného zamestnania) majú povinnosť podať daňové priznanie typ A, ak celková hrubá mzda v roku 2022 presiahla sumu 2 289,63 eur.

Informácie k vyplneniu daňových priznaní fyzických osôb, aj vyplnené vzorové daňové priznania za rok 2022 nájdete v článkoch:

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – ako na to?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2022 (v roku 2023)

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ A (vzor)

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie živnostníka za rok 2022

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Článok pokračuje pod reklamou

Prílohy k daňovému priznaniu fyzickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Daňovník podávajúci daňové priznanie k dani z príjmov typ A alebo typ B prikladá k daňovému priznaniu prílohy, najmä potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo všetkých zamestnaní, kópiu rodného listu, ak nebola predložená už v minulosti, potvrdenie o návšteve zahraničnej školy (na účely uplatnenia daňového bonusu na dieťa), kópiu potvrdenia vydaného veriteľom o úveroch na bývanie (na účely uplatnenia daňového bonus na zaplatené úroky), potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (na účel darovania 3 % zo zaplatenej dane). Daňovníka, ktorý podal daňové priznanie bez povinných príloh, správca dane vyzve na ich doplnenie.

Daňové priznanie k dani z príjmov typ Bpovinné prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania a do počtu príloh sa započítajú aj keď ich daňovník nevypĺňa (pretože pre ne nemá obsah). Ide o:

 • prílohu k § 30c zákona o dani z príjmov, v ktorej sa uvádzajú podrobnosti o projektoch na výskum a vývoj (každý projekt predstavuje samostatnú prílohu),
 • prílohu k evidencii a odpočtu výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona, 
 • prílohu k podielom na zisku (dividendám) a ostatným príjmom, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e a § 51h zákona o dani z príjmov, v ktorej sa uvádzajú dividendy a ostatné príjmy získané zo zdrojov v zahraničí,
 • prílohu o údajoch na účely sociálneho a zdravotného poistenia, v ktorej sa uvádza úhrn poistného a príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie u daňovníkov spravidla s príjmami zo zamestnania, z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023)

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v roku 2023 má každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo ten, koho vyzve správca dane. Právnická osoba založená s cieľom podnikania, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia, je povinná podať daňové priznanie vždy, a to bez ohľadu na výšku príjmov. Daňové priznanie je povinná podať aj zahraničná právnická osoba s príjmami zo zdrojov na území SR.

Prečítajte si tiež

U fyzických osôb je zdaňovacím obdobím vždy kalendárny rok. V prípade právnických osôb môže byť zdaňovacím obdobím kalendárny rok (od 01.01.2022 do 31.12.2022), hospodársky rok (napr. od 01.06.2022 do 31.05.2022) alebo iné obdobie (napr. kratšie obdobie u daňovníka, ktorý vznikol počas kalendárneho roka – zdaňovacie obdobie začína dňom vzniku a končí 31.12.2022). Predmetom dane právnickej osoby je podľa § 2 zákona o dani z príjmov príjem (výnos) z jej činnosti a z nakladania s jej majetkom.

Daňovníci – právnické osoby nezaložené alebo nezriadené s cieľom podnikať, podávajú daňové priznanie za predpokladu, že dosiahnu len zákonom vymedzené príjmy. Daňové priznanie v roku 2023 nepodávajú, ak majú spravidla len príjmy:

 • ktoré nie sú predmetom dane (napr. príjem získaný darovaním),
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 • ktoré sú oslobodené od dane (napr. príjmy z kostolných zbierok, členské príspevky podľa stanov občianskych združení).

Uvedené sa týka najmä občianskych združení, rozpočtových a príspevkových organizácií, náboženských spoločností, registrovaných cirkví, atď.

Podrobné informácie o daňovom priznaní právnických osôb nájdete v článkoch:

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Vzor tlačiva daňového priznania právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023)

Ministerstvo financií SR vo Finančnom spravodajcovi oznámením č. MF/016108/2022-721 vydalo nový vzor daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022. Tento vzor tlačiva použijú všetci daňovníci, ktorých posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31.12.2022.

Aké zmeny v tlačivách daňových priznaní nastali oproti minulému roku, sa dočítate v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023).

Prílohy k daňovému priznaniu právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Prílohou daňového priznania k dani z príjmov sú doklady preukazujúce potvrdenia uvedené v daňovom priznaní, napr. u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa IFRS je prílohou účtovná závierka k tabuľke G2, z ktorej by vyčíslil výsledok hospodárenia podľa opatrení vydaných MF SR alebo prehľad úprav vykonaných z výsledku hospodárenia k tabuľke G3. Súčasťou daňového priznania sú 4 prílohy, a to aj v prípade, ak daňovník nemá pre ne obsah:

 • príloha k § 13a a §13b zákona o dani z príjmov, v ktorej daňovník uvádza výšku oslobodenia výnos, napr. pri použití vynálezu chráneného patentom,
 • príloha k § 30c zákona o dani z príjmov, v ktorej sa uvádzajú podrobnosti o projektoch na výskum a vývoj (každý projekt predstavuje samostatnú prílohu),
 • príloha k § 30e zákona, ktorá slúži na evidenciu výdavkov na investície,
 • príloha k VI. časti daňového priznania, v ktorej daňovník uvádza ďalších prijímateľov podielov zo zaplatenej dane (každý prijímateľ predstavuje samostatnú prílohu).

Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Ide o samostatné podanie, spolu s poznámkami.

Spôsob podania daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie sa podáva správcovi dane, ktorým je daňový úrad, pobočka daňového úradu alebo kontaktné miesto daňového úradu.

Prečítajte si tiež

Živnostníci, SZČO registrovaní pre daň z príjmov a právnické osoby (vrátane ich zástupcov) zapísané v obchodnom registri, majú povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, tzn. daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2023 podávajú výlučne elektronickými prostriedkami. Výnimku z podania daňového priznania elektronicky tvoria pozemkové spoločenstvá, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi, náboženské spoločnosti, cirkevné organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb (ak nie sú platiteľmi DPH a ak ich nezastupuje daňový poradca alebo advokát). Daňové priznanie podávajú podnikatelia cez portál Finančnej správy prostredníctvom elektronických formulárov daňových priznaní. Daňovník sa na portál Finančnej správy prihlási cez identifikátor a heslo alebo cez svoj občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Daňovník podpíše a podá tlačivo daňového priznania kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om) alebo elektronickou značkou (EZ-ou).

Užitočné informácie nájdete v článku Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023.

Fyzické osoby - nepodnikatelia môžu daňové priznanie typ A alebo typ B (ak ide o nepodnikateľa, napr. pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti) doručiť osobne v papierovej forme do podateľne príslušného správcu dane alebo poštou.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane v roku 2023

Podľa zákona o dani z príjmov je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok (od 01.01.2022 do 31.12.2022), lehota na podanie daňového priznania je do 31.03.2023 (piatok). Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, napr. od 01.06.2022 do 31.05.2023, lehota na podanie daňového priznania je do 31.08.2023.

Prečítajte si tiež

V lehote na podanie daňového priznania je daň z príjmov aj splatná. Výnimkou je splatnosť dane vypočítanej v daňovom priznaní fyzickej osoby typ A alebo B, ak daňovníkovi bolo oznámenie o jeho čísle účtu doručené až po lehote na podanie daňového priznania (ak daňovník podával daňové priznanie prvýkrát). V tomto prípade má daňovník povinnosť zaplatiť daň do 8 dní od doručenia oznámenia.

Ak vám v daňovom priznaní vyjde daňový preplatok, viac informácií o jeho vrátení nájdete v článku Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023).

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania. Predĺženie oznámi (t. j. nečaká na potvrdenie či schválenie o predĺžení lehoty) správcovi dane na štruktúrovanom tlačive do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (spravidla teda do 31.03.2023). Daňovník o predĺženie lehoty žiada len v prípade, ak je v konkurze alebo v likvidácii, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Daňovník, ktorý nie je v konkurze ani v likvidácii, môže oznámiť predĺženie lehoty:

 • najviac o 3 celé kalendárne mesiace, t. j. do 30.06.2023 (piatok),
 • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, t. j. do 02.10.2023 (pondelok). Vzhľadom na to, že koniec lehoty pripadá na sobotu (30.09.2023), lehota sa posúva na najbližší pracovný deň – pondelok 02.10.2023. O 6 kalendárnych mesiacov si môže lehotu predĺžiť len daňovník, ktorý dosiahol v roku 2022 príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Ak sa preukáže, že daňovník zahraničné príjmy nedosiahol, správca dane uloží pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.
Prečítajte si tiež

Daňovník v oznámení uvádza novú predĺženú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca (lehota môže byť aj kratšia ako 3 alebo 6 mesiacov). Do tejto lehoty je povinný podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť.

Podrobné informácie nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane a aké sadzby dane sa uplatňujú v daňovom priznaní sa dozviete v článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022 alebo Sadzby dane z príjmov v roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Poukázanie 2 % (3 %) z dane za rok 2023: postup pre zamestnancov

Ako môže zamestnanec poukázať 2 % (3 %) zo zaplatenej dane? Podstatné informácie, postup vyplnenia tlačiva aj podstatné termíny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky