Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Dokedy vám bude vrátený preplatok na dani z príjmov, ak vám vyšiel v daňovom priznaní za rok 2022? Nezabudnite o daňový preplatok v daňovom priznaní požiadať a vyplniť potrebné údaje.

Ak daňovník (fyzická alebo právnická osoba) v roku 2023 podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022, vyjsť mu nemusí len daň na úhradu. V niektorých prípadoch sa stane, že vznikne daňový preplatok. Preplatok vzniká spravidla vtedy, ak platené preddavky na daň počas roka boli vyššie, ako daňová povinnosť zistená v daňovom priznaní. Častokrát sa preplatok vyskytuje napríklad u študentov, dôchodcov či ľudí, ktorí boli časť roka nezamestnaní alebo na materskej dovolenke, kedy ich zaplatené preddavky počas roka boli napokon vyššie, ako im vyšli v daňovom priznaní či ročnom zúčtovaní. U fyzických osôb tiež môže preplatok vzniknúť uplatnením rôznych nezdaniteľných častí či daňových bonusov.

U zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane, je vzniknutý preplatok vyplatený zamestnancovi priamo od zamestnávateľa. Tým, ktorí si podávajú daňové priznanie, vypláca preplatok na dani daňový úrad. U fyzických osôb môže vzniknúť jednak preplatok na dani z príjmov, ale aj na daňovom bonuse na vyživované dieťa a na daňovom bonuse na zaplatené úroky.

Od čoho závisí termín na vrátenie preplatku na dani z príjmov v roku 2023?

Dokedy (a či vôbec) vám daňový úrad vráti daňový preplatok, závisí od štyroch skutočností:

  • od termínu na podanie daňového priznania (teda či podávate daňové priznanie v štandardnej lehote do 31. marca 2023 alebo ste oznámili daňovému úradu odklad a daňové priznanie podávate neskôr, napríklad až 30. júna 2023),
  • od toho, či ste oň v daňovom priznaní požiadali a vyplnili potrebné údaje pre jeho zaslanie,
  • od toho, či nemáte daňové nedoplatky, resp. iné nevyrovnané platby, na ktoré by daňový úrad tento preplatok použil,
  • od výšky preplatku – daňový preplatok sa vráti iba v prípade, ak je väčší ako 5 eur.

Ako požiadať o vrátenie preplatku na dani z príjmov v roku 2023?

Daňovník, ktorému za rok 2022 vznikol preplatok na dani z príjmov, prípadne daňový bonus na vyživované dieťa alebo zaplatené úroky, môže požiadať o vrátenie daňového preplatku priamo v podávanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnej časti daňového priznania.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňové priznanie FO – typ A Daňové priznanie FO – typ B Daňové priznanie PO
v oddiele XI. – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie v oddiele XIV. – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu v časti IX. – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

V uvedených častiach je potrebné krížikom vyznačiť, o vyplatenie ktorej sumy daňovník žiada (preplatok alebo daňový bonus atď.).

Akým spôsobom môže byť vyplatený daňový preplatok v roku 2023?

Fyzické osoby majú na výber tri možnosti vyplatenia:

  • poštovou poukážkou (do výšky 15 000 eur vrátane),
  • na účet,
  • na účet v zahraničí, ktorého nie je daňovník majiteľom.
Prečítajte si tiež

Číslo účtu je potrebné uviesť v tvare IBAN. Ak žiada daňovník podávajúci daňové priznanie FO, typ A o vyplatenie na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa v IX. oddiele číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka. Ak daňovník nie je majiteľom bankového účtu, uvádza sa v IX. oddiele názov bankového účtu príjemcu. V prípade daňového priznania typu B platí to isté, avšak tieto informácie sa uvedú v XIII. oddiele.

V prípade právnických osôb je možné vrátenie preplatku len poštovou poukážkou (do 15 000 eur vrátane) alebo na účet. Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo bankového účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy daňový úrad vráti daňový preplatok – lehota na vrátenie za rok 2022 (v roku 2023)

Preplatok na dani z príjmov, príp. daňový bonus na vyživované dieťa (deti) a daňový bonus na zaplatené úroky bude vrátený najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. To znamená, že lehota 40 dní sa začne počítať až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, nie od termínu podania daňového priznania. Za zdaňovacie obdobie 2022 je termín na podanie daňového priznania do 31.3.2023, teda preplatok bude vrátený do 10.5.2023. Samozrejme, za podmienok, že sa preplatok nepoužije na daňové nedoplatky (presný postup je uvedený v daňovom poriadku) a je väčší ako 5 eur.

Prečítajte si tiež

Ak si daňovník oznámením predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 (o maximálne 6 mesiacov), posúvať sa bude aj lehota na vyplatenie prípadného daňového preplatku. Termíny, do kedy najneskôr musí byť vrátený daňový preplatok, uvádzame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňové priznanie podávané v lehote do: Vrátenie preplatku do:
31.3.2023 10.5.2023
2.5.2023 11.6.2023
31.5.2023 10.7.2023
30.6.2023 9.8.2023
31.7.2023 9.9.2023
31.8.2023 10.10.2023
2.10.2023 11.11.2023

Príklady týkajúce sa vrátenia daňového preplatku v roku 2023

Príklad na započítanie daňového preplatku

Spoločnosti s ručením obmedzeným vznikol v daňovom priznaní preplatok na dani z príjmov za rok 2022 vo výške 300 eur. Zároveň však daňový úrad eviduje voči tejto s.r.o. nedoplatok na dani z príjmov za rok 2021 vo výške 100 eur. Daňový subjekt podá žiadosť o vrátenie preplatku. Správca dane použije časť preplatku na úhradu daňového nedoplatku na dani z príjmov vo výške 100 eur, zostatok preplatku vo výške 200 eur vráti daňovému subjektu.

Príklad na vrátenie daňového preplatku do 5 eur

Živnostník, ktorý nemá daňové nedoplatky, podá žiadosť o vrátenie preplatku na dani z príjmov vo výške 4 eurá. Správca dane nemôže tejto žiadosti vyhovieť, nakoľko daňový poriadok upravuje, že daňový preplatok vráti len v prípade, ak je väčší ako 5 eur.

Príklad na lehotu na vrátenie daňového preplatku, ak daňovník podá daňové priznanie skôr

Daňovník – fyzická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom mu vyjde preplatok (a o ktorý v daňovom priznaní požiadal) už dňa 30.1.2023. Lehota správcu dane na vyplatenie daňového preplatku sa počíta až od po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (31.3.2023), hoci daňové priznanie bolo podané výrazne skôr v tejto lehote. Preplatok bude vrátený aj v tomto prípade do 10.5.2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Zamestnanci (spĺňajúci zákonom stanovené podmienky) budú môcť začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Aké podmienky musí zamestnanec splniť? V akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky