Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2022? A naopak, kedy daňovník daňové priznanie za rok 2022 podať nemusí?

Daňové priznanie k dani z príjmov podávajú tak fyzické osoby (napríklad živnostníci), ako aj právnické osoby (napríklad s.r.o.-čky, akciové spoločnosti, prípadne neziskové účtovné jednotky). Povinnosť podať daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby ustanovuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Pre fyzické osoby ide o § 32 a v prípade právnických osôb ide o § 41 zákona o dani z príjmov.

Zároveň však platí ustanovenie daňového poriadku, ktoré upravuje, že daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (v tomto prípade ide o zákon o dani z príjmov), alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

Kto musí a kto nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022, si prečítajte v tomto článku.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022 majú fyzické osoby:

 • ktoré dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2022 vyššie ako 2 289,63 €,
 • ktoré dosiahli daňovú stratu, aj keď ich príjmy nepresiahli hranicu 2 289,63 €,
 • ktorých vyzval správca dane na podanie daňového priznania, pričom nemusela vzniknúť povinnosť daňové priznanie.

Zdaniteľné príjmy sú príjmy, ktoré sú predmetom dane (napr. príjmy z podnikania, zamestnania, kapitálové príjmy či ostatné príjmy, napr. z predaja nehnuteľnosti atď.) a nie sú od dane z príjmov oslobodené (oslobodené sú napríklad sociálne dávky, nemocenské dávky  a pod.). Do hranice príjmov sa nezahŕňajú ani príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkovou daňou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ak je týmto vybraním splnená daňová povinnosť alebo daňovník túto zrážkovú daň nepovažuje za preddavok na daň (napríklad, ak ste mali autorské honoráre, ktoré vám boli vyplatené už „očistené“ o zrážkovú daň). Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. rezidenta SR).

Príklad na povinnosť podania daňového priznania za rok 2022

Živnostník Róbert dosiahol za rok 2022 zdaniteľné príjmy z podnikania len vo výške 2 000 eur. Okrem toho mu boli vyplatené nemocenské dávky vo výške 1 000 eur. Daňové výdavky za rok 2022 mal až vo výške 2 500 eur. Má povinnosť podať za rok 2022 daňové priznanie?

Keďže zdaniteľné príjmy nepresiahli hranicu 2 289,63 €, Róbert nemá povinnosť podať daňové priznanie. Avšak, ak by sa rozhodol pre uplatnenie skutočných výdavkov (napr. by viedol daňovú evidenciu alebo účtovníctvo), dosiahol by daňovú stratu 500 eur, a v takom prípade by mu povinnosť podať daňové priznanie vznikla. (V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov nemôže daňovníkovi vzniknúť daňová strata.)

Podanie daňového priznania sa môže týkať aj zamestnancov. Spravidla platí, že zamestnanci požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa (a predložia mu potrebné doklady), ktoré ich „oslobodí“ od povinnosti podať daňové priznanie. Platí však, že daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (napríklad príjmy zo zamestnania či dohody) presahujúce sumu 2 289,63 €, ak:

 • plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane (podľa § 48 zákona o dani z príjmov),
 • plynú zo zdrojov v zahraničí okrem určitých prípadov (uvedené sú nižšie, kedy nie je povinnosť podať daňové priznanie),
 • nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň (spravidla pri nepeňažnom plnení),
 • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne (do 15.2.2023) potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 zákona o dani z príjmov (t. j. ak bol fyzickej osobe vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnila nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie).

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal:

 • príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
 • iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8 zákona o dani z príjmov (napr. aj príjem zo živnosti, príjem z predaja nehnuteľnosti a pod.) vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, pri ktorých daňovník považuje vybranú daň za preddavok na daň alebo ak je povinný zvýšiť základ dane v súvislosti s uplatnením nezdaniteľnej časti na doplnkové dôchodkové sporenie.
Článok pokračuje pod reklamou

Kto nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022

V zásade je možné povedať, že daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 nie je povinná podať fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2022 nepresiahli sumu 2 289,63 €, ak nevykazuje daňovú stratu (a ani ju správca dane na podanie daňového priznania nevyzval).

Zákon o dani z príjmov ďalej explicitne upravuje, že daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak má len príjmy:

 • zo závislej činnosti (zo zamestnania) a nemá povinnosť podať daňové priznanie (v prípadoch, ktoré uvádzame vyššie) alebo
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou a vybratím tejto dane je daňová povinnosť splnená alebo ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok na daň, alebo
 • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo
 • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
 • ktoré sú od dane oslobodené.

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osobe za rok 2022

Daňové priznanie môžu podať aj tie osoby, ktorým nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, ale sa tak dobrovoľne rozhodli. Dôvodom na takéto rozhodnutie je najmä vrátenie zaplatených preddavkov na daň (teda vznik preplatku).

Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 môže byť výhodné napríklad pre:

 • fyzickú osobu, ktorá časť roka pracovala a časť roka bola nezamestnaná,
 • študenta, ktorý počas roka pracoval na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • fyzickú osobu, ktorá časť roka pracovala a časť roka bola na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
 • dôchodcu s nízkym príjmom, ale aj v ďalších prípadoch.
Prečítajte si tiež

Pre možný vznik preplatku na dani musia byť fyzickej osobe počas roka zrážané preddavky na daň z príjmov. Preplatok vznikne spravidla uplatnením celoročnej nezdaniteľnej časti na daňovníka alebo ďalších nezdaniteľných častí, prípadne douplatnením daňového bonusu na dieťa až v daňovom priznaní. V prípade dôchodcu je možné využiť špecifické ustanovenie zákona o dani z príjmov, kedy budú vrátené celé zaplatené preddavky na daň z príjmov, ak jeho príjmy nepresiahli 2 289,63 €. Dôchodca totiž bežne na nezdaniteľnú časť na daňovníka nárok nemá.

Kedy je povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 (ak je ich účtovným, resp. zdaňovacím obdobím kalendárny rok) majú všetky právnické osoby založené na podnikanie, ktoré majú na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia, a to bez ohľadu na výšku príjmov. Daňové priznanie je povinná podať aj zahraničná právnická osoba s príjmami zo zdrojov na území SR. Znamená to, že v prípade právnických osôb nie je podstatná výška príjmov. Ak by napríklad s.r.o. nemala za rok 2022 žiadne príjmy (napr. by šlo o tzv. „spiacu eseročku“), aj tak daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby podať musí.

Prečítajte si tiež

V prípade iných právnických osôb, napríklad neziskových účtovných jednotiek zákon o dani z príjmov vymenúva tie prípady, kedy sa daňové priznanie podať nemusí. Aj v prípade právnických osôb platí, že daňové priznanie musia podať vtedy, ak ich správca dane na to vyzve.

Kedy nie je povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022 nie je povinná podať:

 • právnická osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie (a Národná banka Slovenska), ak mala v roku 2022 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov),
 • občianske združenie, ak malo v roku 2022 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy oslobodené od dane uvedené v § 13 ods. 2 písm. b) zákona (t. j. členské príspevky podľa stanov, príp. zakladateľských listín),
 • rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ak mala v roku 2022 okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane,
 • právnická osoba, ktorá mala v roku 2022 len nasledovné príjmy – výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Ďalšie informácie o daňových priznaniach nájdete v našich článkoch:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky