Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023
Zdroj: Unsplash.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Každý daňovník je povinný s účinnosťou od 1.1.2012 označovať platbu dane daňovému úradu v zmysle Vyhlášky Ministerstva Financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej len „vyhláška o spôsobe označovania platby dane“).

Akým spôsobom môže daňovník v roku 2023 uhradiť daň?

Spôsoby platenia daní a označenia platieb, ktoré je potrebné dodržať na identifikáciu platby správcom dane (môže ním byť daňový úrad alebo colný úrad), upravuje vyhláška o spôsobe označovania platby dane.

Úhradu je možné zaplatiť dvomi spôsobmi, a to:

 • bezhotovostným prevodom,
 • poštovou poukážkou.

Platba dane bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet daňového alebo colného úradu sa označí:

 • číslom účtu daňovníka, z ktorého sa platba dane uhrádza,
 • číslom účtu príslušného správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovníkovi správcom dane,
 • variabilným symbolom,
 • sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
 • ak je to potrebné, informáciou pre správcu dane.

Daňovník, ktorý chce realizovať platbu správcovi dane poštovým poukazom, musí platbu označiť:

 • číslom účtu príslušného správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovníkovi správcom dane,
 • menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu daňovníka, ak je fyzickou osobou alebo obchodným menom a sídlom daňovníka ak je právnickou osobou,
 • variabilným symbolom,
 • sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
 • ak je to potrebné informáciou pre správcu dane.

Na aké číslo účtu sa platia dane?

Každý daňovník uhrádza daň na iné číslo účtu správcu dane a to z toho dôvodu, že toto číslo obsahuje tzv. osobný účet daňovníka (OÚD). Číslo účtu správcu dane závisí taktiež od druhu dane, ktorú daňovník uhrádza.

Číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza obsahuje:

 • 16 číslic, z ktorých:
  • prvých šesť číslic predstavuje predčíslie a označuje druh dane, napr. daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov a pod.,
  • nasledujúcich desať číslic predstavuje osobný účet daňovníka (OÚD),
 • a identifikačný kód Štátnej pokladnice (8180).

Schéma čísla účtu správcu dane:

Zdroj: Vlastné spracovanie
5xxxxx 8xxxxxxxxx/ 8180
predčíslie označujúce druh dane osobný účet daňovníka identifikačný kód Štátnej pokladnice

Osobný účet daňovníka (OÚD) je pridelený Finančným riaditeľstvom osobitne každému daňovníkovi. Daňovníkovi, ktorý ešte nemá pridelený svoj osobný účet, ho pridelí daňový úrad na základe podaného daňového priznania. Daňový úrad odošle informáciu o pridelenom základnom čísle účtu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky daňovníkovi, ktorý má túto aktivovanú na doručenie. Elektronický úradný dokument sa považuje za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení, ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí. Dokument sa daňovníkovi sprístupní aj v jeho eSpise na portáli finančnej správy po márnom uplynutí 15 dňovej úložnej lehoty. Ak daňovník nemá aktivovanú schránku na doručovanie, daňový úrad mu  informáciu o pridelení osobného účtu daňovníkovi zasiela poštou.

Prečítajte si tiež

Pred použitím prideleného OÚD je potrebné previesť číslo účtu do IBAN formátu. Na tento úkon môže daňovník využiť IBAN generátor/validátor, ktorý je k dispozícii napríklad na stránke Národnej banky Slovenska.

Ak by daňovník zabudol, či stratil svoje OÚD, môže si ho overiť na stránke Finančnej správy v časti Elektronické služby – Verejné dostupné elektronické služby – Overenie prideleného OÚD. Na overenie bude daňovník potrebovať svoje rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo.

Viac informácii o osobnom účte daňovníka si prečítajte v článku Osobný účet daňovníka (OÚD) – čo to je a kde ho zistím?

Článok pokračuje pod reklamou

Zoznam predčíslí účtov pre platenie daní v roku 2023

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh dane Predčíslie účtu
Daň z pridanej hodnoty 500240
Daň z príjmov FO nerezidentov zo zdrojov na území Slovenska 500216
Daň z príjmov FO rezidentov (aj úhrada dane na základe daňového priznania FO typ A a typ B) 500208
Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov PO so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov PO so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Zabezpečenie dane na DPFO 501120
Zabezpečenie dane na DPPO 501139
Daň z motorových vozidiel 501163
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
Vratky prostriedkov poukázaných na osobité účely 500689
Odvod časti poistného 501198
Daň z poistenia 501219

Zoznam predčíslí účtov pre platenie daní a zloženia zábezpeky na daň spravovanými colnými úradmi v roku 2023

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh dane alebo zábezpeky Predčíslie účtu
Spotrebná daň z elektriny tuzemsko C 500005
Spotrebná daň z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
Spotrebná daň z liehu – tuzemsko C 500021
Spotrebná daň z piva – tuzemsko C 500048
Spotrebná daň z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
Spotrebná daň z uhlia – tuzemsko C 500064
Spotrebná daň z vína – tuzemsko C 500072
Spotrebná daň zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195
Zábezpeka na DPH pre všetky colné úrady 501278

Variabilné symboly pri platbe dane v roku 2023

V niektorých prípadoch správca dane pridelí daňovníkovi konkrétny variabilný symbol, ktorý je povinný pri úhrade dane uvádzať. Avšak, ak daňovníkovi správca dane nepridelí variabilný symbol, daňovník je povinný na označovanie platieb použiť variabilný symbol v súlade s vyhláškou o spôsobe označovania platby dane.

Podľa vyhlášky o spôsobe označovania platby dane na označenie platby dane daňovník použije desaťmiestny variabilný symbol pričom:

 • prvé štyri číslice označujú druh platby dane:
  • 1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
  • 1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
  • 8100 – iná platba dane,
  • 1109 – daň z pridanej hodnoty zaplatená odberateľom za dodávateľa,
 •  ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva:
  • MMRRRR – kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie, kalendárny mesiac sa označí hodnotou napr. 01 – január, 02- február atď.,
  • QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie, príslušný kalendárny štvrťrok sa označí hodnotou 41 – 1. štvrťrok, 42 – 2. štvrťrok, 43 – 3. štvrťrok, 44 – 4. štvrťrok,
  • PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie, príslušný kalendárny polrok sa označí hodnotou 21 – 1. polrok, 22 – 2. polrok,
  • 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia, ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom (napr. ak má daňovník účtovné obdobie hospodársky rok), označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,
  • 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu,
  • 00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky, ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom (napr. ak má daňovník účtovné obdobie hospodársky rok), označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

Schéma variabilného symbolu:

Zdroj: Vlastné spracovanie
xxxx xxxxxx
druh platby dane obdobie, za ktoré daňovník uhrádza daň

V praxi sa stretávame aj s prípadom, kedy nie je možné uviesť variabilný symbol v referencii platby. V takomto prípade sa variabilný symbol uvedie na začiatku správy pre prijímateľa v tvare:

Zdroj: Vlastné spracovanie
VS xxxx xxxxxx
označenie variabilného symbolu druh platenej dane obdobie, za ktoré daňovník uhrádza daň

Vo vyhláške je upravený tiež spôsob tvorby variabilného symbolu pre spotrebné dane, pričom ďalej v článku uvádzame zmenu, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese.

Nový variabilný symbol pre spotrebnú daň z minerálneho oleja od roku 2023

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo predbežnú informáciu o pripravovanej novele Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Hlavným cieľom novely je doplniť prílohu č. 2 o „nový“ daňový subjekt, ktorým je podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja“) „schválený príjemca“.

Prečítajte si tiež

Podľa zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja je schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa tohto zákona (§ 32) prijíma na podnikateľské účely minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu.

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) vyhlášky sa použije desaťmiestny variabilný symbol pre spotrebné dane v tvare SDDSRRMMDD, kde DS znamená označenie daňového subjektu. Uvedenú platbu bude odberateľ povinný označiť tak, aby bola riadne identifikovaná, preto je nevyhnutné vykonať úpravu v prílohe č. 2 vyhlášky.

Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane je reakciou na novelu zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je december 2022.

Aktualizácia k 14.2.2023: Vyhláška ministerstva financií (č. 34/2023 Z. z.), ktorá prináša označenie nového druhu daňového subjektu „schválený príjemca“, je účinná od 1. februára 2023.

Prečítajte si tiež

Príklady na variabilný symbol pre platenie daní v roku 2023 – DPH a daň z príjmov

 1. Daňovník, právnická osoba, ktorá je štvrťročným platiteľom DPH, uhrádza DPH za prvý štvrťrok 2023. Na úradu použije variabilný symbol v tvare: 1100412023, kde 1100 označuje druh platby dane – DPH na úhradu a 412023 označuje obdobie, za ktoré daňovník uhrádza daň, t.j. prvý štvrťrok 2023.
 2. Daňovník, právnická osoba, ktorá je mesačným platiteľom DPH, uhrádza DPH za apríl 2023. Na úhradu použije variabilný symbol v tvare: 1100042023, kde 1100 označuje druh platby dane – DPH na úhradu a 042023 označuje obdobie, za ktoré daňovník uhrádza daň, t.j. apríl 2023.
 3. Daňovník, právnická osoba, ktorá uhrádza daň z príjmov za rok 2022 (v roku 2023), použije pri úhrade variabilný symbol v tvare: 1700992022, kde 1700 označuje druh platby dane – daň na úhradu a 992022 označuje obdobie, za ktoré daňovník uhrádza daň, t.j. rok 2022.
 4. Daňovník, fyzická osoba, ktorá uhrádza daň z príjmov za rok 2022 (v roku 2023), použije pri úhrade variabilný symbol v tvare: 1700992022, kde 1700 označuje druh platby dane – daň na úhradu a 992022 označuje obdobie, za ktoré daňovník uhrádza daň, t.j. rok 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky