Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie daňových priznaní, nájdete na stiahnutie v tomto článku.

Dňa 17.10.2022 Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej/právnickej osoby za rok 2022. V nasledujúcom článku sa pozrieme na  zmeny, ktoré v tlačivách nastali oproti predchádzajúcemu obdobiu. V článku nájdete aj vzory tlačív daňových priznaní na stiahnutie a poučenia na ich vyplnenie.

Nové vzory tlačív daňových priznaní v roku 2023 (za rok 2022)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa daňového poriadku na zabezpečenie jednotného postupu pri podávaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vydalo oznámením č. MF/016141/2022-721 nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Vydané boli nové vzory tlačív daňových priznaní k:

 • dani z príjmov fyzickej osoby – typ: A (MF/016138/2022-721),
 • dani z príjmov fyzickej osoby – typ: B (MF/016139/2022-721),
 • dani z príjmov právnickej osoby (MF/016108/2022-721).

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, ktorú sú súčasťou nového oznámenia č. MF/016141/2022-721, sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31. decembri 2022.

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby vydaného oznámením č. MF/014762/2021-721 sa použije pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2022.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky okrem toho vydalo ešte ďalšie dve oznámenia:

 • č. MF/016055/2022-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov, ktorým boli vydané nové poučenia na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov k jednotlivým daňovým priznaniam a
 • č. MF/016136/2022-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov, ktorým boli vydané odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby.

Poznámka: Vzory tlačív k dani z príjmov fyzickej/právnickej osoby za rok 2023 nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (2024).

Nový vzor daňového priznania fyzickej osoby – typ A (za rok 2022)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A podávajú tie fyzické osoby, ktoré v roku 2022 dosahovali príjmy iba zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania, prípadne z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (podľa § 5 zákona o dani z príjmov) a pod.

Prečítajte si tiež

Zmena vo vzore daňového priznania typu A za rok 2022 oproti roku 2021 nastala v časti uplatnenia nároku na daňový bonus (riadky 57, 57a, 57b). Na riadku 57 sa uvádza úhrnná suma daňového bonusu na všetky vyživované deti žijúce v spoločnej domácnosti s daňovníkom, na ktoré vznikol nárok na daňový bonus podľa zákona za celé zdaňovacie obdobie. Na riadku 57a sa uvádza nárok na daňový bonus podľa zákona za kalendárne mesiace január až jún 2022 a na riadku 57b nárok na daňový bonus podľa zákona za kalendárne mesiace júl až december 2022. Ak bol daňovníkovi v mesiacoch júl až december 2022 zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus podľa zákona ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus a túto sumu uvedie na riadku 57b.

Viac informácii o nároku na daňový bonus na rok 2022 nájdete v článkoch:

Daňový bonus na dieťa v roku 2022,

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 a od 1.1.2023.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 – typ A.

Článok pokračuje pod reklamou

Nový vzor daňového priznania fyzickej osoby – typ B (za rok 2022)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B podávajú tie fyzické osoby, ktoré v roku 2022 dosiahli aj iné zdaniteľné príjmy, ako sú príjmy zo závislej činnosti. Ide o tieto druhy príjmu:

 • podľa § 6: príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • podľa § 7: príjmy z kapitálového majetku,
 • podľa § 8: ostatné príjmy.

Zmena vo vzore daňového priznania typu B za rok 2022 oproti roku 2021 nastala v častiach:

 • uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona a odpočtu výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona – riadok 56 + príloha č. 1b, viac o Superodpočte výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022,
 • uplatnenia nároku na daňový bonus (riadky 117, 117a a 117b),
 • výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h (príloha 2, riadky 29 až 35).
Prečítajte si tiež

Na riadkoch 29 a 32 sa uvádzajú sumy príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov priraditeľných z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, ktorá je definovaná v § 51h ods. 2 zákona o dani z príjmov. Ak má daňovník priamu účasť na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti alebo vykonáva skutočnú kontrolu nad kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou, osobitným základom dane pre priradenie sumy príjmu bude rozdiel medzi výsledkom hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a preukázateľne zaplatenou daňou z príjmov právnickej osoby (alebo obdobnou daňou v zahraničí) v rozsahu nároku na dividendy alebo v rozsahu nároku na iný príjem (výnos), ak nemá nárok na dividendy. Ak má daňovník nepriamu účasť v kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, osobitným základom dane pre priradenie sumy príjmu bude rovnako rozdiel medzi výsledkom hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a preukázateľne zaplatenou daňou z príjmov právnickej osoby v rozsahu jeho nepriameho posiela na základom imaní kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, alebo v rozsahu skutočnej kontroly, ak daná spoločnosť alebo subjekt nemá základné imanie. Príjem sa priraďuje z výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti tak, ako je vykázaný v zahraničí, t. j. nie je potrebné ho transformovať na výsledok hospodárenia podľa slovenských predpisov. Tieto sumy sa uvádzajú na riadku 29, ak kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu pri použití sadzby dane 25 %. Na riadku 32 sa tieto sumy uvádzajú, ak kontrolovaná zahraničná spoločnosť je daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, pri použití sadzby dane 35 %. Na riadku 35 uvedie daňovník výslednú daň z osobitného základu dane, ktorú následne prenesie na riadok 116.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 – typ B.

Nový vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (v roku 2023)

Tlačivo pre daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby použije ten daňovník, ktorý je napríklad spoločnosťou s ručením obmedzeným, akciovou spoločnosťou, neziskovou spoločnosťou (občianske združenie).

Zmena vo vzore daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nastala v týchto častiach:

 • uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona a odpočtu výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona – r. 502 + pridaná príloha k § 30e,
 • zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a 52zk zákona + III. časti písm. K – vypustenie tejto časti.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022.

Nové poučenia na vypĺňanie daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2023

Stiahnite si poučenia na vyplnenie k jednotlivým daňovým priznaniam k dani z príjmov za rok 2022:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky