Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ A (vzor)

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ A (vzor)
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podrobný postup, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ A na príklade konkrétneho zamestnanca. Vzor vyplneného daňového priznania na stiahnutie.

Daňové priznanie je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) povinná podať každá fyzická osoba, ktorá v roku 2022 dosiahla zdaniteľné príjmy, ktorých výška presahuje sumu 2 289,63 € alebo ak fyzická osoba vykáže daňovú stratu (hoci jej príjmy môžu byť aj nižšie ako uvedená suma).

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 – typ A podáva tá fyzická osoba, ktorá v roku 2022 dosahovala peňažný alebo nepeňažný príjem len zo závislej činnosti (t. j. napríklad zo zamestnania alebo z dohôd mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov atď.), a to podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Prečítajte si tiež

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Ak by posledný deň lehoty pripadal na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, štátny sviatok), posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň. V roku 2023 sú fyzické osoby povinné podať daňové priznanie do 31. marca 2023 (vrátane).

Daň z príjmov za rok 2022 je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo najneskôr do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre fyzickú osobu, ak jej toto oznámenie bolo doručené po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Prečítajte si tiež

Daňovník môže oznámiť správcovi dane aj odklad lehoty na podanie daňového priznania (na predpísanom formulári a najneskôr do 31. marca 2023), čím sa jej odkladá aj dátum na úhradu dane, a to o:

 • celé tri kalendárne mesiace, t. j. maximálne do 30.6.2023,
 • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 2.10.2023 – ale iba v tom prípade, ak fyzická osoba dosahovala v roku 2022 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Viac informácií o odklade daňového priznania nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor.

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A je možné získať na pobočke daňového úradu, alebo si ho daňovník môže vytlačiť priamo z portálu Finančnej správy. Vyplnené daňové priznanie môže daňovník doručiť na daňový úrad osobne do podateľne, elektronicky alebo ho môže poslať poštou.

Vzory aktuálnych tlačív daňových priznaní pre zdaňovacie obdobie roka 2022 nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2022 (v roku 2023).

Viac informácii o daňovom priznaní k dani z príjmov – typ A za rok 2022, o tom, čo daňovník potrebuje na vyplneniu daňového priznania a aké prílohy sa ku daňovému priznaniu prikladajú sa dočítate v článku Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2022.

Postup na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A na príklade zamestnanca

Pán Richard Tlapka bol v roku 2022 zamestnaný na trvalý pracovný pomer ako skladník u zamestnávateľa A. U zamestnávateľa B pracoval na dohodu o pracovnej činnosti počas decembra, ako pracovník zimnej údržby. Pánovi Richardovi sa 5.1.2022 narodila dcéra Alica a v daňovom priznaní si chce uplatniť aj nárok na daňový bonus, ktorý si u zamestnávateľov počas roka neuplatňoval. Pán Richard nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, preto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame údaje z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti pána Richarda, ktoré pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A za rok 2022 budeme potrebovať:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Údaje z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2022
Názov riadku a číslo riadku z potvrdenia Trvalý pracovný pomer Dohoda o pracovnej činnosti Spolu
Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti – riadok 01 14 510,33 € 255,20 € 14 765,53 €
z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – riadok 01a 0 € 255,20 € 255,20 €
Poistné a príspevky – riadok 02 1 944,10 € 34,12 € 1 978,22 €
z toho úhrn poistného na sociálne poistenie – riadok 02a 1 363,74 € 23,92€ 1 387,66 €
z toho úhrn poistného na zdravotné poistenie – riadok 02b 580,36 € 10,20 € 590,56 €
Čiastkový základ dane – riadok 03 12 566,23 € 221,08 € 12 787,31 €
Úhrn preddavkov na daň – riadok 04 2 315,08 € 42 € 2 357,08 €

Vyplnené vzorové daňové priznanie k dani z príjmov – typ A za rok 2022 pána Richarda na stiahnutie

Vyplnenie 1. strany daňového priznania fyzickej osoby – typ A za rok 2022:

 • na riadku 01 pán Richard uvedie svoje rodné číslo,
 • v časti „Druh daňového priznania“ zaškrtne možnosť „daňové priznanie“, nakoľko ide o jeho prvé podanie daňového priznania za rok 2022,
 • v časti „Za rok“ vyplní rok 2022, keďže daňové priznanie podáva za toto zdaňovacie obdobie,
 • I. ODDIEL – tu vyplní pán Richard svoje: priezvisko (riadok 03), meno (riadok 04), ak má udelený titul (riadok 05), na riadkoch 06 až 10 adresu svojho trvalého pobytu,
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo na riadkoch 25 a 26 – tieto údaje nie je povinné vypĺňať, avšak je to vhodné, aby sa správca dane vedel v prípade potreby s pánom Richardom skontaktovať.

Vyplnenie 2. strany daňového priznania fyzickej osoby – typ A za rok 2022:

 • III. ODDIEL – pán Richard vyplní údaje o svojom dieťati, na riadku 31 – priezvisko, meno, rodné číslo a zaškrtne jednotlivé mesiace, za ktoré si uplatňuje daňový bonus na dieťa; nakoľko sa dieťa narodilo v januári, zaškrtol možnosť 1-12,
 • V. ODDIEL – na riadku 34 vyplní úhrn príjmov od všetkých svojich zamestnávateľov (úhrn príjmov zistí ako súčet z riadku 01 zo všetkých potvrdení od zamestnávateľov), t.j. suma 14 765,53 €, na riadku 35 uvedie z celkového príjmu príjem, ktorý dosiahol z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. sumu 255,20 €.

Vyplnenie 3. strany daňového priznania fyzickej osoby – typ A za rok 2022:

 • pokračuje V. ODDIELOM, na riadku 36 uvedie pán Richard celkovú sumu povinného poistného, ktorú získa ako súčet riadku 02 zo všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti, t.j. sumu 1 978,22 €,
 • z toho na riadku 37 uvedie sumu, ktorá predstavuje úhrn poistného na sociálne poistenie (súčet riadku 02a zo všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti), t.j. sumu 1 387,66 € a
 • na riadku 38 sumu predstavujúcu úhrn poistného na zdravotné poistenie, ktorú získa súčtom riadkov 02b zo všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti, t.j. sumu 590,56 €,
 • riadok 39 predstavuje základ dane podľa § 5 ods. 8 zákona – vypočítame ho ako rozdiel riadku 34 a 36, t.j. 14 765,53 – 1 987,22 = 12 787,31 €,
 • VI. ODDIEL je venovaný výpočtu dane: riadky 40 až 43 – zníženie základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov = uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manželku, resp. manžela a na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier).
Článok pokračuje pod reklamou

V roku 2022 si pán Richard uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (na seba), vo výške 4 579,26 €. Na výšku nezdaniteľnej časti základu dane má nárok každá fyzická osoba – daňovník, ktorej čiastkový základ dane nepresiahne stanovenú sumu. Ak je čiastkový základ dane vyšší, výška nezdaniteľnej časti základu dane sa kráti. Bližšie informácie sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022.

Pán Richard pokračuje vyplnením riadku 44. Na tomto riadku zníži základ dane z riadku 39 (12 787,31 €) o súčet nezdaniteľných častí základu dane na riadku 43 (4 579,26 €), výsledkom je suma 8 208,05 €.

Z tejto sumy vypočíta daň podľa § 15 zákona, t.j. 8 208,05 x 19 % = 1 559,53 €. Daň sa zaokrúhli na dve desatinné miesta. Sumu vypočítanej dane prenesie pán Richard aj na riadok 56 – Daň (daňová povinnosť).

Na 4. strane daňového priznania fyzickej osoby – typ A za rok 2022 pán Richard vyplní:

 • riadky 57, 57a a 57b, na ktorých vyčísli svoj nárok na daňový bonus, z toho na riadku 57a uvádza nárok na daňový bonus za január až jún 2022 a na riadku 57b nárok na daňový bonus na júl až december 2022

Prepočet nároku na daňový bonus p. Richarda v roku 2022:

Dcéra sa narodila v januári. Daňový bonus pre dieťa do 6 rokov veku v mesiacoch január až jún 2022 je vo výške 47,14 €. Keďže nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi už v mesiaci narodenia dieťaťa, má pán Richard nárok na daňový bonus vo výške: 47,14 x 6 = 282,84 €. Túto sumu uvedie pán Richard na riadku 57a.

Daňový bonus na vyživované dieťa do 15 rokov veku v mesiacoch júl až december 2022 je vo výške 70 € a teda prepočet nároku za druhý polrok je: 70 x 6 = 420 €. Túto sumu uvedie pán Richard na riadku 57b.

Na riadku 57 uvedie pán Richard súčet riadkov 57a a 57b, sumu 702,84 €.

Podrobnejšie informácie o daňovom bonuse za rok 2022 sa dočítate v článkoch:

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 a 1.1.2023

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 – príklady pre zamestnancov

 • riadok 58 predstavuje rozdiel medzi vypočítanou daňou z riadku 56 a nároku na daňový bonus z riadku 57, t.j. 856,69 €
 • na riadku 59 uvedie pán Richard sumu 0 €, nakoľko si u zamestnávateľa neuplatňoval nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2022,
 • na riadku 60 sa vykoná prepočet riadku 57 mínus riadok 59 – t.j. aký nárok na daňový bonus vznikol mínus suma daňového bonusu podľa zákona priznaného a vyplateného zamestnávateľom, v prípade pána Richarda je tento rozdiel vo výške 702,84 € €
 • na riadku 64 je potrebné znížiť vypočítanú daň z riadku 58 o nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z riadku 63 (nakoľko si nárok na zaplatené úroky z hypotekárneho úveru pán Richard neuplatňoval, uvedie tu rovnakú sumu ako na riadku 58), t.j. pán Richard tu uvedie sumu 856,69 €,
 • ďalej pán Richard postupuje na riadok 69, na ktorom sa uvádza úhrn preddavkov na daň, ktoré mu zrazil a odviedol zamestnávateľ, resp. všetci jeho zamestnávatelia, t.j. sumu 2 357,08 €,
 • na záver na riadku 71, resp. v našom prípade na riadku 72 uvedie pán Richard konečný výsledok dane z príjmov za rok 2022 – výsledkom daňového priznania je daň na úhradu alebo daňový preplatok, ktorý daňový úrad pánovi Richardovi vráti.
Prečítajte si tiež

V prípade pána Richarda ide o dosiahnutý výsledok daňového priznania – daňový preplatok vo výške 1 500,39 €, nakoľko jeho výsledná daňová povinnosť bola vo výške 856,69 €, ale zamestnávatelia mu celkovo zrazili a odviedli preddavky na daň z príjmov v celkovej výške 2 357,08 €, t. j. 856,69 – 2 357,08 = 1 500,39 €. Tento daňový preplatok pán Richard požaduje preplatiť na svoj bankový účet, čo uvedie v daňovom priznaní na strane č. 6, v XI. ODDIELE zaškrtnutím políčka „Žiadam o vrátenie daňového preplatku“ a následne aj zaškrtnutím políčka „na účet“. Tu pán Richard uvedie aj číslo účtu, na ktorý požaduje daňový preplatok vráti, v tvare IBAN.

Na 5. strane daňového priznania pán Richard ešte vyplní VII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Na riadku 83 sa uvádza suma vypočítaná ako 2 % zo zaplatenej dane, čo je v prípade pána Richarda suma 856,69 x 2% = 17,13 €. Na riadku 84 musí ešte vyplniť údaje o prijímateľovi týchto 2 % a to IČO a obchodné meno. Nakoľko by bol rád, aby občianske združenie malo informáciu o jeho príspevku, zaškrtne aj políčko predstavujúce súhlas so zaslaním jeho údajov občianskemu združeniu uvedenému na riadku 84.

Na 6. strane doplní pán Richard v X. ODDIELE počet príloh, ktoré prikladá ku daňovému priznaniu – na riadku 87 a dátum vypracovania daňového priznania. Počet príloh je jeho prípade 3 – dve kópie potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od dvoch zamestnávateľov a kópiu rodného listu dieťaťa. Taktiež je potrebné doplniť aj podpisy na príslušné miesta v daňovom priznaní (v tomto prípade by šlo o 3 podpisy).

Ak sa pán Richard rozhodne doručiť daňové priznanie k dani z príjmov – typ A osobne na podateľňu daňového úradu, pripraví si aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Potvrdenie mu pri prevzatí daňového priznania podpíše pracovník podateľne daňového úradu a odovzdá mu ho späť k archivácii.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky