Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022

Pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických či právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, sadzieb dane a ďalšie čísla, či termíny.

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov, teda aj dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022 vyplývajú najmä zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Pre zistenie údajov potrebných k správnemu vyplneniu daňového priznania je kľúčové vedieť, aký druh daňového priznania k dani z príjmov je potrebné podať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 sa rozdeľuje na:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
  • typu A - podáva fyzická osoba nepodnikateľ, t. j. fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti, napríklad zo zamestnania alebo z dohody,
  • typu B - ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ, t. j. fyzická osoba, ktorá dosiahla aj iné príjmy, ako príjmy zo závislej činnosti, napríklad zo živnosti, z prenájmu či predaja nehnuteľnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu;
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb – podávajú ho predovšetkým obchodné spoločnosti, akými sú napríklad s.r.o. alebo a.s.

Dôležité čísla pre daňové priznane fyzických osôb za rok 2022

Nasledujúce číselné údaje môžu využiť všetky fyzické osoby podávajúce daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, bez ohľadu na to, či podávajú daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A alebo B.

Povinnosť podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022 majú fyzické osoby, ktoré:

 • dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2022 vyššie ako 2 289,63 €,
 • dosiahli daňovú stratu, aj keď ich príjmy nepresiahli hranicu 2 289,63 €,
 • vyzval správca dane na podanie daňového priznania, pričom nemusela vzniknúť povinnosť daňové priznanie podľa predchádzajúcich dvoch bodov.

Daňové priznanie môžu podať aj tie osoby, ktorým nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa vyššie uvedených bodov, ale sa tak dobrovoľne rozhodli. Dôvodom na takéto rozhodnutie je najmä vrátenie zaplatených preddavkov na daň (teda vznik preplatku).

Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2022

V daňovom priznaní za rok 2022 si môže daňovník uplatniť nezdaniteľné časti základu dane:

 • na daňovníka,
 • na manželku/manžela,
 • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa
môže uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce.

Výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorú si daňovník môže uplatniť v daňovom priznaní za rok 2022, je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka výška základu dane suma nezdaniteľnej časti
nižší alebo rovný ako 20 235,97 € 4 579,26 €
vyšší ako 20 235,97 € rozdiel medzi sumou 9 638,25 € a ¼ základu dane daňovníka (ak je suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť na daňovníka sa rovná nule)

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak manželka (manžel) žije s daňovníkom v domácnosti a manželka (manžel) spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce.

Ak sú uvedené podmienky splnené iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o pomernú časť nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, teda 1/12 tejto sumy za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) za rok 2022, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2022 tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), ktorú si daňovník môže uplatniť v daňovom priznaní za rok 2022, je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela výška základu dane daňovníka vlastný príjem manželky (manžela) suma nezdaniteľnej časti
rovný alebo nižší ako 38 553,01 € 0,00 € 4 186,75 €
nepresahujúci 4 186,75 € rozdiel medzi sumou 4 186,75 € a sumou vlastného príjmu manželky (manžela)
presahujúci 4 186,75 € 0,00 €
vyšší ako 38 553,01 € 0,00 € rozdiel medzi sumou 13 825,00 € a ¼ základu dane daňovníka
vyšší ako 0,00 € rozdiel medzi sumou 13 825 € a ¼ základu dane daňovníka zníženú o sumu vlastného príjmu manželky (manžela); ak je suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

Vlastným príjmom manželky (manžela) je príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) bola (bol) povinná z tohto príjmu v roku 2022 zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem:

 • zamestnaneckej prémie,
 • daňového bonusu na vyživované dieťa,
 • zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátnych sociálnych dávok a
 • štipendia poskytovaného študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Medzi štátne sociálne dávky, ktoré sa do vlastného príjmu manželky (manžela) nezapočítavajú, patrí:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • 13. dôchodok,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi
 • kompenzačný príspevok baníkom.

Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry, podpora v nezamestnanosti a pod., sa započítavajú do úhrnu vlastných príjmov manželky (manžela) a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela).

Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) sa môže sa uplatniť:

 • v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 € za rok,
 • iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prípadne z ich úhrnu,
 • iba v prípade, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie daňovník zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Zároveň daňovník nemôže mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, v ktorej by nebol zrušený dávkový plán.
Prečítajte si tiež

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) má nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2022, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2022 tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Viac informácií o nezdaniteľných častiach sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022.

Sadzby dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2022

Výška dane z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti základu dane, pričom sa použije sadzba dane:

 • 15,00 % - ide o sadzbu dane z príjmov pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie, t. j. rok 2022, zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce 49 790,00 €,
 • 19,00 % - z časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 € vrátane,
 • 25,00 % - z časti základu dane, ktorá presiahla sumu 38 553,01 €,
 • sadzby 19 % a 25 % sa uplatnia zo základu dane zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5), ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a čiastkových základov dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3), z príjmov z použitia umeleckého diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) a z ostatných príjmov (§ 8). Rovnako sa použijú u daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie 2022 zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) prevyšujúce sumu 49 790 €.
Prečítajte si tiež

Sadzba 19,00 % sa vzťahuje aj na osobitý základ dane z príjmov z kapitálového majetku, napríklad pri úrokoch z poskytnutých úverov. Okrem toho fyzické osoby ešte môžu použiť v špecifických prípadoch aj sadzbu dane 5 % (osobitná sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov), 7 % a 35 % (pri zdaňovaní dividend).

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si neuplatňuje paušálne výdavky, môže dosiahnuť aj daňovú stratu, resp. si môže daňovú stratu umorovať. Viac sa dočítate v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022.

Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky, ak daňovníkovi vznikne nárok na ich uplatnenie.

Daňový bonus na dieťa za rok 2022

Pravidlá pre uplatňovanie daňového bonusu na dieťa a jeho výška sa počas roku 2022 menili. Od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 platí daňový bonus:

 • na dieťa do 6 rokov veku vo výške 47,14 € mesačne,
 • na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku vo výške 43,60 € mesačne, a to iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa (tzv. obedy zadarmo),
 • na dieťa nad 15 rokov veku vo výške 23,57 € mesačne.
Prečítajte si tiež

Sumu daňového bonusu na vyživované dieťa vo výške 47,14 € je možné poslednýkrát uplatniť za ten kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku. Sumu daňového bonusu na vyživované dieťa vo výške 43,60 € je možné poslednýkrát uplatniť za ten kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa za 1. polrok 2022 musia byť splnené tieto podmienky:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť za rok 2022 aspoň 3 876 € (t. j. 6-násobok minimálnej mzdy),
 • výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí byť za rok 2022 aspoň 3 876 € a musí byť vykázaný čiastkový základ dane z týchto príjmov,
 • daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2022 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 je daňový bonus na dieťa:

 • 40 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku,
 • 70 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to iba v prípade, ak sa na

vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Nárok na daňový bonus podľa postupu od 1.7.2022 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Daňovník, ktorý začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5, alebo ktorý začal vykonávať podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, počnúc 1.7.2022 môže uplatniť daňový bonus najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu za rok 2022.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2022 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Pri uplatňovaní daňového bonusu od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 postupuje daňovník, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30. júna 2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2022

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, t. j. v roku 2022, v maximálnej výške 400,00 € za rok.

Na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2022 musia byť splnené tieto podmienky:

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie musí mať daňovník najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
 • zmluva o úvere musí byť uzatvorená po 31.12.2017,
 • priemerný mesačný príjem daňovníka dosiahnutý za kalendárny rok 2021 nepresiahol sumu 1 574,30 € (t. j. 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2021, ktorá bola vo výške 1 211 €), ak zmluva o úvere bola uzatvorená v roku 2022,
 • daňový bonus na zaplatené úroky sa vypočíta z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom,
 • ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých,
 • v roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru,
 • nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je daňovník povinný preukázať potvrdením vystaveným veriteľom.

Paušálne výdavky v daňovom priznaní za rok 2022

Fyzické osoby – podnikatelia (SZČO, aj daňovníci s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu) si môžu v daňovom priznaní uplatniť paušálny výdavky, ktoré sú v roku 2022 vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov a maximálna možná hranica výdavkov je 20 000,00 €. V tejto sume sú už zahrnuté všetky výdavky daňovníka, okrem zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne – tie si podnikateľ uplatní v preukázateľnej sume, ktorú v roku 2022 zaplatil. Viac o paušálnych výdavkov sa dočítate v článku Paušálne výdavky v roku 2022.

U daňovníka s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva [§ 8 ods. 1 písm. a) zákona] sú paušálne výdavky 25 %, najviac do výšky 5 040 € za rok.

Príjmy oslobodené od dane z príjmov za rok 2022

Daňovník si môže taktiež uplatniť príjmy oslobodené od dane do výšky 500 €. Ide o úhrn príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností, vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí [podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona]. Ak tieto príjmy neznížené o výdavky presiahnu sumu 500 €, do základu dane sa zahrňujú iba príjmy nad sumu 500 €.

Poznámka: Za príjem z príležitostnej činnosti fyzickej osoby sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

Oslobodenie od dane do výšky 500 € sa týka aj ďalších príjmov, o ktorých si prečítajte v článku Oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur.

Oslobodené od dane z príjmov sú aj prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 € za cenu alebo výhru; ak príjem presiahne 350 €, do základu dane sa zahrnie iba príjem presahujúci sumu 350 €. Podrobné informácie nájdete v článku Zdaňovanie výhier a cien.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2022

Preddavky na daň z príjmov platia fyzické osoby vo výške:

 • ¼ poslednej známej daňovej povinnosti štvrťročne – ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 5 000,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €,
 • 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne - ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600,00 €.

Viac informácií nájdete v článku Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2022.

Minimálna výška dane, daň na úhradu a daňový preplatok za rok 2022

Fyzická osoba daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2022 daň nepresiahne sumu 17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie 2022 nepresiahnu sumu 2 289,63 €. To neplatí v prípadoch uvedených v § 46a zákona o dani z príjmov.

Prečítajte si tiež

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 €. Daňový preplatok správca dane vráti v prípade, ak je väčší ako 5 €.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb podávajú obchodné spoločnosti, ako sú s.r.o. alebo a.s., alebo neziskové účtovné jednotky (napr. občianske združenia) atď. Právnické osoby si nemôžu uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, daňové bonusy na dieťa ani paušálne výdavky.

Sadzby dane z príjmov právnických osôb za rok 2022

Sadzba dane z príjmov právnických osôb je v roku 2022 vo výške:

 • 15,00 % - ide o sadzbu dane z príjmov pre tie právnické osoby, ktoré dosiahli za zdaňovacie obdobie, t. j. za rok 2022, zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790,00 €,
 • 21,00 % - ide o základnú sadzbu dane pre právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za rok 2022 prevýšili sumu 49 790,00 €.

Odpočet daňovej straty v roku 2022

Právnická osoba (napríklad s.r.o.) môže dosiahnuť aj daňovú stratu. Pravidlá na odpočet daňovej straty sa pravidelne menia, pričom v daňovom priznaní za rok 2022 bude možné odpočítavať daňové straty z predchádzajúcich období nasledovne:

 • 1/4 daňovej straty za rok 2018 (ide o poslednú štvrtinu)*,
 • 1/4 daňovej straty za rok 2019 (ide o tretiu štvrtinu),
 • daňovú stratu za rok 2020 (podľa nových pravidiel),
 • daňovú stratu za rok 2021 (podľa nových pravidiel).

*Pozn.: Ak nebola uplatnená podľa Lex korona zákona zo základu dane 2019.

Podrobné informácie nájdete v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb za rok 2022

Preddavky na daň z príjmov platia právnické osoby vo výške:

 • ¼ dane za predchádzajúci rok štvrťročne – ak je daň za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €,
 • 1/12 dane za predchádzajúci rok mesačne - ak je daň za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €.

Viac informácií nájdete v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2022.

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 treba podať najneskôr do:

 • 31. marca 2023 – ide o riadny termín na podanie daňového priznania,
 • 30. júna 2023 – ide o predĺženú lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace, pričom tlačivo odkladu podania daňového priznania treba podať najneskôr do 31. marca 2023,
 • 2. októbra 2023 – ide o predĺženú lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov, pričom tlačivo odkladu treba podať najneskôr do 31. marca 2023; tento termín možno využiť iba v prípade, ak daňovníkovi plynú zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí.

Viac o odklade daňového priznania sa dočítate v článku Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky