Poplatok za prihlásenie auta - kalkulačka

Výpočet výšky registračnej dane pri prepise vozidla
Výkonnostná kategória
Registračná daň
Okrem registračného poplatku je potrebné pripočítať 33 € za štandardné 2 ks plechových tabuliek s evidenčným číslom, v prípade, že si pôvodný držiteľ chce ponechať tabuľky a nový držiteľ si musí požiadať o nové. V prípade výberu špeciálnych tabuliek, napríklad s voliteľnou logistikou znakov, je poplatok vo výške 165,50 €/1 ks.

Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


V kalkulačke si môžete vypočítať, aký poplatok pri prepise auta zaplatíte za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel, aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov. Poplatok za prihlásenie vozidla je častokrát nazývaný ako registračný poplatok, prípadne ako registračná daň na auto.

Poznámka: Kalkulačka je určená len pre kategórie motorových vozidiel L, M1, N1 (okrem vozidiel kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie), do ktorých patria predovšetkým osobné motorové vozidlá, motorky, trojkolky, štvorkolky. Ich bližšie vysvetlenie uvádzame nižšie v texte. Okrem týchto kategórií a podkategórií motorových vozidiel existujú aj iné, napríklad M2, M3, N2, N3. Na tieto iné kategórie motorových vozidiel sa kalkulačka na výpočet registračného poplatku nevzťahuje, lebo jeho výška je stanovená pevnou sumou.

Na základe novely zákona o správnych poplatkoch sa od 1. júla 2023 sú registračné poplatky za zápis vozidla počítané novým spôsobom.

Kedy a kto platí poplatok za prihlásenie auta (registračnú daň)

Registračná daň na auto sa platí pri zápise držiteľa motorového vozidla. Nezáleží na tom, či ide o zápis prvého (ak ide o nové auto), alebo o zápis ktoréhokoľvek nasledujúceho (ak nejde o nové auto) držiteľa motorového vozidla. K zápisu držiteľa motorového vozidla najčastejšie dochádza pri obstaraní motorového vozidla kúpou z vlastných prostriedkov, z prostriedkov získaných úverom alebo aj pri financovaní kúpy vozidla finančným leasingom.

Povinnosť zaplatiť registračnú daň má od 1.1.2023 žiadateľ o evidenčný úkon. 

Registračný poplatok za zápis auta od 1.7.2023

Od čoho sa odvíja výška poplatku za prihlásenie auta (registračnej dane) 

Registračná daň na auto sa platí pri prepise každého motorového vozidla. Je však potrebné povedať, že jej výška sa odvíja od dvoch základných skutočností, ktorými sú:

 • kategória motorového vozidla a
 • druh pohonu alebo zdroj energie motorového vozidla.

Poplatok za prihlásenie auta pre motorové vozidlá okrem kategórie L, M1, N1, avšak vrátane vozidiel kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, je fixných 33 eur.

Pre kategórie motorových vozidiel L, M1, N1 okrem vozidiel N1 s najviac tromi miestami na sedenie sa výška registračnej dane odvíja od sadzby poplatku podľa výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla (EKV) v závislosti od druhu vozidla a druhu paliva, pričom výška EKV závisí od toho, či ide o:

 • vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva),
 • vozidlo s druhom paliva H2 (vodík), kombinácia akékoľvek palivo + PHEV (plug-in hybridné vozidlá),
 • vozidlo s iným druhom paliva ako v predošlých bodoch (okrem elektromobilov) – v tomto prípade výška EKV závisí od emisnej normy Euro, prípadne od dátumu prvej evidencie, ak sa pre motorové vozidlo nedá určiť emisná norma Euro.

Výška poplatku pre tieto kategórie sa potom vypočíta ako súčin sadzby poplatku podľa výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla. Konkrétne sadzby a koeficienty sú uvedené v prílohe zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška registračnej dane pre kategórie motorových vozidiel L, M1, N1 okrem vozidiel kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie podľa uvedeného vzorca je najmenej 33 eur a najviac 1 000 eur.

Vymedzenie kategórií motorových vozidiel L, M1 a N1:

 • kategória L: do tejto kategórie patria dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,
 • kategória M1: do tejto kategórie patria motorové vozidlá navrhnuté a vyrobené predovšetkým na prepravu cestujúcich a ich batožiny s najviac ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča, a bez plochy pre stojacich cestujúcich bez ohľadu na to, či je počet miest na sedenie obmedzený na miesto na sedenie vodiča,
 • kategória N1: do tejto kategórie patria motorové vozidlá navrhnuté a vyrobené predovšetkým na prepravu tovaru s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.

Nižšia registračná daň na autá pre vozidlá na elektrický pohon

Registračný poplatok za vozidlá, ktorých pohon je výlučne elektrický (elektromobily), zostáva na sume 33 eur. Vozidlá s LPG, CNG pohonom, alebo tzv. mild-hybridné vozidlá budú mať registračnú daň stanovenú podľa výkonu motora a EKV podľa emisnej triedy (resp. dátumu prvej evidencie). Bude sa teda vypočítavať rovnako ako pri naftových či benzínových vozidlách.

Čo zadávať do kalkulačky na výpočet poplatku za prihlásenie auta (registračnej dane) od 1.7.2023

Do našej kalkulačky na výpočet registračnej dane na auto od 1.7.2023 sa zadávajú nasledovné údaje:

 • vek vozidla,
 • najväčší výkon motora v kW,
 • druh paliva / zdroj energie,
 • emisná norma.

Prvým údajom je vek vozidla od dátumu prvej evidencie motorového vozidla (rok výroby). Tento údaj je uvedený ako položka B v osvedčení o evidencii časť II. Ide o dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte. Je potrebné si dať pozor na to, aby nebol tento údaj zamenený s dátumom typového schválenia Európskej únie.

Ďalším údajom zadávaným do kalkulačky je najväčší výkon motora. Aj tento údaj je možné nájsť v osvedčení o evidencii časť II ako položku P.2. Tento údaj znamená najväčšiu hodnotu čistého výkonu motora meraného v kW pri plnom zaťažení motora pri meraných otáčkach.

Štvrtým údajom, ktorý je potrebné vložiť do kalkulačky na výpočet registračného poplatku za auto, je druh paliva / zdroj energie. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, aj tento údaj sa nachádza v osvedčení o evidencii časť II ako položka P.3. Býva tu uvedený druh paliva / zdroj energie podľa číselníka zverejneného na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Z tohto označenia uvedeného v osvedčení o evidencii časť II nemusí byť každému hneď zrejmé to, aký druh paliva / zdroj energie má zadať do kalkulačky.

Preto uvádzame krátke upresnenie k najkomplikovanejším situáciám. Ak je ako druh paliva / zdroj energie v osvedčení o evidencii časť II uvedené „BEV“, tak je potrebné si v kalkulačke vybrať „elektrická energia“. Ak sa tam uvádza „HEV“ alebo „PHEV“ v kombinácii s akýmkoľvek iným druhom paliva alebo zdrojom energie (napríklad benzín + HEV), tak je potrebné si vybrať „hybrid“. Ak sa tam uvádza „CNG“ alebo „LNG“ v kombinácii s akýmkoľvek iným druhom paliva alebo zdrojom energie (napríklad nafta + CNG), tak je potrebné si vybrať „CNG / LNG“.

Posledný údaj – emisnú normu, je možné nájsť v technickom preukaze či v osvedčení o evidencii vozidla časť II ako položku V.9. 

Pri elektronickom prepise vozidla sa poplatok znižuje o 50 %   

V prípade, že bude prepis vozidla realizovaný elektronicky, tak sa registračná daň na auto vypočítaná podľa našej kalkulačky zníži na 50 %, maximálne však o 70 eur. K získaniu tejto zľavy z registračnej dane na auto je potrebné prihlásiť vozidlo elektronicky, k čomu treba mať elektronický občiansky preukaz (eID kartu) vrátane všetkého softvérového a hardvérového príslušenstva k nemu a kvalifikovaných elektronických podpisov.

Oslobodenia a zníženie poplatku za prihlásenie auta (registračnej dane)

Od registračnej dane na auto je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ďalej sa úplné oslobodenie vzťahuje aj na zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov.

Taktiež je od registračného poplatku oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e (ľahké dvojkolesové motorové vozidlá, konkrétne bicykel s pohonným systémom alebo dvojkolesový moped).

Registračná daň na auto sa znižuje o 50 % pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Registračná daň na auto sa znižuje o 50 %, najviac na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky