Poplatok za prihlásenie auta - kalkulačka

Výpočet výšky registračnej dane pri prepise vozidla
Výkonnostná kategória
Vek vozidla
Registračná daň
Okrem registračného poplatku je potrebné pripočítať 33 € za štandardné 2 ks plechových tabuliek s evidenčným číslom, v prípade, že si pôvodný držiteľ chce ponechať tabuľky a nový držiteľ si musí požiadať o nové. V prípade výberu špeciálnych tabuliek, napríklad s voliteľnou logistikou znakov, je poplatok vo výške 165,50 €/1 ks.

Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


V kalkulačke si môžete vypočítať to, aký poplatok pri prepise auta zaplatíte za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel, aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov. Poplatok za prihlásenie vozidla je častokrát nazývaný ako registračný poplatok, prípadne ako registračná daň na auto.

 

Poznámka: Kalkulačka je určená len pre kategórie motorových vozidiel L, M1, N1 (okrem vozidiel kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie), do ktorých patria predovšetkým osobné motorové vozidlá, motorky, trojkolky, štvorkolky. Ich bližšie vysvetlenie uvádzame nižšie v texte. Okrem týchto kategórií a podkategórií motorových vozidiel existujú aj iné, napríklad M2, M3, N2, N3). Na tieto iné kategórie motorových vozidiel sa kalkulačka na výpočet registračného poplatku nevzťahuje, lebo jeho výška je stanovená pevnou sumou.


Kedy a kto platí poplatok za prihlásenie auta (registračnú daň)

Registračná daň na auto sa platí pri zápise držiteľa motorového vozidla. Nezáleží na tom, či ide o zápis prvého (ak ide o nové auto) alebo o zápis ktoréhokoľvek nasledujúceho (ak nejde o nové auto) držiteľa motorového vozidla. K zápisu držiteľa motorového vozidla najčastejšie dochádza pri obstaraní motorového vozidla kúpou z vlastných prostriedkov, z prostriedkov získaných úverom alebo aj pri financovaní kúpy vozidla finančným leasingom.

Povinnosť zaplatiť registračnú daň má nový držiteľ motorového vozidla. Ku vzniku poplatkovej povinnosti dochádza v momente predloženia žiadosti o prepis vozidla na polícii, keď sa novému držiteľovi motorového vozidla vydávajú doklady k tomuto vozidlu.

Od čoho sa odvíja výška poplatku za prihlásenie auta (registračnej dane) 

Registračná daň na auto sa platí pri prepise každého motorového vozidla. Je však potrebné povedať, že jej výška sa odvíja od dvoch základných skutočností, ktorými sú:

  • kategória motorového vozidla a
  • druh pohonu alebo zdroj energie motorového vozidla.

Poplatok za prihlásenie auta pre motorové vozidlá okrem kategórie L, M1, N1, avšak vrátane vozidiel kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, je fixných 33 eur.

Pre kategórie motorových vozidiel L, M1, N1 okrem vozidiel kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie sa výška registračnej dane odvíja od sadzby poplatku podľa výkonu motora a podľa veku vozidla. Výška poplatku pre tieto kategórie motorových vozidiel sa potom vypočíta ako súčin sadzby poplatku podľa výkonu motora a koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúcom zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla. Konkrétne sadzby a koeficienty sú uvedené v prílohe zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška registračnej dane pre kategórie motorových vozidiel L, M1, N1 okrem vozidiel kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie podľa uvedeného vzorca môže byť najmenej 33 eur a najviac 3 900 eur.

Vymedzenie kategórií motorových vozidiel L, M1 a N1:

  • kategória L: do tejto kategórie patria dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,
  • kategória M1: do tejto kategórie patria motorové vozidlá navrhnuté a vyrobené predovšetkým na prepravu cestujúcich a ich batožiny s najviac ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča, a bez plochy pre stojacich cestujúcich bez ohľadu na to, či je počet miest na sedenie obmedzený na miesto na sedenie vodiča,
  • kategória N1: do tejto kategórie patria motorové vozidlá navrhnuté a vyrobené predovšetkým na prepravu tovaru s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.


Nižšia registračná daň na autá s alternatívnym druhom paliva

Bez ohľadu na kategóriu motorového vozidla sa pri jeho prepise zaplatí nižšia registračná daň v prípade, že ide o motorového vozidlo na alternatívny druh paliva alebo zdroj energie.

Pri prepise hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla na vodíkový pohon sa vypočítaná výška poplatku znižuje o 50 %, najviac však na 33 eur. Pri prepise elektromobilov sa platí jednotná výška poplatku 33 eur bez ohľadu na výkon jeho elektromotora a jeho vek.


Oslobodenia a zníženie poplatku za prihlásenie auta (registračnej dane)

Od registračnej dane na auto je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla nadobudnutého dedením. Ďalej sa úplné oslobodenie vzťahuje aj na zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov.

Registračná daň na auto sa znižuje o 50 %, najviac o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Registračná daň na auto sa znižuje o 50 %, najviac na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.


Pri elektronickom prepise vozidla sa poplatok znižuje o 50 %    

V prípade, že bude prepis vozidla realizovaný elektronicky, tak sa registračná daň na auto vypočítaná podľa našej kalkulačky zníži na 50 %, maximálne však o 70 eur. K získaniu tejto zľavy z registračnej dane na auto je potrebné prihlásiť vozidlo elektronicky, k čomu treba mať elektronický občiansky preukaz (eID kartu) vrátane všetkého softvérového a hardvérového príslušenstva k nemu a kvalifikovaných elektronických podpisov.


Čo zadávať do kalkulačky na výpočet poplatku za prihlásenie auta (registračnej dane) 

Do našej kalkulačky na výpočet registračnej dane na auto sa zadávajú dva údaje:

  • dátum prvej evidencie motorového vozidla (rok výroby) - len pri jazdených vozidlách,
  • najväčší výkon motora v kW,
  • druh paliva / zdroj energie.

Prvým údajom je dátum prvej evidencie motorového vozidla (rok výroby). Tento údaj je uvedený ako položka B v osvedčení o evidencii časť II. Ide o dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte. Je potrebné si dať pozor na to, aby nebol tento údaj zamenený s dátumom typového schválenia Európskej únie.

Druhým údajom zadávaným do kalkulačky je najväčší výkon motora. Aj tento údaj je možné nájsť v osvedčení o evidencii časť II ako položku P.2. Tento údaj znamená najväčšiu hodnotu čistého výkonu motora meraného v kW pri plnom zaťažení motora pri meraných otáčkach.

Tretím údajom, ktorý je potrebné vložiť do kalkulačky na výpočet registračného poplatku za auto, je druh paliva / zdroj energie. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, aj tento údaj sa nachádza v osvedčení o evidencii časť II ako položka P.3. Býva tu uvedený druh paliva / zdroj energie podľa číselníka zverejneného na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Z tohto označenia uvedeného v osvedčení o evidencii časť II nemusí byť každému hneď zrejmé to, aký druh paliva / zdroj energie má zadať do kalkulačky.

Preto uvádzame krátke upresnenie k najkomplikovanejším situáciám. Ak je ako druh paliva / zdroj energie v osvedčení o evidencii časť II uvedené „BEV“, tak je potrebné si v kalkulačke vybrať „elektrická energia“. Ak sa tam uvádza „HEV“ alebo „PHEV“ v kombinácii s akýmkoľvek iným druhom paliva alebo zdrojom energie (napríklad benzín + HEV), tak je potrebné si vybrať „hybrid“. Ak sa tam uvádza „CNG“ alebo „LNG“ v kombinácii s akýmkoľvek iným druhom paliva alebo zdrojom energie (napríklad nafta + CNG), tak je potrebné si vybrať „CNG / LNG“.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky