Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Daňovník v roku 2023 podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2022 na novom tlačive, ktorého vzor bol určený oznámením MF SR č. M/016108/2022-721. V elektronických formulároch na webe Finančnej správy je zverejnené pod označením DPPOv22. Tlačivo použijú daňovníci, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie po 31.12.2022.

Pri výpočte dane z príjmov právnických osôb sa vychádza z výsledku hospodárenia pre zdanením, ktorý sa zistí v podvojnom účtovníctve z hlavnej knihy. Je obsahom riadku 100 daňového priznania. Zistí sa v účtovníctve ako rozdiel výnosov účtovej triedy 6 a nákladov účtovej triedy 5 s výnimkou účtov 591, 592, 595 a vnútroorganizačných výsledkových účtov. V daňovom priznaní sa upravuje o pripočítateľné a odpočítateľné položky, ktoré ho transformujú na základ dane z príjmov právnických osôb.

Aké údaje sa vypĺňajú na úvodnej strane daňového priznania právnickej osoby za rok 2022

V úvode tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 daňovník označí, o aký druh daňového priznania ide. Vyberá z nasledovných možností:

 • riadne daňové priznanie – označí daňovník, ktorý podáva daňové priznanie v lehote do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia alebo daňovník, ktorý sa rozhodol lehotu predĺžiť,
 • opravné daňové priznanie – označí daňovník, ktorý riadne daňové priznanie už podal. Opravné daňové priznanie nahrádza riadne a musí byť podané v termíne na podanie daňového priznania,
 • dodatočné daňové priznanie – označí daňovník, ktorý podáva daňové priznanie po lehote na podanie riadneho, resp. opravného daňového priznania, pričom lehota na jeho podanie je do konca nasledujúceho mesiaca po zistení skutočností, ktoré zakladajú povinnosť, resp. možnosť jeho podania.

Okrem identifikačných údajov právnickej osoby (napr. obchodný názov, DIČ, IČO, právna forma, SK NACE, sídlo, kontakt) v časti I. daňového priznania, daňovník označuje aj polia, ktoré sa ho týkajú:

 • uplatnenie a ukončenie uplatnenia osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane – daňovník označí krížikom v prípade, ak straty a zisky z precenenia pohľadávok a záväzkov v cudzej mene zahŕňa do základu dane až v období inkasa alebo úhrady (v čase účtovania sú pripočítateľnou alebo odpočítateľnou položkou na riadkoch 180, resp. 290 daňového priznania),
 • daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) – daňovník označí krížikom v prípade, ak ide o zahraničnú osobu, ktorá má alebo nemá na území SR stálu prevádzkareň,
 • ekonomické, personálne alebo iné prepojenie so závislými osobami – daňovník označí krížikom pole, ak v zdaňovacom období roku 2022 obchodoval so závislými osobami (napr. príbuzný v priamom rade, prepojenie cez účasť osoby na majetku inej osoby, v ktorej má táto osoba priamy majetkový podiel, atď.). Zároveň v tabuľke I – Transakcie závislých osôb uvádza hodnotu a druh transakcií. Transakcia je kontrolovanou transakciou vtedy, keď prebieha medzi dvomi závislými osobami a aspoň jedna z týchto dvoch osôb musí byť podnikateľom, príp. vykonáva inú zárobkovú činnosť. Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období nevykonal žiadnu vzájomnú obchodnú transakciu so závislou osobou alebo vykonal transakciu, ktorá, neovplyvňuje riadok 100 daňového priznanie (t. j. výsledok hospodárenia pred zdanením), pole neoznačí a nevypĺňa ani tabuľku I – Transakcie závislých osôb. Ak dôjde k porušeniu princípu nezávislého vzťahu, rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných vzťahoch líšia od cien medzi nezávislými osobami sa vykážu na riadu 110, resp. 290 daňového priznania,
 • uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona – daňovník označí pole v prípade, ak spĺňa podmienky na oslobodenie zisku od dane pri predaji patentov, vzoru, licencií k softvéru, výrobkov na základe vlastného patentu a úžitkového vzoru (riadok 240 daňového priznania),
 • mikrodaňovník – daňovník označí pole, ak spĺňa v zdaňovacom období 2022 podmienky, za ktorých sa považuje za mikrodaňovníka. Ide o daňovníka, ktorého výnosy nepresiahli sumu 49 790 eur. Zároveň jeho zdaňovacieho obdobie nesmie byť kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Mikrodaňovníkom nie je daňovník, ktorý v roku 2022 realizoval kontrolované transakcie so závislými osobami a/alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár.

V porovnaní s tlačivom z predchádzajúceho obdobia vypadli polia týkajúce sa zápočtu daňovej licencie.

Ako vyplniť jednotlivé tabuľky daňového priznania právnickej osoby za rok 2022

V III. časti daňového priznania daňovník vypĺňa tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami slúži ako pomocná tabuľka, z ktorej sa kumulovaná suma nedaňových výdavkov prenesie na riadok 130 daňového priznania. Najčastejšie sa daňovníci môžu stretnúť s nasledovnými položkami tabuľky A:

 • riadok 3 - Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok – napr. 20 % z hodnoty pohonných hmôt, ak sa daňovník rozhodne uplatňovať tzv. paušálne výdavky na spotrebované pohonné látky,
 • riadok 6 - Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety okrem alkoholických nápojov – napr. pohostenie obchodných partnerov, darčekové reklamné poukážky iných obchodných reťazcov, alkoholické nápoje (s výnimkou daňovníka, u ktorého je ich výroba hlavnou činnosťou a okrem vína a fermentovaných nápojov do výšky 5 % základu dane), atď.,
 • riadok 7 - Manká a škody presahujúce prijaté náhrady – rozdiel, o ktorý prijatá náhrada (napr. od poisťovne) presiahne výšku škody, je pripočítateľnou položkou na riadku 7,
 • riadok 8 - Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním – napr. finančný dar poukázaný v zdaňovacom období na účet neziskovej účtovnej jednotky,
 • riadok 9 - Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok – napr. tvorba účtovnej opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke vo výške 100 % z jej menovitej hodnoty, pričom od splatnosti pohľadávky uplynulo len 200 dní,
 • riadok 10 - Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok – napr. tvorba rezervy na pokuty a penále, na reklamácie a opravy, atď.

Medzi časté pripočítateľné položky radíme aj daňové výdavky po zaplatení. Vykazujú sa na riadku 140 daňového priznania. Aké výdavky sú daňovo uznané až po ich úhrade sa dočítate v článku Daňové výdavky po zaplatení v roku 2021 a 2022.

Tabuľka B – Odpisy hmotného majetku je pomocná tabuľka, ktorá slúži na výpočet rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi hmotného majetku. Rozdiel sa vyčísli na riadku 6. Ak daňové odpisy prevyšujú účtovné odpisy, daňovník vykáže rozdiel na riadku 250 ako odpočítateľnú položku. Ak sú daňové odpisy nižšie ako účtovné, rozdiel bude vykázaný na riadku 150 ako pripočítateľná položka.

Tabuľku C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu a tabuľku C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu vypĺňajú právnické osoby nezaložené alebo nezriadené na podnikanie (napr. občianske združenia, rozpočtové a príspevkové organizácie, a pod.), pričom v jednotlivých riadkoch vykazujú výsledok hospodárenia (podvojné účtovníctvo – tabuľka C1) alebo rozdiel príjmov a výdavkov (jednoduché účtovníctvo – tabuľka C2) zo zdaňovanej a nezdaňovanej činnosti.

V tabuľke D – Evidencia a odpočet straty má možnosť daňovník odpočítať (umoriť) daňové straty z predchádzajúcich zdaňovacích období a znížiť si tak základ dane z príjmov právnických osôb. Odpočet daňovej straty je upravený v § 30 zákona o dani z príjmov. V posledných rokoch prešiel viacerými novelami. Aké pravidlá sa uplatnia pri odpočte straty v závislosti od zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola dosiahnutá, uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykázaná daňová strata V akej výške sa odpočíta daňová strata v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022
U daňovníka, ktorý nespĺňa podmienky mikrodaňovníka U mikrodaňovníka
2018 rovnomerne vo výške jednej štvrtiny daňovej straty (t. j. najviac 4 bezprostredne po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia) rovnomerne vo výške jednej štvrtiny daňovej straty (t. j. najviac 4 bezprostredne po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia)
2019 rovnomerne vo výške jednej štvrtiny daňovej straty (t. j. najviac 4 bezprostredne po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia) rovnomerne vo výške jednej štvrtiny daňovej straty (t. j. najviac 4 bezprostredne po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia)
2020 nerovnomerne najviac do výšky polovice základu dane vyčísleného v daňovom priznaní za rok 2022 na riadku 400 (najviac počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach) nerovnomerne najviac do výšky polovice základu dane vyčísleného v daňovom priznaní za rok 2022 na riadku 400 (najviac počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach)
2021 nerovnomerne najviac do výšky polovice základu dane vyčísleného v daňovom priznaní za rok 2022 na riadku 400 (najviac počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach) nerovnomerne najviac do výšky základu dane vyčísleného v daňovom priznaní za rok 2022 na riadku 400 (najviac počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach)

Uvedené platí za predpokladu, že daňovník nevyužil v daňovom priznaní za rok 2019 odpočet daňovej straty podľa „lex korona“.

Výška odpočtu daňovej straty z tabuľky D sa prenesie na riadok 410 daňového priznania právnických osôb.

Tabuľka E – Zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa vypĺňa pri uplatnení metódy zápočtu, pričom do základu dane daňovník okrem tuzemských príjmov zahrnie aj príjmy zo zahraničia (tzv. celosvetové príjmy) a vypočíta daň. Od vypočítanej dane odpočíta daň zaplatenú v zahraničí najviac však vo výške, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vybratá v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia. Daňovník v riadku 3 vypočíta percentuálny pomer základu dane zo zahraničia a celosvetového základu dane. Daň uznaná na zápočet z riadku 10 tabuľky E sa prenesie do riadku 710 daňového priznania.

Tabuľka F – Doplňujúce údaje obsahuje v riadku 1 údaje o výške výnosov z hospodárskej a finančnej činnosti (údaje sa čerpajú z účtovníctva, konkrétne z účtovej triedy 6 – Výnosy) a v riadku 2 údaje o výške nákladov na hospodársku a finančnú činnosť (údaje sa čerpajú z účtovníctva, konkrétne z účtovej triedy 5 s výnimkou účtov 591, 592 a 595). Rozdiel týchto súm je obsahom riadku 3 a súčasne sa prenáša na riadok 100 daňového priznania. Ide o výsledok hospodárenia pred zdanením. Tabuľku F nevypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia podľa IFRS, daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie vyplňujúci tabuľku C1 alebo C2.

Článok pokračuje pod reklamou

V pomocných tabuľkách G1, G2 a G3 sa vykazujú úpravy výsledku hospodárenia z účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS.

Tabuľka H - Výpočet základu dane nerezidenta slúži daňovníkom so sídlom v zahraničí (nerezidentom), ktorí podnikali na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo dosahovali iné príjmy zo zdrojov na území SR. Základ dane z tabuľky H sa prenáša do riadku 301 daňového priznania.

Údaje z tabuľky I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti) sa neprenášajú do inej časti daňového priznania. Majú informatívny účel. Daňovník, ktorý označí v úvode daňového priznania pole „Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie so závislými osobami“ automaticky vypĺňa údaje v tabuľke I, pretože v zdaňovacom období uskutočnil kontrolovanú transakciu so závislou osobou. Podľa charakteru transakcie uvádza výšku výnosov, nákladov, obstarávacích cien majetku a zásob.

Aké zmeny nastali v transferovom oceňovaní v roku 2022 sa dočítate v článku Transferové oceňovanie v roku 2022.

V lehote na podanie daňového priznania právnickej osoby daňovník zostavuje účtovnú závierku

Na účely podania daňového priznania je daňovník (napr. s.r.o. alebo a.s.) povinný zostaviť účtovnú závierku, ktorú tvorí súvaha a výkaz ziskov a strát. Zostavuje sa ku koncu zdaňovacieho obdobia (ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, potom zostaví účtovnú závierku k 31.12.2022). Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania. Podáva sa osobitnom tlačive, pričom prílohou podania účtovnej závierku sú poznámky. Daňovník má povinnosť zostavenú účtovnú závierku uložiť elektronicky do registra účtovných závierok, a to bez ohľadu na to, či už bola alebo nebola schválená. Právnická osoba zostaví účtovnú závierku najneskôr do 6 mesiacov od konca účtovného obdobia (kalendárny rok alebo hospodársky rok) a súčasne v termíne na podanie daňového priznania právnickej osoby za rok 2022, t. j. spravidla do 31.03.2023, resp. do 30.06.2023 alebo 02.10.2023 (ak má príjmy zo zahraničia). V prípade, ak je účtovná závierka uložená do registra ako neschválená, daňovník najneskôr do 15 pracovných dní uloží v registri aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (tlačivo pod označením UZOZNv21_1).

Prílohy daňového priznania právnických osôb za rok 2022

Minimálny počet povinných príloh k daňovému priznaniu sú 4. Na strane 13 daňového priznania sa uvedie počet príloh 4 aj vtedy, ak sa nevypĺňajú. Ide o:

 • prílohu k § 13a a §13b zákona o dani z príjmov, v ktorej sa uvádza výška oslobodenia výnosov, napr. pri použití vynálezu chráneného patentom,
 • prílohu k §30c zákona o dani z príjmov, v ktorej daňovník uvádza počet projektov na výskum a vývoj vrátane podrobností o výške nároku na odpočet výdavkov (nákladov) v zdaňovacom období,
 • prílohu k §30e zákona o dani z príjmov, v ktorej daňovník uvádza podrobnosti o odpočte výdavkov (nákladov) na investície,
 • prílohu k VI. časti daňového priznania, ktorú daňovník vypĺňa, ak má záujem poukázať podiel zo zaplatenej dane viacerým prijímateľom (v časti VI. je možné uviesť len jedného prijímateľa).

Okrem vyššie uvedených môže byť prílohou k daňovému priznaniu právnickej osoby i evidencia v rozsahu účtovnej závierky k tabuľke G2 a prehľad úprav výsledku hospodárenia vykázaného podľa IFRS k tabuľke G3 (týka sa len daňových subjektov, ktoré účtujú podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS).

V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022

Zdaňovacím obdobím je spravidla kalendárny rok, t. j. od 01.01.2022 do 31.12.2022. Daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie je kalendárny rok, podáva daňové priznanie do 3 mesiacov od skončenia kalendárneho roka, tzn. do 31.03.2023 (piatok). Ak je zdaňovacím obdobím iných dvanásť kalendárnych mesiacov, hovoríme o hospodárskom roku, napr. od 01.07.2022 do 30.06.2023. V tomto prípade by lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pripadala na 02.10.2023 (lehota sa presúva z 30.09.2023 na 02.10.2023 z dôvodu, že ide o sobotu). Zdaňovacím obdobím môže byť i iné obdobie, ako vyššie uvedené, napr. zdaňovacie obdobie ukončené vstupom do likvidácie alebo konkurzu.

V termíne na podanie daňového priznania právnickej osoby je daň aj splatná.

Prečítajte si tiež

Každá právnická osoba má možnosť oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb s výnimkou daňovníka, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii. Termín na oznámenie predĺženia lehoty je najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia (kalendárny alebo hospodársky rok), spravidla do 31.03.2023. Oznámenie sa podáva na štruktúrovanom tlačive pod označením OZN493v22_1. Novú lehotu uvedie daňovník do oznámenia o predĺžení lehoty. Daňovník má právo predĺžiť lehotu o:

 • najviac tri celé kalendárne mesiace, spravidla do 30.06.2023. Daňovník sa môže rozhodnúť, že nová lehota pripadne na 30.04.2023 alebo 31.05.2023, prípadne na hraničný termín 30.06.2023.
 • najviac 6 celých kalendárnych mesiacov, spravidla do 02.10.2023, pretože lehota 30.09.2023 pripadá na sobotu. Túto možnosť využije len daňovník, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovník sa môže rozhodnúť, či nová lehota pripadne na 31.07.2023 alebo 31.08.2023, prípadne na hraničný termín 30.09.2023.
Prečítajte si tiež

Daňovník v konkurze alebo v likvidácii predĺženie lehoty neoznamuje, musí oň požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, spravidla do 15.03.2023. Správca dane môže rozhodnúť o predĺžení lehoty najviac o 3 kalendárne mesiace.

Ak daňovník nedodrží lehotu na podanie daňového priznania, správca dane mu uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur.

Ako poukázať podiel zo zaplatenej dane v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022

Právnické osoby môžu poukázať 1 %, resp. 2 % zo zaplatenej dane z riadku 1080 v časti VI. daňového priznania právnickej osoby. V tejto časti uvádza aj IČO prijímateľa (ak ich je viac, uvádzajúc sa v prílohe k časti VI.). Podmienkou na poukázanie podielu je povinnosť uhradiť daňový nedoplatok najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (s výnimkou daňového nedoplatku do 5 eur). Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške najmenej 8 eur pre každého ňou určeného prijímateľa.

Ďalšie dôležité informácie o daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022 sa dočítate v článku Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky