Sadzby dane z príjmov v roku 2022

Sadzby dane z príjmov v roku 2022
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké sadzby dane z príjmov platia v prípade dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby v roku 2022? Kedy je možné použiť 15 % sadzbu dane a akou sadzbou sa zdaňujú dividendy?

Sadzby dane z príjmov fyzických osôb v roku 2022

Uplatnenie sadzby dane fyzických osôb je špecifické tým, že sa odvíja od výšky dosiahnutého základu dane fyzickej osoby za dané zdaňovacie obdobie, resp. výšky zdaniteľných príjmov. Do určitej hranice výšky základu dane (príjmy znížené o výdavky) platí, že sa použije nižšia sadzba dane z príjmov (19 %) a po prekročení tejto výšky základu dane sa použije už vyššia sadzba dane (25 %). Táto hranica sa každoročne odvíja od výšky platného životného minima.

Od 1.1.2022 si tak fyzická osoba uplatní sadzby dane z príjmov zo základu dane zisteného nasledovne:

Zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, t. j. zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov:

  • zo závislej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane),
  • z prenájmu nehnuteľností,
  • z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu, a
  • z ostatných príjmov,

sa uplatní sadzba dane z príjmov nasledovne:

Poznámka: suma 38 553,01 eur je 176,8 – násobok sumy platného životného minima.
19% 25%
z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 eur (vrátane) z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 eur (t. j. 38 553,02 eur a viac).

Zo základu dane zisteného súčtom čiastkových základov dane z príjmov (ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu):

  • z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov), a
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov),

sa uplatní sadzba dane z príjmov nasledovne:

Poznámka: suma 38 553,01 eur je 176,8 – násobok sumy platného životného minima.
15% 19% 25%
ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške neprevyšujúcej sumu 49 790 eur z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 eur (vrátane), ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 eur z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 eur (t. j. 38 553,02 eur a viac), ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 eur

Sadzba dane vo výške 15 % tak môže byť v prípade príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti celkom výhodná. Skutočnosť, či si fyzická osoba bude môcť uplatniť sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %, alebo 19 % (resp. 25 %) závisí od toho, či budú jej zdaniteľné príjmy (t. j. príjmy, ktoré sú predmetom dane) za zdaňovacie obdobie presahovať sumu 49 790 eur. Je potrebné v tomto prípade rozlíšiť, že použitie 15 % sadzby dane z príjmov sa odvíja od výšky zdaniteľných príjmov, zatiaľ čo použitie sadzieb 19 % a 25 % závisí od výšky dosiahnutého základu dane (zdaniteľných príjmov znížených o zdaniteľné výdavky). Je dôležité si uvedomiť, že ak fyzická osoba z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti dosahuje zdaniteľné príjmy vyššie ako 49 790 eur, sadzba vo výške 15 % sa neuplatní vôbec, t. j. neplatí, že sa použije len na časť príjmov nepresahujúcu stanovenú hranicu a zvyšok sa zdaní inou sadzbou, ako to je napríklad pri použití 19 % a 25 % sadzby.

Z osobitného základu dane, ktorý fyzická osoba vykazuje samostatne, z kapitálových príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov, sa uplatní sadzba dane vo výške 19 %. Touto sadzbou sa zdaňuje príjem z kapitálového majetku bez ohľadu na skutočnosť, či plynie zo zdrojov na území Slovenskej republiky alebo z príjmov zo zdrojov v zahraničí.

Sadzby dane z príjmov právnických osôb v roku 2022

Právnická osoba uplatní v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1.1.2022 sadzby dane z príjmov zo základu dane zníženého o daňovú stratu nasledovne:

15% 21%
ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške neprevyšujúcej sumu 49 790 eur ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 eur

Aj v prípade právnických osôb je potrebné sledovať hranicu zdaniteľných príjmov pre účely dosiahnutia hranice 49 790 eur. Ak napríklad právnická osoba za zdaňovacie obdobie 2022 dosiahne zdaniteľné príjmy vo výške 49 791 eur, stráca nárok na použitie 15 % sadzby dane z príjmov a musí tak použiť už sadzbu dane vo výške 21 %.

Rovnako nie je ani smerodajné, či je právnická osoba považovaná za mikrodaňovníka, pretože použitie sadzby dane vo výške 15 % túto podmienku nevyžaduje.

Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie sadzby dane 15 % v daňovom priznaní sa „overuje“ prostredníctvom nového riadku daňového priznania (v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2021 to je riadok č. 560 – Úhrn zdaniteľných príjmov), od ktorého sa následne bude odvíjať použitie sadzby dane z príjmov právnickej osoby v daňovom priznaní ďalej. Ak suma na tomto riadku (úhrn zdaniteľných príjmov) neprevyšuje sumu 49 790 eur, uplatní sa v nasledujúcej časti daňového priznania sadzba dane vo výške 15 %, ak suma v tomto riadku je vyššia ako 49 790 eur, uvedie sa ďalej sadzba dane 21 %.

Je potrebné detailne posúdiť, čo vstupuje do úhrnu zdaniteľných príjmov a čo naopak nie. Napríklad, výnosy zdanené daňou vyberanou zrážkou do úhrnu zdaniteľných príjmov je potrebné započítať, aj keď sa v daňovom priznaní už neuvádzajú, pretože sa považujú za daňovo vysporiadané, ale sú však zdaniteľným príjmom právnickej osoby. Do úhrnu zdaniteľných príjmov sa ďalej musia započítať napríklad aj úpravy z dôvodu transferového oceňovania v tom prípade, ak sa upravujú príjmy (zvyšujú sa príjmy cez pripočítateľné položky), prípadne ďalšie. Do úhrnu zdaniteľných príjmov sa na druhej strane nebudú započítavať príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov (napr. dividendy) a príjmy oslobodené od dane (napríklad príjem z predaja obchodného podielu podľa § 13c zákona o dani z príjmov, ak sú splnené podmienky).

Sadzby dane pre dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám sa v roku 2022

V roku 2022 nedochádza k zmene podmienok v prípade použitia sadzby dane pre dividendy oproti roku 2021.

Pri fyzických osobách sa môžeme v roku 2022 stretnúť pri zdaňovaní dividend so sadzbou dane vo výške 7 % a 35 %. Ak je fyzická osoba prijímateľom dividendy od tuzemskej právnickej osoby, táto právnická osoba vyplatí fyzickej osobe dividendu už vysporiadanú zrážkovou daňou s použitím sadzby 7 %.

Prečítajte si tiež

Rovnako platí, že sadzba dane vo výške 7 % sa použije aj v prípade, ak fyzickej osobe plynie dividenda od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom nejde o daňovníka nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov. Takýto dividendový príjem si už musí fyzická osoba vysporiadať sama prostredníctvom daňového priznania, na čo je špeciálne určená Príloha č. 2 tlačiva daňového priznania typ B. Je to akási „formalita navyše“ oproti dividendovému príjmu od tuzemskej právnickej osoby, kedy už fyzická osoba vyplatený príjem v daňovom priznaní neuvádza.

V Prílohe č. 2 tlačiva daňového priznania je ešte samostatne uvedená aj časť pre dividendy vyplatené od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, kedy sa uplatní sadzba dane vo výške 35 %.

Vyššie uvedené však platí v prípade dividend vyplatených zo zisku za zdaňovacie obdobia po 1.1.2017. Ak ide o dividendu zo zisku dosiahnutého za zdaňovacie obdobia iné, resp. pred 1.1.2017 je problematika zdaňovania dividend odlišná, preto je potrebné sledovať každý jeden rok individuálne.

V prípade, ak dividendový príjem príjme právnická osoba, v prípadoch, v ktorých príjem dividendy nie je predmetom dane sa tento príjem nezdaní. V iných prípadoch sa zdaní sadzbou dane vo výške 35 %. V tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb je na to špeciálna časť – V. časť pre podiely na zisku (dividendy) ako aj ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane. Dividendový príjem prijatý právnickou osobou sa zdaní len v prípade, ak plynie od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov. V prípade, ak plynie od slovenskej (tuzemskej) spoločnosti, ako aj od spoločnosti, ktorá je rezidentom zmluvného štátu, použije sa ustanovenie § 12 ods. 7 písm. c), ktoré hovorí, že dividenda nie je predmetom dane.

Je potrebné dať pozor na prípady, kedy by sa mohli vyplácať dividendy zo zisku vykázaného za staršie roky, kedy môže byť zdaňovanie odlišné. Viac o zdaňovaní dividend nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2022 (rozdelenie zisku za rok 2021).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky