Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vyplýva daňovníkom, ktorými sú fyzické osoby (napr. živnostník, iná SZČO) i právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.) zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Príjmom sa v zmysle zákona o dani z príjmov rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou (napr. pri zámene auta za iné auto). Peňažným plnením môže byť napríklad mzda zamestnanca, zatiaľ čo nepeňažné plnenie zákon definuje, ako akékoľvek plnenie iné ako peňažné (napr. poskytnutie firemného vozidla na súkromné účely zamestnanca). Tieto plnenia majú byť v zmysle zákona ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak.

Daňovníci uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov svoje zdaniteľné príjmy. Pri vybraných príjmoch je možné uplatniť si aj výdavky, a tým znížiť základ dane, z ktorého sa počíta určitou sadzbou dane výsledná daň z príjmov.

Do úhrnu zdaniteľných príjmov sa podľa zákona o dani z príjmov započítava príjem, ktorý je predmetom dane (napr. príjem z podnikania, príjem z prenájmu) a nie je od dane z príjmov oslobodený (napr. dávky sociálneho poistenia). Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené sa nezdaňujú.

Aké druhy príjmu je možné oslobodiť vo výške 500 eur nájdete v článku Oslobodenie od dane z príjmov výške 500 eur. O príjmoch zamestnancov, ktoré sú oslobodené od dane, sa dočítate v článku Príjmy oslobodené od dane pre zamestnancov v roku 2023.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 sa týka každého, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo toho, koho na podanie daňového priznania vyzve správca dane.

V roku 2024 (za rok 2023) zdaňujú príjem podaním daňového priznania fyzické osoby:

 • ktorých zdaniteľný príjem za rok 2023 presiahol sumu 2 461,41 eur, čo predstavuje polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú pre rok 2023 (4 922,82 eur) a zamestnávateľ im nevykonal ročné zúčtovanie dane,
 • ktoré vykazujú stratu za rok 2023 (tzn. daňové výdavky sú vyššie ako zdaniteľné príjmy), a to aj napriek tomu, že ich zdaniteľné príjmy v roku 2023 nepresiahnu tzv. príjmovú hranicu vo výške 2 461,41 eur.
Prečítajte si tiež

Daňovníci – fyzické osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (tzv. rezidenti SR) musia v daňovom priznaní uvádzať všetky zdaniteľné príjmy, a to aj tie, ktoré dosiahli zo zdrojov v zahraničí. Do zdaniteľných príjmov sa nezahrnú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak sa vybratím zrážkovej dane považuje daňová povinnosť za splnenú alebo ak sa daňovník rozhodne, že zrážkovú daň nebude považovať za preddavok na daň.

V roku 2024 zdaňujú príjem podaním daňového priznania právnické osoby:

 • so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území SR, ktoré sú založené s cieľom podnikať (napr. obchodná spoločnosť, družstvo),
 • nezaložené alebo nezriadené s cieľom podnikať (napr. občianske združenia, rozpočtové a príspevkové organizácie), ktoré dosiahli v roku 2023 príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť vrátane príjmov z predaja majetku, z nájomného, reklám, a pod.,
 • so sídlom v zahraničí s príjmom zo zdrojov v SR, ak sa z nich daň nevyberá zrážkou alebo sa zrazená daň považuje za preddavok.

Na rozdiel od fyzických osôb, právnické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov vždy (bez ohľadu na to, či v roku 2023 dosiahli príjmy). Povinnosť podania daňového priznania teda plynie i takým právnickým osobám (napr. s. r. o., a. s.), ktoré v roku 2023 dosiahli nulové príjmy (výnosy) alebo daňovú stratu a nie je rozhodujúce, či existovali v zdaňovacom období len pár dní, mesiacov alebo celý rok.

Prečítajte si tiež

Výnimku z povinnosti podať daňové priznanie majú právnické osoby nezaložené alebo nezriadené s cieľom podnikať v situácii, ak dosiahnu v roku 2023 výlučne príjmy oslobodené od dane, príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Upozornenie: Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. rezident SR) sú nielen príjmy zo zdrojov na území SR, ale aj v zahraničí.

Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 (v roku 2024)

Fyzické osoby sa môžu rozhodnúť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj dobrovoľne, a to najmä s cieľom vrátenia daňového preplatku. O daňový preplatok žiada daňovník (fyzická osoba) správcu dane priamo v tlačive daňového priznania.

Prečítajte si tiež

Pre daňovníkov (fyzické osoby) je výhodné podať daňové priznanie za rok 2023 dobrovoľne najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • ak fyzická osoba (zamestnanec) dosiahol príjem zo závislej činnosti nepresahujúci sumu 2 461,41 eur za rok 2023, zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň a zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa – napr. u osôb, ktoré sú zamestnané len časť roka z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky, práceneschopnosti, u študentov a pod.,
 • ak fyzická osoba – dôchodca dosiahol príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania) nepresahujúci sumu 2 461,41 eur za rok 2023, nemal možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne a zamestnávateľ mu zrážal preddavky na daň,
 • ak fyzická osoba (napr. zamestnanec, živnostník) dosiahol príjem nepresahujúci sumu 2 461,41 eur, ale má nárok na daňový bonus na dieťa alebo na daňový bonus na zaplatené úroky.

Upozorňujeme, že daňový preplatok správca dane vráti iba v prípade, ak je vyšší ako 5 eur.

Za aké obdobie sa podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

U fyzických osôb je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, t. j. obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. Zdaňovacie obdobie sa u fyzických osôb môže skončiť aj skôr, a to smrťou daňovníka.

Prečítajte si tiež

Daňové priznanie k dani z príjmov podáva právnická osoba za zdaňovacie obdobie, ktorým je:

 • kalendárny rok – obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023,
 • hospodársky rok – obdobie nepretržite za sebou idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie sú zhodné s kalendárnym rokom (napr. obdobie od 1.7.2023 do 30.06.2024),
 • iné obdobie špecifikované zákonom – napr. zdaňovacie obdobie pred vyhlásením konkurzu, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu, zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie, ktoré sa končí dňom predchádzajúcim dňu vstupu do likvidácie, a pod. V niektorých prípadoch dokonca môže byť zdaňovacie obdobie dlhšie ako kalendárny rok (napr. pri vstupe daňovníka do likvidácie, ktorá sa neskončí do 31.12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie).

Upozornenie: Zdaňovacie obdobie právnickej osoby (napr. s. r. o.), ktorá vznikla v priebehu kalendárneho roka, začína dňom vzniku a končí 31.12.2023 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok) alebo posledným dňom hospodárskeho roka (ak daňovník uplatňoval hospodársky rok).

Článok pokračuje pod reklamou

Aké príjmy zdaňujú fyzické a právnické osoby a na akom tlačive sa daňové priznanie za rok 2023 podáva

Daňové priznanie sa podľa daňového poriadku podáva na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie. Vzory tlačív určuje Ministerstvo Financií a zverejňuje ich na svojom webe. Aktuálne tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 nájdete v našom článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024).

Prečítajte si tiež

Za rok 2023 sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva na týchto typoch tlačív:

Aké tlačivo použije vybraný daňovník pri konkrétnych druhoch príjmov, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

*Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ A podáva daňovník (zamestnanec), ak zdaniteľný príjem presiahol 2 461,41 eur a nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti alebo v lehote nepredložil potrebné dokumenty (napr. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo zamestnania).
**Ak fyzická osoba dosiahne okrem uvedených príjmov aj príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania), uvedie ho v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb – typ B. Ak fyzická osoba dosiahne v roku 2023 viacero druhov príjmov (napr. zo zamestnania a súčasne zo živnosti), potom podáva len jedno daňové priznanie, typu B, v ktorom zahrnie všetky dosiahnuté príjmy.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňovník Aké príjmy sa zahrňujú do daňového priznania Tlačivo daňového priznania
Právnické osoby založené s cieľom podnikať (napr. s. r. o., a. s., družstvo) príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka – napr. výnosy z predaja služieb Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb platné na rok 2023
Právnické osoby nezaložené alebo nezriadené s cieľom podnikať (napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie) príjmy z činností, ktorými:
 • dosahujú zisk alebo
 • sa dá zisk dosiahnuť,
 • a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe
  Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb platné na rok 2023
  Fyzická osoba (zamestnanec) len zdaniteľné peňažné alebo nepeňažné príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) – napr. príjmy z dohody o pracovnej činnosti, príjmy na základe pracovnej zmluvy Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ A platné na rok 2023 / Ročné zúčtovanie dane*
  Fyzická osoba (s rôznymi druhmi príjmov)
 • príjmy z podnikania – napr. zo živnosti,
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti – napr. príjmy tlmočníkov, advokátov,
 • príjmy z prenájmu – napr. bytu,
 • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, ak sa daňovník písomne nedohodol s platiteľom dane o nevyberaní dane zrážkou,
 • príjmy z kapitálového majetku – napr. z úrokov z poskytnutej pôžičky,
 • ostatné príjmy – napr. z predaja nehnuteľnosti
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B platné na rok 2023**

  Základ dane a sadzba dane z príjmov za rok 2023

  Základ dane sa v daňovom priznaní spravidla vyčísli ako rozdiel medzi príjmami (výnosmi) a výdavkami (nákladmi). Pri aktívnych príjmoch majú fyzické osoby možnosť si uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. V akej výške sa zníži ich základ dane v roku 2023 a v roku 2024 sa dočítate v článkoch Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024.

  Prečítajte si tiež

  Zo základu dane sa zákonom určenou sadzbou dane vypočíta daň z príjmov. V roku 2023 sa daň z príjmov fyzických osôb vyčísli použitím sadzieb 7 %, 15 %, 19 %, 25 %, resp. až 35 %. Právnické osoby zdaňujú príjmy za rok 2023 sadzbami 15 % resp. 21 %. Aké sadzby dane z príjmov sa použijú pri výpočte dane za rok 2023 v konkrétnych prípadoch sa dočítate v článku Sadzby dane z príjmov v roku 2023.

  Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane za rok 2023 (v roku 2024)

  Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je daňovník (fyzická alebo právnická osoba) povinný podať do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho alebo hospodárskeho roka), ak zákon neustanovuje inak. V prípade úmrtia fyzickej osoby je lehota na podanie daňového priznania do 3 mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel (s možnosťou predĺženia lehoty na základe žiadosti dediča/dedičov).

  Prečítajte si tiež

  Zákon o dani z príjmov umožňuje predĺžiť daňovníkovi lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane o najviac 3 alebo o najviac 6 celých kalendárnych mesiacov. Oznámenie (nie žiadosť) o predĺžení lehoty daňovník podáva v termíne do 2.4.2024. Oznámenie je oprávnený podať aj po podaní daňového priznania, avšak v lehote do 2.4.2024 (podaním oznámenia si predĺži lehotu na zaplatenie dane). Žiadosť (nie oznámenie) o predĺženie lehoty podáva daňovník v konkurze alebo v likvidácii najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

  Lehoty na podanie daňového priznania z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2023 pri uplatnení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, sú nasledovné:

  • riadne daňové priznanie je daňovník povinný podať najneskôr do 2.4.2024 (lehota 31.3.2024 pripadá na nedeľu, v pondelok 1.4.2024 je sviatok, tzn. termín sa presúva na najbližší pracovný deň – utorok 2.4.2024),
  • ak daňovník oznámil predĺženie lehoty o 3 mesiace, daňové priznanie v predĺženej lehote je povinný podať najneskôr do 1.7.2024 (lehota 30.6.2024 pripadá na nedeľu, tzn. termín sa presúva na najbližší pracovný deň – pondelok 1.7.2024),
  • ak daňovník oznámil predĺženie lehoty o 6 mesiacov, daňové priznanie v predĺženej lehote je povinný podať najneskôr do 30.9.2024.

  Upozorňujeme, že predĺženie lehoty o 6 mesiacov je daňovník oprávnený oznámiť len v prípade, ak v roku 2023 dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí.

  Lehoty na podanie daňového priznania u právnických osôb za rok 2023 pri uplatnení zdaňovacieho obdobia, ktorým je hospodársky rok, si daňovník sleduje sám (možnosť predĺženia o 3, resp. až o 6 mesiacov ostáva zachovaná).

  Prečítajte si tiež

  V lehote na podanie daňového priznania (t. j. do 2.4.2024, resp. v predĺženej lehote do 1.7.2024 alebo 30.9.2024) je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. To neplatí u fyzických osôb, ktoré podávajú daňové priznanie typ A alebo typ B prvýkrát a oznámenie o čísle účtu je daňovníkovi doručené až po lehote na podanie daňového priznania. Splatnosť dane je do 8 dní od doručenia tohto oznámenia.

  Daň z príjmov fyzickej osoby sa za rok 2023 nevyrubí a neplatí, ak jej výška nepresiahne 17 eur alebo ak jej zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahnu 2 461,41 eur. Uvedené neplatí napríklad v situácii, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, ak sa daň vyberá zrážkou alebo ak sa zrážajú preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavky na zabezpečenie dane.

  Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní fyzickej a právnickej osoby sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

  Ak sa daňovník oneskorí s podaním daňového priznania k dani z príjmov alebo s platbou samotnej dane, správca dane (daňový úrad) uloží pokutu a vyrubí úroky z omeškania.

  Označenie platby dane z príjmov za rok 2023 (splatnej v roku 2024)

  Daňovník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, je platbu dane z príjmov za rok 2023 povinný označiť variabilným symbolom a poukázať na osobitné číslo bankového účtu správcu dane. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola platba odpísaná z bankového účtu daňovníka.

  Daňovník realizuje platbu dane z príjmov s variabilným symbolom v tvare 1700992023. Číslo účtu v tvare IBAN tvorí:

  • predčíslie účtu, ktorým sa označuje druh platenej dane:
   • 500224 pre daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku,
   • 500232 pre daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí,
   • 500208 pre daň z príjmov fyzických osôb rezidentov (úhrada dane na základe daňového priznania typ A a typ B),

  Konštantný a špecifický symbol pre platbu dane z príjmov nie je potrebné použiť.

  Prečítajte si tiež

  Daňovník môže daň uhradiť aj v hotovosti poštovým poukazom (šekom). Pri platbe šekom je potrebné použiť poštovú poukážku RI (číslo účtu IBAN), ktorou je platba poukázaná na účet správcu dane vedený v Štátnej pokladnici. Na platbu dane nemožno použiť poštovú poukážku H, ktorou sa platba poukazuje na meno prijímateľa.

  Od roku 2023 Finančná správa spustila možnosť úhrady daní platobnou kartou, prostredníctvom Google Pay, Apple Pay alebo prenesením platobných údajov do Internet Bankingu vybraných bánk. Ako postupovať pri úhrade dane novým komfortnejším spôsobom sa dočítate v článku Platenie daní kartou od roku 2023.

  Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

  Správcom dane, ktorému sa podáva daňové priznania k dani z príjmov za rok 2023, je daňový úrad, pobočka daňového úradu alebo kontaktné miesto daňového úradu.

  Akých daňovníkov sa týka povinná elektronická komunikácia a ktorí daňovníci môžu daňové priznanie podať papierovo nájdete v nasledujúcej tabuľke:

  *Výnimkou je podanie účtovnej závierky, ktorú od 1.1.2022 v zmysle novely zákona o účtovníctve musia daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie predkladať len v elektronickej podobe (za predpokladu, že majú povinnosť zverejňovať účtovnú závierku).
  Zdroj: vlastné spracovanie
  Daňovník Povinnosť komunikovať elektronicky
  Živnostníci SZČO registrovaní pre daň z príjmov (tzn. majú pridelené DIČ) Áno
  Právnické osoby (vrátane ich zástupcov) zapísané v obchodnom registri (napr. s. r. o., a. s.) Áno
  Pozemkové spoločenstvá, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi, náboženské spoločnosti, cirkevné organizácia, občianske združenia záujmové združenia právnických osôb (ak nie sú platiteľmi DPH a ak ich nezastupuje daňový poradca alebo advokát) Nie*
  Fyzické osoby – nepodnikatelia (napr. fyzické osoby s príjmami len zo zamestnania, fyzické osoby s príjmami z prenájmu bez živnostenského oprávnenia, a to aj napriek tomu, že majú pridelené DIČ) Nie

  Od roku 2018 majú podnikatelia povinnosť komunikovať elektronicky, tzn. daňové priznanie k dani z príjmov podávajú elektronickými prostriedkami cez portál Finančnej správy. Daňovník nahrá alebo vyplní daňové priznanie prostredníctvom elektronických formulárov daňových priznaní, ktoré sú dostupné v Osobnej internetovej zóne daňového subjektu. Daňovník k nej má prístup použitím identifikátora s heslom alebo  použitím čítačky a občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID). Pred podaním daňovník vyplnené údaje skontroluje a podpíše „KEP-om“ (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo „EZ-ou“ (elektronickou značkou).

  Prečítajte si tiež

  Daňovníci, ktorým zákon neprikazuje komunikovať elektronicky (napr. fyzické osoby – nepodnikatelia) môžu daňové priznanie za rok 2023 doručiť do podateľne daňového úradu v papierovej forme alebo odoslať poštou. To platí i v prípade, ak podávajú daňové priznanie typ B (napr. pri predaji nehnuteľnosti).

  Ďalšie podrobnosti o daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2023 nájdete v článkoch Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Paušálne výdavky v roku 2024

  Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

  Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

  Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

  Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

  Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

  Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

  Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky