Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2022 (v roku 2023)

Mali ste v roku 2022 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Prinášame postup, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov – typ A v roku 2023 (za rok 2022), ak ste daňovým rezidentom SR.

Pracovali ste v roku 2022 v zahraničí a neviete, či podať daňové priznanie aj na Slovensku? V prípade, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy (t. j. slovenské aj zahraničné) za rok 2022 presiahli hranicu 2 289,63 € alebo vaše príjmy túto hranicu nepresiahli, ale vykázali ste daňovú stratu, daňové priznanie podať musíte. Táto povinnosť sa na vás vzťahuje, ak ste rezidentom SR, t. j. daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

V tomto článku nájdete informácie o tom, kto je rezidentom SR a na čo si dať pozor pri vypĺňaní daňového priznania, ak ste mali v roku 2022 príjem zo zamestnania v zahraničí.

Kto je rezidentom SR, t. j. daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou?

Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, t. j. rezidentom SR je tá fyzická osoba, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok uvedených v § 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z . z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“):

  1. má na území SR trvalý pobyt, alebo
  2. má na území SR bydlisko (t. j. využíva dlhodobé ubytovanie, ktoré neslúži na príležitostné ubytovanie, dlhodobým ubytovaním sa rozumie napr. podnájom), alebo
  3. sa na území SR obvykle zdržiava, a to viac ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.

Viac informácií o daňovej rezidencii nájdete v článku Posudzovanie daňovej rezidencie fyzickej a právnickej osoby.

Aký je príjem zo zamestnania zo zahraničia?

Príjem zo zamestnania v zahraničí sa považuje za aktívny príjem zo zdrojov v zahraničí. Ide o príjem zamestnanca, ktorý vykonával prácu u zahraničného zamestnávateľa mimo územia SR.

Za príjem zo zamestnania plynúceho zo zdroja v zahraničí považujeme napr. prácu zamestnanca pre českého zamestnávateľa a výkon samotnej práce v Českej republike.

Za príjem zo zamestnania plynúceho zo zdroja v zahraničí však nepovažujeme napr. prácu zamestnanca pre rakúskeho zamestnávateľa a výkon samotnej práce v Bratislave.

Viac informácií a príkladov nájdete v článku Čo sú príjmy zo zdrojov v zahraničí?

Daňové priznanie k dani z príjmov zo zamestnania v zahraničí za rok 2022 (v roku 2023) som už podal v zahraničí, musím tak urobiť aj na Slovensku?

Rezident SR, ktorý v roku 2022 poberal príjmy zo zamestnania zo zdrojov v zahraničí, si nemôže vybrať štát, v ktorom bude tieto príjmy zdaňovať. Všeobecným pravidlom je, že príjmy zo zamestnania sa zdania v tom štáte, kde došlo ku skutočnému výkonu činnosti. To znamená, že ak rezident SR vykonával závislú činnosť (zamestnanie) v zahraničí (napr. v Českej republike u českého zamestnávateľa), tento príjem mu bude zdanený v zahraničí (t. j. v Českej republike), a to podľa podmienok vnútroštátnej legislatívy.

Avšak to, že zamestnancovi bol už tento príjem zdanený v zahraničí, neznamená, že už nemá žiadne daňové povinnosti na území SR. Takáto osoba je povinná podať daňové priznanie aj na Slovensku (ak spĺňa podmienky, ktoré sme uviedli na začiatku tohto článku), a to za rok 2022 do 31.3.2023.

Zamestnanec, ktorý mal príjem zo zahraničia však môže využiť odklad na podanie daňového priznania, a to v lehote do 30.6.2023 alebo do 30.9.2023. Viac informácií, ako na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) - vzor.

Nezaplatím daň z príjmov pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2022 (v roku 2023) duplicitne, ak podám daňové priznanie aj na Slovensku?

V prípade, ak fyzickej osobe – zamestnancovi vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 aj na Slovensku, pričom jeho príjem už bol zdanený v zahraničí, nenastane situácia, že sa mu daný príjem zdaní duplicitne, t. j. už po druhý krát?

Práve na zabránenie dvojitého zdanenia slúžia metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, a to metóda zápočtu dane alebo metóda vyňatia príjmov.

Ako uviesť príjmy zo zamestnania zo zahraničia v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)?

Fyzická osoba podáva v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov daňové priznanie, pričom má na výber z dvoch typov tlačív daňového priznania, a to:

  • typ A, alebo
  • typ B.
Prečítajte si tiež

Daňové priznanie k dani z príjmov – typ A za rok 2022 (v roku 2023) podáva osoba, ktorá mala v roku 2022 len príjmy zo závislej činnosti. V prípade, ak osoba podáva tento typ daňového priznania a mala v roku 2022 príjmy zo zamestnania zo zdrojov v zahraničí aj príjmy zo Slovenska, tieto príjmy, ako aj poistné na sociálne a zdravotné poistenie z týchto príjmov spočíta a údaje uvedie v daňovom priznaní na príslušných riadkoch daňového priznania. Následne na zamedzenie dvojitého zdanenia vyberie vhodnú metódu, a to metódu vyňatia príjmov alebo metódu zápočtu dane, pričom pri príjmoch zo závislej činnosti si môže fyzická osoba vybrať metódu, ktorá je pre ňu výhodnejšia.

Daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2022 (v roku 2023) podáva osoba, ktorá mala v roku 2022 aj iné príjmy, než len príjmy zo závislej činnosti (napr. mala príjem u českého zamestnávateľa a mala príjem zo živnosti na Slovensku). V takomto prípade fyzická osoba, uvedie svoje príjmy v príslušných oddieloch daňového priznania a taktiež použije vhodnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia, a to podľa uzatvorenej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušnou krajinou.

Článok pokračuje pod reklamou

To, ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania, si môžete prečítať v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – ako na to?.

Pozor na to, že po vyplnení všetkých príslušných častí daňového priznania, musí fyzická osoba – rezident SR vyplniť aj oddiel s názvom „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“, kde je potrebné zaškrtnúť, že fyzická osoba uvádza osobitné záznamy a musí uviesť kód štátu (podľa zdroja príjmu), druh príjmu (len v prípade daňového priznania – typ B) a sumu príjmov a výdavkov zo zdroja v zahraničí.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2022 (v roku 2023) – príklad

Pán Juraj bol časť roka 2022 zamestnancom u českého zamestnávateľa a pracoval v Prahe a časť roka bol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Jeho zdaniteľné príjmy za rok 2022 presiahli zákonom stanovenú hranicu, je daňovým rezidentom SR a preto musí podať daňové priznanie k dani z príjmov, a to aj napriek tomu, že mu český zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane. Nakoľko mal v roku 2022 len príjmy zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ A.

Z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré mu vystavil český zamestnávateľ budeme potrebovať:

  • úhrn zúčtovaných príjmov zo závislej činnosti zdaniteľných v ČR: 186 300 CZK,
  • úhrn poistného, ktoré je povinný platiť daňový nerezident ČR: 20 495 CZK.

V prípade, ak je príjem zo zahraničia v inej mene než EUR, je potrebné údaje prepočítať. Jedna z možností je ročným priemerným kurzom, ktorý bol v roku 2022 v sume 24,5659 CZK/EUR.

Juraj musí pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2022 postupovať nasledovne:

1. strana daňového priznania typ A – tu uvedie Juraj informácie o tom, aký druh daňového priznania podáva (riadne) a taktiež informáciu o tom, za aký rok daňové priznanie podáva (2022). Na riadku číslo 01 uvedie svoje rodné číslo a na riadok 03 až 10 uvedie svoje identifikačné údaje (priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a kód štátu SK). Je dobré, ak vyplní aj nepovinné údaje, ktorými sú telefónne číslo (riadok 25) a e-mailová adresa (riadok 26).

2. strana daňového priznania typ A – nakoľko si Juraj neuplatňuje daňový bonus na dieťa a ani nezdaniteľnú časť na manželku a taktiež nie je dôchodca, tak III. a IV. oddiel nevypĺňa. Na tejto strane však začne s vypĺňaním V. oddielu – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, kde na riadku 34 uvedie úhrn príjmov od českého zamestnávateľa, ktorý prepočíta kurzom, t. j. uvedie sumu 7 583,68 € (186 300 CZK/24,5659). Vo výpočte základu dane bude pokračovať na ďalšej strane.

3. strana daňového priznania typ A – Juraj pokračuje výpočtom základu dane a teda V. oddielom, kde do riadku 36 vyplní údaje o úhrnnom povinnom poistnom, ktoré mu zamestnávateľ zrazil z jeho mzdy za rok 2022, ktoré prepočíta kurzom, t. j. uvedie sumu 834,29 €(20 495 CZK/24,5659). Riadok 37 a 38 Juraj vyplniť nemusí, pretože informáciu o výške zrazeného poistného na sociálne a zdravotné poistenie od zamestnávateľ nedostal. Pokračuje teda výpočtom základu dane na riadku 39, kde uvedie rozdiel riadkov 34 a 36, t. j. 7 583,68 € - 834,29 € = 6 749,39 €.

Na tejto strane nasleduje VI. oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona a Juraj začína uvedením výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na ktorú má nárok, a to na riadku 40, tá je vo výške 4 579,26 €. Nakoľko si iné nezdaniteľné časti základu dane neuplatňuje, uvedie rovnakú sumu aj na riadku 43. Riadok 44 je určený pre výpočet základu dane zníženého o sumu nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. riadok 39 – riadok 43 = 6 749,39 € - 4 579,26 € = 2 170,13 €. Z uvedeného rozdielu, Juraj vypočíta na riadku 45 daň z príjmov, ktorá je vo výške 19 % z 2 170,13 € = 412,3247 € a zaokrúhli ju matematicky na 412,32 €.

Juraj chce zamedziť dvojitému zdaneniu, nakoľko príjem mu už bol zdanený v ČR, tak použije metódu vyňatia príjmov, a to na riadku 48. Na tomto riadku uvedie výšku vyňatých príjmov (základov dane), t. j. sumu 6 749,39 €. Nakoľko Juraj iné príjmy v roku 2022 nemal, na riadku 49 a na riadku 50 uvedie nulu.

4. strana daňového priznania typ A – táto strana sa týka výpočtu daňového bonusu a výšky konečnej daňovej povinnosti. Juraja sa táto strana teda netýka a nič nevypĺňa.

5. strana daňového priznania typ A – na tejto strane sa vypĺňa možnosť uplatnenia 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane, avšak Juraj takúto možnosť nemá a preto zaškrtne „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.

6. strana daňového priznania typ A – táto strana sa začína hneď IX. oddielom „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ a tento oddiel Juraj vypĺňať bude, preto hneď na úvode zaškrtne riadok „Uvádzam osobitné záznamy“. V tejto časti je potrebné vyplniť kód štátu, z ktorého plynul daňovníkovi príjem a výšku príjmov a výdavkov (t. j. výdavkov preukázateľne zaplatených na povinné zahraničné poistenie). Juraj vyplní:

  • kód štátu: 203 (t. j. ČR),
  • výšku príjmov: 7 583,68 €,
  • výšku výdavkov: 834,29 €.

Pre správnosť údajov, Juraj do poznámok uvedie aj slovnú informáciu o tom, aký prepočítací kurz použil pri premene CZK na EUR.

Posledným dôležitým riadkom, je počet príloh – riadok 87. Tu Juraj uvedie číslo 1, nakoľko má iba 1 prílohu k daňovému priznaniu, a to potvrdenie o príjme od českého zamestnávateľa.

Juraj pripojí podpis (ak daňové priznanie podáva listinne) a dátum, čím vyhlasuje, že všetky údaje v daňovom priznaní sú správne a úplné.

Pozrite si, ako sa Jurajovi nakoniec podarilo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023) pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia, vyplniť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky