Výpočet čistej mzdy / Mzdová kalkulačka 2024

Čistá mzda:
Hrubá mzda:
Cena práce:
 
Čistá mzda (%)
Dane (%)
Odvody (%)
Odvodové zaťaženie
%
zamestnanec

zamestnanec
%
zamestnávateľ

zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,40% 1,40%
Dôchodkové poistenie - starobné 4,00% 14,00%
Dôchodkové poistenie - invalidné 3,00% 3,00%
Poistenie v nezamestnanosti 1,00% 0,50%
Poistenie na financovanie podpory 0% - 0,50%
Úrazové poistenie 0% - 0,80%
Garančné poistenie 0% - 0,25%
Rezervný fond solidarity 0% - 4,75%
Sociálne poistenie spolu
Zdravotné poistenie 4,00% 10,00%
Odvody spolu
Daň z príjmov
%
Základná sadzba 19%
Zvýšená sadzba 25%
Preddavok na daň
Daňový bonus
Čistá mzda
Hrubá mzda
Cena práce
Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


Mzdová kalkulačka 2024 slúži na výpočet čistej mzdy zamestnanca z jeho hrubej mzdy. Vypočítať je možné aj cenu práce, ktorá je dôležitá najmä pre zamestnávateľa.

Čistá a hrubá mzda - výpočet čistej mzdy v roku 2024

Hrubá mzda (brutto mzda) je mzda pred zdanením daňou z príjmov a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Táto mzda je uvedená v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Zrazením odvodov a preddavku na daň sa z hrubej mzdy stane čistá mzda (netto mzda), ktorá je zamestnancovi vyplatená na účet alebo v hotovosti. Okrem odvodov a preddavku na daň vplýva na výšku čistej mzdy aj výška daňového bonusu (čistú mzdu zvyšuje) či iné špecifické zrážky, ako sú zrážky na stravné, exekúcie, doplnkové dôchodkové sporenie a pod. (čistú mzdu znižujú).

Čo je cena práce, tzv. superhrubá mzda

Pod cenou práce alebo superhrubou mzdou sa rozumejú náklady zamestnávateľa, teda koľko bude musieť podnikateľ spolu zaplatiť zamestnancovi, daňovému úradu, Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Cena práce sa zjednodušene vypočíta ako hrubá mzda zamestnanca plus odvody zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie. Odvody zamestnávateľa sú štandardne 36,2 % z hrubej mzdy zamestnanca. Odvody zamestnávateľa však neovplyvňujú výpočet čistej mzdy zamestnanca.

Výpočet čistej mzdy a ceny práce (z hrubej mzdy) v roku 2024

V našej mzdovej kalkulačke si môžete po zadaní hrubej mzdy vypočítať čistú mzdu, teda mzdu po odpočítaní odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a preddavku na daň z príjmov. Ak máte nárok na daňový bonus, o sumu daňového bonusu sa vám čistá mzda zvyšuje. Čistú mzdu tiež ovplyvňuje to, či si uplatňujete alebo neuplatňujete mesačne nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Uplatniť si ju môžete iba u jedného zamestnávateľa.

Čo je dôležité pre podnikateľa, ak sa rozhoduje zamestnať zamestnanca, aké budú jeho náklady s tým spojené (abstrahujeme od nákladov napríklad na stravovanie, dovolenku, sociálny fond, na zabezpečenie BOZP, mzdovej agendy a pod.). Náklady zamestnávateľa sú vo výške hrubej mzdy plus odvodov za zamestnávateľa. Jednoducho vám cenu práce (nákladov) vypočíta mzdová kalkulačka.

Výpočet hrubej mzdy a ceny práce (z čistej mzdy) v roku 2024

Chcete si vypočítať, aká suma by mala byť uvedená v pracovnej zmluve, aby ste dosiahli čistú mzdu, akú požadujete? Inak povedané, aká hrubá mzda prislúcha čistej, ktorá vám bude každý mesiac vyplácaná? Aj toto je možné zistiť z našej mzdovej kalkulačky. Okrem toho tiež prepočítame, aká bude v tomto prípade cena práce.

Výpočet čistej mzdy a hrubej mzdy (z ceny práce) v roku 2024

Ak potrebujete prepočítať z ceny práce hrubú, prípadne čistú mzdu, zadajte cenu práce do našej mzdovej kalkulačky. Táto funkcia je dôležitá predovšetkým pre podnikateľa, ak má stanovenú výšku nákladov, ktorú chce do zamestnania zamestnanca mesačne investovať a potrebuje z uvedenej sumy vypočítať, koľko zamestnancovi môže ponúknuť v hrubom a koľko tento zamestnanec zarobí v čistom.

Minimálne odvody na zdravotné poistenie v mzdovej kalkulačke pre rok 2024 

Od roku 2023 sa zaviedol minimálny zdravotný odvod poistného pre zamestnanca, ktorý nie je zároveň poistencom štátu, SZČO, zdravotne postihnutý atď. V takomto prípade je potrebné platiť minimálne odvody zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Pre rok 2024 ide o sumu životného minima vo výške 268,88 eura. Znamená to, že zamestnanec musí zaplatiť na zdravotných odvodoch v roku 2024 minimálne 40,32 eura mesačne (483,98 eur ročne). Ak vypočítaný zdravotný odvod nedosiahne požadovanú minimálnu výšku, zamestnanec musí doplatiť sumu rozdieluvrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. V prípade, že zdravotné odvody nedosahujú minimálnu výšku, kalkulačka vás na túto skutočnosť upozorní v poznámke pod výpočtami. Viac informácií nájdete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024

Čo zadávať do mzdovej kalkulačky pre rok 2024

Mesačná mzda/cena práce v mzdovej kalkulačke 2024

Podľa toho, z ktorej veličiny chcete vychádzať, označte buď čistú mzdu, hrubú mzdu alebo cenu práce a požadovanú mesačnú sumu. Naša mzdová kalkulačka vám prepočíta všetky možnosti - výpočet čistej mzdy, výpočet hrubej mzdy či výpočet ceny práce.

Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane v mzdovej kalkulačke 2024

Ak pracujete alebo plánujete pracovať iba u jedného zamestnávateľa, zadajte, že si mesačne budete nezdaniteľnú časť základu dane uplatňovať. Ak by ste napríklad už jedného zamestnávateľa mali, u druhého si ju uplatniť nemôžete. Výnimkou sú dôchodcovia (napr. poberatelia starobného dôchodku, výsluhového dôchodku), ktorí si bežne nezdaniteľnú časť nemôžu uplatniť.

Status osoby so zdravotným postihnutím v mzdovej kalkulačke 2024

Sadzba odvodov na zdravotné poistenie je nižšia v prípade osôb so zdravotným postihnutím. Pri odvodoch zamestnávateľa ide o 5,5 % namiesto 11 %, pri odvodoch zamestnanca ide o 2 % namiesto 4 %.

Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatňuje v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň. Upozorňujeme, že za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba:

  • uznaná za invalidnú,
  • s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera postihnutia funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Počet detí pre uplatnenie daňového bonusu v mzdovej kalkulačke 2024

Tento údaj slúži na výpočet daňového bonusu na dieťa. Daňový bonus je možné uplatniť na vyživované dieťa (zjednodušene dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku po splnení ďalších podmienok), ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. V roku 2024 platia nasledovné maximálne sumy daňového bonusu na dieťa: 

  • 50 eur mesačne, ak ide o dieťa vo veku nad 18 rokov,
  • 140 eur mesačne, ak ide o dieťa vo veku do 18 rokov,

pričom táto maximálna suma mesačného daňového bonusu je ohraničená, a to príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane), podľa počtu detí. Podrobné informácie nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2024 - príklad

Pani Veronika má uzatvorenú pracovnú zmluvu s mesačnou hrubou mzdou 1 300 €. Mesačne si uplatňuje v tomto zamestnaní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zároveň daňový bonus na dve deti, pričom jedno dieťa má 3 roky a druhé dieťa 8 rokov (o čom má podpísané vyhlásenie). Postup výpočtu mesačnej čistej mzdy v roku 2024 uvádzame v tabuľke:

Názov položky Suma
v €
1. Hrubá mzda zamestnanca 1 300,00
2. Odvody do Sociálnej poisťovne (1300 x 9,4 %) 122,20
3. Preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne (1300 x 4,0 %) 52,00
4. Čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody platené zamestnancom) 1 125,80
5. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 470,54
6. Základ dane (čiastkový základ dane - nezdaniteľná časť základu dane) 655,26
7. Preddavok na daň z príjmov vo výške 19 % základu dane 124,50
8. Daňový bonus na dve vyživované deti 280,00
9. Čistá mzda (hrubá mzda - poistenie platné zamestnancom - preddavok na daň z príjmov 19 %
+ daňový bonus)
1 281,30

Podrobné informácie týkajúce sa odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a preddavku na daň pri výpočte čistej mzdy nájdete v článku Výpočet čistej mzdy v roku 2024.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky