Výpočet čistej mzdy / Mzdová kalkulačka 2021

Čistá mzda:
Hrubá mzda:
Cena práce:
Odvodové zaťaženie
%
zamestnanec

zamestnanec
%
zamestnávateľ

zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,40% 1,40%
Dôchodkové poistenie - starobné 4,00% 14,00%
Dôchodkové poistenie - invalidné 3,00% 3,00%
Poistenie v nezamestnanosti 1,00% 1,00%
Úrazové poistenie 0% - 0,80%
Garančné poistenie 0% - 0,25%
Rezervný fond solidarity 0% - 4,75%
Sociálne poistenie spolu
Zdravotné poistenie 4,00% 10,00%
Odvody spolu
Daň z príjmov
%
Základná sadzba 19%
Zvýšená sadzba 25%
Preddavok na daň
Daňový bonus
Čistá mzda
Hrubá mzda
Cena práce
Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


Aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou

Hrubá mzda (brutto mzda) je mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Takto uvedená mzda je v pracovnej zmluve alebo v dohode o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Zrazením odvodov a preddavku na daň sa z hrubej mzdy stane čistá mzda (netto mzda), ktorá je zamestnancovi vyplatená na účet alebo v hotovosti.

Cena práce (superhrubá mzda)

Pod cenou práce alebo superhrubou mzdou sa rozumejú náklady zamestnávateľa, teda koľko bude musieť podnikateľ spolu zaplatiť zamestnancovi, daňovému úradu, Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Cena práce sa jednoducho vypočíta ako hrubá mzda zamestnanca plus odvody zamestnávateľa na sociálne a zdravotné poistenie. Odvody zamestnávateľa sú 35,2 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Mzdová kalkulačka 2021 – výpočet ceny práce a čistej mzdy z hrubej mzdy

V našej mzdovej kalkulačke si môžete po zadaní hrubej mzdy vypočítať čistú mzdu, teda mzdu po odpočítaní odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a preddavku na daň z príjmov. Ak máte nárok na daňový bonus, o sumu daňového bonusu sa vám čistá mzda zvyšuje. Čistú mzdu tiež ovplyvňuje to, či si uplatňujete alebo neuplatňujete mesačne nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Uplatniť si ju môžete iba u jedného zamestnávateľa.

Čo je dôležité pre podnikateľa, ak sa rozhoduje zamestnať zamestnanca, aké budú jeho náklady s tým spojené (abstrahujeme od nákladov napríklad na stravovanie, na zabezpečenie BOZP, mzdovej agendy a pod.). Náklady zamestnávateľa sú vo výške hrubej mzdy plus odvodov za zamestnávateľa. Jednoducho vám cenu práce (nákladov) vypočíta mzdová kalkulačka.

Výpočet hrubej mzdy z čistej a prepočet ceny práce z čistej mzdy

Chcete si vypočítať, aká suma by mala byť uvedená v pracovnej zmluve, aby ste dosiahli čistú mzdu, akú požadujete? Inak povedané, aká hrubá mzda prislúcha čistej, ktorá vám bude každý mesiac vyplácaná? Aj toto je možné zistiť z našej mzdovej kalkulačky. Okrem toho tiež prepočítame, aká bude v tomto prípade cena práce.

Hrubá a čistá mzda z ceny práce - výpočet

Ak potrebujete prepočítať z ceny práce hrubú, prípadne čistú mzdu, zadajte cenu práce do našej mzdovej kalkulačky. Táto funkcia je dôležitá predovšetkým pre podnikateľa, ak má stanovenú výšku nákladov, ktorú chce do zamestnania zamestnanca mesačne investovať a potrebuje z uvedenej sumy vypočítať, koľko zamestnancovi môže ponúknuť v hrubom a koľko tento zamestnanec zarobí v čistom.

Čo zadávať do mzdovej kalkulačky pre rok 2021

Mesačná mzda/cena práce

Podľa toho, z ktorej veličiny chcete vychádzať, zadajte buď čistú mzdu, hrubú mzdu alebo cenu práce a požadovanú mesačnú sumu.

Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane

Ak pracujete alebo plánujete pracovať iba u jedného zamestnávateľa, zadajte, že si mesačne budete nezdaniteľnú časť uplatňovať. Ak by ste napríklad už jedného zamestnávateľa mali, u druhého si ju uplatniť nemôžete. Výnimkou sú dôchodcovia (napr. poberatelia starobného dôchodku, výsluhového dôchodku), ktorí si štandardne nezdaniteľnú časť nemôžu uplatniť.

Počet detí (rôzne pravidlá pre 1. a 2. polrok 2021)

Tento údaj slúži na výpočet daňového bonusu. Daňový bonus je možné uplatniť na vyživované dieťa (zjednodušene dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku po splnení ďalších podmienok), ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Zároveň je potrebné dosiahnuť určitú výšku príjmu, aby bolo možné daňový bonus priznať, a to aspoň polovicu minimálnej mzdy (pre rok 2021 je to suma 311,50 eur mesačne). 

Od 1.1.2021 do 30.6.2021 platí, že suma daňového bonusu na dieťa je dvojnásobok sumy mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku (poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku). Pre deti nad 6 rokov platí základná suma daňového bonusu. Od 1.7.2021 už je suma odstupňovaná pre deti do 6 rokov (dvojnásobok), pre deti od 6 do 15 rokov (1,7-násobok) a od 15 do 25 rokov pôjde o základnú sumu daňového bonusu vo výške 23,22 eur mesačne. Viac informácií nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2021

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky