Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.

Daňové priznanie je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) povinná podať každá fyzická osoba, ktorá v roku 2022 dosiahla zdaniteľné príjmy, ktorých výška presahuje sumu 2 289,63 € alebo ak fyzická osoba vykáže daňovú stratu (hoci jej príjmy môžu byť aj nižšie ako uvedená suma). V príklade, ktorému sa budeme venovať v našom článku, sa zameriame na daňové priznanie živnostníka, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak by posledný deň lehoty pripadal na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, štátny sviatok), posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň. V roku 2023 sú fyzické osoby povinné podať daňové priznanie do 31. marca 2023 (vrátane).

Daň z príjmov za rok 2022 je splatná v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník môže oznámiť správcovi dane aj odklad lehoty na podanie daňového priznania (na predpísanom formulári a najneskôr do 31. marca 2023), čím sa jej odkladá aj dátum na úhradu dane, a to o:

 • celé tri kalendárne mesiace, t. j. maximálne do 30.6.2023,
 • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 2.10.2023 – ale iba v tom prípade, ak dosahoval v roku 2022 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B  podáva daňovník zásadne elektronicky, nakoľko má povinnosť komunikovať so správcom dane iba elektronicky. Ak by napr. živnostník doručil daňové priznanie správcovi dane v listinnej podobe, nebude naň správca dane prihliadať.

Viac informácii o daňovom priznaní k dani z príjmov – typ B za rok 2022, ako postupovať pri vyčíslení dane z príjmov daňovníka za rok 2022, aké výdavky si daňovník môže uplatniť či aké sadzby dane z príjmov sú v platnosti za rok 2022 sa dočítate v článku Daňové priznanie živnostníka za rok 2022.

V tomto článku si na ilustrovanom príklade živnostníka Milana ukážeme, ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 – typ B s uplatnením tzv. paušálnych výdavkov.

Údaje potrebné na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 – príklad

Pán Milan je živnostník – venuje sa dokončovacím prácam pri výstavbe bytov a domov. V roku 2022 nebol platiteľom DPH, čo znamená, že si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z dosiahnutých zdaniteľných príjmov, maximálne však vo výške 20 000 €, pričom k tejto výške pripočíta výšku zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov potrebujeme mať k dispozícii evidenciu o príjmoch v časovom slede a evidenciu o zásobách a pohľadávkach. Tieto evidencie je pán Milan povinný viesť podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Upozorňujeme, že uvedené evidencie slúžia ako podklad pre vyplnenie daňového priznania, ale nie sú jeho povinnou prílohou a teda živnostník nie je povinný ich k daňovému priznaniu k dani z príjmov prikladať.

Z evidencií, ktoré pán Milan vedie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, poznáme za rok 2022 tieto údaje:

 • výška dosiahnutých zdaniteľných príjmov zo živnosti: 38 000 €,
 • výška zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne: 1 870 €,
 • výška zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne: 1 190 € (z toho 290 € predstavuje zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021),
 • výška neuhradených pohľadávok od odberateľov k 31.12.2021: 100 €,
 • výška neuhradených pohľadávok od odberateľov k 31.12.2022: 500 €,
 • výška zásob (pracovný materiál na sklade) k 31.12.2021: 800 €,
 • výška zásob (pracovný materiál, ktorý má pán Milan na sklade – napr. štetce, farby, laky...) k 31.12.2022: 1 200 €.

Pán Milan si v daňovom priznaní chce uplatniť nárok na:

 • nezdaniteľnú časť dane na manželku, ktorá bola od januára , ktorá v roku 2022 poberala iba rodičovský príspevok,
 • daňový bonus na dcéru, ktorá sa narodila v januári 2022,
 • zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 180 €.
Prečítajte si tiež

Na záver by pán Milan chcel darovať 2 % zo zaplatenej dane Združeniu mladých podnikateľov Slovenska, IČO: 42178886 a súhlasí s tým, že by boli jeho údaje zaslané prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

Nakoľko je pán Milan živnostník, má povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky. V prípade, že by sa pán Milan rozhodol pozastaviť (prerušiť) svoju živnosť, mal by aj v tomto prípade povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky. Povinnosť komunikovať elektronicky by jej zanikla, ak by živnosť zrušil úplne.

Vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B s uplatnením paušálnych výdavkov za rok 2022

V tejto časti článku si popíšeme postup, ako sme vyplnili vzorové daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2022 s uplatnením paušálnych výdavkov v krokoch:

Pán Milan sa prihlási na portál finančnej správy a otvorí elektronický formulár daňového priznania k dani z príjmov typ B – platný pre rok 2022. Cesta ku formuláru je nasledovná:

Katalógy -> Katalóg formulárov -> Správa daní -> Daň z príjmov fyzickej osoby -> Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) -> DPFOBv22 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023)

1. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Na tejto strane sa vyplňujú údaje, ktoré identifikujú osobu, ktorá podáva daňové priznanie. Údaje na prvej strane spravidla systém vyplní automaticky, ide o údaje:

 • druh daňového priznania – ak ide o prvé daňové priznanie za rok 2022, pán Milan zaškrtne „daňové priznanie“,
 • riadok 01: daňové identifikačné číslo (DIČ),
 • za rok: 2022
 • riadok 03: SK NACE – Hlavná, prevažná činnosť – SK NACE je pridelené podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností – tento údaj formulár nevyplní automaticky, uvádza sa tu názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem,
 • I. oddiel – Údaje o daňovníkovi:
  • riadok 04: priezvisko,
  • riadok 05: meno,
  • riadok 06: titul pred menom/za priezviskom,
  • riadok 07: ulica trvalého pobytu,
  • riadok 08: súpisné/orientačné číslo,
  • riadok 09: PSČ,
  • riadok 10: obec,
  • riadok 11: štát,
 • II. oddiel – na riadku 27 a 28 vyplní pán Milan svoje telefónne číslo a emailovú adresu – tieto údaje nie sú povinné, no odporúčame ich vyplniť, aby sa v prípade potreby vedel s daňovníkom správca dane skontaktovať.

 2. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Na tejto strane v III. oddiely pán Milan vyplní údaje o manželke na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a o svojej dcére na uplatnenie daňového bonusu:

 • riadok 31: priezvisko a meno manželky, jej rodné číslo,
 • riadok 32: zaškrtne „uplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona, vyplní výšku vlastných príjmov manželky – v roku 2022 manželka, poberala iba rodičovský príspevok, ktorý sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava, preto vyplní 0 € a počet mesiacov, za ktoré si nezdaniteľnú časť vyplní – v prípade pána Milana je to 12 mesiacov,
 • riadok 33: priezvisko a meno dieťaťa, rodné číslo a označí mesiace, za ktoré si uplatňuje daňový bonus – pán Martin zaškrtne políčko „1-12“.

Upozorňujeme, že pán Milan si uplatňuje v roku 2022 nárok na daňový bonus na dieťa prvýkrát. Na základe toho je povinný priložiť k daňovému priznaniu k dani z príjmov rodný list svojej dcéry. Následne v ďalších rokoch už túto prílohu nemusí prikladať. Ak by mal daňovník dieťa, ktoré študuje v zahraničí a uplatňuje si naň daňový bonus, je potrebné k daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie o štúdiu.

Článok pokračuje pod reklamou

3. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Nakoľko je pán Milan živnostník, vyplní na tretej strane IV. oddiel – výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu:

 • riadok 2 v prvom stĺpci – zdaniteľné príjmy zo živnosti, ktoré sú v jeho prípade vo výške 38 000 €, túto sumu vyplní následne aj na riadku 10 (ten predstavuje súčtový riadok),
 • riadok 10 v druhom stĺpci – súčet výdavkov, t.j. 60 % zo zdaniteľných príjmov a zaplatené odvody.

Upozorňujeme, že riadok 10 v druhom stĺpci vypočíta elektronický formulár sám, no je potrebné:

 • na štvrtej strane – zaškrtnúť možnosť „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“,
 • na štvrtej strane – vyplniť políčko „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“, čo v prípade pána Milana je súčet preddavkov zaplatených na Sociálne poistenie a zdravotné poistenie v roku 2022, t.j. sumu 1 870 + 1 190 = 3 060 €.

Po vyplnení údajov na štvrtej strane sa pán Milan vráti na riadok 10, stĺpec 2 a dvojklikom na bunku elektronický formulár prepočíta sumu paušálnych výdavkov (t.j. 60 % z 38 000 € = 22 800 €, pričom je možné uplatniť iba sumu 20 000 € + odvody vo výške 3 060 € = 23 060 €).

Tip: na prepočet paušálnych výdavkov v roku 2022 použite našu kalkulačku paušálnych výdavkov a buďte si istý ich výškou.

4. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Po vypočítaní paušálnych výdavkov sa pán Milan vráti na štvrtú stranu daňového priznania.

Ako prvé zaškrtne možnosť „Spĺňam podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a uplatňujem si výhody z toho plynúce určené v zákone.“. Túto možnosť zaškrtne z dôvodu, že jeho príjmy za rok 2022 nepresiahli hranicu 49 790 €, podnikal počas celého roka 2022, nebol na neho vyhlásený konkurz, nevstúpil do likvidácie a ani nie je závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov. O tom, kto je mikrodaňovník, aké výhody vyplývajú z tohto statusu sa dočítate v článku Kto je mikrodaňovník a aké bude mať výhody od roku 2021?

Následne v tabuľke č. 1b vyplní „Údaje daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu z evidencie, ktorú vedie podľa § 6 ods. 10 zákona, ak uplatňuje výdavky percentom z príjmov“:

 • na riadku 1 – „Zásoby“ vyplní v stĺpci „Na začiatku zdaňovacieho obdobia“ sumu 800 € a „Na konci zdaňovacieho obdobia“ sumu 1 200 € - ide o sumy nakúpených a nespotrebovaných zásob za rok 2022 a za predchádzajúce zdaňovacieho obdobie (t.j. rok 2021), ktoré mal pán Milan k 31.12. príslušného roka na sklade,
 • na riadku 2 – „Pohľadávky“ vyplní v stĺpci „Na začiatku zdaňovacieho obdobia“ sumu 100 € a „Na konci zdaňovacieho obdobia“ sumu 500 € - ide o sumy neuhradených pohľadávok za rok 2022 a za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (t.j. rok 2021), ktoré neboli ku 31.12. príslušného roka uhradené – napr. z dôvodu neuhradenia vystavenej faktúry odberateľom.

Na štvrtej strane pokračuje pán Milan vyplnením:

 • riadku 39: výšku príjmov z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 1 – sumu 38 000 €,
 • riadku 40: výšku výdavkov z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 10 – sumu 23 060 €,riadku 41: základ dane (kladný rozdiel riadkov 39 a 40) – sumu 14 940 € (38 000 – 23 060 = 14 940 €), túto vypočítanú sumu základu dane uvedie aj na riadku 45.

Tip: Pri vypĺňaní uvedených riadkov, a rovnako tak aj pri nasledujúcich stranách daňového priznania sa pán Milan môže nechať viesť samotným formulárom, ten mu postupne označí jednotlivé kolónky na doplnenie. Dvojklikom na konkrétnu kolónku formulár sám hodnoty prepočíta a doplní ich automaticky.

5. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Sumu vypočítaného základu dane z riadku 45 (14 940 €) uvedie pán Milan aj na riadkoch 55 a 57.

6. a 7. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Tieto strany pán Milan nevypĺňa, nakoľko v roku 2022 dosahoval iba príjem zo živnosti.

8. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Na tejto strane pán Milan vyplní IX. oddiel – výpočet dane. V IX. oddiely sa vypočítaný základ dane zníži o nezdaniteľné časti základu dane a vypočíta sa výška dane:

 • riadok 72: pán Milan tu uvedie vypočítanú sumu základu dane z riadku 57, t.j. sumu 14 940 €,
 • riadok 73: uvedie výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t.j. 4 579,26 €, na ktorú má nárok každý daňovník (okrem výnimiek), ak jeho základ dane neprekročí za rok 2022 hranicu 20 235,97 €,
 • riadok 74: uvedie výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, t.j. za rok 2022 ide o sumu 4 186,75 €,
 • riadok 75: uvedie sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, maximálne vo výške 180 €,
 • riadok 77: pán Milan spočíta riadky 72 až 75 a uvedie ich súčet na tomto riadku, t.j. sumu 8 946,01 € - o túto sumu si pán Milan zníži vypočítaný základ dane z príjmov zo živnosti.

9. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Upozorňujeme, že na tejto strane je potrebné vyplniť riadok 90, kde je potrebné uviesť 0 €. Je to nevyhnutné z dôvodu, že vo fáze kontroly by elektronický formulár zahlásil chybu.

Následne bude pán Milan pokračovať vyplnením:

 • riadku 91: prenesie hodnotu riadku 77, t.j. sumu 8 946,01 €,
 • riadku 92: základ dane vo výške 14 940 € ponížený o sumu nezdaniteľných častí z riadku 91 (o sumu 8 946,01 €), t.j. sumu 5 993,99 € a túto istú sumu uvedie aj na riadku 94,
 • riadok 95: tu musí pán Milan správne uviesť výšku zdaniteľných príjmov zo živnosti, nakoľko sa od jej výšky odvíja sadzba dane; ak bude táto suma nižšia ako 49 790 €, má pán Milan nárok na uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmov (15 %) – pán Milan tu uvedie sumu 38 000 €,
 • riadok 96: výpočet základu dane z riadku 94, t.j. 15 % z 5 993,99 € = 899,10 € a takto vypočítanú sumu prenesie aj na riadky 105 a 116 (na strane 10. daňového priznania).

10. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Na riadku 115 je opäť potrebné uviesť sumu 0 €, aby formulár pri kontrole nehlásil chybu. Desiata strana slúži na konečné vyčíslenie dane z príjmov. Pán Milan vyplní riadky:

 • riadok 116: ako sme vyššie uviedli, ide o prenos vypočítaného základu dane, t.j. sumy 899,10 €,
 • riadok 117: nárok na daňový bonus podľa zákona – prepočet si uvedieme nižšie:

Prepočet nároku na daňový bonus p. Milana v roku 2022

Dcéra Lucka sa narodila v januári. Daňový bonus pre dieťa do 6 rokov veku v mesiacoch január až jún 2022 je vo výške 47,14 €. Keďže nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi už v mesiaci narodenia dieťaťa, má pán Milan nárok na daňový bonus vo výške: 47,14 x 6 = 282,84 €. Túto sumu uvedie pán Milan na riadku 117a.

Daňový bonus na vyživované dieťa do 15 rokov veku v mesiacoch júl až december 2022 je vo výške 70 € a teda prepočet nároku za druhý polrok je: 70 x 6 = 420 €. Túto sumu uvedie pán Milan na riadku 117b.

Na riadku 117 uvedie pán Milan súčet riadkov 117a a 117b, sumu 702,84 €. Sumu daňového bonusu na dieťa uvedie aj na riadku 120.

Podrobnejšie informácie o daňovom bonuse za rok 2022 sa dočítate v článkoch:

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 a 1.1.2023

 • riadok 118: tu pán Milan uvedie výslednú daňovú povinnosť zníženú o daňový bonus – t.j. 899,10 € - 702,84 € = 196,26 € (sumu konečnej dane uvedieme aj na riadkoch 124 a 135 – daň na úhradu na 11. strane daňového priznania (zvyšná časť strany 11. daňového priznania sa nevypĺňa).

Pán Milan je povinný v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov uhradiť dať vo výške 196,26 €. Vypočítanú daň uhradí pán Milan na osobný účet daňovníka (ďalej len „OÚD“), ktorý mu pridelil správca dane a oznámil mu ho po registrácii na daň z príjmov. Viac informácii o osobnom účte si prečítajte v článku Osobný účet daňovníka (OÚD) – čo to je kde ho zistím? Kam uhradiť daň a ako platbu správne označiť sa dočítate v článku Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023.

12. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Pán Milan sa rozhodol poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % a preto musí vyplniť XII. oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, pričom:

 • na riadku 151: vypočíta podiel zaplatenej dane, t.j. 2 % zo sumy 196,26 € = 3,93 €,
 • na riadku 152: uvedie IČO a obchodné meno (názov) organizácie, ktorej sa rozhodol svoje 2 % podielu zaplatenej dane darovať.

Nakoľko má pán Milan záujem o zaslanie údajov určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane, zaškrtne súhlas o zaslanie údajov aj priamo pod touto tabuľkou.

13. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Na tejto strane uvedie pán Milan počet príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania (6). Okrem štyroch povinných príloh priamo v tlačive daňového priznania pán Milan priloží k daňovému priznaniu k dani z príjmov aj kópiu rodného listu svojej dcéry a taktiež potvrdenie o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Taktiež vyplní aj dátum.

Príloha č. 3 – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Nakoľko je pán Milan živnostník, musí ešte vyplniť v prílohe č. 3:

 • riadok 11: preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie, t.j. sumu 1 870 €,
 • riadok 13: preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie, t.j. sumu 1 190 €,
 • riadok 14: preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov, ktoré prislúchajú k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. sumu 900 € (táto suma je očistená o sumu nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021).

Na záver vyplní taktiež dátum.

Po vyplnení všetkých údajov odporúčame v elektronickom formulári kliknúť na možnosť „Skontrolovať“. Týmto sa automaticky skontrolujú logické chyby, ktoré je možné pred odoslaním formuláru opraviť.

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B odporúčame články, ktoré by vám mohli byť užitočné:

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – ako na to?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky