Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2022 (v roku 2023)
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kto podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 – typ A? Aká je lehota na podanie daňového priznania, aké podklady sú potrebné a aké prílohy sú jeho súčasťou, nájdete v tomto článku.

Daň z príjmov a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 – typ A

Daňové priznanie je podľa zákona o dani z príjmov povinná podať každá fyzická osoba, ktorá v roku 2022 dosiahla zdaniteľné príjmy, ktorých výška presahuje sumu 2 289,63 € alebo ak fyzická osoba vykáže daňovú stratu (hoci jej príjmy môžu byť aj nižšie ako uvedená suma).

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 – typ A podáva tá fyzická osoba, ktorá v roku 2022 dosahovala peňažný alebo nepeňažný príjem len zo závislej činnosti (t. j. napríklad zo zamestnania alebo z dohôd mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov atď. ), a to podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Upozorňujeme, že ak fyzická osoba, ktorá v roku 2022 dosahovala príjmy iba zo závislej činnosti, svojho zamestnávateľa požiadala v termíne do 15. februára 2023 o vykonanie ročného zúčtovania dane a doložila aj príslušné doklady za rok 2022, nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Viac o ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 sa dočítate v článku Ročné zúčtovanie dane 2022.

Daňové priznanie môže fyzická osoba podať aj dobrovoľne, a to v prípade vzniku daňového preplatku, ak boli platené preddavky na daň. Preddavok na daň je uvedený v riadku č. 04 – úhrn preddavkov na daň na tlačive „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 2 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022“, ktoré vyhotovil zamestnávateľ. Upozorňujeme, že zrazený preddavok nie je jediným predpokladom na vznik daňového preplatku, nakoľko tento závisí od viacerých faktorov, napríklad aj od výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov a pod.

Daňový preplatok spravidla vzniká napríklad týmto osobám:

 • študentom, ktorí počas roka pracovali na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • dôchodcom, ktorí boli počas roka zamestnaní na dohodu či pracovnú zmluvu a ich príjem bol nízky,
 • mamičkám či rodičom, ktorí časť roka pracovali a časť roka trávili na materskej či rodičovskej dovolenke,
 • fyzickým osobám, ktoré boli časť roka nezamestnané,
 • daňovým nerezidentom, ktorým boli príjmy zdanené zrážkou podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov (napríklad umelci, športovci atď.),
 • fyzickým osobám, ktoré zamestnávateľa nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane a súčasne:
  • si neuplatňovali u zamestnávateľa daňový bonus na deti, na ktorý majú nárok,
  • majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku či manžela,
  • majú hypotéku, pri ktorej spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, a to vo výške 50 % úrokov (maximálne 400 €) a dostali od svojej banky potvrdenie o výške zaplatených úrokov,
  • majú potvrdenie o sporení si na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier), pri ktorom nezdaniteľná časť základu dane je vo výške 180 €.

V článku Kto musí podať daňové priznanie 2022 sa dočítate viac informácii o tom, ktorá fyzická alebo právnická osoba musí v roku 2022 podať daňové priznanie a ktorý daňovník túto povinnosť nemá.

Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti za rok 2022

Vznik povinnosti na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 sa viaže na výšku dosiahnutých zdaniteľných príjmov. Čo sú to zdaniteľné príjmy a aké druhy príjmov medzi ne patria?

Zdaniteľným príjmom sú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Ide napríklad o tieto druhy príjmov:

 • príjem zo súčasného, resp. z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru,
 • nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny služobného auta, ktoré zamestnancovi poskytol zamestnávateľ aj na súkromné účely,
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov či konateľov v spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistov komanditných spoločností,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb,
 • odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a asistenta sčítania,
 • príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a príjmy z činnosti športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka,
 • a iné druhy príjmov, uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov.

Za zdaniteľný príjem sa nepovažuje napríklad vyplatená cestovná náhrada, ktorú zamestnávateľ poskytol zamestnancovi v súvislosti s výkonom pracovnej cesty do limitu upraveného zákonom o cestovných náhradách, hodnota poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia (napríklad ak zamestnanec obdrží od zamestnávateľa pracovnú uniformu, pracovnú obuv, či iný pracovný odev). Príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený, sa do daňového priznania ani neuvádza.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a termín na zaplatenie dane za rok 2022

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona o dani z príjmov, t. j. do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Ak by posledný deň lehoty pripadal na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, štátny sviatok), posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň. V roku 2023 sú fyzické osoby povinné podať daňové priznanie do 31. marca 2023 (vrátane). Daň z príjmov za rok 2022 je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo najneskôr do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre fyzickú osobu, ak jej toto oznámenie bolo doručené po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba môže oznámiť správcovi dane aj odklad lehoty na podanie daňového priznania (na predpísanom formulári a najneskôr do 31. marca 2023), čím sa jej odkladá aj dátum na úhradu dane, a to o:

 • celé tri kalendárne mesiace, t. j. maximálne do 30.6.2023,
 • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 2.10.2023 – ale iba v tom prípade, ak fyzická osoba dosahovala v roku 2022 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Viac informácií o odklade nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor.

Článok pokračuje pod reklamou

Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A za rok 2022

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A je možné získať na pobočke daňového úradu, alebo si ho môže fyzická osoba vytlačiť priamo z portálu Finančnej správy. Ak si fyzická osoba sťahuje tlačivo z portálu Finančnej správy, má dve možnosti:

 • tlačivo si môže vytlačiť, vyplniť ho paličkovým písmom, alebo
 • tlačivo môže vyplniť na stránke Finančnej správy, kde je uložené ako elektronický formulár, ktorý jej skontroluje prípadné chyby a následne si ho môže vytlačiť.

Vzory aktuálnych tlačív daňových priznaní pre zdaňovacie obdobie roka 2022 nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2022 (v roku 2023).

Vyplnené daňové priznanie typu A s prílohami môže fyzická osoba odoslať na daňový úrad:

 • elektronicky,
 • poštou,
 • alebo doručiť osobne do podateľne.
Prečítajte si tiež

Najviac v praxi využívaným spôsobom podania daňového priznania typu A je práve osobné doručenie na podateľňu daňového úradu. Fyzická osoba doručí spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov fyzickej osoby – typu A aj potvrdenie o podaní daňového priznania. Potvrdenie o podaní daňového priznania pracovník daňového úradu označí dátumom, podpisom a takto potvrdené vráti fyzickej osobe ku archivácii.

Ak sa rozhodnete podať daňové priznanie poštou, odporúčame daňové priznanie odosielať doporučene. Potvrdenie z pošty je vhodné uchovať a slúži ako potvrdenie o podaní daňového priznania.

Ak fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 elektronicky, dostane sa ku elektronickému formuláru cez portál Finančnej správy nasledovnou cestou:

Formuláre – Elektronické formuláre – v katalógu elektronických formulárov vyberie Daň z príjmov fyzickej osoby – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) – Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023).

Daňové priznanie môže fyzická osoba podať elektronicky aj prostredníctvom portálu slovensko.sk, cez sekciu Financie – Daň z príjmu – Podávanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zamestnanca (typ A) – Prejsť na službu.

Následne bude po prihlásení presmerovaná na portál Finančnej správy, kde sa prihlási občianskym preukazom s čipom (eID), dokladom o pobyte s čipom, aplikáciou Slovensko v mobile (mID) alebo prihlasovacím prostriedkom vydaným v krajine EÚ, alebo zadá ID používateľa a heslo, ktoré jej bolo pridelené pri registrácii.

Čo potrebuje fyzická osoba k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov – typ A za rok 2022?

Hlavným zdrojom údajov, ktoré fyzická osoba vyplní do daňového priznania k dani z príjmov – typu A, je potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré tvorí povinnú prílohu ku daňovému priznaniu. Ku daňovému priznaniu sa neprikladá originál tohto tlačiva, priloží sa iba jeho kópia.

Prečítajte si tiež

Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti vystaví fyzickej osobe jej zamestnávateľ, resp. zamestnávatelia, u ktorých bola v roku 2022 zamestnaná a dosahovala u nich príjem zo závislej činnosti. V prípade, že fyzická osoba požiada zamestnávateľa, resp. zamestnávateľov o vystavenie potvrdenia a urobí tak do 5. februára 2023 (keďže 5. februára pripadá na nedeľu, lehota sa predlžuje na najbližší pracovný deň, t. j. do 6. februára 2023), zamestnávateľ vystaví potvrdenie v skoršej lehote – do 10. februára 2023. Ak fyzická osoba požiada o vystavenie potvrdenia po tomto termíne, alebo o vystavenie potvrdenia nepožiada vôbec, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti do 10. marca 2023.

Ak si fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa a v roku 2023 si prvý raz uplatňuje tento bonus prostredníctvom daňového priznania, prikladá ako prílohu ku daňovému priznaniu k dani z príjmov aj kópiu rodného listu dieťaťa. Ak si fyzická osoba nárokovala daňový bonus na dieťa priamo u zamestnávateľa, rodný list nemusí prikladať.

V prípade, že si fyzická osoba uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré sa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole dennou formou štúdia, a tento bonus si neuplatňovala priamo u zamestnávateľa, prikladá ku daňovému priznaniu potvrdenie o návšteve školy dieťaťa.

Potvrdenie o zaplatených úrokoch z hypotéky priloží fyzická osoba ku daňovému priznaniu v prípade, ak si chce uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotekárneho úveru. Získa ho vo svojej banke, ktorá hypotekárny úver poskytla – niektoré banky posielajú potvrdenia automaticky a zasielajú ich na korešpondenčné adresy fyzických osôb, no v niektorých bankách je potrebné o potvrdenie požiadať napríklad cez internet banking alebo priamo na pobočke banky.

Poslednou prílohou k daňovému priznaniu je písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie je povinnou prílohou v situácii, keď chce fyzická osoba, ktorá vykonávala dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín, poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 3 %.

Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov – typ A pre rok 2022 oproti roku 2021

V porovnaní s rokom 2021 dochádza vo vzore daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ A ku zmenám v riadkoch, ktoré sa týkajú nároku na daňový bonus na dieťa. Ide o riadky 57, 57a a 57b. V riadkoch 57a a 57b sa uvádzajú sumy daňového bonusu podľa mesiacov. Na riadku 57 sa uvedie celková suma daňového bonusu na všetky vyživované deti, ktoré žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a na ktoré mu vznikol nárok na daňový bonus podľa zákona za celé zdaňovacie obdobie, t. j. rok 2022. Ak by podmienky na uplatnenie daňového bonusu na všetky vyživované deti splnilo viac daňovníkov (napríklad matka aj otec detí), daňový bonus si môže uplatniť len jeden z nich (iba matka alebo iba otec), prípadne si môže jeho pomernú časť podľa zákona uplatniť na všetky deti po časť roka otec, napríklad za mesiace január až apríl a po zostávajúcu časť roka (máj až december) by si daňový bonus uplatnila matka.

Prečítajte si tiež

Na riadku 57a uvedie fyzická osoba nárok na daňový bonus podľa zákona za kalendárne mesiace január až jún 2022 a na riadku 57b nárok na daňový bonus podľa zákona za kalendárne mesiace júl až december 2022. Ak by bol fyzickej osobe v mesiacoch júl až december 2022 zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus podľa zákona ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, nárok na už priznaný daňový bonus nestráca a túto sumu uvedie na riadku 57b.

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A na konkrétnom príklade zamestnanca nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ A (vzor).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky