Kalkulačka na výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla

km
?
l/100km
?
€/l
?
Cestovné náhrady
Základná náhrada za najazdené km
Náhrada za spotrebované pohonné látky
Cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla spolu
Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


Vypočítajte si výšku cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla podnikateľa alebo zamestnanca. V kalkulačke nájdete výpočet základnej náhrady a náhrady za spotrebované pohonné látky.

Cestovné náhrady za použitie vlastného vozidla 

Ak podnikateľ potrebuje vo svojom podnikaní používať automobil, jednou z možností je používanie súkromného automobilu na podnikateľské, resp. pracovné účely. Auto teda nebude zaradené do obchodného majetku, ale bude možné ho využívať pri pracovných cestách, a to buď podnikateľa – fyzickej osoby, alebo ho môžu používať zamestnanci, príp. konatelia či spoločníci spoločnosti. Rozdiel je v tom, že ak chce používať súkromné auto na podnikanie živnostník (SZČO) a chce si uplatňovať aj základnú náhradu za najazdené kilometre, musí byť vlastníkom tohto auta. 

Cestovné náhrady za použitie vlastného vozidla podnikateľa - SZČO

Používanie súkromného auta aj na podnikanie sa uplatňuje najmä v tom prípade, ak podnikateľ už auto vlastní a potrebuje ho aj na podnikateľské aktivity. Ak je už auto staršie a jeho hodnota je nízka, z daňového hľadiska sa  spravidla neoplatí podnikateľovi previesť ho zo súkromného majetku do podnikania, ale výhodnejšie je preňho uplatňovať si do daňových výdavkov cestovné náhrady za používanie motorového vozidla. Rovnako je takáto možnosť výhodnejšia, ak podnikateľ auto nevlastní a uvažuje o kúpe staršieho automobilu za relatívne nízku obstarávaciu cenu.

Podľa zákona o dani z príjmov platí, že ak daňovník – fyzická osoba s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá v súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste, ako je činnosť pravidelne vykonávaná, na cestovanie použije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku,  môže do daňových výdavkov uplatniť:

 • výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu (cena platná v čase nákupu je zrejmá z dokladu o tankovaní),
 • a len, ak nebolo vozidlo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky do výšky základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy.

Pre úplnosť dodávame, že druhou možnosťou je uplatniť si výdavky vo forme paušálnych výdavkov, a to do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne (ide o administratívne zjednodušenie; výdavky v tejto výške si uplatní taká SZČO, ktorá nevedie evidenciu o použití motorového vozidla a ďalej sa touto možnosťou nezaoberáme).

Cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla zamestnanca

Cestovné náhrady zamestnanca komplexne upravuje zákon o cestovných náhradách. V prípade, ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije iné cestné motorové vozidlo ako je motorové vozidlo poskytnuté zamestnávateľom (t. j. súkromné motorové vozidlo) patrí mu taktiež základná náhrada za každý 1 km jazdy, ako aj náhrada za spotrebované pohonné látky. Zamestnanec môže pri pracovnej ceste použiť svoje súkromné motorové vozidlo alebo motorové vozidlo, ktoré má požičané napríklad od rodičov, kamarátov a pod.), nie je totiž podmienka, aby na vyplácanie uvedených náhrad muselo ísť o jeho vlastné motorové vozidlo, ako je to pri SZČO.

Viac informácií nájdete v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla konateľa a spoločníka s.r.o.

Za zamestnanca podľa zákona o cestovných náhradách sa môže považovať aj spoločník či konateľ s.r.o. a za určitých podmienok mu môžu byť vyplácané cestovné náhrady. O tejto téme si prečítajte viac v článkoch:

Základná náhrada za najazdené km

Základná náhrada je konštanta, ktorou sa vynásobia najazdené kilometre v rámci pracovnej cesty, čím vznikne nárok podnikateľa alebo zamestnanca na základnú náhradu za prejdené kilometre.

Od 1.9.2022 do 31.3.2023 platilo, že suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

 • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 €,
 • osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 €,
 • iné vozidlo (napr. autobus, nákladnéh auto, traktor): výška náhrada závisí od dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Od 1.4.2023 do 30.6.2023 platili nasledovné sumy kilometrovného, a to pre:

 • jednostopové vozidlá a trojkolky vo výške 0,067 € za kilometer jazdy,
 • osobné cestné motorové vozidlá vo výške 0,239 € za kilometer jazdy.  

Sumy základnej náhrady za kilometer jazdy, platné od 1.7.2023 do 30.4.2024 sú v nasledovnej výške:

 • pre jednostopové vozidlá a trojkolky vo výške 0,071 € / km
 • pre osobné cestné motorové vozidlá vo výške 0,252 € / km.

Od 1.5.2024 platí výška základnej náhrady za km pri použití:

 • jednostopového vozidla (napr. motocyklu) alebo trojkolky: 0,075 € / km,
 • osobného cestného motorového vozidla: 0,265 € / km.

Náhrada za spotrebované pohonné látky

Náhrada za spotrebované pohonné látky sa uplatňuje v závislosti od počtu najazdených kilometrov, cien pohonných látok platných v čase ich nákupu a spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze.

Podľa zákona o cestovných náhradách platí, že cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom SR.

Spotreba podľa technického preukazu sa podľa zákona o cestovných náhradách použije takto:

 • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy; pri jazde vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40 %,
 • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie (EHK) alebo len podľa predpisu EHK, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu EHK vypočítaná aritmetickým priemerom; pri jazde vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste,
 • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla,
 • ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20 %.

Ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky za jednotlivé pohonné látky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných látok a spotreby. Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba oboch pohonných látok, pri dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa prihliadne aj na túto spotrebu. 

Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba v technickom preukaze neuvádza, pre výpočet náhrady za spotrebované pohonné látky sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky, alebo spotreba preukázaná dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia alebo doplňujúce údaje výrobcu, dovozcu alebo predajcu preukazujúce spotrebu alebo inú spotrebu.

Čo zadávať do kalkulačky na výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla

V kalkulačke na výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla najprv zvoľte, o aký druh vozidla ide – či o osobné cestné motorové vozidlo alebo jednostopové vozidlo, príp. trojkolku. Ďalej zadajte počet najazdených kilometrov v rámci pracovnej cesty – nezabudnite, že cestujete obvykle na pracovnú cestu, aj z pracovnej cesty, zadajte teda kilometre spolu. Spotrebu zadávajte podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla s prihliadnutím na pravidlá uvedené vyššie (v litroch na 100 km). Cenu pohonnej látky uvádzajte za liter z dokladu o kúpe, príp. u zamestnancov je možné použiť aj cenu zo štatistického úradu. Jednotková cena je obvykle na doklade o kúpe (napr. pokladničnom doklade z registračnej pokladnice) uvedená.

Nezabudnite zaplatiť daň z motorových vozidiel

Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že ak využívate auto na podnikanie (pracovné cesty), stáva sa predmetom dane z motorových vozidiel a podnikateľ musí zaplatiť daň z motorových vozidiel spravidla do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok. Ak auto nie je využívané v každom mesiaci zdaňovacieho obdobia, firma je povinná podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel za každý mesiac, v ktorom bolo vozidlo na pracovné účely použité.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky