Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Daňovník, t. j. fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, môže využiť odklad daňového priznania. Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, ako aj možnosť jej predĺženia (t. j. odkladu) upravuje § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Takmer každá právnická osoba (napr. s. r. o.) alebo fyzická osoba, ktorej príjmy za rok 2022 presiahli sumu 2 289,63 €, alebo ktorej príjmy nepresiahli túto hranicu, ale vykázala daňovú stratu, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov, a to v zákonom stanovenej lehote. O tom, kto musí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 si môžete prečítať v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Najčastejšie je zdaňovacím obdobím kalendárny rok (druhou možnosťou je hospodársky rok, napr. od 1.2. do 31.1. nasledujúceho roka), a tak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je do 31. marca 2023. Zároveň je potrebné upozorniť, že lehota na podanie daňového priznania, je zároveň aj lehotou na zaplatenie dane.

Uvedenú lehotu na podanie daňového priznania si môže daňovník aj predĺžiť, čím si predĺži aj lehotu na zaplatenie dane.

Predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov (za rok 2023) môžu daňovníci aj v roku 2024. Viac info v článku Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor.

Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023) – žiadosť alebo oznámenie?

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023) si môže daňovník predĺžiť nasledovnými spôsobmi:

  • oznámením, ktoré daňovník podá daňovému úradu – túto možnosť môže využiť daňovník, ktorý nie je v konkurze, v likvidácii alebo nie je dedičom zomrelého daňovníka, alebo
  • žiadosťou, ktoré daňovník podá daňovému úradu – túto možnosť môže využiť daňovník, ktorý je v konkurze, v likvidácii alebo je dedičom zomrelého daňovníka.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 má možnosť daňovník, ktorý nie je v konkurze, v likvidácii a ani nie je dedičom zomrelého daňovníka.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania patrí medzi najčastejšie formy odkladu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej či právnickej osoby, pričom je ho potrebné podať do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, t. j. za rok 2022 do 31.3.2023.

Daňovník si podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania podaním oznámenia najviac o:

  • tri kalendárne mesiace, t. j. maximálne do 30.6.2023 (novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť teda 30.4.2023*, 31.5.2023 alebo 30.6.2023),
  • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 30.9.2023*, avšak len v prípade, ak mal daňovník v roku 2022 aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí (novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť teda 30.4.2023*, 31.5.2023, 30.6.2023, 31.7.2023, 31.8.2023 alebo 30.9.2023*). Vo všeobecnosti príjmom plynúcim zo zdrojov v zahraničí je pri aktívnych príjmoch príjem z činnosti vykonávanej v zahraničí (napr. príjem zo závislej činnosti vykonávanej v zahraničí, príjem z činnosti vykonávanej v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne), pri „pasívnych“ príjmoch sa napr. za príjem zo zdrojov v zahraničí považuje príjem z nakladania s nehnuteľnosťou umiestnenou v zahraničí, resp. príjem charakteru úrokov alebo licenčných poplatkov plynúci od platiteľa tohto príjmu, ktorý je rezidentom iného zmluvného štátu.

* Poznámka: dátumy 30.4.2023 a 30.9.2023 pripadnú na víkend, a preto sa lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane posúva na najbližší pracovný deň, t. j. 2.5.2023 a 2.10.2023, pričom pri vypĺňaní lehoty v oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa ako „nová lehota“ uvedie 30.4.2023 alebo 30.9.2023.

Prečítajte si tiež

Nová lehota uvedená v oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je samozrejme aj novou lehotou na zaplatenie tejto dane. Upozorňujeme, že po podaní oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania už nie je potrebné čakať na schválenie tejto lehoty správcom dane, nakoľko ide o oznámenie, ktorým sa automaticky lehota na podanie daňového priznania predĺži.

Tip: prečítajte si aj článok Odklad daňového priznania – špecifické situácie, ktorými sú podanie odkladu a následné zistenie, že nie je povinnosť daňové priznanie podať, nemožnosť podania opätovného predĺženia daňového priznania či neuvedenie príjmov zo zdrojov v zahraničí a odklad do konca septembra.

Odklad daňového priznania za rok 2022 - príklady

Príklad na podanie oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri kalendárne mesiace v roku 2023

Jana je živnostníčka a jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Jana je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022. V priebehu marca je však veľmi zaneprázdnená, a tak vie, že nestihne podať daňové priznanie do 31.3.2023. Rozhodne sa preto, že si odloží lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Do 31.3.2023 podá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, kde uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania 30.6.2023.

Jana v priebehu apríla 2023 spracuje podklady k daňovému priznaniu a dňa 25.4.2023 podá daňové priznanie, daň zaplatí až 30.6.2023. Nakoľko obe lehoty sú v termíne do 30.6.2023, Jana si splnila svoje daňové povinnosti riadne a včas.

Prečítajte si tiež

Príklad na podanie oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov o šesť kalendárnych mesiacov

Spoločnosť ABCX, s. r. o. v roku 2022 dosiahla aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, nakoľko má v Maďarsku umiestnenú jednu zo svojich prevádzok. Táto spoločnosť má zdaňovacie obdobie kalendárny rok a preto je povinná podať daňové priznanie do 31.3.2023. Keďže spoločnosť nestíha spracovať všetky podklady k podaniu daňového priznania do konca marca, rozhodne sa, že podá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania s novou lehotou na podanie daňového priznania 30.9.2023 (toto oznámenie podá do 31.3.2023).

Spoločnosť v priebehu júla 2023 dokončí spracovanie podkladov k daňovému priznaniu za rok 2022 a 28.7.2023 podá daňové priznanie, daň zaplatí až 30.9.2023. Nakoľko obe lehoty sú v termíne do 30.9.2023, spoločnosť si splnila svoje daňové povinnosti riadne a včas.

Poznámka: ak by táto spoločnosť v daňovom priznaní neuviedla príjmy zo zdrojov v zahraničí, správca dane by jej podľa zákona udelil pokutu, nakoľko si neoprávnene predĺžila termín na podanie daňového priznania až o šesť mesiacov (správca dane uloží pokutu za nepodanie daňového priznania v stanovenej lehote a vyrubí tiež úrok z omeškania z dlžnej sumy, od 30.6.2023).

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 môže podať iba ten daňovník, ktorí je v konkurze, v likvidácii alebo je dedičom zomrelého daňovníka.

Pozor, lehota na podanie žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je iná, než ako je uvedená v prípade oznámenia. Daňovník, ktorý sa rozhodne pre podanie žiadosti o predĺženie lehoty, tak musí urobiť najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, pričom lehotu si môže predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace. Pozor však na to, že pri dedičovi zomrelého daňovníka neexistuje maximálna doba predĺženia a závisí od správcu dane.

Prečítajte si tiež

Podanie žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania automaticky neznamená aj odklad lehoty, nakoľko po podaní žiadosti daňovník musí počkať, či správca dane vyhovie jeho žiadosti alebo nie (voči tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok – t. j. odvolanie).

Spôsob podania odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Existujú dva možné spôsoby podania odkladu daňového priznania k dani z príjmov, a to:

  1. elektronicky, pričom fyzické osoby – podnikatelia a všetky právnické osoby sú povinné komunikovať s daňovým úradom elektronicky, a teda aj odklad daňového priznania musia podať elektronicky. Ostatní daňovníci sa môžu rozhodnúť, či podajú odklad daňového priznania elektronicky, alebo využijú druhú možnosť;
  2. listinne (v papierovej forme), pričom túto možnosť môžu využiť fyzické osoby – nepodnikatelia, napr. zamestnanci, dohodári alebo osoby, ktoré dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti. Ak sa fyzická osoba rozhodne pre túto možnosť, vyplní vzor tlačiva, ktorý nájdete ďalej v článku, pričom ho doručí správcovi dane buď na podateľni daňového úradu alebo zašle doporučene poštou.

Vzor odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Daňovníci, ktorí nie sú povinní komunikovať so správcom dane elektronicky, môžu podať odklad daňového priznania aj listinne. Títo daňovníci vyplnia vzor tlačiva s názvom Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Vzor tohto tlačiva nájdete aj na webovej stránke finančnej správy v časti Formuláre – vzory tlačív.

Prečítajte si tiež

Daňovníci, ktorí sú povinní komunikovať so správcom dane elektronicky, sú povinní podať odklad daňového priznania elektronicky, a to tak, že po prihlásení do svojej osobnej internetovej zóny, vyplnia „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“ v časti Katalógy – Katalóg formulárov – Daň z príjmov fyzickej osoby alebo Daň z príjmov právnickej osoby.

Tip: ak ste začínajú živnostník a nemáte zriadený elektronický prístup na portál finančnej správy, prečítajte si článok Elektronická komunikácia s daňovým úradom od júla 2021.

Vplyv odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023) na odvody a preddavky na daň

To, že daňovník podá odklad daňového priznania za rok 2022, nemá vplyv len na dlhší termín na podanie daňového priznania, či na zaplatenie dane, ale má to vplyv aj na:

  1. sociálne odvody (u živnostníkov a SZČO), pričom v prípade ak doteraz napr. živnostník neplatil odvody a vznikne mu daňová povinnosť, posunie sa mu termín vzniku odvodovej povinnosti z 1.7.2023 na 1.10.2023, resp. sa mu oplatí podať odklad, ak odvodovú povinnosť mal, ale výška odvodov sa mu podaním daňového priznania zvýši,
  2. zdravotné odvody (u živnostníkov a SZČO), pričom sa tomuto daňovníkovi podaním odkladu daňového priznania predĺži lehota na doručenie ročného zúčtovania zdravotného poistenia (výhodné iba v prípade nedoplatku),
  3. preddavky na daň z príjmov (fyzických a právnických osôb).

Podrobnejšie informácie o vplyve odkladu daňového priznania spolu s príkladmi si môžete prečítať v článku Odklad daňového priznania a vplyv na odvody a preddavky na daň.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky