Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)
Jana Vašičková
Jana Vašičková ACC Dominus, spol. s r.o.

Účtovníctvo mám v žilách prakticky odmalička. Preto som mala jasnú predstavu o tom, akým smerom sa bude uberať moje ďalšie vzdelanie, ktoré ma pripraví na prácu vo vysnenom odbore. Absolvovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Odvtedy sa tejto práci venujem naplno – už 9 rokov. Som senior účtovníčkou v ACC Dominus, spol. s r.o. a veľmi ma napĺňa spolupráca s klientmi, no tiež neustále vzdelávanie či práca na sebe.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie v roku 2022, aká je lehota na podanie daňového priznania a úhradu dane z príjmov?

Daňové priznanie za rok 2022 (v roku 2023) je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) povinná podať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 289,63 € alebo ak vykazuje daňovú stratu (aj keď príjmy fyzickej osoby sú nižšie ako 2 289,63 €).

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2022 je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. do 31. marca 2023 (vrátane). Daň z príjmov za rok 2022 je splatná v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník môže oznámiť správcovi dane aj odklad lehoty na podanie daňového priznania, a to na predpísanom formulári, najneskôr do 31. marca 2023, čím sa daňovníkovi odkladá ako termín na podanie daňového priznania, tak aj termín na úhradu dane, a to o:

 • celé tri kalendárne mesiace, t. j. maximálne do 30.6.2023,
 • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 2.10.2023, pričom možnosť predĺženia o šesť kalendárnych mesiacov platí iba pre daňovníka, ktorý v roku 2022 dosahoval aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Vyplnené daňové priznanie typu B s prílohami môže fyzická osoba doručiť správcovi dane viacerými formami:

 • elektronicky – povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane vzniká tomu daňovníkovi, ktorý aspoň časť roka dosahoval príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a je registrovaný na daň z príjmov,
 • poštou – v listinnej podobe môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby len tí daňovníci, ktorí v danom roku síce nedosahovali príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale napríklad okrem príjmu zo zamestnania dosahovali aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti),
 • osobne do podateľne – platí rovnaké pravidlo ako pri doručení daňového priznania poštou.

Upozorňujeme, že ak má daňovník povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, nemôže svoje daňové priznanie odovzdať v listinnej podobe (t. j. poslať poštou alebo doručiť osobne na podateľňu daňového úradu), nakoľko by ho správca dane neakceptoval.

Tip: Ak vám vznikne povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, k vybaveniu elektronickej komunikácie vám bude užitočný náš článok Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Viac informácii k daňovému priznaniu k dani z príjmov – typ B za rok 2022, ako postupovať pri vyčíslení dane z príjmov daňovníka za rok 2022, ako aj bližšie informácie ku výdavkom, ktoré si daňovník môže v daňovom priznaní uplatniť, či informácie ku sadzbám dane z príjmov sa dočítate v článkoch:

V tomto článku si na príklade pána Milana, ktorý v roku 2022 dosahoval rôzne druhy príjmov, uvedieme postup na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022.

Základne údaje potrebné na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 (v roku 2023) – príklad

Pán Milan v roku 2022 pracoval (od 1.1.2022 do 30.9.2022) na trvalý pracovný pomer ako maliar-natierač. Popri tejto práci pracoval počas letných mesiacov aj vo firme svojho kamaráta, na dohodu o pracovnej činnosti.

Nakoľko sa pánovi Milanovi narodila začiatkom roka dcéra, rozhodol sa koncom roka ukončiť prácu pre svojho pôvodného zamestnávateľa a viac sa venovať svojej rodine. Aby však neostal bez príjmu, od 1.10.2022 si otvoril živnosť a svojej profesii sa naďalej venuje už ako živnostník. Pri živnosti si pán Milan plánuje vo svojom daňovom priznaní uplatniť tzv. paušálne výdavky.

Okrem týchto dvoch príjmov pán Milan v roku 2022 tiež prenajímal svoj byt v Bratislave, ktorý zdedil v minulosti po svojich rodičoch.

Daňový bonus na dcéru si pán Milan v zamestnaniach neuplatňoval, preto si ho bude uplatňovať až v daňovom priznaní za rok 2022.

Podklady, ktoré pán Milan pripravil pre vyhotovenie daňového priznania sú:

Príjmy zo závislej činnosti – informácie čerpáme z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2022:

Údaje z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2022
Názov riadku a číslo riadku z potvrdenia Trvalý pracovný pomer Dohoda o pracovnej činnosti Spolu
Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti – riadok 01 17 510,33 € 255,20 € 17 765,53 €
z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – riadok 01a 0 € 255,20 € 255,20 €
Poistné a príspevky – riadok 02 2 346,04 € 34,12 € 2 380,16 €
z toho úhrn poistného na sociálne poistenie – riadok 02a 1 645,69 € 23,92€ 1 669,61 €
z toho úhrn poistného na zdravotné poistenie – riadok 02b 700,35 € 10,20 € 710,55 €
Čiastkový základ dane – riadok 03 15 164,29 € 221,08 € 15 385,37 €
Úhrn preddavkov na daň – riadok 04 2 881,22 € 42 € 2 923,22 €

Príjem zo živnosti – informácie čerpáme z daňovej evidencie pána Milana:

Položka Suma
Dosiahnutý príjem zo živnosti 3 200 €
Paušálne výdavky (60 % z 3 200 €) 1 920 €
Uhradené odvody do zdravotnej poisťovne (79,31 € x 2) 158,62 €
Výška neuhradených pohľadávok k 31.12.2022 200 €
Hodnota zásob materiálu k 31.12.2022 500 €

Príjem z prenájmu bytu po rodičoch – pán Milan prenajímal byt počas celého roka, mesačný nájom bol vo výške 400 €, t. j. celkový príjem z prenájmu je vo výške 400 € x 12 = 4 800 €. Príjem z prenájmu znížime o tzv. oslobodený príjem vo výške 500 € a získame výšku príjmov z prenájmu, ktoré pán Milan uvedie do daňového priznania: 4 800 € - 500 € = 4 300 €.

V rámci prenájmu pánovi Milanovi vznikli aj skutočné výdavky súvisiace s týmto druhom príjmu vo výške 2 268 €. K týmto výdavkom si tiež Milan vedie daňovú evidenciu. Kým pán Milan uvedie tieto výdavky do svojho daňového priznania, musí ich upraviť rovnakým pomerom ako upravil príjmy, t.j.: (4 300 €/4 800 €) x 2 268 € = 2 031,75 €. Do daňového priznania pán Milan uvedie výdavky súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti vo výške 2 031,75 €.

Vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 a postup na vyplnenie priznania v krokoch

Vzhľadom na to, že sa pán Milan v roku 2022 stal živnostníkom, má povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky. Na základe toho aj svoje daňové priznanie za rok 2022 bude podávať už elektronicky. V listinnej podobe by mohol podávať daňové priznanie za rok 2022 iba v tom prípade, ak by dosahoval iba príjmy zo závislej činnosti a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. ak by živnosť nemal a nebol by zaregistrovaný na daň z príjmov.

V nasledujúcej časti si popíšeme jednotlivé kroky k tomu, ako sme vyplnili vzorové daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022:

Na internetovej stránke finančnej správy, po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny, sa k tlačivu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B dostaneme touto cestou:

Katalógy -> Katalóg formulárov -> Správa daní -> Daň z príjmov fyzickej osoby -> Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) -> DPFOBv22 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023)

Na prvej strane daňového priznania spravidla systém už sám predvyplní údaje, ktoré je povinné na tejto strane uvádzať:

 • riadok 01: daňové identifikačné číslo,
 • druh daňového priznania (pán Milan podáva svoje prvé daňové priznanie za rok 2022) – zaškrtneme možnosť „daňové priznanie“,
 • rok – 2022,
 • riadok 03: SK NACE - v kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem,
 • I. oddiel – Údaje o daňovníkovi – pán Milan vyplní svoje osobné identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu,
 • riadok 27: telefónne číslo a riadok 28: emailová adresa – hoci tieto údaje nie sú povinné, odporúčame ich vyplniť aby sa v prípade potreby vedel správca dane nakontaktovať priamo na daňovníka.
Prečítajte si tiež

Na druhej strane vyplníme III. oddiel, kde na riadku 33 vyplníme meno a rodné číslo dcéry pána Milana, na ktorú si uplatňuje daňový bonus. V tomto prípade zaškrtneme možnosť „1-12“, t.j. za celý kalendárny rok, nakoľko na daňový bonus má daňovník nárok už od mesiaca narodenia dieťaťa a dcéra pána Milana sa narodila v januári 2022.

Na tretej strane pokračujeme na V. oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti:

 • riadok 36: úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov, v našom prípade ide o súčet súm z potvrdení o zdaniteľných príjmoch, ktorú nájdeme na riadku 01 potvrdení, t.j. v našom prípade sumu 17 765,53 €,
 • riadok 35a: uvedieme príjem plynúci z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. sumu 255,20 €,
 • riadok 37: úhrn povinného poistného – uvedieme súčet súm z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, z riadku 02 potvrdení, t.j. v našom prípade sumu 2 380,16 €,
 • riadok 38: základ dane – prepočítava formulár automaticky, my si túto sumu vieme overiť ako súčet súm z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, z riadku 03, t.j. v našom prípade sumu 15 385,37 €.

Na tretej strane vypĺňame VI. oddiel – výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu takto:

 • na riadku 2, stĺpec 1 uvedieme príjem zo živnosti, t.j. sumu 3 200 €,
 • na riadok 10, stĺpec 2 uvedieme súčet výdavkov, t.j. súčet 60 % zo zdaniteľných príjmov a zaplatené odvody (túto hodnotu vypočíta elektronický formulár sám, avšak aby urobil automaticky, musíme na štvrtej strane zaškrtnúť možnosť „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ a na štvrtej strane vyplniť tiež políčko „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“, čo v prípade pána Milana je súčet preddavkov zaplatených zdravotné poistenie v roku 2022, t. j. sumu 158,62 €),
 • na riadku 11 stĺpec 1 vyplníme výšku prepočítaných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. sumu 4 300 €,
 • na riadku 11 stĺpec 2 vyplníme výšku prepočítaných výdavkov z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. sumu 2 031,75 €,
 • sumy z riadku 11 sa automaticky prevedú aj na riadok 13.

Tip: na prepočet paušálnych výdavkov v roku 2022 odporúčame použiť našu kalkulačku paušálnych výdavkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Keďže pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti je možné uplatniť iba preukázateľné výdavky, je potrebné hneď v úvode štvrtej strany zaškrtnúť možnosť „uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona“.

Nakoľko pán Milan vedie v rámci živnosti daňovú evidenciu, pokračujeme vyplnením tabuľky č. 1b „Údaje daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu z evidencie, ktorú vedie podľa § 6 ods. 10 zákona, ak uplatňuje výdavky percentom z príjmov“:

 • na riadku 1 – „Zásoby“  vypĺňame stĺpec 2 „Na konci zdaňovacieho obdobia“ sumu 500 € - ide o sumy nakúpených a nespotrebovaných zásob za rok 2022 (napríklad môže ísť o  rôzny pomocný materiál, ktorý pán Milan pri svoje práci používa a ktorý nakúpil v roku 2022, no do konca roka ho nespotreboval a má ho na sklade),
 • na riadku 2 – „Pohľadávky“ vyplníme v stĺpci 2 „Na konci zdaňovacieho obdobia“ sumu 200 € - ide o sumy neuhradených pohľadávok za rok 2022 (sumu predstavujú napríklad faktúry vystavené pánom Milanom za jeho prácu, ktoré neboli k 31.12.2022 uhradené).

Ďalej pokračujeme vyplnením riadkov 39, 40, 41 a 45, ktoré formulár automaticky prepočítava a doplní dvojkliknutím na tieto riadky.

Na piatej strane pokračujeme vyplnením riadku 55, kde sa dvojkliknutím prenesie suma 1 121,38 €, rovnako tak aj na riadok 57. Ide o sumu vypočítaného základu dane z riadku 45.

Na piatej strane taktiež dvojkliknutím doplníme riadky 58 a 59, čím načítame príjmy a výdavky z tabuľky č. 1 z riadku 13, t.j. prepočítané príjmy (4 300 €) a prepočítané výdavky (2 031,75 €) z prenájmu nehnuteľnosti.

Vypočítaný základ dane z prenájmu nehnuteľnosti sa dvojklikom prenesie na šiestu stranu, na riadok 60, t.j. suma 2 268,25 €. Základ dane z prenájmu nehnuteľnosti doplníme aj na riadok č. 65.

Zvyšok šiestej a siedmu stranu nevypĺňame.

Na ôsmej strane vypĺňame IX. oddiel – výpočet dane. Vypočítaný základ dane sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane a vypočíta sa výška dane.

 • na riadok 72 dvojklikom prenesieme základ dane vypočítaný ako súčet riadkov 38 a 57, t. j. súčet základu dane zo závislej činnosti a zo živnosti, v našom prípade ide o sumu 16 506,75 € (upozorňujeme, že do základu dane, z ktorého sa uplatňujú nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka nevstupuje príjem z prenájmu nehnuteľnosti, nakoľko pri tomto druhu tzv. pasívneho príjmu nie je možné nezdaniteľnú časť uplatniť),
 • na riadok 73 uvedieme výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t.j. za rok 2022 ide o sumu 4 579,26 € (nárok na túto sumu má každý daňovník – okrem výnimiek, ak jeho základ dane neprekročí za rok 2022 hranicu 20 235,97 €),
 • na riadku 77 uvedieme súčet riadkov 72 až 75, t.j. sumu 4 579,26 €,
 • riadok 78 predstavuje základ dane z príjmov znížený o nezdaniteľnú časť základu dane, môžeme ho opäť doplniť dvojkliknutím, resp. vypočítame ho ako rozdiel sumy 16 506,75 € - 4 579,26 € = 10 806,11 €,
 • k tomuto základu dane sa na riadku č. 80 pripočíta základ dane z prenájmu nehnuteľnosti a určí sa celkový základ dane z príjmov pána Milana, t.j. 10 806,11 € + 2 268,25 € = 13 074,36 €,
 • a na riadku 81 vypočítame daň zo základu dane zisteného na riadku 80, t.j. 13 074,36 € x 19 % = 2 484,13 €.

Na deviatej strane pokračujeme vyplnením:

 • riadku 90 – tu prenesieme sumu vypočítanej dane, t.j. sumu 2 484,13 €,
 • riadok 91 – tu musíme uviesť hodnotu 0 €, nakoľko vo fáze kontroly by elektronický formulár v prípade ponechaného prázdneho políčka hlásil chybu,
 • riadok 92, 94 – sumu základu dane zo živnosti vo výške 1 121,38 € zníženú o sumu z riadku 91 – môžeme doplniť dvojkliknutím na uvedené riadky,
 • na riadku 95 – uvedieme výšku zdaniteľných príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. príjem zo živnosti vo výške 3 200 €, na základe čoho sa určí aká sadzba dane z príjmov bude použitá pri príjmoch zo živnosti (ak je táto suma nižšia ako 49 790 €, má pán Milan nárok na uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmov – t.j. 15 %),
 • a na riadku 96 vypočítame daň zo základu dane z riadku 94, t.j. 1 121,38 € x 15% = 168,21 € a takto vypočítanú daň prenesieme dvojklikom aj na riadok 105.

Na desiatej strane je opäť potrebné uviesť sumu 0 € na riadku 115, aby formulár pri kontrole nehlásil chybu. Táto strana v daňovom priznaní je venovaná prepočtu daňového bonusu na dieťa, zaznačeniu zrazených preddavkov na daň:

 • riadok 116 – sem prenášame súčet čiastkových základov dane, t.j. sumu 2 652,34 € (opäť si môžeme vypomôcť dvojkliknutím na tento riadok),
 • na riadku 117 vypĺňame nárok na daňový bonus na dieťa:

Prepočet nároku na daňový bonus p. Milana v roku 2022

Dcéra Lucka sa narodila v januári. Daňový bonus pre dieťa do 6 rokov veku v mesiacoch január až jún 2022 je vo výške 47,14 € mesačne. Nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi už v mesiaci narodenia dieťaťa, z čoho vyplýva, že pán Milan má nárok na daňový bonus vo výške: 47,14 x 6 = 282,84 €. Túto sumu uvedieme na riadku 117a.

V mesiacoch júl až december je daňový bonus na vyživované dieťa do 15 rokov veku vo výške 70 € mesačne a teda prepočet nároku za druhý polrok je: 70 x 6 = 420 €. Túto sumu uvedieme na riadku 117b.

Na riadku 117 uvedieme celkový súčet riadkov 117a a 117b, sumu 702,84 €. Sumu daňového bonusu na dieťa uvedie aj na riadku 120.

Podrobnejšie informácie o daňovom bonuse za rok 2022 sa dočítate v článkoch:

 • na riadku 118 uvádzame výslednú daňovú povinnosť zníženú o daňový bonus na dieťa – t. j. po prepočte 2 652,34 € - 702,84 € = 1 949,50 € (sumu konečnej dane uvedieme aj na riadku 124,
 • na riadku 131 nesmieme zabudnúť vyplniť sumu preddavkov na daň, ktoré pánovi Milanovi zrazili zamestnávatelia, t.j. celkovo sumu 2 923,22 €.

Výslednú daňovú povinnosť – zníženú o zrazené preddavky na daň uvedieme na jedenástej strane na riadku 135 (ak vychádza daň na úhradu) alebo na riadku 135 (v prípade daňového preplatku). V našom prípade vyplníme riadok 136, sumu vypočítanú ako rozdiel celkovej daňovej povinnosti (1 949,50 €) a zrazených preddavkov (2 923,22 €), t. j. 973,72 €.

Na trinástej strane v oddiely XIV. – žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu – požiadame o vrátenie vypočítaného daňového preplatku zaškrtnutím políčka „Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (z r. 136 alebo rozdiel z r. 140, ak je záporný)“. Tu uvádzame aj spôsob, akým požadujeme daňový preplatok vrátiť:

 • poštovou poukážkou,
 • na účet,
 • na účet v zahraničí.

Nakoľko pánovi Milanovi vyhovuje najviac preplatenie na účet, zaškrtneme túto možnosť a priamo do daňového priznania doplníme aj číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý požadujeme daňový preplatok vrátiť. Doplníme aj dátum.

Prečítajte si tiež

Na tejto strane uvádzame počet príloh daňového priznania. Samotné daňové priznanie obsahuje 4 prílohy a okrem nich je pán Milan povinný ku priznaniu priložiť aj kópie potvrdení o zdaniteľných príjmov od svojich dvoch zamestnávateľov a kópiu rodného listu dcéry. Celkový počet príloh k daňovému priznaniu za rok 2022 bude 7. Taktiež doplníme dátum.

Nakoľko by pán Milan rád poukázal aj podiel zaplatenej vo výške 2 %, musíme sa ešte vrátiť na dvanástu stranu a vyplniť XII. oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, pričom:

 • na riadku 151: vypočítame podiel zaplatenej dane, t.j. 2 % zo sumy 1 949,50 € = 38,99 €,
 • na riadku 152: uvedieme IČO a obchodné meno (názov) organizácie, ktorej sa rozhodol pán Milan svoje 2 % podielu zaplatenej dane darovať.

Pán Milan má záujem o zaslanie údajov určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Aby organizácia tieto údaje dostala, musíme zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov a to priamo pod touto tabuľkou.

Na záver musíme ešte na účely sociálneho a zdravotného poistenia vyplniť prílohu č. 3:

 • na riadku 08 uvádzame úhrn povinného poistného uhradeného zamestnávateľmi, t.j. sumu 2 380,16 €, ktorú na riadkoch 09 a 10 rozdelíme:
  • riadok 09 – úhrn poistného na sociálne poistenie vo výške 1 669,61 €,
  • riadok 10 – úhrn poistného na zdravotné poistenie vo výške 710,55 €,
 •  a na riadkoch 13 a 14 ešte doplníme sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov zo živnosti, t.j. sumu 158,62 €.

Ako posledný údaj doplníme dátum.

Po vyplnení všetkých údajov odporúčame v elektronickom formulári kliknúť na možnosť „Skontrolovať“. Týmto sa automaticky skontrolujú logické chyby, ktoré je možné pred odoslaním formuláru opraviť. Užitočné informácie nájdete v článku Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023.

Tip: Odporúčame k nahliadnutiu naše články, v ktorých sa podrobnejšie venujeme problematike daňových priznaní fyzických osôb za rok 2022:

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – ako na to?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková ACC Dominus, spol. s r.o.

Účtovníctvo mám v žilách prakticky odmalička. Preto som mala jasnú predstavu o tom, akým smerom sa bude uberať moje ďalšie vzdelanie, ktoré ma pripraví na prácu vo vysnenom odbore. Absolvovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Odvtedy sa tejto práci venujem naplno – už 9 rokov. Som senior účtovníčkou v ACC Dominus, spol. s r.o. a veľmi ma napĺňa spolupráca s klientmi, no tiež neustále vzdelávanie či práca na sebe.


Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky