Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)
Zdroj: Unsplash.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie v roku 2022, aká je lehota na podanie daňového priznania a úhradu dane z príjmov?

Daňové priznanie za rok 2022 (v roku 2023) je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) povinná podať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 289,63 € alebo ak vykazuje daňovú stratu (aj keď príjmy fyzickej osoby sú nižšie ako 2 289,63 €).

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2022 je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. do 31. marca 2023 (vrátane). Daň z príjmov za rok 2022 je splatná v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník môže oznámiť správcovi dane aj odklad lehoty na podanie daňového priznania, a to na predpísanom formulári, najneskôr do 31. marca 2023, čím sa daňovníkovi odkladá ako termín na podanie daňového priznania, tak aj termín na úhradu dane, a to o:

 • celé tri kalendárne mesiace, t. j. maximálne do 30.6.2023,
 • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 2.10.2023, pričom možnosť predĺženia o šesť kalendárnych mesiacov platí iba pre daňovníka, ktorý v roku 2022 dosahoval aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Vyplnené daňové priznanie typu B s prílohami môže fyzická osoba doručiť správcovi dane viacerými formami:

 • elektronicky – povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane vzniká tomu daňovníkovi, ktorý aspoň časť roka dosahoval príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a je registrovaný na daň z príjmov,
 • poštou – v listinnej podobe môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby len tí daňovníci, ktorí v danom roku síce nedosahovali príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale napríklad okrem príjmu zo zamestnania dosahovali aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti),
 • osobne do podateľne – platí rovnaké pravidlo ako pri doručení daňového priznania poštou.

Upozorňujeme, že ak má daňovník povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, nemôže svoje daňové priznanie odovzdať v listinnej podobe (t. j. poslať poštou alebo doručiť osobne na podateľňu daňového úradu), nakoľko by ho správca dane neakceptoval.

Tip: Ak vám vznikne povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, k vybaveniu elektronickej komunikácie vám bude užitočný náš článok Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Viac informácii k daňovému priznaniu k dani z príjmov – typ B za rok 2022, ako postupovať pri vyčíslení dane z príjmov daňovníka za rok 2022, ako aj bližšie informácie ku výdavkom, ktoré si daňovník môže v daňovom priznaní uplatniť, či informácie ku sadzbám dane z príjmov sa dočítate v článkoch:

V tomto článku si na príklade pána Milana, ktorý v roku 2022 dosahoval rôzne druhy príjmov, uvedieme postup na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022.

Základne údaje potrebné na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 (v roku 2023) – príklad

Pán Milan v roku 2022 pracoval (od 1.1.2022 do 30.9.2022) na trvalý pracovný pomer ako maliar-natierač. Popri tejto práci pracoval počas letných mesiacov aj vo firme svojho kamaráta, na dohodu o pracovnej činnosti.

Nakoľko sa pánovi Milanovi narodila začiatkom roka dcéra, rozhodol sa koncom roka ukončiť prácu pre svojho pôvodného zamestnávateľa a viac sa venovať svojej rodine. Aby však neostal bez príjmu, od 1.10.2022 si otvoril živnosť a svojej profesii sa naďalej venuje už ako živnostník. Pri živnosti si pán Milan plánuje vo svojom daňovom priznaní uplatniť tzv. paušálne výdavky.

Okrem týchto dvoch príjmov pán Milan v roku 2022 tiež prenajímal svoj byt v Bratislave, ktorý zdedil v minulosti po svojich rodičoch.

Daňový bonus na dcéru si pán Milan v zamestnaniach neuplatňoval, preto si ho bude uplatňovať až v daňovom priznaní za rok 2022.

Podklady, ktoré pán Milan pripravil pre vyhotovenie daňového priznania sú:

Príjmy zo závislej činnosti – informácie čerpáme z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2022:

Údaje z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2022
Názov riadku a číslo riadku z potvrdenia Trvalý pracovný pomer Dohoda o pracovnej činnosti Spolu
Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti – riadok 01 17 510,33 € 255,20 € 17 765,53 €
z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – riadok 01a 0 € 255,20 € 255,20 €
Poistné a príspevky – riadok 02 2 346,04 € 34,12 € 2 380,16 €
z toho úhrn poistného na sociálne poistenie – riadok 02a 1 645,69 € 23,92€ 1 669,61 €
z toho úhrn poistného na zdravotné poistenie – riadok 02b 700,35 € 10,20 € 710,55 €
Čiastkový základ dane – riadok 03 15 164,29 € 221,08 € 15 385,37 €
Úhrn preddavkov na daň – riadok 04 2 881,22 € 42 € 2 923,22 €

Príjem zo živnosti – informácie čerpáme z daňovej evidencie pána Milana:

Položka Suma
Dosiahnutý príjem zo živnosti 3 200 €
Paušálne výdavky (60 % z 3 200 €) 1 920 €
Uhradené odvody do zdravotnej poisťovne (79,31 € x 2) 158,62 €
Výška neuhradených pohľadávok k 31.12.2022 200 €
Hodnota zásob materiálu k 31.12.2022 500 €

Príjem z prenájmu bytu po rodičoch – pán Milan prenajímal byt počas celého roka, mesačný nájom bol vo výške 400 €, t. j. celkový príjem z prenájmu je vo výške 400 € x 12 = 4 800 €. Príjem z prenájmu znížime o tzv. oslobodený príjem vo výške 500 € a získame výšku príjmov z prenájmu, ktoré pán Milan uvedie do daňového priznania: 4 800 € - 500 € = 4 300 €.

V rámci prenájmu pánovi Milanovi vznikli aj skutočné výdavky súvisiace s týmto druhom príjmu vo výške 2 268 €. K týmto výdavkom si tiež Milan vedie daňovú evidenciu. Kým pán Milan uvedie tieto výdavky do svojho daňového priznania, musí ich upraviť rovnakým pomerom ako upravil príjmy, t.j.: (4 300 €/4 800 €) x 2 268 € = 2 031,75 €. Do daňového priznania pán Milan uvedie výdavky súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti vo výške 2 031,75 €.

Vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 a postup na vyplnenie priznania v krokoch

Vzhľadom na to, že sa pán Milan v roku 2022 stal živnostníkom, má povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky. Na základe toho aj svoje daňové priznanie za rok 2022 bude podávať už elektronicky. V listinnej podobe by mohol podávať daňové priznanie za rok 2022 iba v tom prípade, ak by dosahoval iba príjmy zo závislej činnosti a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. ak by živnosť nemal a nebol by zaregistrovaný na daň z príjmov.

V nasledujúcej časti si popíšeme jednotlivé kroky k tomu, ako sme vyplnili vzorové daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022:

Na internetovej stránke finančnej správy, po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny, sa k tlačivu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B dostaneme touto cestou:

Katalógy -> Katalóg formulárov -> Správa daní -> Daň z príjmov fyzickej osoby -> Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) -> DPFOBv22 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023)

Na prvej strane daňového priznania spravidla systém už sám predvyplní údaje, ktoré je povinné na tejto strane uvádzať:

 • riadok 01: daňové identifikačné číslo,
 • druh daňového priznania (pán Milan podáva svoje prvé daňové priznanie za rok 2022) – zaškrtneme možnosť „daňové priznanie“,
 • rok – 2022,
 • riadok 03: SK NACE - v kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem,
 • I. oddiel – Údaje o daňovníkovi – pán Milan vyplní svoje osobné identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu,
 • riadok 27: telefónne číslo a riadok 28: emailová adresa – hoci tieto údaje nie sú povinné, odporúčame ich vyplniť aby sa v prípade potreby vedel správca dane nakontaktovať priamo na daňovníka.
Prečítajte si tiež

Na druhej strane vyplníme III. oddiel, kde na riadku 33 vyplníme meno a rodné číslo dcéry pána Milana, na ktorú si uplatňuje daňový bonus. V tomto prípade zaškrtneme možnosť „1-12“, t.j. za celý kalendárny rok, nakoľko na daňový bonus má daňovník nárok už od mesiaca narodenia dieťaťa a dcéra pána Milana sa narodila v januári 2022.

Na tretej strane pokračujeme na V. oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti:

 • riadok 36: úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov, v našom prípade ide o súčet súm z potvrdení o zdaniteľných príjmoch, ktorú nájdeme na riadku 01 potvrdení, t.j. v našom prípade sumu 17 765,53 €,
 • riadok 35a: uvedieme príjem plynúci z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. sumu 255,20 €,
 • riadok 37: úhrn povinného poistného – uvedieme súčet súm z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, z riadku 02 potvrdení, t.j. v našom prípade sumu 2 380,16 €,
 • riadok 38: základ dane – prepočítava formulár automaticky, my si túto sumu vieme overiť ako súčet súm z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, z riadku 03, t.j. v našom prípade sumu 15 385,37 €.

Na tretej strane vypĺňame VI. oddiel – výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu takto:

 • na riadku 2, stĺpec 1 uvedieme príjem zo živnosti, t.j. sumu 3 200 €,
 • na riadok 10, stĺpec 2 uvedieme súčet výdavkov, t.j. súčet 60 % zo zdaniteľných príjmov a zaplatené odvody (túto hodnotu vypočíta elektronický formulár sám, avšak aby urobil automaticky, musíme na štvrtej strane zaškrtnúť možnosť „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ a na štvrtej strane vyplniť tiež políčko „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“, čo v prípade pána Milana je súčet preddavkov zaplatených zdravotné poistenie v roku 2022, t. j. sumu 158,62 €),
 • na riadku 11 stĺpec 1 vyplníme výšku prepočítaných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. sumu 4 300 €,
 • na riadku 11 stĺpec 2 vyplníme výšku prepočítaných výdavkov z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. sumu 2 031,75 €,
 • sumy z riadku 11 sa automaticky prevedú aj na riadok 13.

Tip: na prepočet paušálnych výdavkov v roku 2022 odporúčame použiť našu kalkulačku paušálnych výdavkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Keďže pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti je možné uplatniť iba preukázateľné výdavky, je potrebné hneď v úvode štvrtej strany zaškrtnúť možnosť „uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona“.

Nakoľko pán Milan vedie v rámci živnosti daňovú evidenciu, pokračujeme vyplnením tabuľky č. 1b „Údaje daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu z evidencie, ktorú vedie podľa § 6 ods. 10 zákona, ak uplatňuje výdavky percentom z príjmov“:

 • na riadku 1 – „Zásoby“  vypĺňame stĺpec 2 „Na konci zdaňovacieho obdobia“ sumu 500 € - ide o sumy nakúpených a nespotrebovaných zásob za rok 2022 (napríklad môže ísť o  rôzny pomocný materiál, ktorý pán Milan pri svoje práci používa a ktorý nakúpil v roku 2022, no do konca roka ho nespotreboval a má ho na sklade),
 • na riadku 2 – „Pohľadávky“ vyplníme v stĺpci 2 „Na konci zdaňovacieho obdobia“ sumu 200 € - ide o sumy neuhradených pohľadávok za rok 2022 (sumu predstavujú napríklad faktúry vystavené pánom Milanom za jeho prácu, ktoré neboli k 31.12.2022 uhradené).

Ďalej pokračujeme vyplnením riadkov 39, 40, 41 a 45, ktoré formulár automaticky prepočítava a doplní dvojkliknutím na tieto riadky.

Na piatej strane pokračujeme vyplnením riadku 55, kde sa dvojkliknutím prenesie suma 1 121,38 €, rovnako tak aj na riadok 57. Ide o sumu vypočítaného základu dane z riadku 45.

Na piatej strane taktiež dvojkliknutím doplníme riadky 58 a 59, čím načítame príjmy a výdavky z tabuľky č. 1 z riadku 13, t.j. prepočítané príjmy (4 300 €) a prepočítané výdavky (2 031,75 €) z prenájmu nehnuteľnosti.

Vypočítaný základ dane z prenájmu nehnuteľnosti sa dvojklikom prenesie na šiestu stranu, na riadok 60, t.j. suma 2 268,25 €. Základ dane z prenájmu nehnuteľnosti doplníme aj na riadok č. 65.

Zvyšok šiestej a siedmu stranu nevypĺňame.

Na ôsmej strane vypĺňame IX. oddiel – výpočet dane. Vypočítaný základ dane sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane a vypočíta sa výška dane.

 • na riadok 72 dvojklikom prenesieme základ dane vypočítaný ako súčet riadkov 38 a 57, t. j. súčet základu dane zo závislej činnosti a zo živnosti, v našom prípade ide o sumu 16 506,75 € (upozorňujeme, že do základu dane, z ktorého sa uplatňujú nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka nevstupuje príjem z prenájmu nehnuteľnosti, nakoľko pri tomto druhu tzv. pasívneho príjmu nie je možné nezdaniteľnú časť uplatniť),
 • na riadok 73 uvedieme výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t.j. za rok 2022 ide o sumu 4 579,26 € (nárok na túto sumu má každý daňovník – okrem výnimiek, ak jeho základ dane neprekročí za rok 2022 hranicu 20 235,97 €),
 • na riadku 77 uvedieme súčet riadkov 72 až 75, t.j. sumu 4 579,26 €,
 • riadok 78 predstavuje základ dane z príjmov zo závislej činnosti znížený o nezdaniteľnú časť základu dane, môžeme ho opäť doplniť dvojkliknutím, resp. vypočítame ho ako rozdiel sumy 15 385,37 € - 4 579,26 € = 10 806,11 €,
 • k tomuto základu dane sa na riadku č. 80 pripočíta základ dane z prenájmu nehnuteľnosti a určí sa základ dane z týchto príjmov pána Milana, t.j. 10 806,11 € + 2 268,25 € = 13 074,36 €,
 • a na riadku 81 vypočítame daň zo základu dane zisteného na riadku 80, t.j. 13 074,36 € x 19 % = 2 484,13 €.

Na deviatej strane pokračujeme vyplnením:

 • riadku 90 – tu prenesieme sumu vypočítanej dane, t.j. sumu 2 484,13 €,
 • riadok 91 – tu musíme uviesť hodnotu 0 €, nakoľko vo fáze kontroly by elektronický formulár v prípade ponechaného prázdneho políčka hlásil chybu,
 • riadok 92, 94 – sumu základu dane zo živnosti vo výške 1 121,38 € zníženú o sumu z riadku 91 – môžeme doplniť dvojkliknutím na uvedené riadky,
 • na riadku 95 – uvedieme výšku zdaniteľných príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. príjem zo živnosti vo výške 3 200 €, na základe čoho sa určí aká sadzba dane z príjmov bude použitá pri príjmoch zo živnosti (ak je táto suma nižšia ako 49 790 €, má pán Milan nárok na uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmov – t.j. 15 %),
 • a na riadku 96 vypočítame daň zo základu dane z riadku 94, t.j. 1 121,38 € x 15% = 168,21 € a takto vypočítanú daň prenesieme dvojklikom aj na riadok 105.

Na desiatej strane je opäť potrebné uviesť sumu 0 € na riadku 115, aby formulár pri kontrole nehlásil chybu. Táto strana v daňovom priznaní je venovaná prepočtu daňového bonusu na dieťa, zaznačeniu zrazených preddavkov na daň:

 • riadok 116 – sem prenášame súčet čiastkových základov dane, t.j. sumu 2 652,34 € (opäť si môžeme vypomôcť dvojkliknutím na tento riadok),
 • na riadku 117 vypĺňame nárok na daňový bonus na dieťa:

Prepočet nároku na daňový bonus p. Milana v roku 2022

Dcéra Lucka sa narodila v januári. Daňový bonus pre dieťa do 6 rokov veku v mesiacoch január až jún 2022 je vo výške 47,14 € mesačne. Nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi už v mesiaci narodenia dieťaťa, z čoho vyplýva, že pán Milan má nárok na daňový bonus vo výške: 47,14 x 6 = 282,84 €. Túto sumu uvedieme na riadku 117a.

V mesiacoch júl až december je daňový bonus na vyživované dieťa do 15 rokov veku vo výške 70 € mesačne a teda prepočet nároku za druhý polrok je: 70 x 6 = 420 €. Túto sumu uvedieme na riadku 117b.

Na riadku 117 uvedieme celkový súčet riadkov 117a a 117b, sumu 702,84 €. Sumu daňového bonusu na dieťa uvedie aj na riadku 120.

Podrobnejšie informácie o daňovom bonuse za rok 2022 sa dočítate v článkoch:

 • na riadku 118 uvádzame výslednú daňovú povinnosť zníženú o daňový bonus na dieťa – t. j. po prepočte 2 652,34 € - 702,84 € = 1 949,50 € (sumu konečnej dane uvedieme aj na riadku 124,
 • na riadku 131 nesmieme zabudnúť vyplniť sumu preddavkov na daň, ktoré pánovi Milanovi zrazili zamestnávatelia, t.j. celkovo sumu 2 923,22 €.

Výslednú daňovú povinnosť – zníženú o zrazené preddavky na daň uvedieme na jedenástej strane na riadku 135 (ak vychádza daň na úhradu) alebo na riadku 135 (v prípade daňového preplatku). V našom prípade vyplníme riadok 136, sumu vypočítanú ako rozdiel celkovej daňovej povinnosti (1 949,50 €) a zrazených preddavkov (2 923,22 €), t. j. 973,72 €.

Na trinástej strane v oddiely XIV. – žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu – požiadame o vrátenie vypočítaného daňového preplatku zaškrtnutím políčka „Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (z r. 136 alebo rozdiel z r. 140, ak je záporný)“. Tu uvádzame aj spôsob, akým požadujeme daňový preplatok vrátiť:

 • poštovou poukážkou,
 • na účet,
 • na účet v zahraničí.

Nakoľko pánovi Milanovi vyhovuje najviac preplatenie na účet, zaškrtneme túto možnosť a priamo do daňového priznania doplníme aj číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý požadujeme daňový preplatok vrátiť. Doplníme aj dátum.

Prečítajte si tiež

Na tejto strane uvádzame počet príloh daňového priznania. Samotné daňové priznanie obsahuje 4 prílohy a okrem nich je pán Milan povinný ku priznaniu priložiť aj kópie potvrdení o zdaniteľných príjmov od svojich dvoch zamestnávateľov a kópiu rodného listu dcéry. Celkový počet príloh k daňovému priznaniu za rok 2022 bude 7. Taktiež doplníme dátum.

Nakoľko by pán Milan rád poukázal aj podiel zaplatenej vo výške 2 %, musíme sa ešte vrátiť na dvanástu stranu a vyplniť XII. oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, pričom:

 • na riadku 151: vypočítame podiel zaplatenej dane, t.j. 2 % zo sumy 1 949,50 € = 38,99 €,
 • na riadku 152: uvedieme IČO a obchodné meno (názov) organizácie, ktorej sa rozhodol pán Milan svoje 2 % podielu zaplatenej dane darovať.

Pán Milan má záujem o zaslanie údajov určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Aby organizácia tieto údaje dostala, musíme zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov a to priamo pod touto tabuľkou.

Na záver musíme ešte na účely sociálneho a zdravotného poistenia vyplniť prílohu č. 3:

 • na riadku 08 uvádzame úhrn povinného poistného uhradeného zamestnávateľmi, t.j. sumu 2 380,16 €, ktorú na riadkoch 09 a 10 rozdelíme:
  • riadok 09 – úhrn poistného na sociálne poistenie vo výške 1 669,61 €,
  • riadok 10 – úhrn poistného na zdravotné poistenie vo výške 710,55 €,
 •  a na riadkoch 13 a 14 ešte doplníme sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov zo živnosti, t.j. sumu 158,62 €.

Ako posledný údaj doplníme dátum.

Po vyplnení všetkých údajov odporúčame v elektronickom formulári kliknúť na možnosť „Skontrolovať“. Týmto sa automaticky skontrolujú logické chyby, ktoré je možné pred odoslaním formuláru opraviť. Užitočné informácie nájdete v článku Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023.

Tip: Odporúčame k nahliadnutiu naše články, v ktorých sa podrobnejšie venujeme problematike daňových priznaní fyzických osôb za rok 2022:

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – ako na to?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky