Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Národná rada Slovenskej republiky dňa 6. decembra 2022 schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Od januára 2023, resp. 2024 dôjde k viacerým zmenám, ktorých prehľad nájdete v článku.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023 a 1.1.2024

Novelizované ustanovenia sa týkajú rôznych oblastí zdaňovania. Väčšina ustanovení bude účinná od 1.1.2023, pravidlo o obmedzení úrokových nákladov až od roku 2024.

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

Novela zákona o dani z príjmov mení výšku daňového bonusu na dieťa, a to na prechodné obdobie dvoch rokov, t. j. od 1.1.2023 do 31.12.2024 platí nasledovná maximálna výška daňového bonusu na dieťa:

  • 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
  • 140 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku,

a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku.

Okrem tejto zmeny, prináša novela zákona v daňovom bonuse aj ďalšiu zmenu, ktorou sa umožní douplatňovať celý nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (deti) v tom prípade, ak základ dane (čiastkový základ dane) daňovníka z príjmov podľa § 5 alebo základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrn, nepostačuje na uplatnenie celej výšky daňového bonusu na dieťa (deti). Od januára 2023 si takýto daňovník môže sčítavať svoj základ dane (resp. čiastkový základ dane) so základom dane druhej oprávnenej osoby, ktorá žije v domácnosti s vyživovaným dieťaťom. Takéto navýšenie vykoná daňovník sám, výlučne cez daňové priznanie.

Doplnenie údajov v hlásení o vyúčtovaní dane, ktoré podáva zamestnávateľ od 1.1.2023

V súvislosti so zmenou daňového bonusu a z aplikačnej praxe nie je na účely kontroly správnosti pri uplatňovaní nároku na daňový bonus pre správcu dane dostačujúce uvádzať v hlásení (časť IV. a V.) len číselný údaj o počte detí a úhrnnom počte kalendárnych mesiacov, počas ktorých si tento nárok zamestnanec uplatňovať. Na základe toho novela zákona dopĺňa povinnosť uvádzať v hlásení aj údaj o mene, priezvisku a rodnom čísle osoby, na ktorú si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus.

Úprava spôsobu registrácie daňovníkov na daň z príjmov od 1.1.2023

Od 1.1.2023 dochádza k zmene spôsobu registrácie daňovníkov na daň z príjmov v ustanovení § 49a, a to tak, že správca dane bude registrovať daňovníkov – právnické a fyzické osoby na daň z príjmov z úradnej moci.

Prečítajte si tiež

Registráciu správca dane vykoná na základe údajov zapísaných do registrov, ako je obchodný register a živnostenský register.

Doplnenie určenia ekonomického prepojenia o spočítavanie podielov blízkych osôb od 1.1.2023

S účinnosťou od januára 2023 sa dopĺňa aj § 2 písm. o) o spočítavanie podielov blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia. Podľa novelizovaného ustanovenia sa na účely počítania priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu sa spočítavajú podiely blízkych osôb a ak ich súčet je najmenej 25 %, príslušné osoby alebo subjekty sa považujú za ekonomicky prepojené.

Ide o prípad, ak napríklad manžel má podiel 100 % v spoločnosti Alfa a 15 % v spoločnosti Beta a manželka má taktiež podiel 15 %, ale len v spoločnosti Beta, podľa nového znenia sa považujú tieto spoločnosti za prepojené, nakoľko súčet podielu príslušných osôb je viac ako 25 %.

Odstránenie pojmu zahraničnej závislej osoby zo zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

Doteraz v § 2 písm. r) bola definovaná zahraničná závislá osoba, tento pojem zahraničnej závislej osoby sa však novelou zákona ruší a nebude už v zákone o dani z príjmov ďalej použitý. Znenie, ktoré definovalo v príslušnom paragrafe zahraničnú závislú osobu, teraz v rovnakom rozsahu definuje pojem „ekonomické prepojenie v prípade stálych prevádzkarní“.

Závislá činnosť vylúčená z kontrolovaných transakcií od 1.1.2023

Novela zákona o dani z príjmov upravuje § 2 písm. ab), ktorý vymedzuje kontrolovanú transakciu. Od januára 2023 sa za kontrolovanú transakciu nepovažuje závislá činnosť, t. j. príjmy, ktoré upravuje § 5 zákona o dani z príjmov, pričom sa neberie ohľad na to, či je závislá činnosť vykonávaná zamestnancom závislej osoby, spoločníkom alebo konateľom.

Výnosy z komerčných dlhopisov nerezidentov sa zdania na území SR od 1.1.2023

Upravuje sa aj § 16 ods. 1 písm. e) v treťom bode za účelom zamedziť obchádzanie zdanenia výnosov z komerčných, najmä podnikových dlhopisov, ktoré domáci emitenti emitovali na zahraničných trhoch. Od roku 2023 výnosy z komerčných dlhopisov, ktoré plynú daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. nerezidentovi SR) a budú mať zdroj príjmov na území SR, budú podliehať zdaneniu v SR. K zdaneniu na území SR nedôjde v prípade, ak:

  • výplata úrokového výnosu z dlhopisov plynie daňovníkovi členského štátu EÚ medzi prepojenými osobami (vlastníctvo najmenej 25 % podielu na základnom imaní po dobu aspoň 24 mesiacov),
  • výplata úrokového výnosu z dlhopisov plynie rezidentom štátov, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s nulovým zdanením podľa tejto zmluvy.

Pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou – právnickú osobu sa zavádza aj možnosť považovať daň vybranú zrážkou z výnosov z dlhopisov za preddavok, čím sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s tuzemskými právnickými osobami.

Zisťovanie základu dane u zahraničného daňovníka od 1.1.2023

Zmena v § 17 ods. 1 písm. d) a zavedenie nového ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) umožní od 1.1.2023 zahraničným daňovníkom, ktorí podnikajú na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, aby pri určení základu dane tejto stále prevádzkarne vychádzali z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi, ktoré priradia k tejto stálej prevádzkarni v príslušnej evidencii (účtovnej alebo inej obdobnej).

Účelom tejto zmeny je zlepšenie postavenia daňovníkov, ktorí majú na území SR stálu prevádzkareň, ale nie sú povinní viesť účtovníctvo podľa účtovných predpisov v SR a zníženie administratívnej záťaže. Patria medzi nich daňovníci, ktorí napríklad podnikajú na území SR dočasne v súvislosti so stavebnými alebo montážnymi projektmi alebo inými projektmi dočasného charakteru.

Článok pokračuje pod reklamou

Kontrolovanou transakciou bude len transakcia vyššia ako 10 000 eur od 1.1.2023

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2023 dopĺňa v § 17 ods. 5 definíciu významnej kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií. Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého ani jedna závislá osoba nedosiahne zdaniteľný príjem (výnos), ani daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. Uvedené neplatí, ak ide o úver alebo pôžičku s istinou nad 50 000 eur.

Príklad na vylúčenie významnej kontrolovanej transakcie v roku 2023

Daňovník Alfa poskytne v zdaňovacom období závislej osobe Beta poradenské služby v hodnote 8 500 €. Závislá osoba Beta tieto poradenské služby v priebehu roka uhradí v celkovej hodnote. V roku 2023 znamenajú tieto zaplatené poradenské služby pre daňovníka Alfu zdaniteľný príjem (výnos) a pre závislú osobu Beta daňový výdavok (náklad). Nakoľko však takáto transakcia je v hodnote nižšej ako 10 000 eur, nepovažuje sa za významnú kontrolovanú transakciu. 

Okrem toho sa spresňujú pravidlá pri úprave základu dane závislej osoby, a to konkrétne v § 17 ods. 5 sa upresňujú:

  • pravidlá pri úprave základu dane v prípade nedodržania princípu nezávislého vzťahu, a
  • pravidlá pri úprave zahrnovania nákladov vynaložených inou závislou osobou do základu dane daňovníka.

Pričom tieto pravidlá sa rozdeľujú do dvoch samostatných bodov, a to a) a b), a to z dôvodu odstránenia problémov pri daňových kontrolách (napr. nejednoznačné označenie titulu dorubenia dodatočnej dane pri službách prijatých od závislých osôb a pod.).

Spresňuje sa stanovenie základu dane u nerezidenta SR, ktorý vykonáva činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne od 1.1.2023

Mení sa aj § 17 ods. 7, ktorý upravuje stanovenie základu dane u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý vykonáva činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, a to v súlade s metodikou OECD, ktorá je založená striktne na princípe nezávislého vzťahu, čo je síce zakotvené v prvej vete daného ustanovenia, ale ďalšie ustanovenia uvádzajú postupnosť metód, ktoré nie sú v každom prípade v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Novela zákona o dani z príjmov spresňuje dané ustanovenie v súlade s metodikou OECD, a to vrátane posudzovania výdavkov (nákladov), ktoré preukázateľne vynaložil zriaďovateľ stálej prevádzkarne na účely tejto stálej prevádzkarne vrátane výdavkov (nákladov) na vedenie a všeobecných správnych výdavkov (nákladov). Rovnako upravuje postup zahrnutia príjmov (výnosov) a výdavkov (nákladov), ktoré sú vykázané po zániku stálej prevádzkarne, do základu dane.

Transferovú dokumentáciu predloží daňovník najprv v cudzom jazyku od 1.1.2023

Z dôvodu odstránenia problémov, ktoré v praxi nastávajú pri prekladaní transferovej dokumentácie, sa mení od 1.1.2023 postup predkladania dokumentácie, a to tak, že dokumentáciu bude možné najprv predložiť v cudzom jazyku a následne, ak bude správca dane požadovať predloženie dokumentácie aj v štátnom jazyku, tak má možnosť vyzvať na to daňovníka.

Daňovník je povinný v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy predložiť dokumentáciu správcovi dane v štátnom jazyku.

Zánik pohľadávky pri tzv. preventívnej reštrukturalizácii a tvorba opravných položiek k pohľadávkam od 1.1.2023

Novela zákona o dani z príjmov dopĺňa aj § 19 ods. 2 písm. h), ktorý upravuje situácie tzv. zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, o zánik pohľadávky v dôsledku jej odpustenia pri tzv. preventívnej reštrukturalizácii.

Preventívna reštrukturalizácia spočíva na aktívnom jednaní dlžníka, ktorý podáva návrh na jej začatie. Má za úlohu vypracovať plán, ktorý obsahuje reštrukturalizačné opatrenia, a v rámci nich môže obsahovať aj odpustenie záväzku dlžníka. Od 1.1.2023 bude pohľadávka v rozsahu, v akom je záväzok (dlh) podľa potvrdeného plánu odpustený, u veriteľa daňovým výdavkom.

Ďalšou zmenou súvisiacou s preventívnym reštrukturalizačným konaním je doplnenie možnosti zahrnovania tvorby opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi, ktoré s týmto konaním súvisia do daňových výdavkov, a to obdobne, ako je tomu v prípade pohľadávok voči dlžníkovi v tzv. klasickej (úpadkovej) reštrukturalizácii.

Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov od 1.1.2024

V súlade s článkom 4 smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016 sa od 1.1.2024 zavádza v zákone o dani z príjmov nové ustanovenie § 17k – pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov, ktoré sa bude uplatňovať prednostne pred pravidlami podľa § 21a. Do konca roku 2023 sa uplatňuje totiž len výnimka, na základe ktorej sa limitácia úrokových nákladov podľa § 21a týka výlučne závislých osôb. Účelom tohto ustanovenia je obmedzenie čistých úrokových nákladov aj u právnických osôb s cieľom zabrániť umelému znižovaniu základu dane z príjmov právnických osôb prostredníctvom dlhového financovania.

Pravidlo o obmedzení zahrnovania čistých úrokových nákladov do základu dane sa uplatňuje teda u:

  • právnických osôb so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území SR (rezident SR), alebo
  • právnických osôb, ktorými sú daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorí majú na území SR zriadenú stálu prevádzkareň.
Prečítajte si tiež

Títo daňovníci sú povinní v prípade, ak suma čistých úrokových nákladov je vyššia ako 3 000 000 eur, zvýšiť základ dane o úroky, ktoré presiahnu 30 % hodnoty ukazovateľa tzv. daňová EBITDA (t. j. zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi), ktorý vychádza z daňových položiek.

Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2023 a 1.1.2024

Od 1.1.2023 dôjde k týmto zmenám v daňovom poriadku:

  • daňový subjekt, ktorý bol na základe indexu daňovej spoľahlivosti ohodnotený ako nespoľahlivý daňový subjekt, sa od 1.1.2023 označí ako „menej spoľahlivý“. Účelom výmeny označenia daňového subjektu z nespoľahlivého na menej spoľahlivého je podpora motivačnej funkcie indexu,
  • zrýchľuje sa postup pri vrátení vodičského preukazu, ak je zastavené exekučné konanie, a to tak, že rozhodnutie sa bezodkladne doručí Policajnému zboru, pričom sa nemusí čakať na jeho právoplatnosť, tak ako tomu bolo doteraz.

Pri ukladaní pokút sa zavádza systém tzv. „druhej šance“ od 1.1.2024

Od roku 2024 sa upravuje aj § 155 ods. 4, podľa ktorého správca dane pokutu, ktorú je možné určiť podľa intervalového rozpätia, neuloží, ale upozorní na splnenie povinnosti, a ak bola povinnosť splnená oneskorene, upozorní daňový subjekt, že pri ďalšom porušení mu už bude uložená pokuta.

Prečítajte si tiež

Porušenie bude ďalej posudzované podľa skutkovej podstaty správneho deliktu, a to osobitne daňovým a colným úradom. To znamená, že napríklad ak daňový subjekt oneskorene podá daňové priznanie k dani z príjmov, pokuta mu uložená nebude, ale ak podá oneskorene aj daň z motorových vozidiel, pokuta mu uložená už bude, nakoľko ide o toho istého správcu dane. Ak tento daňový subjekt podá oneskorene ešte aj daňové priznanie k spotrebnej dani z liehu, colný úrad mu pokutu neuloží, aj napriek tomu, že daňový úrad už pokutu uložil, lebo ide o iného správcu dane.

Pri uplatnení tzv. druhej šance, bude správca dane postupovať, ak skutočnosť rozhodujúca pre uloženie sankcie nastala po 31. decembri 2023. Takže, ak daňový subjekt podá v roku 2024 daňové priznanie oneskorene, správca dane využije tzv. druhú šancu a pokutu neuloží.

Lehota na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku sa skracuje od 1.1.2024

Ak sa daňovník oneskorí s platbou dane, preddavkom na daň, splátkou dane, sumou na zabezpečenie dane alebo oneskorene odvedie vybraný preddavok na daň alebo zrazenú daň, úrok z omeškania správca dane vyrubí do jedného roka od konca roka, v ktorom došlo k úplnej úhrade tejto sumy.

O schválených zmenách v zákone o DPH si prečítajte v článku Novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky