Kalkulačka paušálnych výdavkov za rok 2022

Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby (paušálne výdavky) za rok 2019
Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


Paušálne výdavky – kalkulačka za rok 2022

Vypočítajte si výšku dane z príjmov fyzickej osoby (napríklad živnostníka) pri uplatnení paušálnych výdavkov za rok 2022. V kalkulačke nájdete:

  • výpočet paušálnych výdavkov – so zohľadnením ich maximálnej výšky a pripočítaním odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
  • prepočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – ak je základ dane za rok 2022 vyšší ako 20 235,97 eur, nezdaniteľná časť sa kráti, až dosiahne nulu,
  • výslednú výšku dane z príjmov za rok 2022 – daňovú povinnosť aj daň na úhradu, príp. preplatok na dani.

Kto môže uplatniť paušálne výdavky za rok 2022

Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník – fyzická osoba, ktorá:

  • dosiahne príjmy z podnikania (napríklad živnostník), príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad autor, znalec, finančný sprostredkovateľ) alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • neuplatňuje skutočné výdavky, t. j. nevedie daňovú evidenciu, jednoduché ani podvojné účtovníctvo,
  • nebola platiteľom dane z pridanej hodnoty, resp. bola platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia.

Výška paušálnych výdavkov a sadzba dane za rok 2022

Živnostník alebo iná SZČO môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška paušálnych výdavkov je však limitovaná – maximálne do výšky 20 000 €. V prípade príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu je možné uplatniť taktiež paušálne výdavky (60 %, do výšky 20 000 €, a to samostatne). V sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky, okrem zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré je daňovník povinný z uvedených príjmov platiť. Tieto sa uplatnia do daňových výdavkov v preukázateľnej výške. V roku 2022 platí rozdielna sadzba dane pre tých podnikateľov a iné SZČ, ktoré dosiahli zdaniteľné príjmy neprevyšujúce 49 790 € (15 % sadzba dane) a pre podnikateľov s príjmami nad túto hranicu, u ktorých sa uplatní sadzba dane 19 % a 25 %.

Podrobné informácie nájdete aj v článku Paušálne výdavky v roku 2022

Čo zadávať do kalkulačky paušálnych výdavkov za rok 2022


Úhrn príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

Zadajte sumu vašich príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2022. Ide o skutočne zinkasované príjmy (na bankový účet alebo v hotovosti), nie o vystavené faktúry v roku 2022.

Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie, zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a zaplatené poistné na sociálne poistenie

Ide o tie odvody, ktoré podnikateľ zaplatil v roku 2022, súvisia s dosahovaním príjmov z podnikania alebo inej SZČ a neuplatnil si ich v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne si podnikateľ uplatní v preukázanej výške, teda v sume, ktorú v roku 2022 skutočne zaplatil (táto suma navýši paušálne výdavky). Do výšky odvodov sa zahrnie aj suma zaplateného nedoplatku vyplývajúceho z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ak bol tento nedoplatok v roku 2022 zaplatený.

Uplatnenie daňovej straty (suma)

Na výpočet dane z príjmov vplýva aj uplatnenie daňovej straty vykázanej v minulých rokoch. V roku 2022 je možné uplatniť si daňové straty za roky 2018 – 2021, pričom pre roky 2018 a 2019 platí, že daňovú stratu je možné odpočítavať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Nové pravidlá pre odpočet daňovej straty sa uplatňujú na straty vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. Lehota na umorenie je po novom 5 rokov, upustilo sa aj od rovnomernosti. Do akej výšky je možné uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za rok 2021, závisí aj od toho, či je podnikateľ mikrodaňovníkom alebo nie.

Iné nezdaniteľné časti základu dane

Ak máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku alebo na 3. pilier, zadajte ich úhrnnú výšku, aby boli zohľadnené pri výpočte vašej daňovej povinnosti. Viac informácií o nezdaniteľných častiach nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022

Zaplatené preddavky na daň počas zdaňovacieho obdobia

Ak ste platili počas roka 2022 preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby, uveďte ich výšku. Výsledná daň na úhradu (príp. daňový preplatok) bude už po znížení o zaplatené preddavky počas roka. Upozorňujeme, že ide o preddavky, ktorých splatnosť bola v priebehu roka 2022, pričom fyzická osoba ich môže započítať s daňou na úhradu aj v tom prípade, ak ich zaplatila po splatnosti (aj napr. v roku 2023), avšak do termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky