Kalkulačka paušálnych výdavkov za rok 2020

Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby (paušálne výdavky) za rok 2019
Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


Paušálne výdavky – kalkulačka za rok 2020

Vypočítajte si výšku dane z príjmov fyzickej osoby (napríklad živnostníka) pri uplatnení paušálnych výdavkov za rok 2020. V kalkulačke nájdete:

  • výpočet paušálnych výdavkov – so zohľadnením ich maximálnej výšky a pripočítaním odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
  • prepočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – ak je základ dane za rok 2020 vyšší ako 19 506,56 eur, nezdaniteľná časť sa kráti, pri dosiahnutí základu dane vo výške 37 163,36 eur je nulová,
  • výslednú výšku dane z príjmov za rok 2020 – daňovú povinnosť aj daň na úhradu, príp. preplatok na dani.

Kto môže uplatniť paušálne výdavky za rok 2020

Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník – fyzická osoba, ktorá:

  • dosiahne príjmy z podnikania (napríklad živnostník), príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad autor, znalec, finančný sprostredkovateľ) alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • neuplatňuje skutočné výdavky, t. j. nevedie daňovú evidenciu, jednoduché ani podvojné účtovníctvo,
  • nebola platiteľom dane z pridanej hodnoty, resp. bola platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia.

Výška paušálnych výdavkov za rok 2020

Živnostník alebo iná SZČO môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška paušálnych výdavkov je však limitovaná – maximálne do výšky 20 000 €. V prípade príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu je možné uplatniť taktiež paušálne výdavky (60 %, do výšky 20 000 €, a to samostatne). V sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky, okrem zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré je daňovník povinný z uvedených príjmov platiť. Tieto sa uplatnia do daňových výdavkov v preukázateľnej výške. V roku 2020 platí rozdielna sadzba dane pre tých podnikateľov a iné SZČ, ktoré dosiahli zdaniteľné príjmy do 100 000 € (15 % sadzba dane) a pre podnikateľov s vyššími príjmami, u ktorých sa uplatní sadzba dane 19 % a 25 %.


Čo zadávať do kalkulačky paušálnych výdavkov za rok 2020


Úhrn príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

Zadajte sumu vašich príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2020. Ide o skutočne zinkasované príjmy (na bankový účet alebo v hotovosti), nie o vystavené faktúry v roku 2020.

Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie, zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a zaplatené poistné na sociálne poistenie

Ide o tie odvody, ktoré podnikateľ zaplatil v roku 2020, súvisia s dosahovaním príjmov z podnikania alebo inej SZČ a neuplatnil si ich v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne si podnikateľ uplatní v preukázanej výške, teda v sume, ktorú v roku 2020 skutočne zaplatil (táto suma navýši paušálne výdavky). Do výšky odvodov sa zahrnie aj suma zaplateného nedoplatku vyplývajúceho z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ak bol tento nedoplatok v roku 2020 zaplatený.

Uplatnenie daňovej straty (suma)

Na výpočet dane z príjmov vplýva aj uplatnenie daňovej straty vykázanej v minulých rokoch. V roku 2020 je možné uplatniť si daňové straty za roky 2016 – 2019, pričom v tomto roku ešte platí, že daňovú stratu je možné odpočítavať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Viac si prečítajte v článku Odpočet daňovej straty od roku 2020

Iné nezdaniteľné časti základu dane

Ak máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku, na 3. pilier, či na kúpeľníctvo, zadajte ich úhrnnú výšku, aby boli zohľadnené pri výpočte vašej daňovej povinnosti. Viac informácií o nezdaniteľných častiach nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.

Zaplatené preddavky počas zdaňovacieho obdobia

Ak ste platili počas roka 2020 preddavky na daň, uveďte ich výšku. Výsledná daň na úhradu (príp. daňový preplatok) bude už po znížení o zaplatené preddavky počas roka.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky