Kalkulačka paušálnych výdavkov za rok 2019 a 2020

Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby (paušálne výdavky) za rok 2019
Tento výpočet slúži len na informatívne účely. Za prípadné rozdiely nezodpovedáme.


Paušálne výdavky – kalkulačka za rok 2019 

Vypočítajte si výšku dane z príjmov fyzickej osoby (napríklad živnostníka) pri uplatnení paušálnych výdavkov za rok 2019. V kalkulačke nájdete:

  • výpočet paušálnych výdavkov – so zohľadnením ich maximálnej výšky a pripočítaním odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
  • prepočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – ak je základ dane za rok 2019 vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť sa kráti, pri dosiahnutí základu dane vo výške 36 256,37 eur je nulová,
  • výslednú výšku dane z príjmov za rok 2019 – daňovú povinnosť aj daň na úhradu, príp. preplatok na dani.

Kto môže uplatniť paušálne výdavky za rok 2019

Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník – fyzická osoba, ktorá:

  • dosiahne príjmy z podnikania (napríklad živnostník), príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad autor, znalec, finančný sprostredkovateľ) alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • neuplatňuje skutočné výdavky, t. j. nevedie daňovú evidenciu, jednoduché ani podvojné účtovníctvo,
  • nebola platiteľom dane z pridanej hodnoty, resp. bola platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia.

Výška paušálnych výdavkov za rok 2019 

Živnostník alebo iná SZČO môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška paušálnych výdavkov je však limitovaná – maximálne do výšky 20 000 €. V prípade príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu je možné uplatniť taktiež paušálne výdavky (60 %, do výšky 20 000 €, a to samostatne). V sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky, okrem zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré je daňovník povinný z uvedených príjmov platiť. Tieto sa uplatnia do daňových výdavkov v preukázateľnej výške.


Čo zadávať do kalkulačky paušálnych výdavkov za rok 2019


Úhrn príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

Zadajte sumu vašich príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019. Ide o skutočne zinkasované príjmy (na bankový účet alebo v hotovosti), nie o vystavené faktúry v roku 2019.

Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie, zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a zaplatené poistné na sociálne poistenie

Ide o tie odvody, ktoré podnikateľ zaplatil v roku 2019, súvisia s dosahovaním príjmov z podnikania alebo inej SZČ a neuplatnil si ich v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne si podnikateľ uplatní v preukázanej výške, teda v sume, ktorú v roku 2019 skutočne zaplatil (táto suma navýši paušálne výdavky). Do výšky odvodov sa zahrnie aj suma zaplateného nedoplatku vyplývajúceho z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ak bol tento nedoplatok v roku 2019 zaplatený.

Uplatnenie daňovej straty (suma)

Na výpočet dane z príjmov vplýva aj uplatnenie daňovej straty vykázanej v minulých rokoch. V roku 2019 je možné uplatniť si daňové straty za roky 2015 – 2018, pričom v tomto roku ešte platí, že daňovú stratu je možné odpočítavať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Iné nezdaniteľné časti základu dane

Ak máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku, na 3. pilier, či na kúpeľníctvo, zadajte ich úhrnnú výšku, aby boli zohľadnené pri výpočte vašej daňovej povinnosti. Viac informácií o nezdaniteľných častiach nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019.

Zaplatené preddavky počas zdaňovacieho obdobia

Ak ste platili počas roka 2019 preddavky na daň, uveďte ich výšku. Výsledná daň na úhradu (príp. daňový preplatok) bude už po znížení o zaplatené preddavky počas roka.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky