Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie právnickej osoby má daňovník povinnosť podať bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov (výnosov). Najdôležitejšie informácie o daňovom priznaní v roku 2023 sa dozviete v článku.

Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a za aké zdaňovacie obdobie v roku 2023

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je povinná podať právnická osoba založená s cieľom podnikať, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia (napr. právnická osoba s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť) alebo osoba, ktorú na to správca dane vyzve. Za aké zdaňovacie obdobie podáva daňovník daňové priznanie uvádzame v nasledovnej tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdaňovacie obdobie Charakteristika
Kalendárny rok obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022
Hospodársky rok obdobie nepretržite za sebou idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie sú zhodné s kalendárnym rokom (napr. od 01.09.2022 do 31.10.2022)
Iné obdobie uvedené v zákone napr. u daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie sa zdaňovacie obdobie začína dňom vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie

Upozornenie: Právnická osoba podáva daňové priznanie bez ohľadu na výšku jej príjmov (t. j. ak s. r. o. nedosiahla žiadne príjmy, napr. z dôvodu, že bola založená tesne pred koncom zdaňovacieho obdobia, aj tak je povinná podať daňové priznanie).

Výnimka z podania daňového priznania sa týka daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (napr. občianske združenia, rozpočtové a príspevkové organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, atď.), ak majú spravidla len príjmy:

 • ktoré nie sú predmetom dane,
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov,
 • ktoré sú od dane oslobodené.

Daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie v daňovom priznaní zdaňujú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť (napr. príjem z predaja majetku, z nájomného, z reklám, atď.).

Viac informácií nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 sa podáva na novom tlačive

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 podáva daňovník na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR, a to Oznámením č. MF/016108/2022-721. Nový vzor je súčasťou Oznámenia č. MF/016141/2022/721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Okrem samotného vzoru daňového priznania bolo vydané i poučenie na jeho vyplnenie (Oznámenie Ministerstva financií č. MF/016055/2022-721) a vzor potvrdenia o jeho podaní (Oznámenie Ministerstva financií č. MF/016136/2022-721). Vo vzore tlačiva došlo k zmene v časti týkajúcej sa odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a k vypusteniu možnosti zápočtu daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období. Nový vzor tlačiva použijú tí daňovníci, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31.12.2022 (napr. daňovníci, ktorých zdaňovacím obdobím je kalendárny rok alebo daňovníci, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok začínajúci 01.07.2022 a končiaci 30.06.2023).

Počet príloh sa v daňovom priznaní za rok 2022 zvyšuje na 4 povinné prílohy. Uvádzajú sa aj keď ich daňovník nevypĺňa. Ide o:

 • prílohu k § 13a a § 13b zákona uvedú sa príjmy (výnosy) napr. z odplát za poskytnutie práva na použitie vynálezu chráneného patentom, ktoré sú oslobodené od dane,
 • prílohu k § 30c zákona – slúži na vyplnenie údajov v súvislosti s odpočtom výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a o projektoch výskumu a vývoja,
 • prílohu k § 30e zákona slúži na evidenciu výdavkov na investície,
 • prílohu k VI. časti – je určená na vyplnenie ďalších prijímateľov, ktorým majú byť poukázané podiely zo zaplatenej dane.

Predmet dane, základ dane a sadzba dane z príjmov právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023)

Pre správne vyplnenie daňového priznania je nevyhnutné poznať, čo je predmetom dane z príjmov, z akého základu dane sa daň vypočíta a akú sadzbu dane má daňovník použiť. V nasledovnej tabuľke uvádzame, ako tieto pojmy charakterizuje zákon o dani z príjmov.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Základné pojmy Charakteristika
Predmet dane (§ 2, resp. § 12 ZDP) Príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka.
Základ dane (§ 14 ZDP) Vychádza z výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí v účtovníctve (v hlavnej knihe) ako rozdiel výnosov účtovej triedy 6 a nákladov účtovej triedy 5 (okrem účtov 591, 592, 595 a vnútroorganizačných výsledkových účtov) a upravuje sa o pripočítateľné a odpočítateľné položky.
Sadzba dane (§ 15 ZDP) 15 %zo základu dane zníženého o daňovú stratu u daňovníkov so zdaniteľnými príjmami do 49 790 eur (vrátane).

21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu u daňovníkov so zdaniteľnými príjmami prevyšujúcimi 49 790 eur.

Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období). Záporný rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami predstavuje daňovú stratu.

Na účely podania daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia. U daňovníkov so zdaňovacím obdobím kalendárny rok sa zostavuje účtovná závierka k 31.12.2022.

Upozornenie: Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania. Podáva sa na osobitnom tlačive.

Pripočítateľné a odpočítateľné položky v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023)

Výsledok hospodárenia z riadku 100 daňového priznania právnických osôb sa mimo účtovníctva upraví o pripočítateľné (pripočítajú sa k základu dane a zvyšujú daň) a odpočítateľné položky (odpočítajú sa od základu dane a daň znižujú). Úpravy sa vykonávajú z dôvodu, že súčasťou výsledku hospodárenia sú náklady a výnosy zaúčtované podľa zákona o účtovníctve, ktoré však nemožno zahrnúť do základu dane podľa zákona o dani z príjmov. V daňovom priznaní sa najčastejšie objavujú nasledovné pripočítateľné položky:

 • výdavky daňovo uznané po zaplatení – napr. účtovné služby, nájomné, právne služby nezaplateného do konca zdaňovacieho obdobia,
 • pokuty, poplatky a úroky z omeškania – napr. úroky z omeškania zaplatenia dane z príjmov právnických osôb za predchádzajúci rok,
 • pohonné látky nad limit – ide najmä o 20 % z hodnoty pohonných látok, ak sa daňovník rozhodol využiť možnosť paušalizácie výdavkov na pohonné hmoty v súvislosti s firemným vozidlom alebo o nadspotrebu pohonných látok,
 • výdavky na reprezentáciu – napr. výdavky na občerstvenie obchodného partnera (pozvanie do reštaurácie),
 • neuhradené záväzky po splatnosti – ide o zvýšenie základu dane o 20 %, resp. 50 %, resp. 100 % z menovitej hodnoty neuhradeného záväzku alebo z jeho nesplatnej časti (v závislosti od lehoty po splatnosti) a ďalšie.

Výsledok hospodárenia z riadku 100 sa upraví o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Medzi najčastejšie odpočítateľné položky zaraďujeme:

 • príjmy zdanené zrážkou – napr. kreditné bankové úroky, ktoré sa zdanili na úrovni banky,
 • výdavky zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, pričom v minulosti boli pripočítateľnou položkou – napr. zaplatenie účtovných služieb, nájomného alebo právnych služieb, ktoré neboli zaplatené v predchádzajúcom roku (a boli pripočítateľnou položkou),
 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane – napr. príjem získaný darovaním,
 • rozdiel medzi vyššími daňovými odpismi a nižšími účtovnými odpismi v účtovníctve a ďalšie.
Článok pokračuje pod reklamou

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 je možné predĺžiť

Lehota na podanie daňového priznania je do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak. Lehota sa teda odvíja od typu a dĺžky zdaňovacieho obdobia právnickej osoby. Ak má daňovník – právnická osoba zdaňovacie obdobie, ktorým je:

 • kalendárny rok, podáva daňové priznanie do 31.03.2023 (piatok).
 • hospodársky rok, napr. od 01.07.2022 do 30.06.2023, podáva daňové priznanie do 02.10.2023 (pondelok), pretože 30.09.2023 pripadá na sobotu.

Ak lehota pripadne na víkend alebo deň pracovného pokoja, automaticky sa posúva na najbližší pracovný deň.

Daňovník si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 na základe štruktúrovaného oznámenia, a to:

 • najviac o 3 celé kalendárne mesiace, tzn. do 30.06.2023 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok),
 • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, tzn. do 02.10.2023 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok) len za predpokladu, že dosiahol v roku 2022 príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené.

Oznámenie o predĺžení lehoty o 3, resp. 6 mesiacov je daňovník povinný podať najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, tzn. spravidla najneskôr do 31.03.2023. V novej – predĺženej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Daňovník, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii musí o predĺženie lehoty požiadať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznanie. Daňovník, ktorý nie je v konkurze alebo v likvidácii o predĺženie lehoty nežiada, oznamuje ho.

Daňovník, ktorý nie je v konkurze alebo v likvidácii o predĺženie lehoty nežiada, oznamuje ho.

Upozornenie: Oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať aj po podaní daňového priznania k dani z príjmov, avšak treba tak urobiť do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (spravidla do 31.03.2023). Daňovník si tak môže predĺžiť lehotu na zaplatenie dane, aj keď daňové priznanie už bolo podané.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 podáva daňovník vecne príslušnému orgánu, ktorým je daňový úrad, a to spravidla elektronicky. Možnosť podať daňové priznanie v papierovej podobe sa týka len vymedzených osôb, ako pozemkové spoločenstvá, neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia, cirkvi, atď.

Prečítajte si tiež

Daňovník (napr. s.r.o., a.s.) podáva daňové priznanie vo forme elektronického formulára na portáli Finančnej správy. Pred podaním je daňovník povinný elektronický formulár podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (tzv. KEP-om) alebo elektronickou značkou (EZ-ou). Rovnakým spôsobom sa podáva aj oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Ak sa daňovník oneskorí s podaním daňového priznania za rok 2022, správca dane (daňový úrad) musí za tento správy delikt uložiť pokutu od 30 eur do 16 000 eur. Správca dane pri uložení pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

Viac o podávaní daňových priznaní v roku 2023 nájdete v článku Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023).

Ako zaplatiť daň z príjmov právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023)

Daňovník je povinný zaplatiť daň v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 (spravidla do 31.03.2023). Za deň platby sa považuje deň, kedy bola platba odpísaná z bankového účtu daňového subjektu. Bezhotovostnú platbu je daňovník povinný označiť správnym variabilným symbolom a realizovať ju na osobitné číslo bankového účtu správcu dane. Číslo účtu v tvare IBAN sa skladá z troch častí:

Prečítajte si tiež
 • z predčíslia, ktoré označuje druh platenej dane – 500224 (daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku) alebo 500232 (daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí),
 • zo základného čísla účtu (tzv. osobný účet daňovníka, OÚD),
 • z kódu štátnej pokladnice – 8180.

Daňovník platbu dane z príjmov právnických osôb za rok 2022 označí variabilným symbol v tvare 1700992022.

Upozornenie: Ak daň z príjmov nepresiahne sumu 5 eur, daňovník ju nie je povinný zaplatiť.

Ak sa daňovník oneskorí s platbou dane, správca dane (daňový úrad) vyrubí úrok z omeškania za každý deň omeškania vo výške 4-násobku základne úrokovej sadzby ECB, minimálne však v sadzbe 15 % p. a.

Ako správne označovať platby v zmysle Vyhlášky Ministerstva Financií SR sa dočítate v článku Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023.

Poukázanie 1 %, resp. 2 % zo zaplatenej dane z príjmov právnických osôb za rok 2022

Daňovníci, ktorí sú právnickými osobami, môžu poskytnúť podiel zo zaplatenej dane z príjmov právnických osôb za rok 2022 nimi určeným prijímateľom (napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, a pod.), a to vyplnením a podaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Priamo v tlačive daňového priznania je na poukázanie podielu určená časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Podmienkou na poskytnutie podielu prijímateľovi je zaplatenie daňového nedoplatku najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (s výnimkou daňového nedoplatku do 5 eur). Výška poukázaného podielu je 1 %, resp. 2 % z riadku 1080 daňového priznania. Daňovník môže poskytnúť 2 % len za predpokladu, že najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie, inak môže poukázať len 1 %. Poukázaný podiel musí byť najmenej 8 eur.

O daňové straty z minulých období je možné znížiť základ dane z príjmov právnických osôb za rok 2022

Ak právnická osoba dosiahla najneskôr v roku 2018 daňovú stratu, má možnosť si o jej hodnotu, resp. jej časť znížiť základ dane z príjmov právnických osôb za rok 2022, a tým znížiť aj svoju daň.

Aké sú podmienky uplatnenia daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2022 v závislosti od zdaňovacieho obdobia, kedy bola daňová strata dosiahnutá, uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňová strata za zdaňovacie obdobie Výška uplatnenej daňovej straty v DP za rok 2022
2018 Daňovú stratu je možné odpočítať rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.
2019 Daňovú stratu je možné odpočítať rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.
2020 Daňovú stratu je možné odpočítať počas najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období najviac do výšky 50 % zo základu dane.
2021 Daňovú stratu je možné odpočítať počas najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období najviac do výšky 50 % zo základu dane. Upozornenie: Mikrodaňovník si môže odpočet daňovej straty uplatniť až do výšky 100 % základu dane.

Upozornenie: Mikrodaňovník si môže odpočet daňovej straty uplatniť až do výšky 100 % základu dane.

Evidencia a odpočet daňovej straty je obsahom tabuľky D daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022.

Podrobnosti o pravidlách pre odpočet daňovej straty za rok 2022 nájdete v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Poukázanie 2 % (3 %) z dane za rok 2023: postup pre zamestnancov

Ako môže zamestnanec poukázať 2 % (3 %) zo zaplatenej dane? Podstatné informácie, postup vyplnenia tlačiva aj podstatné termíny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky