Daňové priznanie živnostníka za rok 2022

Daňové priznanie živnostníka za rok 2022
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy má živnostník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022 (v roku 2023)? Aká je lehota na podanie daňového priznania a kedy si môže živnostník uplatniť paušálne výdavky?

Živnostníkom je fyzická osoba dosahujúca príjmy zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V tomto článku sa dočítate informácie o tom, kedy je živnostník povinný podať daňové priznanie (podľa § 32 zákona o dani z príjmov), ako aj ďalšie užitočné informácie, ktoré by živnostník mal vedieť pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023). Informácie v tomto článku platia aj pre iné samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“), ktoré dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov.

Kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)?

Živnostníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022 (v roku 2023) vtedy, ak:

 • jeho zdaniteľné príjmy za rok 2022 presiahli hranicu 2 289,63 € alebo
 • ak vykazuje daňovú stratu, aj keď jeho príjmy nepresiahli hranicu 2 289,63 €.

Aké príjmy predstavujú zdaniteľné príjmy v roku 2022? Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrnujú aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí. Do sumy celkových zdaniteľných príjmov sa nezahŕňa príjem, z ktorého sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43), v prípade, ak:

 • vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo
 • sa živnostník nerozhodne považovať zrazenú daň za preddavok na daň a nebude ju uvádzať v daňovom priznaní.

Do sumy celkových zdaniteľných príjmov sa nezahŕňajú príjmy, ktoré živnostníkovi plynú zo sociálnych dávok, t.j. nemocenské (PN-ka), ošetrovné (OČR-ka), materské, tehotenské.

Živnostník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak ho k tomu vyzve správca dane (t. j. daňový úrad). Správca dane môže vyzvať živnostníka na podanie daňového priznania k dani z príjmov aj v prípade, ak nie je povinný podať daňové priznanie. Na túto výzvu živnostník priznanie podať musí.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a zaplatenie dane z príjmov

Živnostník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona o dani z príjmov, t. j. do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Ak by posledný deň lehoty pripadal na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, štátny sviatok), posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň. V roku 2023 sú fyzické osoby povinné podať daňové priznanie do 31. marca 2023 (vrátane).

Živnostník môže oznámiť správcovi dane aj odklad lehoty na podanie daňového priznania (na predpísanom formulári najneskôr do 31. marca 2023), čím sa mu odkladá aj dátum na úhradu dane, a to o:

 • celé tri kalendárne mesiace, t. j. maximálne do 30.6.2023,
 • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 2.10.2023 – ale iba v tom prípade, ak živnostník dosahoval v roku 2022 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

V uvedenej lehote je povinný podať daňové priznanie aj ten živnostník, ktorý v priebehu roka ukončil alebo prerušil svoju živnosť.

Prečítajte si tiež

Daň z príjmov za rok 2022 je splatná v lehote na podanie daňového priznania. Ak si živnostník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, daň z príjmov je splatná v tejto predĺženej lehote. Uvedené znamená, že ak by si živnostník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov napr. do 30.6.2023, tak daň musí uhradiť v tomto termíne. Ak by si živnostník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov napr. do 30.6.2023, ale podá ho skôr, napr. 10.5.2023, lehota na zaplatenie dane z príjmov ostáva do 30.6.2023.

Živnostník uhrádza daň na osobný účet daňovníka (ďalej len „OÚD“), ktorý mu pridelil správca dane a oznámil mu ho po registrácii na daň z príjmov. Viac informácii o osobnom účte si prečítajte v článku Osobný účet daňovníka (OÚD) – čo to je a kde ho zistím?

Tlačivo na podanie daňového priznania za rok 2022

Živnostník podáva daňové priznanie k dani z príjmov na tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 – typ B. Daňové priznanie podáva elektronicky, nakoľko je povinný so správcom dane komunikovať iba elektronicky. Ak by živnostník doručil tlačivo daňového priznania v listinnej podobe, nebude na to správca dane prihliadať.

V tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 dochádza ku viacerým zmenám oproti roku 2021, preto je potrebné pri podávaní daňového priznania použiť nové tlačivo. Podrobnejší popis zmien v tlačive oproti roku 2021 a rovnako aj vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B nájdete aj v našom článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023).

Ak živnostník v roku 2022 pozastavil (prerušil), resp. ukončil prevádzkovanie svojej živnosti, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov nasledovne:

 • aj listinne (nemusí len elektronicky), ak ide o živnostníka, ktorý živnosť zrušil a ukončil svoje podnikanie (v tomto prípade už nie je osobou registrovanou pre daň z príjmov),
 • iba elektronicky, ak ide o živnostníka, ktorý pozastavil prevádzkovanie svojej živnosti.

Vyčíslenie dane z príjmov živnostníka za rok 2022 – ako postupovať?

Pri výpočte dane z príjmov potrebuje živnostník poznať:

 • základ dane (resp. čiastkový základ dane), a
 • sadzbu dane.

Na úvod je potrebné venovať pozornosť výpočtu základu dane (resp. čiastkového základu dane), ktorý zistíme, ak od zdaniteľných príjmov odpočítame daňové výdavky. Ako sme si uviedli vyššie v článku, zdaniteľnými príjmami sú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňovým výdavkom sa budeme venovať ďalej v článku.

Pri výpočte základu dane (resp. čiastkového základu dane) si živnostník môže vybrať, či si od zdaniteľných príjmov odpočíta:

 • preukázateľné daňové výdavky, alebo
 • tzv. paušálne výdavky, t. j. výdavky určené percentom z príjmov.
Článok pokračuje pod reklamou

Preukázateľné daňové výdavky živnostníka za rok 2022

Podľa zákona o dani z príjmov (§ 2 písm. i) je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka (jednoduchom alebo podvojnom) alebo zaevidovaný v daňovej evidencii daňovníka.

Ak sa živnostník rozhodne, že bude viesť účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné), stáva sa účtovnou jednotkou a okrem povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov, mu tak vzniká aj napríklad povinnosť zostaviť účtovnú závierku. Viac informácii o rozdieloch vo vedení účtovníctva, resp. daňovej evidencie sa dočítate v článku Účtovníctvo živnostníka.

Živnostník si môže do daňových výdavkov uplatniť iba tie výdavky (náklady), ktoré:

 • môže skutočne preukázať, napr. dokladom z eKasy, faktúrou, zmluvou a pod., a
 • súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou, čiže s jeho predmetom podnikania a s dosahovaním jeho zdaniteľných príjmov.
Prečítajte si tiež

Pri vypočítaní výšky daňových výdavkov musíme posudzovať, čo sa považuje za daňový výdavok (náklad) a čo nie. Do daňových výdavkov si živnostník môže uplatniť, vrátane výdavkov konkrétne súvisiacich s jeho podnikateľskou činnosťou, ak nie sú zákonom o dani z príjmov vylúčené z uznania do daňových výdavkov (napr. kaderníčka si môže do daňových výdavkov zahrnúť výdavky na nákup farieb na vlasy, šampóny, hrebene, prenájom priestorov a pod.) aj tieto výdavky (náklady):

Paušálne výdavky živnostníka za rok 2022

Paušálne výdavky upravuje zákon o dani z príjmov, v § 6 ods. 10 zákona. Živnostník si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však do výšky 20 000 € ročne.

Ak poznáme výšku zdaniteľných príjmov, je výpočet paušálnych výdavkov jednoduchý. K vypočítanej sume paušálnych výdavkov (t. j. 60 % z príjmov, maximálne 20 000 €) je potrebné pripočítať výšku zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022, vrátane zaplateného nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2022.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že paušálne výdavky si nemôže uplatniť živnostník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípade, ak živnostník je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia (napr. sa ním stal v priebehu roka 2022), paušálne výdavky si uplatniť môže. Toto sa týka „klasického“ platiteľa DPH. Pre živnostníkov, ktorí majú osobitnú formu registrácie, napr. podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, to neplatí a môžu si uplatniť paušálne výdavky.

Tip: Pre výpočet správnej výšky paušálnych výdavkov, ako aj výšky dane z príjmov, využite našu kalkulačku paušálnych výdavkov.

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov za rok 2022

Pani Rozália je kaderníčka. V roku 2022 dosiahla zdaniteľné príjmy vo výške 10 000 €. V roku 2022 zaplatila odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 1 740 € a do zdravotnej poisťovne vo výške 860 €.

Akú sumu paušálnych výdavkov si môže pani Rozália v roku 2022 uplatniť vo svojom daňovom priznaní?

Prečítajte si tiež

Výpočet paušálnych výdavkov: 60 % z 10 000 € = 6 000 €, pripočítame výdavky na uhradené odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne: 6 000 + 1 740 + 860 = 8 600 €. Pani Rozália si môže v roku 2022 uplatniť v daňovom priznaní paušálne výdavky vo výške 8 600 €.

Sadzba dane z príjmov živnostníka za rok 2022

Pre zistenie výšky dane z príjmov, ktorú má živnostník za rok 2022 zaplatiť, potrebuje okrem základu dane poznať aj sadzbu dane. V roku 2022 uplatní živnostník nasledovnú sadzbu dane z príjmov z vyčísleného základu dane, ktorý je znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu:

 • 15 % - ak zdaniteľné príjmy (výnosy) živnostníka nepresiahnu sumu 49 790 €,
 • 19 % - ak zdaniteľné príjmy (výnosy) živnostníka za zdaňovacie obdobie presahujú sumu 49 790 €, pričom táto sadzba dane sa použije iba na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 € (vrátane),
 • 25 % - ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú a zdaňovacie obdobie vo výške presahujúcej sumu 49 790 €, pričom táto sadzba dane sa použije iba na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 € (t.j. 38 553,01 € a viac).

Viac informácii o sadzbách dane z príjmov v roku 2022 sa dočítate v článku Sadzby dane z príjmov v roku 2022.

Zníženie základu dane (čiastkového základu dane) o nezdaniteľné časti v roku 2022

Nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí, ako aj ich výšku, vymedzuje zákon o dani z príjmov.

V roku 2022 si živnostník môže vypočítaný základ dane (resp. čiastkový základ dane) znížiť o tieto nezdaniteľné časti základu dane:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (tzv. III pilier).

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 4 579,26 € si môže uplatniť živnostník, ktorého základ dane v roku 2022 je nižší alebo rovný ako 92,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. ako 20 235,97 €. V porovnaní s rokom 2021 sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka zvýšila o 67,83 €.

Viac informácii o nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate v našom článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022.

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Živnostník, ktorý splní zákonom stanovené podmienky nároku na daňový bonus na dieťa, získava jeho uplatnením isté daňové zvýhodnenie.

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť živnostník na každé vyživované dieťa (vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov) žijúce s ním v domácej starostlivosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenia daňového bonusu.

Daňový bonus si živnostník uplatňuje raz ročne, a to práve v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby. V roku 2022 dochádza ku zmene vo výpočte daňového bonusu, pričom odlišný postup sa použije v prvom a odlišný postup v druhom polroku 2022.

Informácie o presných podmienkach nároku na daňový bonus a spôsob jeho výpočtu sa dočítate v našich článkoch:

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 a 1.1.2023

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2022

Ak živnostník splní zákonom stanovené podmienky, môže si vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. Problematike daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2022 sa podrobnejšie venujeme v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2022.

Nárok na daňový bonu na zaplatené úroky z hypotéky má živnostník, ktorý uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie po 31.12.2017, pričom musí splniť ešte tieto podmienky:

 • ku dňu žiadosti o úver má vek najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
 • priemerný mesačný príjem nepresiahol zákonom stanovenú hranicu.

Daňový bonus si môže živnostník uplatniť vo výške 50 % zaplatených úrokov v roku 2022, maximálne však do výšky 400 € za rok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky