Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – ako na to?

Ak ste ako fyzická osoba v roku 2022 presiahli sumu príjmov 2 289,63 eur, nezabudnite podať daňové priznanie. Čo treba o podaní daňového priznania fyzickej osoby vedieť?

Daň z príjmov fyzických osôb je upravená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Príjmom v zmysle tohto zákona rozumieme peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté zámenou. Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v daňovej evidencii daňovníka. Pri využívaní majetku osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Fyzické osoby v daňovom priznaní zdaňujú rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Ak daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy, hovoríme o daňovej strate.

Daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami s neobmedzenou daňovou povinnosťou zdaňujú vo svojom daňovom priznaní celosvetové príjmy (t. j. príjmy zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí). Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava (aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku).

Predmetom dane z príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci len zo zdrojov na území SR. Ide o fyzické osoby, ktoré nemajú na území SR trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle nezdržiavajú aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku alebo sa tu obvykle zdržiavajú len na účely štúdia alebo liečenia.

V praxi môže nastať situácia, kedy je daňovník považovaný za daňového rezidenta dvoch zmluvných štátov (napr. ak má trvalý pobyt v SR, ale dlhodobo sa zdržiava na území Rakúska) a dochádza ku konfliktu dvojitej daňovej rezidencie. Konflikt dvojitej daňovej rezidencie sa rieši uplatnením rozhraničovacích kritérií, a to v poradí, v akom sú uvedené v príslušnej medzinárodnej zmluve (napr. stály byt, stredisko životných záujmov, miesto, kde sa obvykle osoba zdržiava, atď.).

Kategorizácia príjmov fyzických osôb v daňovom priznaní za rok 2022

Fyzická osoba, ktorej príjmy v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 eur, má povinnosť podať daňové priznanie typu A (ak dosiahla len príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ jej nevykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2022) alebo typu B (ak dosiahla aj iné príjmy, ako len zo závislej činnosti, napr. zo živnosti). Ak jej zdaniteľné príjmy boli nižšie, môže sa rozhodnúť podať daňové priznanie aj dobrovoľne (najmä za účelom vyčíslenia daňového preplatku), príp. povinne, a to na základe výzvy správcu dane.

Podrobné informácie o povinnosti podať daňové priznanie za rok 2022 nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad jednotlivých druhov príjmu, ktoré môžu fyzické osoby v roku 2022 dosiahnuť a čísla oddielov, v ktorých sa budú uvádzať v rámci daňového priznania.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Príjmy z/zo
Závislej činnosti Podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu Kapitálového majetku Ostatné príjmy
§ 5 ZDP § 6 ods. 1 ZDP § 6 ods. 2 ZDP § 6 ods. 3 ZDP § 6 ods. 4 ZDP § 7 ZDP § 8 ZDP
Napr. príjmy plynúce z dohody o pracovnej činnosti, z pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy, atď. Napr. príjmy SHR, príjmy živnostníkov, príjmy veterinárov, audítorov, architektov, atď. Napr. príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel, príjmy z výkonu osobnej asistencie Napr. príjmy z prenájmu bytu, stavby Napr. príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a umeleckého výkonu, ak nejde o príjem podľa § 6 ods. 2 ZDP Napr. príjmy z úrokov, výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, atď. Napr. príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, atď.
X Aktívne príjmy Pasívne príjmy X
V. oddiel DPFO B VI. oddiel DPFO B VI. oddiel DPFO VI. oddiel DPFO VI. oddiel DPFO VII. oddiel DPFO VIII. oddiel DPFO

Použité skratky: ZDP – zákon o dani z príjmov, DPFO B – daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B, SHR – samostatne hospodáriaci roľník

Daňovníci, ktorí dosahujú aktívne príjmy majú možnosť si:

 • uplatniť nezdaniteľné časti základu dane (ak daňovník dosahuje príjmy zo zamestnania podľa § 5 zákona o dani z príjmov a súčasne aj príjmy podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov, prednosť na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane je pri príjme zo zamestnania),
 • umoriť daňovú stratu.

Ak daňovník v roku 2022 dosiahol viacero druhov príjmov, podáva vždy len jedno daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, v ktorom uvedie všetky dosiahnuté príjmy.

Ktoré príjmy sa nezahrnú do daňového priznania fyzickej osoby za rok 2022?

Do daňového priznania sa zahrnú len tie príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Príjmy oslobodené od dane sú uvedené v § 9 zákona o dani z príjmov.

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 sa neuvádzajú príjmy, z ktorých bola daň z príjmov vysporiadaná zrážkou bez možnosti uplatniť si ju v daňovom priznaní ako preddavok. Napr. preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021, úrokový výnos na bežnom bankovom účte, autorské príjmy bez písomnej dohody o nezdaňovaní príjmu, a pod.

Prečítajte si tiež

Ďalej sa v daňovom priznaní neuvedú príjmy z prenájmu a z príležitostnej činnosti, ak ich úhrn nepresahuje sumu 500 eur za rok. Ak je ich úhrn vyšší ako hranica oslobodenia od dane, potom sa v daňovom priznaní uvedú príjmy už znížené o sumu 500 eur a zároveň sa v rovnakom pomere znížia aj daňové výdavky.

Do daňového priznania sa nepremietnu ani sociálne dávky, ako materské, nemocenské, či rodičovský príspevok, dôchodok či cestovné náhrady poskytnuté od zamestnávateľa.

Paušálne alebo preukázateľné výdavky v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022

Daňovník, ktorý dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 zákona o dani z príjmov, má možnosť si spravidla vybrať z dvoch spôsobov uplatňovania výdavkov:

 • výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac vo výške 20 000 eur (tzv. paušálne výdavky), - upravené v § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov;
 • preukázateľne vynaložené daňové výdavky upravené v § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Upozornenie: Pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov si daňovník môže uplatniť len preukázateľné výdavky.

Pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva podľa § 8 ods. 1 písm. a) môže daňovník uplatniť preukázateľné výdavky alebo výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov, maximálne v sume 5 040 eur ročne.

Zákon o dani z príjmov obmedzuje uplatnenie paušálnych výdavkov v nadväznosti na skutočnosť, či daňovník je alebo nie je platiteľom DPH v zmysle zákona o DPH. V nasledujúcej tabuľke uvádzame, v akých prípadoch daňovník musí a v akých môže uplatniť výdavky percentom z príjmov:

Zdroj: vlastné spracovanie
Daňovník je platiteľom DPH celé zdaňovacie obdobie 2022 Daňovník je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia 2022 Daňovník je neplatiteľom DPH celé zdaňovacie obdobie 2022
Len preukázateľné výdavky Paušálne alebo preukázateľné výdavky (podľa rozhodnutia daňovníka) Paušálne alebo preukázateľné výdavky (podľa rozhodnutia daňovníka)

Pri uplatnení paušálnych výdavkov (§ 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov) daňovník nemôže dosiahnuť daňovú stratu. V sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky s výnimkou zaplateného poistného a príspevkov, ktoré daňovník v súvislosti s dosahovaním príjmov zaplatil od 01.01.2022 do 31.12.2022, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich obdobiach. Daňovník si poistné a príspevky uplatňuje v preukázanej výške. Daňovník uplatňujúci paušálne výdavky je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane, o zásobách a pohľadávkach.

Prečítajte si tiež

Pre zjednodušenie výpočtu paušálnych výdavkov za rok 2022 môžete použiť našu kalkulačku paušálnych výdavkov.

Daňovník uplatňujúci preukázateľne vynaložené výdavky (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov) vedie daňovú evidenciu:

 • o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov,
 • o daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane vydaných dokladov,
 • o hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • o zásobách,
 • o pohľadávkach,
 • o záväzkoch.

Daňovú evidenciu môžu viesť i daňovníci, ktorí sú zamestnávateľmi, platiteľmi DPH bez ohľadu na výšku tržieb.

Upozornenie: V prípade, ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, nemôže zmeniť spôsob uplatňovania výdavkov, t. j. ak v riadnom daňovom priznaní uplatnil paušálne výdavky, v dodatočnom daňovom priznaní nemôže uplatniť preukázateľné a naopak.

Článok pokračuje pod reklamou

Zníženie dane a základu dane o nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy v daňovom priznaní za rok 2022

Fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonom určené podmienky si môže svoj základ dane znížiť o:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka – daňovník, ktorý v roku 2022 dosiahol príjmy zo závislej činnosti, si nezdaniteľnú časť základu dane uplatnil u svojho zamestnávateľa alebo si ju uplatní v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je za rok 2022 v sume 4 579,26 eur (môže sa však aj krátiť);
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku – nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela vzniká, ak manžel/manželka, ktorý/ktorá žije s ňou/s ním v spoločnej domácnosti nemá vlastný príjem alebo má nízky príjem, základ dane daňovníka (manžela/manželky) nepresahuje zákonom určenú sumu alebo manžel/manželka sa stará o vyživované maloleté dieťa, poberá peňažný príspevok na opatrovanie, je vedený/vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím. Viac o nezdaniteľnej časti základu dane nájdete v článku Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2022.
 • nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie – daňovník, ktorý si prispieval do 3. piliera má možnosť si od svojho základu dane odpočítať najviac 180 eur ročne.

Podrobnosti o jednotlivých nezdaniteľných častiach základu dane nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022.

Výslednú daň v daňovom priznaní za rok 2022 znižuje daňovník po splnení podmienok o:

 • daňový bonus na dieťa – daňový bonus si môže uplatniť daňovník na vyživované, nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti. Prílohou daňového priznania je rodný list dieťaťa (ak si fyzická osoba uplatňuje daňový bonus po prvýkrát). Daňový bonus na dieťa počas roku 2022 prešiel viacerými zmenami. Viac o výške a spôsobe jeho uplatňovania nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2022 a Daňový bonus na dieťa od 01.07.2022 a 01.01.2023;
 • daňový bonus na zaplatené úroky – daňový bonus si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorých vek je od 18 do 35 rokov a ​priemerný mesačný príjem za rok, ktorý predchádza roku uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie, nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok predchádzajúci roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. ​Výška daňového bonusu je 50 % zo zaplatených úrokov, najviac v sume 400 eur za rok. K daňovému priznaniu sa prikladá kópia potvrdenia vystavená bankou.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame, kde v zákone o dani z príjmov nájdeme úpravu jednotlivých daňových zvýhodnení a v ktorom oddiele v daňovom priznaní typu A a typu B má daňovník možnosť si daňový bonus alebo nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Použité skratky: DDS – doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier)
Daňové zvýhodnenie Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na DDS Daňový bonus na dieťa Daňový bonus na zaplatené úroky
Upravené v § 11 ods. 2 ZDP § 11 ods. 3 ZDP § 11 ods. 8 ZDP § 33 ZDP § 33a ZDP
DPFO A III. oddiel
VI. oddiel
III. oddiel
VI. oddiel
III. oddiel
VI. oddiel
III. oddiel
VI. oddiel
IV. oddiel
VI. oddiel
DPFO B III. oddiel
IX. oddiel
III. oddiel
IX. oddiel
III. oddiel
IX. oddiel
III. oddiel
IX. oddiel
IV. oddiel
IX. oddiel

Lehoty a spôsob zaplatenia dane z príjmov fyzických osôb za rok 2022 

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023. V tejto lehote je daňovník spravidla povinný daň z príjmov aj zaplatiť. V prípade, ak daňovník podáva daňové priznanie po prvýkrát, daň je splatná do 8 dní od doručenia oznámenia čísla účtu daňovníka správcom dane. Na základe štruktúrovaného oznámenia si môže daňovník lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane predĺžiť najviac o 3 kalendárne mesiace (t. j. najneskôr do 30.06.2023). Ak daňovník v roku 2022 dosiahol zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, lehotu si môže predĺžiť najviac o 6 kalendárnych mesiacov (t. j. najneskôr do 02.10.2023, nakoľko lehota pripadá na sobotu). Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba na základe podaného daňového priznania v roku 2023 (za rok 2022) zaplatí daň s variabilným symbolom v tvare 1700992022 a platbu poukáže na číslo účtu v tvare IBAN zložené z:

 • predčíslia v tvare 500208 - daň z príjmov fyzických osôb rezidentov (predčíslie v tomto tvare sa použije na úhradu dane na základe daňového priznania k dani z príjmov typ A alebo typ B),
 • osobného účtu daňovníka,
 •  kódu štátnej pokladnice v tvare 8180.

Akým variabilným symbolom a na aký účet sa platia jednotlivé dane sa dočítate v článku Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2022

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť (na základe riadneho alebo dodatočného daňového priznania) presiahla sumu 5 000 eur a nepresiahla sumu 16 600 eur má povinnosť platiť kvartálne preddavky a ak presiahla sumu 16 600 eur, potom platí mesačné preddavky na daň z príjmov fyzických osôb.

Pozrite si tiež

Preddavky platí daňovník na základe daňového priznania za rok 2021 až do termínu na podanie daňového priznania za rok 2022. V období od 01.04.2023 (od 01.07.2023, ak si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania, resp. od 03.10.2023, ak mal príjmy zo zahraničia) do 01.04.2024 (do 01.07.2024, ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, resp. do 30.09.2024, ak mal príjmy zo zahraničia) platí daňovník preddavky na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022. Preddavky sú splatné vždy do konca štvrťroka alebo mesiaca. Ak lehota pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, preddavky sú splatné v najbližší pracovný deň. V osobitných prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022

Fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi (napr. živnostníci), sú povinní daňové priznanie podať výlučne elektronickými prostriedkami cez portál finančnej správy.

Fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi (napr. zamestnanci či osoby s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti bez živnostenského oprávnenia), si môžu spôsob podania daňového priznania vybrať sami, a to buď elektronicky alebo písomne (poštou alebo osobne na daňovom úrade).

Poukázanie 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022

Ak má daňovník záujem poukázať podiel zo zaplatenej dane, vyplní v daňovom priznaní typ A v oddiele VIII. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona (strana 5). Daňovník podávajúci daňové priznanie typ B nájde vyhlásenie v oddiele XII. (strana 12). za účelom poukázania podielu zaplatenej dane je daňovník povinný uhradiť svoj daňový nedoplatok najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (s výnimkou daňového nedoplatku do 5 eur). Dňom zaplatenia je deň, kedy bola platba odpísaná z účtu daňovníka.

Daňovník môže v roku 2023 (za rok 2022) poukázať:

 • 3 % zo zaplatenej dane za rok 2022 – ak vykonával v roku 2022 dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona o dobrovoľníctve, a to v rozsahu najmenej 40 hodín. Potvrdenie vydané prijímateľom o dobrovoľníckej činnosti daňovníka – fyzickej osoby je povinnou prílohou vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane,
 • 2 % zo zaplatenej dane za rok 2022 - ak nesplní vyššie uvedenú podmienku vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške najmenej 3 eurá.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky