Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019)

Kedy podáva fyzická osoba daňové priznanie typu B za rok 2019 a aké sú jej povinné prílohy? Tento článok vám pomôže pri jeho vypĺňaní.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby v roku 2020 (za rok 2019)?

Fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2019 presiahli sumu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane (t. j. 50 % zo sumy 3 937,35 €), je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov. Fyzická osoba má teda povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, ak jej príjmy za rok 2019 presiahli hranicu 1 968,68 €.

Fyzická osoba má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 aj v tom prípade:

 • ak jej príjmy nepresiahli stanovenú hranicu, ale vykázala daňovú stratu,
 • ak ju na to správca dane vyzve.

Aktuálne informácie, ktoré by mala fyzická osoba vedieť pred podávaním daňového priznania nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020. Príklad, ako vyplniť daňové priznanie v jednotlivých krokoch, ku ktorému si môžete stiahnuť aj vzorové vyplnené daňové priznanie, opisujeme v článku Daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 – príklad a vzor.

Kedy podáva fyzická osoba daňové priznanie k dani z príjmov – typ B?

Rozoznávame 2 typy daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby, a to:

 1. daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osobytyp A
  Daňové priznanie k dani z príjmov – typ A podáva fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Postup na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov – typu A nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2019
 2. daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B
  Daňové priznanie k dani z príjmov – typ B podáva fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy, ako príjmy zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 alebo dosiahla kombináciu týchto príjmov:
 • príjmy z podnikania , z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona),
 • ostatné príjmy (podľa § 8 zákona).

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B v roku 2020 (za rok 2019)?

Fyzická osoba môže podať daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2020 (za rok 2019) elektronicky alebo listinne.

Fyzické osoby – nepodnikatelia si môžu vybrať spôsob podania daňového priznania. Spravidla tieto fyzické osoby podávajú svoje daňové priznania v listinnej forme, a to tak, že doručia daňové priznanie správcovi dane (daňovému úradu) osobne alebo doporučene poštovou zásielkou. Ide napr. o fyzickú osobu, ktorá dosiahla príjem podľa § 6 ods. 3, t. j. z prenájmu, či o osobu, ktorá dosiahla príjem podľa § 8 – z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (napr. z predaja bytu) a pod.

Pre fyzické osoby – podnikateľov sa však vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky.  Ide o fyzické osoby, ktoré sú registrované pre daň z príjmov podľa § 49 zákona o dani z príjmov, t. j. napr. živnostníci. Návod na podanie daňového priznania elektronicky nájdete v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

Postup, ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciou s finančnou správou nájdete v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Ako podať daňové priznanie za rok 2019 online - videonávod

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov typu B v roku 2020 (za rok 2019)

Upozorňujeme, že pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov si musí fyzická osoba dať pozor na to, či používa správne tlačivo daňového priznania, ktoré je aktuálne pre dané zdaňovacie obdobie.

Aktuálny vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B, ktorý použije fyzická osoba v roku 2020 pri vypĺňaní daňového priznania nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020)

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov typu B v roku 2020 (za rok 2019) a zaplatenie dane z príjmov?

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v roku 2020 (za rok 2019) je deň 31.3.2020. Fyzická osoba si však môže oznámením odložiť termín na podanie daňového priznania o celé tri kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mala príjmy zo zdrojov v zahraničí).

Prečítajte si tiež

Vzor a postup, ako vyplniť oznámenie o odklade daňového priznania za rok 2019 (v roku 2020) nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 - vzor

V rovnakom termíne musí fyzická osoba uhradiť aj svoju daňovú povinnosť, t. j. ak podáva daňové priznanie v termíne do 31.3.2020, tak v tomto termíne je aj daňová povinnosť splatná.

Aktualizácia: Ministerstvo Financií oznámilo, že podať daňové priznanie môžu všetci daňovníci bez sankcií až do 30. júna 2020. Viac informácií približujeme v článku Odklad daňového priznania pre všetkých do 30.6.2020 automaticky.  

Ktoré príjmy uvádza fyzická osoba v daňovom priznaní typu B v roku 2020 (za rok 2019)?

Ako sme už vyššie uviedli, v daňovom priznaní typu B uvádza fyzická osoba tieto zdaniteľné príjmy:

1. príjmy zo závislej činnosti - podľa § 5, t. j. napr. :

 • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru,
 • príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy,
 • odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie,
 • a iné.

2. príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu - podľa § 6, t. j. napr.:

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
 • príjmy zo živnosti,
 • príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
 • príjmy znalcov a tlmočníkov,
 • a iné.

3. príjmy z kapitálového majetku – podľa § 7, t. j. napr.:

 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,
 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách,
 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia,
 • a iné.

4. ostatné príjmy – podľa § 8, t. j. napr.:

 • príjmy z príležitostných činností,
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách,
 • a iné.

Tieto príjmy musí fyzická osoba následne zatriediť medzi aktívne a pasívne, nakoľko to, či je príjem aktívny alebo pasívny vplýva na:

Viac informácií o aktívnych a pasívnych príjmoch si môžete prečítať v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby

Aké výdavky si môže fyzická osoba uplatniť k jednotlivým druhom príjmov v roku 2020 (za rok 2019)?

Pre výpočet základu dane, resp. čiastkového základu dane, ktorý spravidla vypočítame, ak zdaniteľné príjmy znížime o výdavky, musíme vedieť aké výdavky si môže fyzická osoba uplatniť. Z výšky základu dane následne fyzická osoba vypočíta svoju daň z príjmov za rok 2019, a to príslušnou sadzbou dane.

Prečítajte si tiež

To, ako vyčísliť základ dane a daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019 nájdete v článku Daň z príjmov fyzických osôb – základ dane a výpočet dane za rok 2019

Fyzická osoba si môže pri príjmoch podľa § 6, t. j. z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu uplatniť:

 • preukázateľné výdavky, alebo
 • paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov.

Ak mala fyzická osoba príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, tieto príjmy si môže znížiť o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Rovnako postupuje aj fyzická osoba, ktorá mala príjmy podľa § 7, t. j. z kapitálového majetku, to znamená, že tieto príjmy si môže znížiť len o povinne platené poistné z týchto príjmov.

Pri príjmoch podľa § 8 – ostatné príjmy si môže fyzická osoba uplatniť výdavky, ktoré sú spravidla len preukázateľné a taktiež od nich môže odpočítať preddavky na zdravotné poistenie, ktoré zaplatila. Napr. ak fyzická osoba predá nehnuteľnosť, môže si uplatniť preukázateľné výdavky, ako napr. výdavky na obstaranie nehnuteľnosti, výdavky na technické zhodnotenie, zaplatené úroky z hypotekárneho úveru a pod.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v roku 2020 (za rok 2019) – paušálne výdavky

Paušálne výdavky si však môže v roku 2020 uplatniť len fyzická osoba s príjmami:

 • z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona),
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2),
 • z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4).

Výška paušálnych výdavkov je 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a je limitovaná maximálne do výšky 20 000 €. Uvedené znamená, že v prípade, ak má fyzická osoba príjmy aj z podnikania a súčasne z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže si uplatniť paušálne výdavky len zo súčtu týchto príjmov, nie z každého príjmu osobitne. Paušálne výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne do 20 000 € si môže osobitne uplatniť fyzická osoba na príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu.

Tip: pre výpočet výšky paušálnych výdavkov použite našu kalkulačku Kalkulačka paušálnych výdavkov

Ak sa fyzická osoba rozhodne pre uplatnenie paušálnych výdavkov, je povinná viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d). Túto evidenciu však fyzická osoba neprikladá k daňovému priznaniu, ale slúži pre vyplnenie samotného daňové priznania.

Vzor vyplneného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2019 s uplatnením paušálnych výdavkov nájdete v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v roku 2020 (za rok 2019) – preukázateľné výdavky

Fyzická osoba si môže uplatniť skutočne preukázateľné výdavky v roku 2020 (za rok 2019):

 • vedené v daňovej evidencii, alebo
 • účtované v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov znamená to, že fyzická osoba si môže uplatniť len tie výdavky, ktoré súvisia so zabezpečením, dosiahnutím a udržaním jej zdaniteľných príjmov a musí vedieť tieto výdavky preukázať príslušným dokladom (napr. faktúrou, dokladom z eKasy a pod.)

Prečítajte si tiež

Ak fyzická osoba uplatňuje preukázateľné výdavky vedené v daňovej evidencii, aj v tomto prípade platí, že daňová evidencia nie je prílohou k daňovému priznaniu. Vzor daňovej evidencie nájdete v článku Daňová evidencia - vzor

V prípade, ak fyzická osoba bude účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, je povinná podať v termíne na podanie daňového priznania aj účtovnú závierku. Účtovná závierka však netvorí povinnú prílohu daňového priznania a podáva sa osobitne.

Vzor vyplneného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2019 s uplatnením preukázateľných výdavkov v daňovej evidencii nájdete v článku Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2019.

Povinné prílohy daňového priznania k dani z príjmov typu B v roku 2020 (za rok 2019)

V prípade, ak fyzická osoba podáva daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019) prikladá tieto povinné prílohy:

 1. kópie potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania, ktoré plynuli zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom: ak fyzická osoba mala aj príjmy zo závislej činnosti,
 2. kópia potvrdenia o zaplatených úrokoch z banky: ak fyzická osoba uplatňuje nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky,
 3. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy: ak fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa. Kópiu rodného listu dieťaťa prikladá fyzická osoba k daňovému priznaniu v tom prípade, ak si uplatňuje nárok na daňový bonus po prvýkrát, v ďalších rokoch už rodný list nemusí prikladať (iba ak by došlo k zmene údajov). Potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa nepredkladá fyzická osoba, ktorej dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku a ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR,
 4. písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti: ak fyzická osoba poukazuje podiel zaplatenej dane vo výške 3 %,
 5. kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 zákona: ak sa fyzická osoba rozhodla, že vybratú daň bude považovať za preddavok na daň,
 6. a iné (napr. kópia zmluvy o združení).

Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu alebo o vrátenie daňového preplatku v daňovom priznaní za rok 2019

V prípade, ak po vyplnení daňového priznania k dani z príjmov – typ B za rok 2019 vznikne fyzickej osobe daňový preplatok, nárok na daňový bonus na dieťa, či na zaplatené úroky, musí mať fyzická osoba zaškrtnutú možnosť v príslušnom oddiele daňového priznania, že  žiada o ich vyplatenie, a to buď:

 • poštovou poukážkou,
 • na účet (je potrebné uviesť IBAN),
 • na účet v zahraničí, ktorého nie ste majiteľom (je potrebné uviesť IBAN).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky