Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?

Preddavok na daň je podľa § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Preddavok na daň je síce povinná platba na daň, ale nie pre každý fyzickú osobu. To, pre ktoré fyzické osoby je platenie preddavkov na daň povinné, vymedzuje § 34 zákona o dani z príjmov.

Fyzické osoby, ktoré sú povinné platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2023

Podľa § 34 ods. 1 preddavky na daň z príjmov v roku 2023 počas preddavkového obdobia platí tá fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť (t. j. za rok 2022) presiahla 5 000 eur.

Fyzickou osobu na účely platenia preddavku je tá, ktorá v predošlom roku, t. j. v roku 2022 mala príjmy:

 • z podnikania, podľa § 6 ods. 1 zákona,
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti, podľa § 6 ods. 2 zákona.

Preddavkové obdobie na daň z príjmov u fyzickej osoby v roku 2023

Fyzická osoba platí preddavky na daň z príjmov počas tzv. preddavkového obdobia. Preddavkové obdobie je:

 • od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,
 • do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Pozor, na preddavkové obdobie má vplyv aj to, ak si fyzická osoba predĺži lehotu na podanie daňového priznania, ako aj to, či posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja.

Uvedené znamená, že ak fyzická osoba podá daňové priznanie v roku 2023 za rok 2022 v riadnej lehote, t. j. do 31.3.2023, preddavkové obdobie jej začne 1.4.2023. Toto preddavkové obdobie bude trvať do 2.4.2024 (tento deň je spravidla 31. marec, avšak v roku 2024 pripadne tento deň na veľkonočnú nedeľu a dátum 1. apríl na Veľkonočný pondelok a preto sa termín posúva na najbližší pracovný deň - utorok), avšak len v prípade, ak si fyzická osoba za rok 2023 nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania.

Ak by si fyzická osoba predĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do 30.6.2023, tak preddavkové  obdobie jej začne až 1.7.2023 a skončí 2.4.2024 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023).

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti u fyzickej osoby v roku 2023

Nakoľko od výšky poslednej známej daňovej povinnosti sa odvíja aj povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby, je potrebné uviesť ako ju vypočítať. Pozor, výška dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nie je poslednou známou daňovou povinnosťou.

Poslednú známu daňovú povinnosť v roku 2023 vypočítame nasledovne:

Základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona-odpočet daňovej straty,

t.j.základ dane uvedený na riadku č.55 daňového priznania
x
sadzba dane vo výške 19 %

Príklad na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti pre určenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2023

František podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 v riadnej lehote, t. j. do 31.3.2023. Jeho základ dane z príjmov z podnikania, ktorý je uvedený na riadku č. 55 daňového priznania k dani z príjmov FO – typ B je 30 000 €. Výšku poslednej známej daňovej povinnosti vypočítame ako 19 % z 30 000 € = 5 700 €. Nakoľko je výška poslednej známej daňovej povinnosti vyššia ako 5 000 €, František začne platiť preddavky od 1.4.2023.

Od výšky poslednej známej daňovej povinnosti sa odvíja nielen výška, ale aj periodicita platenia preddavkov, ktoré bude fyzická osoba platiť počas preddavkového obdobia. Poznáme:

 • mesačné preddavky, a
 • štvrťročné preddavky.

Podľa § 34 ods. 4 však môže v odôvodnených prípadoch správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň aj inak.

Štvrťročné preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby a ich splatnosť v roku 2023

To, kedy fyzická osoba platí štvrťročné preddavky na daň z príjmov a v akej výške si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

*Poznámka: výška preddavkov sa zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky
Zdroj: Vlastné spracovanie
Platenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2023
Povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň Výška štvrťročných preddavkov Splatnosť štvrťročných preddavkov na daň
ak posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 € 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti* do konca každého kalendárneho štvrťroka

Splatnosť štvrťročných preddavkov v roku 2023 je nasledovná:

 • 30. jún 2023 (ak fyzická osoba podala daňové priznanie za rok 2022 v riadnej lehote, t. j. do 31.3.2023),
 • 2. október 2023 (nakoľko deň 30. september 2023 pripadne na sobotu),
 • 2. január 2024 (nakoľko 31. december 2023 pripadne na nedeľu a 1. január 2024 je sviatok),
 • 2. apríl 2024 (nakoľko deň 31. marec 2024 pripadne na veľkonočnú nedeľu a 1. apríl je sviatok) – platí, len ak fyzická osoba podá daňové priznanie za rok 2023 v riadnej lehote, t. j. do 2. 4.2024.

Príklad na výpočet výšky a periodicity preddavkov – štvrťročne

Františkova posledná známa daňová povinnosť vypočítaná z údajov uvedených v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 je 5 700 €. Nakoľko ide o sumu, ktorá je vyššia ako 5 000 € a nižšia ako 16 600 €, Františkovi vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky. Preddavky bude platiť vo výške 1 425 € (5 700/4), pričom prvý preddavok je splatný 30. júna 2023, nakoľko František podal daňové priznanie v lehote do 31.3.2023.

Článok pokračuje pod reklamou

Mesačné preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby a ich splatnosť v roku 2023

To, kedy fyzická osoba platí mesačné preddavky na daň z príjmov a v akej výške si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

*Poznámka: výška preddavkov sa zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky
Zdroj: Vlastné spracovanie
Platenie mesačných preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2023
Povinnosť platiť mesačné preddavky na daň Výška mesačných preddavkov Splatnosť mesačných preddavkov na daň
ak posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16 600 € 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti* do konca každého kalendárneho mesiaca

Splatnosť mesačných preddavkov v roku 2023 je nasledovná:

 • 2. máj 2023 (nakoľko deň 30. apríl 2023 pripadne na nedeľu a 1. máj 2023 je sviatok) – platí, len ak fyzická osoba podala daňové priznanie za rok 2022 v riadnej lehote, t. j. do 31.3.2023,
 • 31. máj 2023,
 • 30. jún 2023
 • 31. júl 2023,
 • 31. august 2023,
 • 2. október 2023 (nakoľko deň 30. september 2023 pripadne na sobotu),
 • 31. október 2023,
 • 30. november 2023,
 • 2. január 2024 (nakoľko 31. december 2023 pripadne na nedeľu a 1. január 2024 je sviatok),
 • 31. január 2024,
 • 29. február 2024,
 • 2. apríl 2024 (nakoľko deň 31. marec 2024 pripadne na veľkonočnú nedeľu a 1. apríl je sviatok) – platí, len ak fyzická osoba podá daňové priznanie za rok 2023 v riadnej lehote, t. j. do 2. 4.2024.

Príklad na výpočet výšky a periodicity preddavkov – mesačne

Jozefova posledná známa daňová povinnosť vypočítaná z údajov uvedených v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 je 18 000 €. Nakoľko ide o sumu, ktorá je vyššia ako 16 600 €, Jozefovi vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky. Preddavky bude platiť vo výške 1 500 € (18 000/12), pričom prvý preddavok je splatný 2. mája 2023, nakoľko František podal daňové priznanie v lehote do 31.3.2023.

Správca dane oznámi výšku a splatnosť preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2023

S účinnosťou od 1.1.2022 správca dane oznámi daňovníkovi výšku preddavkov na daň, ktoré sú splatné po lehote na podanie daňového priznania, a to najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň.

Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že ak daňovník zabudne v roku 2023 odsledovať to, či mu vznikne povinnosť platiť preddavky na daň po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022, správca dane mu pomôže oznámením o výške preddavku na daň a jej splatnosti, túto povinnosť splniť.

Pozor však na to, že toto ustanovenie sa netýka daňovníkov, u ktorých správca dane určil daňovníkovi na základe rozhodnutia platenie preddavkov na daň inak (avšak daňovník disponuje týmto rozhodnutím).

Zápočet zaplatených preddavkov na daň z príjmov s daňou na úhradu v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023

Zaplatené preddavky na daň z príjmov v zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok 2023, fyzická osoba započíta na úhradu dane po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v podanom daňovom priznaní za rok 2023.

Fyzická osoba si však môže započítať len tie preddavky na daň, ktoré súviseli s daným zdaňovacím obdobím, a boli zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023.

Zmena poslednej známej daňovej povinnosti u fyzickej osoby v roku 2023

Fyzická osoba, ktorá v roku 2022 neplatila preddavky na daň postupuje jednoducho, a to podľa vyššie uvedených informácií. Avšak u fyzickej osoby, ktorá platila preddavky aj v roku 2022, dôjde s veľkou pravdepodobnosťou po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 k zmene výšky poslednej známej daňovej povinnosti, čím sa zmení aj výška preddavkov.

Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti môžu nastať tieto situácie:

1.po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 v roku 2023 fyzickej osobe vznikne povinnosť platiť vyššie preddavky na daň – v takomto prípade začne od nového preddavkového obdobia, t. j. od 1. apríla 2023 platiť novú, a to vyššiu sumu preddavkov na daň.

Napríklad: František zaplatil v marci 2023 štvrťročný preddavok na daň splatný 31.3.2023 vo výške 1 500 €, ale od 1.4.2023 by mal povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 800 €. Jednoducho František od apríla 2023 začne platiť novú sumu preddavkov, pričom za preddavok zaplatený v marci 2023 nemusí nič doplácať.

Prečítajte si tiež

2.po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 v roku 2023 fyzickej osobe vznikne povinnosť platiť nižšie preddavky na daň – v takomto prípade sa rozdiel súm preddavkov započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň alebo sa fyzickej osobe vráti rozdiel na základe podanej žiadosti.

Napríklad: Mária zaplatila v marci 2023 štvrťročný preddavok na daň splatný 31.3.2023 vo výške 1 800 €, ale od 1.4.2023 by mala povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 500 €. Mária od apríla začne platiť novú výšku preddavkov, t. j. 1 500 €, avšak rozdiel vo výške 300 € by sa započítal na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene výšky preddavku (ak by Mária nepožiadala o vrátenie tohto rozdielu).

Zánik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2023

Podľa § 34 ods. 6, ak daňovník skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností.

Napríklad, ak živnostník ukončí podnikanie 7. júla 2023 a platil mesačné preddavky na daň, preddavok splatný dňa 31. júla 2023 už nie je povinný platiť.

Za skončenie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti sa považuje aj prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky