Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020

Informácie, ktoré potrebuje fyzická osoba poznať pred podaním daňového priznania k dani z príjmov typu B za rok 2020.

Kedy vzniká fyzickej osobe povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020?

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v prípade, ak jej zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 207,10 € alebo ak vykázala daňovú stratu. Uvedené znamená, že na fyzickú osobu, ktorej zdaniteľné príjmy nepresiahli ustanovenú sumu, ale vykázala daňovú stratu, sa taktiež vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Fyzická osoba môže podať daňové priznanie aj dobrovoľne, alebo v prípade, ak ju na to vyzve správca dane.

Viac informácií o tom, kto je, resp. nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 nájdete v článku Kto (ne) musí podať daňové priznanie za rok 2020?.

Príklad, ako vyplniť daňové priznanie v jednotlivých krokoch, ku ktorému si môžete stiahnuť aj vzorové vyplnené daňové priznanie, opisujeme v článku Daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 – príklad a vzor.

Kedy podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2020?

Fyzická osoba má pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov na výber z dvoch tlačív, a to typ A alebo typ B.

Daňové priznanie k dani z príjmov -  typ A podáva fyzická osoba, ktorá mala v roku 2020 len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), a to podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Daňové priznanie k dani z príjmov – typ B podáva fyzická osoba, ktorá mala v roku 2020 aj iné príjmy, ako príjmy zo závislej činnosti, resp. ak mala kombináciu viacerých príjmov (vrátane príjmov zo závislej činnosti), a to:

  • príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, t. j. príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov,
  • príjmy z kapitálového majetku, t. j. príjmy podľa § 7 zákona o dani z príjmov,
  • ostatné príjmy, t. j. príjmy podľa § 8 zákona.

Nakoľko na zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2020 boli vydané nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby, je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov na tomto novom vzore tlačiva. Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov platných na zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2020 môžete nájsť v našom článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 (v roku 2021).

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby a zaplatenie dane za rok 2020?

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2020 je do 31.3.2021 (vrátane). Lehota na podanie daňového priznania je zároveň aj lehotou na zaplatenie dane. Ak neviete, na aké číslo účtu daň z príjmov zaplatiť, pomôže vám náš článok Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2020 (v roku 2021).

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov je však možné predĺžiť, a to o celé tri kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mala fyzická osoba aj príjmy zo zdrojov v zahraničí). Postup pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2020 (v roku 2021) - vzor.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 je možné podať listinne alebo elektronicky.

Prečítajte si tiež

Fyzické osoby – podnikatelia (napr. živnostníci) sú povinní podať daňové priznanie výlučne elektronickou formou. V prípade, ak podanie daňového priznania k dani z príjmov vykonajú listinnou formou, takéto podanie daňového priznania nebude správcom dane (t. j. daňovým úradom) akceptované.

Ak ste živnostník, ktorý koná sám za seba a nemá zriadenú elektronickú komunikáciu, tak s registráciou vám pomôže článok Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Poznámka: živnostník, ktorý prerušil živnosť je stále považovaný za fyzickú osobu – podnikateľa a preto je aj počas doby prerušenia živnosti stále povinný komunikovať elektronicky. Živnostník, ktorý svoju živnosť zrušil, nie je povinný komunikovať elektronicky, nakoľko už nie je fyzickou osobou – podnikateľom

Fyzické osoby – nepodnikatelia (napr. zamestnanci, či fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť a dosahuje príjem podľa § 6 ods. 3 zákona) si môžu vybrať spôsob, akým daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, podajú.

Ktoré príjmy je potrebné uvádzať do daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2020?

Ako sme už uviedli, daňové priznanie k dani z príjmov – typ B vypĺňa tá osoba, ktorá mala v roku 2020 zdaniteľné príjmy podľa § 5 – zo závislej činnosti až § 8 – ostatné príjmy.

Za zdaniteľné príjmy sa pritom považujú tie príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Prehľad zdaniteľných príjmov, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov – typ B nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020.

V daňovom priznaní teda fyzická osoba neuvádza tie príjmy, ktoré sú od dane oslobodené alebo príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, ide napr. o nasledovné príjmy:

Pozor na oslobodenie niektorých príjmov fyzickej osoby vo výške 500 € za rok 2020

V prípade niektorých ostatných zdaniteľných príjmov fyzickej osoby za rok 2020, t. j. príjmov podľa § 8 (napr. príjem z príležitostných činností) a príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 platí, že sú oslobodené od dane vo výške 500 € ročne.

Zároveň platí, že toto oslobodenie od dane na tieto druhy príjmov je možné uplatniť len v súhrnnej výške 500 € ročne, nie na každý príjem osobitne.

Ak si fyzická osoba uplatní pri uvedených príjmoch oslobodenie od dane, je potrebné aby upravila aj výšku výdavkov, v rovnakom pomere v akom si uplatnila toto oslobodenie od dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké daňové výdavky si môže fyzická osoba za rok 2020 uplatniť?

Pre vyčíslenie základu dane, resp. čiastkového základu dane a následné vypočítanie dane z príjmov musí fyzická osoba poznať výšku svojich zdaniteľných príjmov. Okrem zdaniteľných príjmov, však musí fyzická osoba pri vyčíslení niektorých čiastkových základov dane poznať aj výšku daňových výdavkov. Presný postup výpočtu jednotlivých čiastkových základov dane nájdete v článku Čiastkový základ dane  u fyzickej osoby v roku 2020 – ako sa počíta?.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá mala príjmy zo závislej činnosti – podľa § 5 (zo zamestnania) si môže od výšky zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov odpočítať výdavky, ktorými sú povinné poistné a príspevky, ktoré bola povinná zaplatiť ako zamestnanec. Podobný postup je aj pri príjmoch z kapitálového majetku, t. j. podľa § 7, to znamená, že od zdaniteľných príjmov je možné odpočítať len poistné platené z týchto príjmov.

Fyzická osoba, ktorá mala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z  použitia diela a umeleckého výkonu – podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 si môže od výšky zdaniteľných príjmov odpočítať výdavky, pričom si môže vybrať z dvoch nasledovných možností:

  • paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov, alebo
  • preukázateľné výdavky.

Avšak fyzická osoba, ktorá mala príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. podľa § 6 ods. 3 nemá pri uplatnení výdavkov na výber a môže od zdaniteľných príjmov odpočítať len preukázateľné výdavky.

V prípade fyzickej osoby, ktorá v roku 2020 dosiahla ostatné príjmy podľa § 8 platí, že od výšky zdaniteľných príjmov si môže odpočítať daňové výdavky, ktoré sú spravidla preukázateľné. Výnimkou je dosiahnutie príležitostných príjmov z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, nakoľko v tomto prípade je možné uplatniť paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov.

Čo by mala vedieť fyzická osoba, ak sa rozhodne uplatňovať preukázateľné výdavky za rok 2020?

Ak sa fyzická osoba rozhodne uplatňovať preukázateľné výdavky za rok 2020 mala by vedieť, že podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov musí ísť o také výdavky (náklady), ktoré preukázateľne vynaložila na dosiahnutie, zabezpečenia a udržanie zdaniteľných príjmov a ktoré sú zaúčtované v účtovníctve fyzickej osoby alebo zaevidované v daňovej evidencii.

To znamená, že musí ísť o také výdavky (náklady), ktoré súvisia s činnosťou fyzickej osoby (podľa predmetu podnikania) a ktorých vynaloženie vie preukázať (napr. faktúrou, dokladom z eKasy a pod.). O tom, aké preukázateľné výdavky si môže fyzická osoba uplatniť si môžete prečítať v článku Daňové výdavky živnostníka alebo inej SZČO v roku 2019 a 2020.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak bude fyzická osoba uplatňovať preukázateľné výdavky, pričom bude účtovať v sústave jednoduché alebo podvojného účtovníctva, musí vedieť, že sa stáva účtovnou jednotkou a je povinná spolu s daňovým priznaním podať aj účtovnú závierku. Účtovnú závierku podáva fyzická osoba samostatne a netvorí povinnú prílohu daňového priznania.

Ak fyzická osoba nechce podávať spolu s daňový priznaním aj účtovnú závierku, môže evidovať vynaložené výdavky v daňovej evidencii. Údaje z daňovej evidencie slúžia ako podklad na vyplnenie daňového priznania a samotná daňová evidencia netvorí povinnú prílohu daňového priznania.

Čo by mala vedieť fyzická osoba, ak sa rozhodne uplatňovať paušálne výdavky za rok 2020?

Ak sa fyzická osoba rozhodne uplatňovať paušálne výdavky za rok 2020 mala by vedieť, že paušálne výdavky vypočítame ako:

Prečítajte si tiež

K takto vypočítanej výške paušálnych výdavkov si môže fyzická osoba (okrem príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. a)) pripočítať aj sumu zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2020 (napr. aj nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ak ho zaplatila v roku 2020).

Tip: v článku Paušálne alebo skutočné výdavky živnostníka – čo sa viac oplatí? nájdete výhody a nevýhody uplatnenia paušálnych a skutočných výdavkov

Aj fyzická osoba, ktorá uplatňuje paušálne výdavky, musí viesť evidenciu, a to podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d). To o aké evidencie ide a ako ich viesť nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 – príklad a vzor

V článku Daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 – príklad a vzor nájdete na konkrétnom príklade postup v jednotlivých krokoch na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov – typ B za rok 2020, ako aj vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky