Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020)

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a právnickej osoby za rok 2019 sa zmenilo. Prehľad zmien vám prinášame v článku.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo opatrenie z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa ustanovujú nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej len „opatrenie o nových vzoroch tlačív k dani z príjmov“).

Týmto novým opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z roku 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Za rok 2019 sa opatrením o nových vzoroch tlačív k dani z príjmov menia tieto tlačivá

Opatrenie o nových vzoroch tlačív k dani z príjmov mení nasledovné tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: tento typ daňového priznania podávajú tí daňovníci, ktorí mali v roku 2019 príjmy podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Vzor tlačiva daňového priznania fyzickej osoby – typ A za rok 2019 (v roku 2020)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A, ktoré používajú daňovníci s príjmami len zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 zákona o dani z príjmov sa oproti zdaňovaciemu obdobiu 2018 nemení a naďalej ostáva v platnosti.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 – typ A

Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019 sa použijú pri podávaní daňových priznaní v roku 2020

Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019 použijú všetci daňovníci, ktorých posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v priebehu roka 2020, t. j. všetky fyzické osoby, všetky právnické osoby s účtovným a zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ako aj niektoré právnické osoby s účtovným a zdaňovacím obdobím hospodársky rok.

Prečítajte si tiež

Daňovníci, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, ktorých lehota na podanie uplynie najneskôr do konca roka 2019, podávajú daňové priznanie k dani z príjmov na starých vzoroch tlačív, ktoré nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2019 (za rok 2018)

Vzor tlačiva a zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2019 (v roku 2020)

V súvislosti so schválením príspevkov na rekreáciu od 1. januára 2019, si môžu aj samostatne zárobkovo činné osoby, t. j. daňovníci s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, uplatniť do daňových výdavkov vynaložené náklady na rekreáciu.

SZČO si môže do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona o dani z príjmov uplatniť sumu 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne však vo výške 275 eur za kalendárny rok. Ide o tie SZČO, ktoré vykonávajú svoju činnosť najmenej 24 mesiacov a ktorým nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa (ak sú zároveň aj zamestnancami).

Prečítajte si tiež

Pre tie SZČO, ktoré si v roku 2019 uplatnili príspevok na rekreáciu, je v novom vzore tlačiva daňového priznania pod XIII. Oddielom – Miesto na osobitné záznamy daňovníka, kolónka „Uplatňujem príspevok na rekreáciu podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona“, ktorú je potrebné zaškrtnúť, ako aj uviesť výšku príspevku na rekreáciu, ktorú si SZČO uplatnila do daňových výdavkov.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 – typ B

Článok pokračuje pod reklamou

Vzor tlačiva a zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 (v roku 2020)

1. v súvislosti so zrušením inštitútu daňovej licencie od 1. januára 2018 nastali v tlačive daňového priznania právnickej osoby k dani z príjmov napríklad tieto zmeny:

 • pri údajoch o daňovníkovi v I. časti už nie je možnosť vyznačenia, či ide o daňovníka, ktorý neplatí daňovú licenciu podľa § 46b ods. 7 zákona,
 • boli vypustené riadky týkajúce sa výšky daňovej licencie (v starom daňovom priznaní riadok 810), kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou určenou na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (v starom daňovom priznaní riadok 820) a daňovej licencie na úhradu (v starom daňovom priznaní riadok 900),
 • je upravená tabuľka týkajúca sa zápočtu daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a 52zk zákona o dani z príjmov na riadkoch 900 až 1000.

2. zmena spôsobu zaokrúhlenia, napr.:

 • základu dane zníženého o odpočet daňovej straty na riadku 500 (v starom daňovom priznaní zaokrúhlenie na eurocenty nadol),
 • základu dane zníženého o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj na riadku 510 (v starom daňovom priznaní zaokrúhlenie na eurocenty nadol),
 • dane pred uplatnením úľav na dani na riadku 600 (v starom daňovom priznaní zaokrúhlenie na celé eurocenty nadol),
 • dane po úľavách a po zápočte dane uvedenej v riadku 710 na riadku 800 (v starom daňovom priznaní zaokrúhlenie na eurocenty nadol),
 • a iné, a to podľa § 47 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2020.

V uvedenom paragrafe je ustanovené, že všetky prepočty podľa zákona o dani z príjmov sa vykonávajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, a to tak že:

Prečítajte si tiež
 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

3. V časti C1 – Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu a v časti C2 – Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu, bol pridaný nový riadok č. 6 – „Výnosy spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti“.

4. Upravená tabuľka E – Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí, o údaje vzťahujúce sa k hybridnému prevodu podľa § 45 ods. 5 zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

K akým zmenám dochádza v nových tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023? Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj vzor priznania právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie, prinášame v článku.

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby bude v roku 2023 uskutočniť na novom tlačive. K akým zmenám dochádza v tlačivách pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022? Vzory tlačív platné pre rok 2023 na stiahnutie v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky