Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020)

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a právnickej osoby za rok 2019 sa zmenilo. Prehľad zmien vám prinášame v článku.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo opatrenie z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa ustanovujú nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej len „opatrenie o nových vzoroch tlačív k dani z príjmov“).

Týmto novým opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z roku 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Za rok 2019 sa opatrením o nových vzoroch tlačív k dani z príjmov menia tieto tlačivá

Opatrenie o nových vzoroch tlačív k dani z príjmov mení nasledovné tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: tento typ daňového priznania podávajú tí daňovníci, ktorí mali v roku 2019 príjmy podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Vzor tlačiva daňového priznania fyzickej osoby – typ A za rok 2019 (v roku 2020)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A, ktoré používajú daňovníci s príjmami len zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 zákona o dani z príjmov sa oproti zdaňovaciemu obdobiu 2018 nemení a naďalej ostáva v platnosti.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 – typ A

Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019 sa použijú pri podávaní daňových priznaní v roku 2020

Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019 použijú všetci daňovníci, ktorých posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v priebehu roka 2020, t. j. všetky fyzické osoby, všetky právnické osoby s účtovným a zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ako aj niektoré právnické osoby s účtovným a zdaňovacím obdobím hospodársky rok.

Prečítajte si tiež

Daňovníci, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, ktorých lehota na podanie uplynie najneskôr do konca roka 2019, podávajú daňové priznanie k dani z príjmov na starých vzoroch tlačív, ktoré nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2019 (za rok 2018)

Vzor tlačiva a zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2019 (v roku 2020)

V súvislosti so schválením príspevkov na rekreáciu od 1. januára 2019, si môžu aj samostatne zárobkovo činné osoby, t. j. daňovníci s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, uplatniť do daňových výdavkov vynaložené náklady na rekreáciu.

SZČO si môže do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona o dani z príjmov uplatniť sumu 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne však vo výške 275 eur za kalendárny rok. Ide o tie SZČO, ktoré vykonávajú svoju činnosť najmenej 24 mesiacov a ktorým nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa (ak sú zároveň aj zamestnancami).

Prečítajte si tiež

Pre tie SZČO, ktoré si v roku 2019 uplatnili príspevok na rekreáciu, je v novom vzore tlačiva daňového priznania pod XIII. Oddielom – Miesto na osobitné záznamy daňovníka, kolónka „Uplatňujem príspevok na rekreáciu podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona“, ktorú je potrebné zaškrtnúť, ako aj uviesť výšku príspevku na rekreáciu, ktorú si SZČO uplatnila do daňových výdavkov.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 – typ B

Článok pokračuje pod reklamou

Vzor tlačiva a zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 (v roku 2020)

1. v súvislosti so zrušením inštitútu daňovej licencie od 1. januára 2018 nastali v tlačive daňového priznania právnickej osoby k dani z príjmov napríklad tieto zmeny:

 • pri údajoch o daňovníkovi v I. časti už nie je možnosť vyznačenia, či ide o daňovníka, ktorý neplatí daňovú licenciu podľa § 46b ods. 7 zákona,
 • boli vypustené riadky týkajúce sa výšky daňovej licencie (v starom daňovom priznaní riadok 810), kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou určenou na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (v starom daňovom priznaní riadok 820) a daňovej licencie na úhradu (v starom daňovom priznaní riadok 900),
 • je upravená tabuľka týkajúca sa zápočtu daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a 52zk zákona o dani z príjmov na riadkoch 900 až 1000.

2. zmena spôsobu zaokrúhlenia, napr.:

 • základu dane zníženého o odpočet daňovej straty na riadku 500 (v starom daňovom priznaní zaokrúhlenie na eurocenty nadol),
 • základu dane zníženého o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj na riadku 510 (v starom daňovom priznaní zaokrúhlenie na eurocenty nadol),
 • dane pred uplatnením úľav na dani na riadku 600 (v starom daňovom priznaní zaokrúhlenie na celé eurocenty nadol),
 • dane po úľavách a po zápočte dane uvedenej v riadku 710 na riadku 800 (v starom daňovom priznaní zaokrúhlenie na eurocenty nadol),
 • a iné, a to podľa § 47 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2020.

V uvedenom paragrafe je ustanovené, že všetky prepočty podľa zákona o dani z príjmov sa vykonávajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, a to tak že:

Prečítajte si tiež
 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

3. V časti C1 – Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu a v časti C2 – Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu, bol pridaný nový riadok č. 6 – „Výnosy spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti“.

4. Upravená tabuľka E – Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí, o údaje vzťahujúce sa k hybridnému prevodu podľa § 45 ods. 5 zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby bude v roku 2023 uskutočniť na novom tlačive. K akým zmenám dochádza v tlačivách pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022? Vzory tlačív platné pre rok 2023 na stiahnutie v článku.

Žiadosť o otcovské/materské otca: vzor tlačiva na stiahnutie

Otcovia môžu od 1.11.2022 žiadať o uplatnenie nároku na dávku otcovské. Dostupné je nové tlačivo, ktoré žiadanie zjednoduší. Otcovia ho použijú aj pri žiadaní o materské. Prinášame vzor na stiahnutie.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie daňových priznaní, nájdete na stiahnutie v tomto článku.

Tlačivá priznaní a zoznam účtov platiteľov DPH od 1.1.2022

Podnikatelia si už môžu na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Zverejnené sú už aj tlačivá daňových priznaní.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky