Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online)

Postup na podanie daňového priznania online. V roku 2020 majú povinnosť podať priznanie elektronicky všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri aj fyzické osoby – podnikatelia.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2020 (za rok 2019) elektronicky?

V roku 2020 (za rok 2019) majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky:

  • všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri (napr. s. r. o., a. s.) a ich zástupcovia (s účinnosťou od 1.1.2018),
  • všetky fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov (napr. živnostníci, finanční poradcovia a pod.) a ich zástupcovia (s účinnosťou od 1.7.2018).

Je potrebné upozorniť, že tie fyzické osoby, ktoré majú prerušenú živnosť, sú taktiež povinné po jej obnovení komunikovať so správcom dane elektronicky. V prípade, ak v priebehu roka fyzická osoba ukončí svoju podnikateľskú činnosť, nevzťahuje sa na ňu už povinnosť podať daňové priznanie elektronicky, nakoľko už nie je osobou registrovanou pre daň z príjmov.

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Postup na podanie daňového priznania v roku 2021 (za rok 2020) online nájdete v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2021 elektronicky (online).

Kto nie je povinný podať daňové priznanie v roku 2020 (za rok 2019) elektronicky?

Daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2020 (za rok 2019) nemusia podať elektronicky tie osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane, t. j. napr. :

  • občianske združenia, neziskové organizácie,
  • pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou,
  • fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla len príjmy zo závislej činnosti – podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
  • fyzická osoba, ktorá dosiahla len príjmy z prenájmu, t. j. podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov,
  • a iné.

Pre tie osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane, je možnosť elektronickej komunikácie so správcom dane, dobrovoľná.

Ako sa registrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou?

Osoby, ktoré majú povinnosť, resp. si vybrali možnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou, sa môžu na elektronickú komunikáciu zaregistrovať troma nasledovnými spôsobmi:

  1. registrácia pomocou registračného formulára a dohody o elektronickom doručovaní (tento typ registrácie nie je možný pre právnické osoby),
  2. registrácia s eID  (občianskym preukazom s čipom),
  3. registrácia s KEP (kvalifikovaný elektronický podpis).
Prečítajte si tiež

Postup ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou nájdete v našom článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B v roku 2020 (za rok 2019) elektronicky (online)?

Ak je už fyzická osoba, napr. živnostník zaregistrovaná pre elektronickú komunikáciu s Finančnou správou a chce podať daňové priznanie elektronicky sama, musí postupovať podľa nasledovných krokov:

1. krok: prihlásenie sa na portál finančnej správy, na titulnej stránke Finančnej správy v pravom hornom rohu je potrebné kliknúť na ikonu „Prihlásenie“

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

2. krok: výber spôsobu prihlásenia, podľa toho aký typ registrácie ste zvolili, máte na výber jednu z možností:

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

3. krok: po prihlásení sa fyzická osoba dostane do Osobnej internetovej zóny a v nej je potrebné vybrať z Katalógov – Katalóg formulárov

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

4. krok: v katalógu formulárov je potrebné u živnostníka rozkliknúť Daň z príjmov fyzickej osoby – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) vybrať tlačivo DPFOBv19 – Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2019 (platné od 1.1.2020)

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

5. krok: vyplniť údaje daňového priznania a jednotlivé oddiely v závislosti od toho, aké zdaniteľné príjmy fyzická osoba v roku 2019 dosiahla. Postup na vyplnenie daňového priznania podľa praktického príkladu nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019).

Článok pokračuje pod reklamou

6. krok: pripojiť povinné prílohy k daňovému priznaniu. V prípade, ak si fyzická osoba chce uplatniť nárok napr. na daňový bonus na dieťa, či daňový bonus na zaplatené úroky a pod., je potrebné k vyplnenému tlačivu daňového priznania pripojiť aj prílohy vo formáte .pdf, a to prostredníctvom panelu na ľavej strane tlačiva – Prílohy – Správa príloh – Pridať novú prílohu z disku

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že novelou zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.12.2019 nastali zmeny v podávaní príloh k daňovému priznaniu k dani z príjmov za rok 2019 v tom prípade, ak si chce fyzická osoba uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa. Informácie o zmene nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2019.

Fyzická osoba, ktorá si uplatnila preukázateľné výdavky a účtovala o nich v sústave jednoduchého, resp. podvojného účtovníctva podáva aj účtovnú závierku, tá však nie je povinnou prílohou daňového priznania. Účtovnú závierku je potrebné podať prostredníctvom portálu Finančnej správy cez formulár na to určený.

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

7. krok: skontrolovať správnosť vyplneného tlačiva daňového priznania, prostredníctvom panelu na ľavej strane tlačiva – Kontrolovať. Kontrola však prebieha aj počas samotného vypĺňania daňového priznania. Ak je všetko správne vyplnené, po stlačení tohto tlačidla vyskočí okno Oznámenie – Kontrola formulára prebehla úspešne.

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

8. krok: podanie daňového priznania k dani z príjmov. Ak kontrola vyplneného formuláru prebehla úspešne a sú pripojené prílohy k daňovému priznaniu, ostáva posledný krok a tým je samotné podanie daňového priznania. Na paneli daňového priznania vľavo je potrebné stlačiť tlačidlo Podpísať a podať EZ-ou (t. j. podpísanie a podanie elektronickou značkou, v prípade ak sa fyzická osoba prihlásila pomocou ID a hesla alebo pomocou eID) alebo tlačidlo Podpísať KEP-om – Podať podpísané KEP – om (ak fyzická osoba vlastní kvalifikovaný elektronický podpis). Po stlačení uvedeného tlačidla vyskočí okno Oznámenie, v ktorom je uvedené za aký daňový subjekt podávate daňové priznanie a je potrebné ho Potvrdiť.

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

9. krok: overenie prijatia daňového priznania portálom Finančnej správy. Fyzická osoba si môže overiť, či daňové priznanie, ktoré podala, bolo aj prijaté portálom Finančnej správy, a to tak, že v Osobnej internetovej zóne klikne na Históriu komunikácie – Odoslané/Prijaté dokumenty alebo cez Schránku správ.

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

V našom postupe sme si vybrali overenie prijatia podaného daňového priznania prostredníctvom Histórie komunikácie. Po kliknutí na Odoslané dokumenty sa fyzickej osobe zobrazia všetky odoslané dokumenty vo vybranom období, v stĺpci Stav spracovania, by mala byť uvedená informácia „Prijaté a potvrdené“. Po kliknutí na lupu sa zobrazí fyzickej osobe Detail podania.

Postup podania daňového priznania
Postup podania daňového priznania

Všetky potrebné informácie týkajúce sa daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 nájdete v našej téme Daňové priznanie za rok 2019.

TIP: Správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby vám pomôže softvér TAXA. Daňové priznanie vyplníte a odošlete za pár minút aj bez znalosti zákonov. Vyskúšajte zadarmo. 

Ako podať daňové priznanie za rok 2019 online - videonávod

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky