Paušálne výdavky v roku 2020

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2020 a ako ich vypočítať, sú započítané aj odvody? Môže si uplatniť paušálne výdavky aj platiteľ DPH?

Podnikateľ – fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. živnostník) si môže uplatniť tie výdavky, ktoré podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie jeho zdaniteľných príjmov.

Živnostník alebo iná SZČO sa však aj v roku 2020 môže rozhodnúť pre jeden zo štyroch spôsobov uplatňovania výdavkov, a to podľa toho, ktorý je pre neho výhodnejší.

Štyri spôsoby uplatňovania výdavkov v roku 2020

Na základe svojho rozhodnutia si môže fyzická osoba – podnikateľ vybrať z týchto spôsobov uplatňovania výdavkov v roku 2020:

  • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého účtovníctva,
  • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia podvojného účtovníctva,
  • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,
  • paušálne výdavky, t. j. výdavky percentom z príjmov.

V článku sa budeme ďalej venovať len tzv. paušálnym výdavkom.

Viac informácií o skutočne preukázateľných daňových výdavkoch si môžete prečítať v článku Daňové výdavky živnostníka alebo inej SZČO v roku 2019. Informácie o účtovníctve živnostníka nájdete v článku Účtovníctvo živnostníka alebo Kto musí viesť účtovníctvo

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2020 a aká je ich výška?

Paušálne výdavky si môže v roku 2020 uplatniť fyzická osoba s príjmami:

  • z podnikania, t. j. podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. podľa § 6 ods. 2 zákona,
  • z použitia diela a umeleckého výkonu, t. j. podľa § 6 ods. 4 zákona.

Je samozrejmé, že paušálne výdavky si môže uplatniť len ten podnikateľ, ktorý si v danom zdaňovacom období neuplatňuje skutočné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie alebo účtovania v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Živnostník alebo iná SZČO si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška paušálnych výdavkov je však limitovaná, a to sumou maximálne do výšky 20 000 €. Je dôležité si všimnúť, že podnikateľ si môže uplatniť maximálnu sumu paušálnych výdavkov z úhrnu (súčtu) príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, nie pre každú činnosť osobitne.

V prípade, ak má živnostník alebo iná SZČO aj príjem z použitia diela a umeleckého výkonu, môže si pri tomto type príjmov uplatniť paušálne výdavky taktiež vo výške 60 %, najviac však do výšky 20 000 €, a to samostatne. Uvedené znamená, že podnikateľ si môže uplatniť paušálne výdavky na každý z príjmov osobitne, t. j. osobitne si môže uplatniť maximálnu sumu paušálnych výdavkov pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 a osobitne pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 zákona.

Aké sú výhody a nevýhody uplatnenia paušálnych a skutočných (preukázateľných) výdavkov pre živnotníkov približujeme v článku Paušálne alebo skutočné výdavky živnostníka – čo sa viac oplatí?

Paušálne výdavky v roku 2020 a platiteľ DPH

Paušálne výdavky si v roku 2020 môže uplatniť živnostník alebo iná SZČO, ktorá nebola v danom zdaňovacom období platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo bola platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia.

Nakoľko je v prípade fyzickej osoby zdaňovacím obdobím kalendárny rok, paušálne výdavky si v roku 2020 nemôže uplatniť tá fyzická osoba, ktorá bola platiteľom DPH od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Prečítajte si tiež

Viac informácií o paušálnych výdavkoch v prípade platiteľa DPH si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky a platiteľ DPH

Podnikateľ, ktorý je registrovaný pre platenie DPH napr. podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) nie je „klasickým“ platiteľom DPH, a preto sa na neho táto výnimka nevzťahuje. Takýto podnikateľ si môže v roku 2020 uplatniť paušálne výdavky. Viac informácií o tomto type registrácie na DPH si môžete prečítať v článku Špecifické typy registrácií na DPH - § 7 a § 7a zákona

Paušálne výdavky v roku 2020 u podnikateľa, ktorý vykonával zárobkovú činnosť len časť roka

V prípade, ak živnostník alebo iná SZČO vykonávala svoju podnikateľskú činnosť v roku 2020 len časť roka, má nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov v plnej výške, t. j. maximálne do výšky 20 000 €. V takomto prípade sa výška paušálnych výdavkov neurčuje podľa počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti.

Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že podnikateľ, ktorý začal podnikať napr. v marci 2020, bude mať nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov v maximálne sume 20 000 €, ako je to u podnikateľa, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú činnosť už dlhé roky.

Paušálne výdavky v sebe nezahŕňajú zaplatené odvody v roku 2020

Ak sa živnostník alebo iná SZČO rozhodne uplatňovať paušálne výdavky, v tejto sume sú už zahrnuté všetky jeho výdavky, okrem zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ide o tie odvody, ktoré podnikateľ zaplatil v roku 2020 a neuplatnil si ich v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne si podnikateľ uplatní v preukázanej výške, t. j. v sume, ktorú v roku 2020 zaplatil.

Príklady na výpočet paušálnych výdavkov v roku 2020

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov a základu dane v roku 2020 (paušálne výdavky sú nižšie ako maximálna suma 20 000 €)

Martin dosiahol v roku 2020 zdaniteľné príjmy vo výške 18 000 €. V roku 2020 nebol platiteľom DPH a rozhodol sa uplatniť paušálne výdavky. V priebehu roka zaplatil odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 4 850 €. V akej výške si môže uplatniť výdavky a aký bude jeho základ dane v roku 2020?

Prečítajte si tiež

Martin si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov, t. j. 60 % z 18 000 € = 10 800 €. Výdavky, ktoré si môže Martin v roku 2020 uplatniť budú vo výške 15 650 €, t. j. paušálne výdavky 10 800 € + zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 4 850 €.

Základ dane (čiastkový základ dane) Martina bude vo výške 2 350 € (príjmy – výdavky, t. j. 18 000 € - 15 650 €).

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov a základu dane v roku 2020 (paušálne výdavky sú vyššie ako maximálna suma 20 000 €)

Eugen dosiahol v roku 2020 zdaniteľné príjmy vo výške 36 000 €. Rozhodol sa uplatniť paušálne výdavky (v roku 2020 nebol platiteľom DPH). V roku 2020 zaplatil odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 8 300 €. V akej výške si môže uplatniť výdavky a aký bude jeho základ dane v roku 2020?

Paušálne výdavky vypočítame nasledovne: 60 % z príjmov, t. j. 60 % z 36 000 € = 21 600 €. Nakoľko vypočítaná suma paušálnych výdavkov je vyššia ako 20 000 €, Eugen si môže uplatniť paušálne výdavky len vo výške 20 000 €.  Výdavky, ktoré si môže Eugen v roku 2020 uplatniť budú vo výške 28 300 €, t. j. paušálne výdavky 20 000 € +  zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 8 300 €.

Základ dane (čiastkový základ dane) Eugena bude vo výške 7 700 € (príjmy – výdavky, t. j. 36 000 € - 28 300 €).

Tip: Vypočítajte si výšku paušálnych výdavkov v našej kalkulačke.

Článok pokračuje pod reklamou

Vedenie evidencií pri uplatnení paušálnych výdavkov v roku 2020

Ak sa fyzická osoba – podnikateľ rozhodne uplatniť paušálne výdavky, je povinná viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d).

Podnikateľ je pri uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2020 povinný viesť evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • zásobách a pohľadávkach.

Podnikateľ údaje z týchto evidencií uvádza v daňovom priznaní k dani z príjmov. Vzor daňového priznania fyzickej osoby v roku 2020 nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020)

Prečítajte si tiež

V zákone o dani z príjmov však nie je stanovené ako má táto daňová evidencia vyzerať, a preto je na rozhodnutí podnikateľa, akým spôsobom bude túto evidenciu viesť (spravidla v exceli).

Dôležitou informáciou pre podnikateľa, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky a je platiteľom DPH časť zdaňovacieho obdobia je to, že okrem uvedených evidencií je povinný viesť aj evidenciu na účely zákona o DPH.

Zmena spôsobu uplatňovania výdavkov v roku 2020

Ak sa fyzická osoba – podnikateľ rozhodne pre určitý spôsob uplatňovania výdavkov, je povinná ho dodržiavať počas celého zdaňovacieho obdobia (t. j. kalendárneho roka). Spôsob uplatňovania daňových výdavkov môže podnikateľ zmeniť k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

Výhody uplatňovania paušálnych výdavkov v roku 2020

Hlavnou výhodou uplatňovania paušálnych výdavkov je najmä to, že fyzická osoba – podnikateľ pre zistenie výšky svojich výdavkov, musí poznať len výšku svojich zdaniteľných príjmov. Výšku paušálnych výdavkov podnikateľ vypočíta už len jednoduchým percentuálnym pomerom.

Ďalšou výhodou uplatňovania paušálnych výdavkov je, že výšku paušálnych výdavkov nie je potrebné nijako preukazovať a taktiež pri daňovej kontrole nemusí podnikateľ dokazovať, či výška paušálnych výdavkov je alebo nie je daňovo uznaná (ako je to u skutočne preukázateľných výdavkov).

Uplatňovanie paušálnych výdavkov je výhodné pre toho podnikateľa, ktorého skutočne preukázateľné výdavky sú nižšie ako paušálne výdavky. Rovnako môžeme povedať, že v prípade, ak sú preukázateľné výdavky vyššie ako paušálne výdavky a rozdiel je medzi nimi iba nepatrný, je výhodnejšie sa rozhodnúť pre uplatnenie paušálnych výdavkov, a to už aj z hľadiska daňovej kontroly (nie je potrebné dokazovať to, či výdavky sú daňovo uznané alebo daňovo neuznané), ako aj z hľadiska ceny za spracovanie daňového priznania účtovníkom (spravidla je cena za spracovanie daňového priznania k dani z príjmov pri uplatnení preukázateľných výdavkov vyššia).

Porovnanie výhodnosti uplatňovania paušálnych výdavkov na praktických príkladoch nájdete v článku Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky