Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

S účinnosťou od 1.1.2023 sa mení výška daňového bonusu na dieťa. Aká bude jeho výška a aké platia podmienky pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2023?

Dňa 22. júna 2022 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej došlo aj k zmene výšky a podmienok nároku na daňový bonus na dieťa od 1.1.2023.

Daňový bonus na dieťa, t. j. jeho výšku, ako aj podmienky nároku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

V tomto článku nájdete informácie o:

 • tom, kedy má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2023,
 • výške daňového bonusu na dieťa  v roku 2023,
 • možnosti uplatnenia tzv. obedov zadarmo v roku 2023,
 • spôsobe uplatnenia daňového bonusu na dieťa v roku 2023,
 • dokladoch, ktorými je potrebné preukázať nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2023.

Daňový bonus na dieťa – daňové zvýhodnenie v roku 2023

Daňovníci, ktorí majú nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa majú tzv. daňové zvýhodnenie. Čo to znamená? Uplatnením určitej výšky daňového bonusu na dieťa si daňovník priamo zníži vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby, čo je preňho výhodné.

Ak si daňový bonus na dieťa uplatňuje zamestnanec mesačne, znamená to, že mu zamestnávateľ zníži vypočítaný preddavok na daň z príjmov o výšku daňového bonusu, čo v konečnom dôsledku znamená vyššiu čistú mesačnú mzdu.

Ak si daňový bonus na dieťa uplatňuje zamestnanec ročne (v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní) alebo ak si daňový bonus na dieťa uplatňuje ročne SZČO (napr. živnostník), znamená to zníženie vypočítanej dane z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Od 1.7.2022 došlo v nároku na daňový bonus na dieťa a v jeho výške k viacerým zmenám, o ktorých si môžete prečítať aj v článku Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 a 1.1.2023.

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023 – podmienky nároku

Daňovník má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa po splnení nasledujúcich podmienok:

 • daňový bonus na dieťa je možné uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • daňový bonus na dieťa je možné uplatniť na každé vyživované dieťa, t. j. dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené a plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden daňovník, t. j. jeden z rodičov (ak sa nedohodnú, je potrebné dodržať poradie matka, otec, iná oprávnená osoba). Pozor však na to, že pomernú časť daňového bonusu napr. za prvý polrok si môže uplatniť napr. matka a pomernú časť daňového bonusu napr. za druhý polrok si môže uplatniť napr. otec,
 • daňový bonus na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov si nemôže uplatniť daňovník, ktorému sa poskytuje dotácia na stravu (viac informácií o tomto nájdete ďalej v článku).

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. nerezident), a to podľa § 33 ods. 9, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Výška daňového bonusu na dieťa od 1.1.2023

V roku 2023 platí, že výška daňového bonusu na dieťa sa rozlišuje v závislosti od veku vyživovaného dieťaťa, pričom vek vyživovaného dieťaťa sa rozlišuje do dvoch vekových hraníc (do 15 rokov a nad 15 rokov veku). Výška sumy daňového bonusu je však ohraničená, a to príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) podľa počtu vyživovaných detí. To znamená, že mesačnú sumu daňového bonusu v plnej výške si môžete uplatniť len, ak budete v maximálnej hranici vypočítaného percenta zo základu dane.

Výška daňového bonusu na dieťa sa v roku 2023 mení nasledovne:

* poznámka: nárok na mesačnú sumu daňového bonusu vo výške 100 eur nie je, ak sa poskytuje na toto dieťa dotácia na stravovanie.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2023
Vek vyživovaného dieťaťa Mesačná suma
do 15 rokov 100 eur*
nad 15 rokov 50 eur

Nárok na vyššiu sumu daňového bonusu na dieťa vo výške 100 eur mesačne, má ten daňovník, ktorého dieťa nedosiahlo 15 rokov veku. V prípade, ak takéto dieťa dosiahne vek 15 rokov napr. v marci 2023, daňovník bude mať nárok na zvýšenú sumu daňového bonusu za mesiace január až marec, avšak od apríla bude mať daňovník nárok už len na sumu daňového bonusu vo výške 50 eur.

Pozor však na to, že maximálna výška daňového bonusu na dieťa (mesačná, resp. ročná) je ohraničená percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, a to nasledovne:

Zdroj: § 33 ods. 6 zákona o dani z príjmov
Ohraničenie sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 podľa počtu vyživovaných detí
Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Upozornenie: koncom augusta 2022 Vláda SR schválila návrh novely zákona o dani z príjmov, pričom zmeny v tomto návrhu sa týkajú daňového bonusu na dieťa. Návrh novely zákona o dani z príjmov plánuje:

 • prvýkrát v daňových priznaniach k dani z príjmov za rok 2023 zohľadniť aj výšku základu dane druhého rodiča, a to pri posudzovaní maximálnej možnej sumy daňového bonusu na dieťa. Táto zmena by mohla pomôcť rodičom, ktorí majú nižšie príjmy. Upozorňujeme avšak, že základ dane (čiastkový základ dane) druhého rodiča by sa mal brať do úvahy len pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023. Rodičia, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane, takúto možnosť mať nebudú,
 • zmenu, ktorá bude platiť pre daňovníkov, u ktorých sa v priebehu kalendárneho roka zmení počet detí, a to tak, že maximálna možná suma daňového bonusu na dieťa sa určí ako súčet maximálnych možných súm v pomernej výške, a to podľa počtu mesiacov, v ktorých si daňovník uplatňoval nárok na príslušný počet detí (napr. ak si rodič uplatňoval za mesiace január až máj 2023 daňový bonus na 1 dieťa a za jún až december 2023 na 2 deti, maximálna možná suma daňového bonusu sa určí nasledovne: (5/12 z 20 % zo základu dane za rok 2023) + (7/12 z 27 % zo základu dane za rok 2023). Túto zmenu plánuje novela zákona o dani z príjmov uplatniť do praxe už pri podávaní daňového priznania za rok 2022, ako aj pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2022.

Uvedené zmeny v zákone o dani z príjmov a v daňovom bonuse na dieťa však ešte musí schváliť parlament a musia byť podpísané prezidentkou SR, o čom vás budeme informovať.

Praktické príklady na výpočet daňového bonusu na dieťa si môžete pozrieť v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023 – príklady.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) na určenie sumy daňového bonusu od 1.1.2023 – u zamestnanca

U zamestnanca sa za základ dane (čiastkový základ dane) pri výpočte:

 • mesačnej sumy daňového bonusu v roku 2023 považuje hrubá mzda mínus odvody zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si uplatnil nárok na daňový bonus na dieťa,
 • ročnej sumy daňového bonusu v roku 2023 (v ročnom zúčtovaní dane, resp. v daňovom priznaní k dani z príjmov) považuje výška čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2023 (výška je známa z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa).

Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) na určenie sumy daňového bonusu od 1.1.2023 – u živnostníka alebo inej SZČO

U živnostníka, resp. inej SZČO sa za základ dane (čiastkový základ dane) pri výpočte ročnej sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 považuje čiastkový základ dane, t. j. príjmy mínus výdavky podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Daňový bonus na dieťa a obedy „zadarmo“ v roku 2023

V tejto časti by mali spozornieť rodičia detí, ktorí si uplatňujú nárok na tzv. obedy zadarmo, nakoľko v určitom prípade si títo rodičia nemôžu uplatniť aj nárok na tzv. obedy zadarmo a aj nárok na daňový bonus na dieťa.

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o dotáciách“) rodič dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (t. j. predškolák) alebo rodič dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu vo veku najviac 15 rokov, si môže vybrať medzi uplatnením:

 • nároku na daňový bonus na dieťa, alebo
 • nároku na dotáciu na obedy v sume 1,30 €/obed.
Prečítajte si tiež

Uvedené neplatí, to znamená, že rodič si nemusí vyberať a má nárok na obedy zadarmo aj na nárok na daňový bonus na dieťa, to v tom prípade, ak by dieťa navštevovalo materskú školu alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo v prípade, ak dieťa žije v domácnosti, ktorej poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Rodičia starších detí (t. j. detí od mesiaca, kedy dovŕšia 15 rokov veku) v poslednom ročníku základnej školy majú nárok na daňový bonus na dieťa, ako aj súčasne nárok na dotáciu na obedy v sume 1,30 €/obed.

Ak si chce rodič uplatniť nárok na dotáciu na stravu, je povinný to preukázať čestným vyhlásením.

Veková hranica dieťaťa, na ktoré je možné uplatniť daňový bonus v roku 2023

Daňovník má nárok na daňový bonus na dieťa, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky:

 • od mesiaca, v ktorom sa narodilo (vrátane, t. j. ak sa dieťa narodí 15. marca 2023, daňovník má nárok na daňový bonus na dieťa už za mesiac marec),
 • do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, ale iba v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

V prípade, ak ide o dieťa, ktoré bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, daňovník má nárok na daňový bonus na dieťa:

 • od mesiaca, v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti (vrátane toho mesiaca),
 • do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, ale iba v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Obdobie uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa v prípade skončenia strednej alebo vysokej školy v roku 2023

Ako sme vyššie uviedli, nárok na daňový bonus na dieťa je možné uplatniť až do veku 25 rokov, ale len v prípade, ak sa dieťa pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Do kedy však trvá nárok, ak dieťa skončí strednú školu alebo vysokú školu?

Ak dieťa skončí strednú školu, môžu nastať tieto situácie:

 • dieťa strednú školu ukončí a nepokračuje v štúdiu na vysokej škole – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa do 31. augusta, t. j. do konca školského roka (aj v prípade, ak by sa hneď po skončení strednej školy, napr. v júni zamestnalo),
 • dieťa strednú školu ukončí, ale až maturitnou skúškou vykonanou v opravnom termíne (t. j. september alebo február) – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa do 31. augusta, t. j. do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené,
 • dieťa strednú školu ukončí a pokračuje v štúdiu na vysokej škole – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa aj počas mesiacov medzi strednou a vysokou školou.

Ak dieťa nastúpi na vysokú školu, môžu nastať tieto situácie:

 • dieťa ukončí 1. stupeň vysokoškolského štúdia a pokračuje v štúdiu na 2. stupni – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa aj počas mesiacov medzi 1. a 2. stupňom,
 • dieťa úspešne ukončí vysokú školu – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa do dňa získania vysokoškolského titulu (deň štátnic),
 • dieťa ukončí vysokú školu štátnicou v opravnom termíne – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa do 31. augusta, t. j. do konca akademického roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené.

Upozorňujeme na to, že ak dieťa ešte neskončilo vysokú školu, ale dosiahlo 25 rokov veku, nárok na daňový bonus trvá len do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa.

Spôsoby uplatnenia daňového bonusu na dieťa u zamestnanca a živnostníka v roku 2023

Daňovník, ktorý je zamestnancom má v roku 2023 tieto možnosti uplatnenia daňového bonusu na dieťa:

 • mesačne, čím si zvýši svoju mesačnú čistú mzdu. Zamestnanec, ktorý chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa mesačne, musí o to zamestnávateľa požiadať, a to vyplnením tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ a doložením príslušných dokladov,
 • ročne, a to v ročnom zúčtovaní dane, ktoré mu vykoná zamestnávateľ alebo v daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré si podá sám zamestnanec. Zamestnanec, ktorý si chce v ročnom zúčtovaní dane uplatniť daňový bonus na dieťa, to musí v žiadosti o ročné zúčtovanie dane uviesť a doložiť príslušné doklady. Ročným uplatnením si zamestnanec zníži vypočítanú daň z príjmov, výsledkom čoho môže byť preplatok alebo nedoplatok na dani.

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom (napr. živnostník) má možnosť uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2023 len ročne, a to v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov. Fyzická osoba – podnikateľ si v daňovom priznaní zníži vypočítanú daň z príjmov, výsledkom čoho môže byť preplatok alebo nedoplatok na dani.

Zamestnanec, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov a v ktorom si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, to musí vyznačiť v príslušnom oddiele daňového priznania, kde je potrebné uviesť priezvisko a meno dieťaťa, rodné číslo dieťaťa a mesiace, v ktorých si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa a okrem toho doložiť aj príslušné doklady.

Doklady preukazujúce nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2023

Zamestnanec, ktorý si chce uplatniť daňový bonus na dieťa u svojho zamestnávateľa, resp. si ho chce uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov, ako aj živnostník, ktorý si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní, musí predložiť zamestnávateľovi, resp. správcovi dane (daňovému úradu) tieto doklady:

 • v prípade, ak ide o dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku:
 1. rodný list dieťaťa, alebo rozhodnutie súdu (ak ide o dieťa osvojené), alebo sobášny list a rodný list dieťaťa (ak ide o dieťa druhého z manželov). Ak zamestnanec, ktorý podáva daňové priznanie, resp. živnostník, ktorý podáva daňové priznanie v predchádzajúcich obdobiach už predložil správcovi dane rodný list, prípadne iné vyššie uvedené dokumenty, v ďalšom zdaňovacom období, tak už robiť nemusí,
 • v prípade, ak ide o dieťa, ktoré splnilo povinnú školskú dochádzku:
 1. potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa, ale u zamestnanca len v prípade, ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (napr. je zamestnávateľom štátny orgán, obec a pod. a ak dieťa navštevuje školu na území SR). V prípade, ak ide o daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie, potvrdenie o návšteve školy prikladá len ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl SR (napr. ak dieťa študuje v zahraničí),
 2.  potvrdenie školy, že dieťa zo zdravotných dôvodov prerušilo štúdium a potvrdenie od lekára, že sa nemôže pre chorobu alebo úraz pripravovať na povolanie štúdiom, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa, ak ide o dieťa, ktoré sa nemôže pripravovať na povolanie štúdiom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022

Pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických či právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, sadzieb dane a ďalšie čísla, či termíny.

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023 – príklady

Od 1.1.2023 sa zvyšuje mesačná suma daňového bonusu na dieťa. Na praktických príkladoch si ukážeme, na akú výšku daňového bonusu majú rodičia v roku 2023 nárok.

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?

Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022

Aké pravidlá pre odpočet daňovej straty sa uplatnia v roku 2022? Do akej výšky je možné umoriť daňovú stratu u mikrodaňovníka a do akej výšky u ostatných daňovníkov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky