Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

S účinnosťou od 1.1.2023 sa mení výška daňového bonusu na dieťa a podmienky pre jeho uplatnenie. O aké zmeny a aká bude výška daňového bonusu v roku 2023?

Aktualizácia k 27.2.2023: Dňa 7.2.2023 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, ktorou sa od 1.5.2023 mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1.5.2023 pri poskytovaní daňového bonusu na dieťa sa nebude prihliadať na poskytnutie dotácie na stravu. 

Dňa 6. decembra 2022 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), v ktorej došlo k zmene výšky a podmienok nároku na daňový bonus na dieťa od 1.1.2023. Vyššie sumy daňového bonusu by sa mali uplatňovať počas dvoch rokov. O tejto zmene sme vás informovali aj v článku Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024.

Daňový bonus na dieťa, t. j. jeho výšku, ako aj podmienky nároku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

V tomto článku nájdete informácie o:

 • tom, kedy má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2023,
 • výške daňového bonusu na dieťa  v roku 2023,
 • možnosti uplatnenia tzv. obedov zadarmo v roku 2023,
 • spôsobe uplatnenia daňového bonusu na dieťa v roku 2023,
 • dokladoch, ktorými je potrebné preukázať nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2023.

Čo znamená pre daňovníka uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2023?

Daňovníci, ktorí majú nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa majú tzv. daňové zvýhodnenie. Čo to znamená? Uplatnením určitej výšky daňového bonusu na dieťa si daňovník priamo zníži vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby, čo je preňho výhodné.

Ak si daňový bonus na dieťa uplatňuje zamestnanec mesačne, znamená to pre neho to, že mu zamestnávateľ zníži vypočítaný preddavok na daň z príjmov o výšku daňového bonusu, čo v konečnom dôsledku znamená vyššiu čistú mesačnú mzdu.

Ak si daňový bonus na dieťa uplatňuje zamestnanec ročne (v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní) alebo ak si daňový bonus na dieťa uplatňuje ročne SZČO (napr. živnostník), znamená to pre nich zníženie vypočítanej dane z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023 – podmienky nároku

Daňovník má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa po splnení nasledujúcich podmienok:

 • daňový bonus na dieťa je možné uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • daňový bonus na dieťa je možné uplatniť na každé vyživované dieťa, t. j. dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené a plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden daňovník, t. j. jeden z rodičov (ak sa nedohodnú, je potrebné dodržať poradie matka, otec, iná oprávnená osoba). Pozor však na to, že pomernú časť daňového bonusu napr. za prvý polrok si môže uplatniť napr. matka a pomernú časť daňového bonusu napr. za druhý polrok si môže uplatniť napr. otec,
 • daňový bonus na dieťa vo veku od 5 do 18 rokov si nemôže uplatniť daňovník, ktorému sa poskytuje dotácia na stravu (viac informácií o tomto nájdete ďalej v článku).
  Aktualizácia k 27. 2. 2023
  : daňový bonus na dieťa vo veku od 5 do 18 rokov si nemôže uplatniť daňovník, ktorému sa poskytuje dotácia na stravu (pozor, uvedené platí len do 30.4.2023, s účinnosťou od 1.5.2023 sa neprihliada, či je alebo nie je poskytnutá dotácia na stravu, nakoľko táto podmienka sa zo zákona vypúšťa).
Prečítajte si tiež

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. nerezident), a to podľa § 33 ods. 9, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Výška daňového bonusu na dieťa od 1.1.2023

V roku 2023 platí, že výška daňového bonusu na dieťa sa rozlišuje v závislosti od veku vyživovaného dieťaťa, pričom vek vyživovaného dieťaťa sa rozlišuje do dvoch vekových hraníc (do 18 rokov a nad 18 rokov veku). Výška sumy daňového bonusu je však ohraničená, a to príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) podľa počtu vyživovaných detí. To znamená, že mesačnú sumu daňového bonusu v plnej výške si môžete uplatniť len, ak budete v maximálnej hranici vypočítaného percenta zo základu dane.

Aktualizácia tabuľky k 27.2.2023:

Výška daňového bonusu na dieťa sa v roku 2023 mení nasledovne:

*poznámka: nárok na mesačnú sumu za mesiace január až apríl 2023 daňového bonusu vo výške 140 eur nie je, ak sa v tomto období poskytuje na toto dieťa dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. S účinnosťou od 1.5.2023 zákon neprihliada na poskytnutie dotácie na stravu.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2023
Vek vyživovaného dieťaťa Mesačná suma
do 18 rokov 140 eur*
nad 18 rokov 50 eur

Nárok na vyššiu sumu daňového bonusu na dieťa vo výške 140 eur mesačne má ten daňovník, ktorého dieťa nedosiahlo 18 rokov veku. V prípade, ak takéto dieťa dosiahne vek 18 rokov napr. v marci 2023, daňovník bude mať nárok na zvýšenú sumu daňového bonusu za mesiace január až marec, avšak od apríla bude mať daňovník nárok už len na sumu daňového bonusu vo výške 50 eur.

Pozor, však na to, že maximálna výška daňového bonusu na dieťa (mesačná, resp. ročná) je ohraničená percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, a to nasledovne:

Zdroj: § 33 ods. 6 zákona o dani z príjmov
Ohraničenie sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 podľa počtu vyživovaných detí
Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

V prípade, ak dôjde k priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene počtu vyživovaných detí, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus, podľa § 33 ods. 10 výška nároku na daňový bonus sa uplatní ako úhrn nárokov na daňový bonus vypočítaných podľa vyššie uvedeného vzorca v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, v ktorých daňovník vyživoval príslušný počet detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.

Príklad na výpočet výšky daňového bonusu za rok 2023 pri zmene počtu vyživovaných detí

Rodič si uplatňoval za mesiace január až marec 2023 daňový bonus na 1 dieťa a za jún až december 2023 na 2 deti. Maximálnu možnú sumu daňového bonusu na dieťa určíme nasledovne: 5/12 z 20 % základu dane za rok 2023 + 7/12 z 27 % zo základu dane za rok 2023.

Praktické príklady na výpočet daňového bonusu na dieťa si môžete pozrieť v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023 – príklady.

Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) na určenie sumy daňového bonusu od 1.1.2023 – u zamestnanca

U zamestnanca sa za základ dane (čiastkový základ dane) pri výpočte:

 • mesačnej sumy daňového bonusu v roku 2023 považuje hrubá mzda mínus odvody zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si uplatnil nárok na daňový bonus na dieťa,
 • ročnej sumy daňového bonusu v roku 2023 (v ročnom zúčtovaní dane, resp. v daňovom priznaní k dani z príjmov) považuje výška čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2023 (výška je známa z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa).

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy využite našu mzdovú kalkulačku.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) na určenie sumy daňového bonusu od 1.1.2023 – u živnostníka alebo inej SZČO

U živnostníka, resp. inej SZČO sa za základ dane (čiastkový základ dane) pri výpočte ročnej sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 považuje čiastkový základ dane, t. j. príjmy mínus výdavky podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Spočítavanie základov dane oprávnených osôb pre získanie plnej sumy daňového bonusu od 1.1.2023

V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov od 1.1.2023 môže oprávnená osoba (napr. matka), ktorá nemá nárok na plnú sumu daňového bonusu na vyživované dieťa z dôvodu, že jej nepostačuje základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrn, douplatňovať celý nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (deti). Táto oprávnená osoba môže sčítavať svoj základ dane (resp. čiastkový základ dane) so základom dane (resp. čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrnom druhej oprávnenej osoby (napr. otca), ktorý žije v domácnosti s vyživovaným dieťaťom.

Prečítajte si tiež

Čo, ak druhá oprávnená osoba spĺňa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu len časť zdaňovacieho obdobia? Aj v tom prípade sa môže základ dane (resp. čiastkový základ dane) pripočítať k základu dane (resp. čiastkovému základu dane) oprávnenej osoby, ktorá si uplatňuje daňový bonus, ale len vo výške pomernej časti základu dane druhej oprávnenej osoby, ktorá zodpovedá pomernej časti pripadajúcej k počtu mesiacov, na začiatku ktorých táto druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

Pozor, takéto navýšenie u zamestnanca je možné vykonať výlučne cez daňové priznanie k dani z príjmov, ktoré podá oprávnená osoba za rok 2023. To znamená, že ak zamestnanec chce túto možnosť využiť, nemôže požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane.

Veková hranica dieťaťa, na ktoré je možné uplatniť daňový bonus v roku 2023

Daňovník má nárok na daňový bonus na dieťa, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky:

 • od mesiaca, v ktorom sa narodilo (vrátane, t. j. ak sa dieťa narodí 15. marca 2023, daňovník má nárok na daňový bonus na dieťa už za mesiac marec),
 • do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, ale iba v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

V prípade, ak ide o dieťa, ktoré bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, daňovník má nárok na daňový bonus na dieťa:

 • od mesiaca, v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti (vrátane toho mesiaca),
 • do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, ale iba v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Obdobie uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa v prípade skončenia strednej alebo vysokej školy v roku 2023

Ako sme vyššie uviedli, nárok na daňový bonus na dieťa je možné uplatniť až do veku 25 rokov, ale len v prípade, ak sa dieťa pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Do kedy však trvá nárok, ak dieťa skončí strednú školu alebo vysokú školu?

Ak dieťa skončí strednú školu, môžu nastať tieto situácie:

 • dieťa strednú školu ukončí a nepokračuje v štúdiu na vysokej škole – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa do 31. augusta, t. j. do konca školského roka (aj v prípade, ak by sa hneď po skončení strednej školy, napr. v júni zamestnalo),
 • dieťa strednú školu ukončí, ale až maturitnou skúškou vykonanou v opravnom termíne (t. j. september alebo február) – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa do 31. augusta, t. j. do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené,
 • dieťa strednú školu ukončí a pokračuje v štúdiu na vysokej škole – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa aj počas mesiacov medzi strednou a vysokou školou.

Ak dieťa nastúpi na vysokú školu, môžu nastať tieto situácie:

 • dieťa ukončí 1. stupeň vysokoškolského štúdia a pokračuje v štúdiu na 2. stupni – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa aj počas mesiacov medzi 1. a 2. stupňom,
 • dieťa úspešne ukončí vysokú školu – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa do dňa získania vysokoškolského titulu (deň štátnic),
 • dieťa ukončí vysokú školu štátnicou v opravnom termíne – v tomto prípade má rodič nárok na daňový bonus na dieťa do 31. augusta, t. j. do konca akademického roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené.

Upozorňujeme na to, že ak dieťa ešte neskončilo vysokú školu, ale dosiahlo 25 rokov veku, nárok na daňový bonus trvá len do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa.

Spôsoby uplatnenia daňového bonusu na dieťa u zamestnanca a živnostníka v roku 2023

Daňovník, ktorý je zamestnancom má v roku 2023 tieto možnosti uplatnenia daňového bonusu na dieťa:

 • mesačne, čím si zvýši svoju mesačnú čistú mzdu. Zamestnanec, ktorý chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa mesačne, musí o to zamestnávateľa požiadať, a to vyplnením tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ a doložením príslušných dokladov,
 • ročne, a to v ročnom zúčtovaní dane, ktoré mu vykoná zamestnávateľ alebo v daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré si podá sám zamestnanec. Zamestnanec, ktorý si chce v ročnom zúčtovaní dane uplatniť daňový bonus na dieťa, to musí v žiadosti o ročné zúčtovanie dane uviesť a doložiť príslušné doklady. Ročným uplatnením si zamestnanec zníži vypočítanú daň z príjmov, výsledkom čoho môže byť preplatok alebo nedoplatok na dani.

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom (napr. živnostník) má možnosť uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2023 len ročne, a to v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov. Fyzická osoba – podnikateľ si v daňovom priznaní zníži vypočítanú daň z príjmov, výsledkom čoho môže byť preplatok alebo nedoplatok na dani.

Zamestnanec, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov a v ktorom si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, to musí vyznačiť v príslušnom oddiele daňového priznania, kde je potrebné uviesť priezvisko a meno dieťaťa, rodné číslo dieťaťa a mesiace, v ktorých si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa a okrem toho doložiť aj príslušné doklady.

Doklady preukazujúce nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2023

Zamestnanec, ktorý si chce uplatniť daňový bonus na dieťa u svojho zamestnávateľa, resp. si ho chce uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov, ako aj živnostník, ktorý si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní, musí predložiť zamestnávateľovi, resp. správcovi dane (daňovému úradu) tieto doklady:

 • v prípade, ak ide o dieťa, ktoré si plní školskú povinnú dochádzku:
 1. rodný list dieťaťa, alebo rozhodnutie súdu (ak ide o dieťa osvojené), alebo sobášny list a rodný list dieťaťa (ak ide o dieťa druhého z manželov). Ak zamestnanec, ktorý podáva daňové priznanie, resp. živnostník, ktorý podáva daňové priznanie v predchádzajúcich obdobiach už predložil správcovi dane rodný list, prípadne iné vyššie uvedené dokumenty, v ďalšom zdaňovacom období, tak už robiť nemusí,
 • v prípade, ak ide o dieťa, ktoré splnilo povinnú školskú dochádzku:
 1. potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa, ale u zamestnanca len v prípade, ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (napr. je zamestnávateľom štátny orgán, obec a pod. a ak dieťa navštevuje školu na území SR). V prípade, ak ide o daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie, potvrdenie o návšteve školy prikladá len ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl SR (napr. ak dieťa študuje v zahraničí),
 2. potvrdenie školy, že dieťa zo zdravotných dôvodov prerušilo štúdium a potvrdenie od lekára, že sa nemôže pre chorobu alebo úraz pripravovať na povolanie štúdiom, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa, ak ide o dieťa, ktoré sa nemôže pripravovať na povolanie štúdiom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky