Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2019

Daňové priznanie – typ A podáva fyzická osoba, ktorá mala zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti. Ako postupovať krok za krokom pri jeho vyplnení za rok 2019.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z príjmov je fyzická osoba povinná podať, ak jej zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli sumu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane (t. j. 50 % zo sumy 3 937,35 €). Na základe uvedeného má fyzická osoba povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, ak jej príjmy za rok 2019 presiahli hranicu 1 968,68 €. Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov aj v tom prípade, ak jej zdaniteľné príjmy nepresiahli stanovenú hranicu, ale vykázala daňovú stratu.

V § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sú však uvedené aj výnimky, kedy fyzická osoba nie je povinná podať daňové priznanie. Viac informácií o povinnosti podať, resp. nepodať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 si môžete prečítať v článku Kto (ne) musí podať daňové priznanie za rok 2019.

Ako na podanie daňového priznania za rok 2020 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typ A za rok 2020 - vzor.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 môže fyzická osoba podať aj dobrovoľne

V prípade, že fyzickej osobe podľa vyššie uvedeného nevznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, môže tak urobiť dobrovoľne, a to vtedy, ak sa jej to oplatí.

Fyzickej osobe sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov dobrovoľne v tom prípade, ak jej vznikne preplatok na dani. Preplatok na dani môže fyzickej osobe vzniknúť napríklad, ak:

 • súčet hrubých miezd za rok 2019 nepresahuje zákonom stanovenú hranicu, t. j. 1 968,68 €, ale zaplatila preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • si chce uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky a pod.

Kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ A za rok 2019?

Pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby rozlišujeme 2 typy daňového priznania, a to:

 • typ A,
 • typ B.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A je povinná podať fyzická osoba, ak mala v roku 2019 zdaniteľné príjmy:

 • len zo závislej činnosti (zo zamestnania), t. j. podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B je povinná podať fyzická osoba, ak mala v roku 2019 aj iné zdaniteľné príjmy, ako zo závislej činnosti, alebo kombináciu iných príjmov:

 • z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, t. j. podľa § 6,
 • z kapitálového majetku, t. j. podľa § 7,
 • ostatné príjmy, t. j. podľa § 8.

Fyzická osoba, ktorá mala v roku 2019 príjmy len zo závislej činnosti sa môže vyhnúť povinnosti podať daňové priznanie a to tak, že požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti. Zamestnanec musí svojho zamestnávateľa však požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane do 15. februára 2020 a v rovnakom termíne mu predložiť aj požadované doklady.

Prečítajte si tiež

Vzor žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za zdaňovacie obdobie 2019, ktoré podáva zamestnanec zamestnávateľovi do 15.2.2020 nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019?

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 môže podať daňové priznanie:

 • listinne,
 • elektronicky.

Upozorňujeme však, že povinnosť podať daňové priznanie elektronicky sa vzťahuje len na fyzické osoby – podnikateľov. Osoba, ktorá bola celý rok 2019 len zamestnancom (teda podáva typ A), nemá povinnosť podať daňové priznanie elektronicky a môže tak urobiť listinnou formou. Viac informácií o tom, ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou nájdete v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou

Ak si fyzická osoba vyberie spôsob podania daňového priznania listinne, môže tak urobiť nasledovným spôsobom:

 • vyplniť tlačivo vo svojom počítači, prostredníctvom formulára, ktorý nájde na stránke Finančnej správy a následne ho vytlačiť,
 • vytlačiť tlačivo z portálu Finančnej správy a ručne ho vyplniť (pozor, paličkovým písmom),
 • vyzdvihnúť tlačivo daňového priznania u správcu dane a vyplniť ho.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme na výhodnosť vyplnenia daňového priznania v počítači prostredníctvom formulára na portáli Finančnej správy, nakoľko tlačivo samo upozorní na možné chyby, ktoré fyzická osoba spravila a taktiež vypočíta potrebné sumy, ktoré sa majú v jednotlivých riadkoch uviesť.

Vyplnené tlačivo daňového priznania je následne fyzická osoba povinná doručiť správcovi dane (daňovému úradu) v ustanovenom termíne.

Aktuálne vzory tlačív daňových priznaní platných pre zdaňovacie obdobie 2019 nájdete v článku  Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020)

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019?

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. fyzická osoba je povinná za rok 2019 podať daňové priznanie do 31.3.2020.

Správca dane však umožňuje aj odklad termínu na podanie daňového priznania, a to o celé tri alebo celých šesť kalendárnych mesiacov (v prípade príjmov zo zdroja v zahraničí), t. j. maximálne do 30.6.2020 alebo 30.9.2020.

Aktualizácia: Ministerstvo Financií oznámilo, že podať daňové priznanie môžu všetci daňovníci bez sankcií až do 30. júna 2020. Viac informácií približujeme v článku Odklad daňového priznania pre všetkých do 30.6.2020 automaticky.  

Čo potrebuje vedieť fyzická osoba pred vyplnením daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019?

Pri vypĺňaní daňového priznania by sa mala fyzická osoba riadiť poučením na jeho vyplnenie, ktoré je aktuálne pre dané zdaňovacie obdobie.

Fyzická osoba po splnení zákonom stanovených podmienok by mala pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 vedieť, že si môže uplatniť tieto daňové zvýhodnenia:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (na daňovníka a na manželku, deti).

Viac informácií o nezdaniteľných častiach základu dane si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019

Zároveň, ak mala fyzická osoba nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2019 a u svojho zamestnávateľa si ho neuplatnila, môže tak urobiť v daňovom priznaní a znížiť si tak svoju daňovú povinnosť.

Fyzická osoba si môže znížiť svoju daňovú povinnosť za rok 2019 aj daňovým bonusom na zaplatené úroky z hypotéky, a to vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne však do výšky 400 €.

Povinné prílohy daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 bude fyzická osoba potrebovať tieto doklady, ktoré sú zároveň aj povinnou prílohou daňového priznania:

 1. kópie potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom
  Bez uvedeného dokladu nie je možné vyplniť daňové priznanie, nakoľko z tohto potvrdenia fyzická osoba čerpá údaje o úhrne príjmov za rok 2019, o zaplatenom povinnom poistnom za rok 2019 a o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti vydá fyzickej osobe jej zamestnávateľ, resp. zamestnávatelia a je to ich povinnosť.
 2. kópia potvrdenia o zaplatených úrokoch z banky
  Toto potvrdenie je povinnou prílohou daňového priznania v prípade, ak si chce fyzická osoba uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Uvedené potvrdenie vystavuje veriteľ, t. j. napr. banka, ktorá je povinná vystaviť potvrdenie o zaplatených úrokoch v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti daňovníkom.
 3. kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy
  Kópiu rodného listu dieťaťa je povinná fyzická osoba priložiť v prípade, ak si v daňovom priznaní za rok 2019 uplatňuje nárok na daňový bonus prvýkrát. V prípade, ak si nárok na daňový bonus fyzická osoba uplatňovala aj v predošlých obdobiach (prostredníctvom daňového priznania), nie je povinná už kópiu rodného listu prikladať, a to až do doby, kým nedôjde k zmene údajov. Upozorňujeme, že ak si fyzická osoba uplatnila nárok na daňový bonus na dieťa u svojho zamestnávateľa, kópiu rodného listu dieťaťa predložila už svojmu zamestnávateľovi a nie je potrebné ho už prikladať k daňovému priznaniu.
  Potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa už nie je povinná prekladať ani tá fyzická osoba, ktorej dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku a ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR.
 4. písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak chce daňovník poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 3 %
Článok pokračuje pod reklamou

Postup ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za rok 2019 na praktickom príklade

František v roku 2019 pracoval u jedného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval aj nezdaniteľnú časť základu dane. V potvrdení o zdaniteľných príjmoch za rok mal uvedené tieto čiastky:

 • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti: 15 200 €,
 • poistné a príspevky na sociálne poistenie: 1 400 €,
 • poistné a príspevky na zdravotné poistenie: 600 €,
 • úhrn preddavkov na daň: 1 800 €.

Františkovi sa 15.8.2019 narodila dcéra, na ktorú si u svojho zamestnávateľa neuplatnil daňový bonus a chce tak urobiť v daňovom priznaní.

František si chce na svoju manželku uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane. Manželka bola od začiatku roka 2019 na rizikovej PN kvôli tehotenstvu a preto nemala žiadny príjem zo zamestnania. V roku 2019 jej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatil rodičovský príspevok, nakoľko na materskú dávku nemala nárok (tento príjem sa nezahŕňa do vlastného príjmu manželky).

Prinášame vám aj vyplnené vzorové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A za rok 2019.

Postup na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 podľa vyššie uvedeného príkladu:

Na 1. strane daňového priznania je potrebné vyplniť v prvom rade rodné číslo fyzickej osoby, rok za ktorý sa podáva daňové priznanie a je potrebné zaškrtnúť o aký typ daňového priznania ide. Následne je potrebné vyplniť I. oddiel, kde fyzická osoba uvedie svoje identifikačné údaje, a to priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu. V riadku č. 25 a č. 26 môže vyplniť telefónne číslo a email (táto položka však je dobrovoľná, nie povinná).

Prečítajte si tiež

2. strana daňového priznania obsahuje III. oddiel - údaje na uplatnenie zníženia základu dane o nezdaniteľné časti a údaje o vyživovaných deťoch (na uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa).  V našom prípade sme na riadku 29 uviedli priezvisko a meno manželky Františka a jej rodné číslo. Na riadku 30 sme zaškrtli, že si František uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a uviedli sme výšku jej príjmov: 0 € (nakoľko nemala žiadne príjmy) a počet mesiacov: 4 (počet mesiacov, na začiatku ktorých spĺňala podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane). V časti „údaje o vyživovaných deťoch“ sme na riadku 32 uviedli priezvisko a meno dieťaťa, jej rodné číslo a zaškrtli sme mesiace august – december, v ktorých mal František nárok na uplatnenie daňového bonusu.

Postupne sa dostávame k podstatnému V. oddielu – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, kde je potrebné uviesť výšku príjmov a úhrn povinného poistného z „Potvrdenia o zdaniteľných príjmov“, ktoré dostal František od svojho zamestnávateľa. Na riadku 36 sme uviedli úhrn zdaniteľných príjmov, vo výške 15 200 € a na riadku 37 sme uviedli úhrn povinného poistného, ktoré mu zamestnávateľ zrazil vo výške 2 000 € (t. j. súčet poistného a príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie). Úhrn povinného poistného sme rozdelili do riadkov 37a – sociálne poistenie: 1 400 € a 37b – zdravotné poistenie: 600 €. Na riadku 38 sme vypočítali základ dane, a to rozdielom riadku 36 a riadku 37, t. j. 15 200 € - 2 000 € = 13 200 €.

VI. oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona je hlavným oddielom, kde zistíme či František bude povinný zaplatiť daň alebo mu vznikne preplatok na dani za rok 2019. Na riadku 39 uvedieme výšku nezdaniteľnej časti základu dane, na ktorú má nárok František, t. j. suma 3 937,35 €. Na riadku 40 uvedieme výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, t. j. sumu 1 312,45 €, vypočítanú podľa počtu mesiacov, v ktorých mal František nárok na jej uplatnenie, t. j. 3 937,35 € / 12 x 4 mesiace.  Riadok 43 patrí súčtu týchto nezdaniteľných častí základu dane, t. j. 3 937,35 € + 1 312,45 € = 5 249,80 €. Na riadku 44 uvedieme základ dane z riadku 38 znížený o nezdaniteľné časti základu dane z riadku 43, t. j. 13 200 € - 5 249,80 € = 7 950,20 €.

Riadok 45 patrí výpočtu dane podľa § 15, t. j. základ dane z riadku 44 x 19 % (zaokrúhlenie na eurocenty nadol) = 7 950,20 € * 0,19 = 1 510,538 €, po zaokrúhlení 1 510,53 €. Túto istú sumu dane uvedieme aj na riadku 56. Na riadku 57 uvedieme sumu daňového bonusu, na ktorý má František v roku 2019 nárok, t. j. 44,34 € (mesačná suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov) x 5 mesiacov = 221,70 €. Na riadku 58 následne znížime daň z riadku 56 o daňový bonus na riadku 57, t. j. 1 510,53 € - 221,70 € = 1 288,83 €. Nakoľko si František neuplatňoval u svojho zamestnávateľa nárok na daňový bonus, riadok 59 nevyplníme a na riadku 60 uvedieme sumu daňového bonusu z riadku 57, t. j. sumu 221,70 €. Sumu z riadku 58 následne vyplníme aj na riadku 64, t. j. suma 1 288,83 €.

Nakoľko boli Františkovi zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti vo výške 1 800 €, uvedieme túto sumu na riadku 70. Tým, že daň znížená o daňový bonus je vo výške 1 288,83 € a zrazené preddavky na daň sú vo výške 1 800 €, vznikne Františkovi na riadku 72 preplatok na dani vo výške 511,17 €. Ak chce František, aby mu správca dane tento preplatok vrátil, musí vyplniť XI. Oddiel – žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátanie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie. V tejto žiadosti vyplní aj formu vrátenia daňového preplatku, v našom prípade poštovou poukážkou.

František si neuplatňuje poukázanie pomernej časti zaplatenej dane a preto zaškrtne v VIII. oddiely „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.

Na poslednej strane za X. oddielom je potrebné uviesť počet príloh, t. j. v našom prípade 2 – kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa. Zároveň je potrebné uviesť dátum a podpis, čím fyzická osoba vyhlási, že všetky údaje v daňovom priznaní sú správne a úplné. Rovnako dátum a podpis je potrebné uviesť aj za žiadosťou o vrátanie daňového preplatku.

Pozor, ak doručujete daňové priznanie osobne, dajte si potvrdiť prevzatie daňového priznania pracovníkom správcu, a to prostredníctvom tlačiva „Potvrdenie o podaní daňového priznania“.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky