Daňový bonus na dieťa v roku 2019

Daňovník si môže aj v roku 2019 uplatniť daňové zvýhodnenie formou daňového bonusu na dieťa alebo daňového bonusu na zaplatené úroky. Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2019 a aké podmienky musí splniť daňovník, aby mal na neho nárok?

Daňový bonus legislatívne upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to nasledovne:

  • daňový bonus na dieťa: § 33 zákona o dani z príjmov,
  • daňový bonus na zaplatené úroky: § 33a zákona o dani z príjmov.

V tejto časti článku sa budeme venovať daňovému bonusu na dieťa. O daňovom bonuse na zaplatené úroky si prečítajte v článku Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2019.

Čo je daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa predstavuje daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, ktorým si môže daňovník zvýšiť mesačne mzdu (ak ho uplatňuje mesačne, v pracovnom pomere) alebo ktorým si môže daňovník znížiť daň (v podanom daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane).

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2019

Od 1.1.2019 je výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eura mesačne alebo 266,04 eura ročne (22,17 eur x 12 mesiacov), a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Od 1.4.2019 bola schválená dvojnásobná suma daňového bonusu na dieťa, a to vo výške 44,34 eura mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Poslednýkrát je možné uplatniť túto dvojnásobnú sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. Daňový bonus na dieťa vo výške 44,34 eura je možné uplatniť si prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019, aj pre to dieťa, ktoré v tomto mesiaci dovŕši šesť rokov veku.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2019

Daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Ak si chce daňovník uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa musí dosiahnuť určitú výšku príjmu, a to:

  • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t.j. zo závislej činnosti (zo zamestnania): aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo
  • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti: aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy. Tento daňovník však musí vykázať základ dane z príjmov, to znamená, že nemôže vykázať daňovú stratu.

Nakoľko je od 1.1.2019 výška minimálnej mzdy 520 eur, nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi, ak jeho ročné príjmy dosiahnu minimálne sumu 3 120 eur a viac.

Vyživovaným dieťaťom daňovníka je dieťa daňovníka vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základne rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“). Vyživovaným dieťaťom daňovníka je aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Prečítajte si tiež

Na daňový bonus nemá nárok daňovník u dieťaťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku (napr. rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku dieťaťa bolo vydané dňa 11.12.2018, daňovník si na toto dieťa už nemôže uplatniť nárok na daňový bonus v mesiaci január 2019, to znamená, že posledný mesiacom na uplatnenie daňového bonusu je december 2018).

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov – ako na to?

V prípade, že podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu spĺňajú obaja rodičia (manželia, resp. druh, družka), daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. To, kto si bude uplatňovať daňový bonus na dieťa závisí od vzájomnej dohody. Uvedené znamená, že ak si daňový bonus uplatní otec, nemôže si ho uplatniť súčasne aj matka dieťaťa.

V prípade, ak sa daňovníci nedohodnú, kto z nich si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa, nárok sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

V praxi môže dôjsť aj k takej situácii, že daňovník vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, vtedy je možné znížiť daň alebo preddavky na daň podľa § 5 len o sumu daňového bonusu na dieťa za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Uvedené znamená, že pomernú časť daňového bonusu na dieťa si uplatní jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ohraničenie veku dieťaťa, na ktoré je možné uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2019

Nárok na daňový bonus je možné uplatniť:

  • od mesiaca narodenia dieťaťa (napr. za dieťa narodené 11.12.2018 je možné uplatniť nárok na daňový bonus už v mesiaci december 2018),
  • do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole).

Dieťaťom, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole sa rozumie dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, t. j. od 16 rokov veku do 25 rokov veku.

Prečítajte si tiež

V prípade dieťaťa, ktoré skončilo strednú školu a nepokračuje v štúdiu, nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa je do 31. augusta toho istého roka. Ak dieťa pokračuje po ukončení strednej školy na vysokú školu, nárok na daňový bonus je aj za mesiace medzi ukončením strednej školy a zápisu na vysokú školu (najneskôr v októbri roka, v ktorom dieťa skončilo strednú školu). U dieťaťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie, je nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa do dňa získania vysokoškolského titulu (deň štátnic), v prípade, ak dieťa nedovŕšilo 25 rokov veku. Ak dieťa dovŕši 25 rokov veku ešte pred získaním vysokoškolského titulu, nárok na daňový bonus zaniká v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 25 rokov veku.

U osvojeného dieťaťa vzniká nárok na daňový bonus v tom mesiaci, v ktorom bolo dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré študuje v zahraničí v roku 2019

Nárok na daňový bonus na dieťa má daňovník do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, v prípade ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Podľa § 4 ods. 5 písm. a) zákona o prídavku na dieťa je sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva SR postavené na úroveň štúdia na strednej alebo vysokej škole dennou formou. Rovnocennosť štúdia sa musí preukázať rozhodnutím ministerstva resp. Strediska ministerstva školstva pre uznávanie dokladov o vzdelaní.

Uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2019

1. u daňovníka, ktorý je zamestnancom

Zamestnanec má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa:

  • mesačne: u svojho zamestnávateľa podpíše Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a daňového bonusu a predloží príslušné doklady, t. j. rodný list, potvrdenie o návšteve školy platné na školský akademický rok a pod.. Nárok na uplatnenie mesačnej sumy daňového bonusu vzniká, ak má zamestnanec v danom mesiaci zdaniteľný príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške jednej polovice minimálnej mzdy (t. j. pre rok 2019 – 260 eur).

Je dôležité upozorniť, že ak zamestnanec v priebehu roka ukončí pracovný pomer u jedného zamestnávateľa a začne pracovný pomer u iného zamestnávateľa, v danom mesiaci si môže uplatniť daňový bonus len u jedného z nich.

  • ročne: u svojho zamestnávateľa, ktorého požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov.

Ak zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, zamestnávateľ mu vyplatí daňový bonus najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl, t. j. v máji. V prípade podania daňového priznania k dani z príjmov, bude daňovníkovi vyplatený daňový bonus v zákonom stanovenej lehote.

2. u daňovníka, ktorý je podnikateľ

Podnikateľ (t. j. daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2), ktorý nie je zároveň aj zamestnancom má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa:

  • len ročne: prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov. V tlačive daňového priznania k dani z príjmov vyplní príslušný oddiel, kde uvedie údaje o dieťati / deťoch, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus a povinnou prílohou k daňovému priznaniu bude zákonom stanovené potvrdenia preukazujúce nárok na daňový bonus (napr. rodný list, potvrdenie o návšteve školy a pod.)

Ak daňovníkovi, ktorý je podnikateľ, vznikne daňová povinnosť k dani z príjmov, daňový bonus bude započítaný s daňou na úhradu. V opačnom prípade, t. j. ak podnikateľovi vznikne daňový preplatok, tak suma preplatku spolu s daňovým bonusom mu bude vrátená, a to podľa jeho žiadosti, buď na účet alebo poštovou poukážkou v zákonom stanovenej lehote.

NOVÉ - S účinnosťou od 1.12.2019 sa novelou zákona o dani z príjmov mení predkladanie potvrdenia o návšteve školy, ako dokladu preukazujúceho nárok na daňový bonus na dieťa. Od decembra 2019 platí, že zamestnanec s príjmami len zo závislej činnosti a fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, nie je povinná na účely uplatnenia daňového bonusu na dieťa predložiť správcovi dane potvrdenie o návšteve školy dieťaťa pri dennom štúdiu na strednej alebo vysokej škole v SR (neplatí pre potvrdenie o návšteve školy pri štúdiu v zahraničí).

Naďalej však platí, že zamestnanec predkladá potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe svojmu zamestnávateľovi (ak si uplatňuje daňový bonus u svojho zamestnávateľa mesačne alebo ročne pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň), ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (napr. ak je zamestnávateľom štátny orgán, obec a pod.).

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020 a aké podmienky musí daňovník splniť približujeme v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky