Podpora v nezamestnanosti v roku 2023

V roku 2023 môže získať uchádzač o zamestnanie podporu (dávku) v nezamestnanosti vo výške približne 605 až 1 230 eur. Aké podmienky musí splniť a ako dlho trvá podporné obdobie?

Dávka v nezamestnanosti, resp. často povedané „podpora“ v nezamestnanosti je dávka, ktorú vypláca po splnení zákonom stanovených podmienok Sociálna poisťovňa z poistenia v nezamestnanosti. Úlohou vyplácania tejto dávky je zabezpečiť príjem evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie.

Legislatívne upravuje podmienky nároku, ako aj výšku podpory v nezamestnanosti § 104 až § 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Kto má nárok na podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023?

V roku 2023 má nárok na podporu v nezamestnanosti ten uchádzač o zamestnanie, ktorý je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorý splnil nižšie uvedené podmienky.

Nárok na podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023 uchádzač o zamestnanie získa, ak:

1. bol pred evidenciou uchádzača o zamestnanie:

 • povinne poistenou osobou v nezamestnanosti – t. j. zamestnancom zamestnaným na základe trvalého pracovného pomeru, alebo tzv. dohodárom s mesačným príjmom - zamestnaným na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, resp. policajtom alebo profesionálnym vojakom (ak nesplnil podmienky pre vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok), alebo
 • dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti – t. j. napr. SZČO (živnostníkom), a

2. v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol osobou poistenou v nezamestnanosti najmenej 2 roky (t. j. 730 dní),

3. v prípade dobrovoľne poistenej osoby a má zaplatené poistné na poistenie v nezamestnanosti včas a v správnej výške.

Je potrebné upozorniť, že dôvod ukončenia pracovného pomeru, nemá vplyv na podmienky nároku na podporu v nezamestnanosti v roku 2023. Z tohto dôvodu preto nie je rozhodujúce, či pracovný pomer skončil dohodou, resp. výpoveďou a rovnako nie je rozhodujúce pre priznanie nároku na podporu v nezamestnanosti ani to, či bol tento pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, resp. neurčitú.

Čo sa započítava do obdobia 2 rokov poistenia v nezamestnanosti na účely splnenia podmienok pre podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023?

Do získania najmenej 2 rokov (t. j. 730 dní) obdobia poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa:

 • započítava obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca a aj obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti,
 • započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky,
 • započítava aj obdobie poistenia, resp. zamestnania alebo obdobia samostatnej zárobkovej činnosti získaného na území iného členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,
 • nezapočítava obdobie poistenia, ktoré už bolo započítané z dôvodu vzniku prechádzajúceho nároku na dávku,
 • nezapočítava obdobie, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Príklad na výpočet splnenia podmienky dvoch rokov poistenia v nezamestnanosti pre splnenie nároku na podporu v nezamestnanosti v roku 2023

Jana bola zamestnaná na trvalý pracovný pomer od 3. 4. 2019 do 31. 12. 2019 a následne od 12. 7. 2021 do 1. 2. 2023. Jana bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňa 2. 2. 2023. Má nárok na podporu v nezamestnanosti?

Nakoľko Jana je zaradená od 2. 2. 2023* do evidencie uchádzačov, spĺňa prvú podmienku pre získanie nároku na podporu v nezamestnanosti.

Druhou podmienkou pre získanie nároku na podporu v nezamestnanosti je existencia 2 rokov (730 dní) poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie. To znamená, že budeme posudzovať obdobie od 31. 1. 2019 do 1. 2. 2023. V tomto období mala Jana tieto zamestnanie a aktívne poistenie v nezamestnanosti:

 • od 3.4.2019 do 31.12.2019: 273 dní
 • 12.7.2021 do 1.2.2023: 570 dní.

Spolu teda získala Jana 843 dní poistenia, čím spĺňa podmienky pre získanie nároku na podporu v nezamestnanosti.

*Poznámka: Pani Jana v príklade je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie hneď v deň, ktorý nasleduje po ukončení pracovného pomeru, nakoľko požiadala o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru. V prípade, ak by požiadala o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie až po uplynutí 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia pracovného pomeru, bola by zaradená až dňom osobného podania žiadosti.

Ako požiadať o podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023?

Požiadať o podporu v nezamestnanosti je možné týmito spôsobmi:

 • na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta svojho trvalého pobytu – žiadosť sa podáva podaním tlačiva „Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie“, alebo
 • v pobočke Sociálnej poisťovne – žiadosť sa podáva podaním tlačiva „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti“. Toto tlačivo je možné podať až po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nakoľko je potrebné v ňom uviesť dátum zaradenia. Žiadosť je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky (prostredníctvom eSchránky).

Aká je výška podpory (dávky) v nezamestnanosti v roku 2023?

V roku 2023 je:

 • denná výška podpory v nezamestnanosti 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ),
 • mesačná výška podpory v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu x počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti.

Z uvedeného vyplýva, že táto dávka sa vypláca za kalendárne dni, počas ktorých vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti.

Denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame nasledovne:

Poznámka: DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor a výška mesačnej podpory v nezamestnanosti sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor
Poznámka: DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor a výška mesačnej podpory v nezamestnanosti sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor

Ako určiť rozhodujúce obdobie pre výpočet denného vymeriavacieho základu v roku 2023?

Rozhodujúcim obdobím sú dva roky, ktoré predchádzajú dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To znamená, že pre výpočet DVZ sa z tohto obdobia spočítajú príjmy (t. j. vymeriavacie základy – spravidla hrubá mzda) a spočítajú sa dni tohto rozhodujúceho obdobia.

Môžu však nastať situácie, ak v danom období, t. j. v dvoch rokoch, ktoré predchádzajú dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, mal uchádzač príjmy počas kratšieho obdobia, resp. príjmy nemal. To, ako v špecifických prípadoch určiť rozhodujúce obdobie, si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Špecifické rozhodujúce obdobie Z čoho sa vypočíta podpora v nezamestnanosti
V rozhodujúcom období nie sú dva roky, z ktorých je možné zistiť DVZ Podpora v nezamestnanosti sa vypočíta z tohto kratšieho obdobia
V rozhodujúcom období nie je žiaden vymeriavací základ (dôvod: vylúčenie povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti) Podpora v nezamestnanosti sa vypočíta z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume
V rozhodujúcom období je len obdobie dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti Podpora v nezamestnanosti sa vypočíta z vymeriavacích základov dobrovoľne poistenej osoby
V rozhodujúcom období je obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ a súčasne aj obdobie dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti Podpora v nezamestnanosti sa vypočíta z:
 • vymeriavacích základov dobrovoľne poistenej osoby, ak získala najmenej 26 týždňov poistenia,
 • tzv. konštanty, ak získala menej ako 26 týždňov poistenia
 • Aká je minimálna výška podpory (dávky) v nezamestnanosti v roku 2023?

  V prípade, ak uchádzač o zamestnanie nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, výška podpory v nezamestnanosti sa vypočíta z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume.

  Tzv. konštanta je vlastne suma určená ako 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu. V roku 2023 tzv. konštanta, teda minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa vyplatí podpora v nezamestnanosti 605,50 €. To znamená, že v roku 2023 sa vyplatí uchádzačovi o zamestnanie minimálne:

  • v mesiaci, ktorý má 30 dní: 20,1834 €,
  • v mesiaci, ktorý má 31 dní: 19,5323 €.
  Článok pokračuje pod reklamou

  Aká je maximálna výška podpory (dávky) v nezamestnanosti od 1.1.2023 do 30.6.2023?

  Vypočítaný denný vymeriavací základ pre určenie výšky podpory v nezamestnanosti nesmie byť vyšší ako maximálny denný vymeriavací základ, ktorý predstavuje sumu v období do 30.6.2023 (od 1.7.2022) 79,6274 €.

  Výška maximálnej podpory v nezamestnanosti v roku 2023 (do 30.6.2023) je:

  • v mesiaci, ktorý má 30 dní: 1 194,50 €,
  • v mesiaci, ktorý má 31 dní: 1 234,30 €.

  Ako dlho je možné poberať podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023?

  Podporu v nezamestnanosti uchádzač o zamestnanie poberá počas tzv. podporného obdobia, ktoré trvá odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie až do uplynutia podporného obdobia, ktoré trvá najviac šesť mesiacov.

  V prípade, ak uchádzač o zamestnanie:

  • bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie skôr, než uplynie podporné obdobie (t. j. šesť mesiacov), dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, mu zaniká nárok na podporu v nezamestnanosti,
  • bude zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako šesť mesiacov, nárok na podporu v nezamestnanosti mu zaniká uplynutím šiestich mesiacov,
  • bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie skôr ako uplynulo podporné obdobie, má nárok na výplatu podpory v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia – pozor len v prípade, ak v období najviac dvoch rokov bola táto osoba opätovne zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • sa stane poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, zaniká mu nárok na podporu v nezamestnanosti, a to dňom priznania tohto dôchodku.
  Prečítajte si tiež

  Je dôležité spomenúť aj to, že uchádzač o zamestnanie má nárok aj na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, avšak len v prípade ak:

  • poberal dávku v nezamestnanosti najmenej tri mesiace, a
  • o jej vyplatenie písomne požiada prostredníctvom formuláru „Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti“.

  Aký je termín na výplatu podpory (dávky) v nezamestnanosti v roku 2023?

  Podporu v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa mesačne pozadu, t. j. napr. podporu v nezamestnanosti za január 2023 vyplatí vo februári 2023.

  Podporu v nezamestnanosti je možné vyplácať na:

  • účet v banke, pričom podpora v nezamestnanosti bude vyplatená väčšinou do 15. kalendárneho dňa, alebo
  • v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, pričom podporu v nezamestnanosti dostanete medzi 18. a 27. dňom v mesiaci.

  Ako sa vypočíta výška podpory (dávky) v nezamestnanosti po skončení rodičovskej dovolenky v roku 2023?

  Ak uchádzač o zamestnanie mal prerušené povinné poistenie zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky počas pracovnoprávneho vzťahu, výška podpory v nezamestnanosti sa určí nasledovne:

  • v prípade, ak deň skončenia rodičovskej dovolenky je rovnaký ako deň skončenia pracovného pomeru a v rozhodujúcom období je iba obdobie čerpania rodičovskej dovolenky – výška podpory v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacieho základu v období dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku,
  • v prípade, ak deň skončenia rodičovskej dovolenky je skorší ako deň skončenia pracovného pomeru a v rozhodujúcom období je obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a po jej ukončení je vymeriavací základ (napr. príjem za vykonanie práce, preplatená dovolenka a pod.) – výška podpory v nezamestnanosti sa určí z tohto vymeriavacieho základu, t. j. z vymeriavacieho základu po skončení rodičovskej dovolenky do dňa skončenia pracovného pomeru,
  • v prípade, ak počas čerpania rodičovskej dovolenky vznikol iný pracovný pomer zakladajúci pravidelný mesačný príjem – výška podpory v nezamestnanosti sa určí z tohto príjmu. Pozor, ak tento príjem bude nižší ako príjem, ktorý bol dosiahnutý v období dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku, nebude sa naň prihliadať.

  Kedy zaniká nárok na podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023?

  Uchádzačovi o zamestnanie zaniká nárok na podporu v nezamestnanosti uplynutím tzv. podporného obdobia, avšak nárok na podporu v nezamestnanosti nemá ani za dni, počas ktorých má nárok na výplatu:

  • nemocenskej dávky (t. j. PN-ky),
  • ošetrovného (t. j. OČR-ky),
  • materského a tehotenského,
  • rodičovského príspevku.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Rodičovský dôchodok: Sociálna poisťovňa zasiela prvé rozhodnutia

  Sociálna poisťovňa začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok, najprv u nových žiadateľov o starobný dôchodok. Kedy sa začne vyplácať a koľkým rodičom deti rodičovský dôchodok odopreli?

  Generálny pardon 2023: Sociálna poisťovňa má pomôcku pre zamestnávateľov

  Dlžníci si môžu overiť, či spĺňajú podmienku generálneho pardonu. Sociálna poisťovňa spustila Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného. Ako na to?

  Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

  Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

  Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2023 v roku 2024

  Aká je v roku 2023 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2024?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky