Podpora v nezamestnanosti v roku 2023

V roku 2023 môže získať uchádzač o zamestnanie podporu (dávku) v nezamestnanosti až do výšky približne 1 230 eur. Aké podmienky musí splniť a ako dlho trvá podporné obdobie?

Dávka v nezamestnanosti, resp. často povedané „podpora“ v nezamestnanosti je dávka, ktorú vypláca po splnení zákonom stanovených podmienok Sociálna poisťovňa z poistenia v nezamestnanosti. Úlohou vyplácania tejto dávky je zabezpečiť príjem evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie.

Legislatívne upravuje podmienky nároku, ako aj výšku podpory v nezamestnanosti § 104 až § 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Kto má nárok na podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023?

V roku 2023 má nárok na podporu v nezamestnanosti ten uchádzač o zamestnanie, ktorý je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorý splnil nižšie uvedené podmienky.

Nárok na podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023 uchádzač o zamestnanie získa, ak:

1. bol pred evidenciou uchádzača o zamestnanie:

 • povinne poistenou osobou v nezamestnanosti – t. j. zamestnancom zamestnaným na základe trvalého pracovného pomeru, alebo tzv. dohodárom s mesačným príjmom - zamestnaným na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, resp. policajtom alebo profesionálnym vojakom (ak nesplnil podmienky pre vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok), alebo
 • dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti – t. j. napr. SZČO (živnostníkom), a

2. v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol osobou poistenou v nezamestnanosti najmenej 2 roky (t. j. 730 dní),

3. v prípade dobrovoľne poistenej osoby a má zaplatené poistné na poistenie v nezamestnanosti včas a v správnej výške.

Je potrebné upozorniť, že dôvod ukončenia pracovného pomeru, nemá vplyv na podmienky nároku na podporu v nezamestnanosti v roku 2023. Z tohto dôvodu preto nie je rozhodujúce, či pracovný pomer skončil dohodou, resp. výpoveďou a rovnako nie je rozhodujúce pre priznanie nároku na podporu v nezamestnanosti ani to, či bol tento pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, resp. neurčitú.

Čo sa započítava do obdobia 2 rokov poistenia v nezamestnanosti na účely splnenia podmienok pre podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023?

Do získania najmenej 2 rokov (t. j. 730 dní) obdobia poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa:

 • započítava obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca a aj obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti,
 • započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky,
 • započítava aj obdobie poistenia, resp. zamestnania alebo obdobia samostatnej zárobkovej činnosti získaného na území iného členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,
 • nezapočítava obdobie poistenia, ktoré už bolo započítané z dôvodu vzniku prechádzajúceho nároku na dávku,
 • nezapočítava obdobie, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Príklad na výpočet splnenia podmienky dvoch rokov poistenia v nezamestnanosti pre splnenie nároku na podporu v nezamestnanosti v roku 2023

Jana bola zamestnaná na trvalý pracovný pomer od 3. 4. 2019 do 31. 12. 2019 a následne od 12. 7. 2021 do 1. 2. 2023. Jana bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňa 2. 2. 2023. Má nárok na podporu v nezamestnanosti?

Nakoľko Jana je zaradená od 2. 2. 2023* do evidencie uchádzačov, spĺňa prvú podmienku pre získanie nároku na podporu v nezamestnanosti.

Druhou podmienkou pre získanie nároku na podporu v nezamestnanosti je existencia 2 rokov (730 dní) poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie. To znamená, že budeme posudzovať obdobie od 31. 1. 2019 do 1. 2. 2023. V tomto období mala Jana tieto zamestnanie a aktívne poistenie v nezamestnanosti:

 • od 3.4.2019 do 31.12.2019: 273 dní
 • 12.7.2021 do 1.2.2023: 570 dní.

Spolu teda získala Jana 843 dní poistenia, čím spĺňa podmienky pre získanie nároku na podporu v nezamestnanosti.

*Poznámka: Pani Jana v príklade je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie hneď v deň, ktorý nasleduje po ukončení pracovného pomeru, nakoľko požiadala o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru. V prípade, ak by požiadala o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie až po uplynutí 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia pracovného pomeru, bola by zaradená až dňom osobného podania žiadosti.

Ako požiadať o podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023?

Požiadať o podporu v nezamestnanosti je možné týmito spôsobmi:

 • na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta svojho trvalého pobytu – žiadosť sa podáva podaním tlačiva „Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie“, alebo
 • v pobočke Sociálnej poisťovne – žiadosť sa podáva podaním tlačiva „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti“. Toto tlačivo je možné podať až po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nakoľko je potrebné v ňom uviesť dátum zaradenia. Žiadosť je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky (prostredníctvom eSchránky).

Aká je výška podpory (dávky) v nezamestnanosti v roku 2023?

V roku 2023 je:

 • denná výška podpory v nezamestnanosti 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ),
 • mesačná výška podpory v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu x počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti.

Z uvedeného vyplýva, že táto dávka sa vypláca za kalendárne dni, počas ktorých vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti.

Denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame nasledovne:

Poznámka: DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor a výška mesačnej podpory v nezamestnanosti sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor
Poznámka: DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor a výška mesačnej podpory v nezamestnanosti sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor

Ako určiť rozhodujúce obdobie pre výpočet denného vymeriavacieho základu v roku 2023?

Rozhodujúcim obdobím sú dva roky, ktoré predchádzajú dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To znamená, že pre výpočet DVZ sa z tohto obdobia spočítajú príjmy (t. j. vymeriavacie základy – spravidla hrubá mzda) a spočítajú sa dni tohto rozhodujúceho obdobia.

Môžu však nastať situácie, ak v danom období, t. j. v dvoch rokoch, ktoré predchádzajú dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, mal uchádzač príjmy počas kratšieho obdobia, resp. príjmy nemal. To, ako v špecifických prípadoch určiť rozhodujúce obdobie, si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Špecifické rozhodujúce obdobie Z čoho sa vypočíta podpora v nezamestnanosti
V rozhodujúcom období nie sú dva roky, z ktorých je možné zistiť DVZ Podpora v nezamestnanosti sa vypočíta z tohto kratšieho obdobia
V rozhodujúcom období nie je žiaden vymeriavací základ (dôvod: vylúčenie povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti) Podpora v nezamestnanosti sa vypočíta z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume
V rozhodujúcom období je len obdobie dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti Podpora v nezamestnanosti sa vypočíta z vymeriavacích základov dobrovoľne poistenej osoby
V rozhodujúcom období je obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ a súčasne aj obdobie dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti Podpora v nezamestnanosti sa vypočíta z:
 • vymeriavacích základov dobrovoľne poistenej osoby, ak získala najmenej 26 týždňov poistenia,
 • tzv. konštanty, ak získala menej ako 26 týždňov poistenia
 • Aká je výška podpory (dávky) v nezamestnanosti v roku 2023, ak uchádzač nemá vymeriavací základ?

  V prípade, ak uchádzač o zamestnanie nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, výška podpory v nezamestnanosti sa vypočíta z tzv. konštanty a vyplatí sa v tejto minimálnej sume.

  Prečítajte si tiež

  Tzv. konštanta je vlastne suma určená ako 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu. V roku 2023 tzv. konštanta, teda minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa vyplatí podpora v nezamestnanosti 605,50 € (denný vymeriavací základ je 20,1834 €, pričom dávka je vo výške 50 %). To znamená, že v roku 2023 sa vyplatí uchádzačovi o zamestnanie:

  • v mesiaci, ktorý má 30 dní: 302,80 €,
  • v mesiaci, ktorý má 31 dní: 312,90 €.
  Článok pokračuje pod reklamou

  Aká je maximálna výška podpory (dávky) v nezamestnanosti od 1.1.2023 do 30.6.2023?

  Vypočítaný denný vymeriavací základ pre určenie výšky podpory v nezamestnanosti nesmie byť vyšší ako maximálny denný vymeriavací základ, ktorý predstavuje sumu v období do 30.6.2023 (od 1.7.2022) 79,6274 €.

  Výška maximálnej podpory v nezamestnanosti v roku 2023 (do 30.6.2023) je:

  • v mesiaci, ktorý má 30 dní: 1 194,50 €,
  • v mesiaci, ktorý má 31 dní: 1 234,30 €.

  Aká je maximálna výška podpory (dávky) v nezamestnanosti od 1.7.2023?

  Aktualizácia k 9.6.2023

  Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 eur a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 286,20 eur. Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako 91 eur mesačne. Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa týka len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2023. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení.

  Ako dlho je možné poberať podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023?

  Podporu v nezamestnanosti uchádzač o zamestnanie poberá počas tzv. podporného obdobia, ktoré trvá odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie až do uplynutia podporného obdobia, ktoré trvá najviac šesť mesiacov.

  V prípade, ak uchádzač o zamestnanie:

  • bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie skôr, než uplynie podporné obdobie (t. j. šesť mesiacov), dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, mu zaniká nárok na podporu v nezamestnanosti,
  • bude zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako šesť mesiacov, nárok na podporu v nezamestnanosti mu zaniká uplynutím šiestich mesiacov,
  • bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie skôr ako uplynulo podporné obdobie, má nárok na výplatu podpory v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia – pozor len v prípade, ak v období najviac dvoch rokov bola táto osoba opätovne zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • sa stane poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, zaniká mu nárok na podporu v nezamestnanosti, a to dňom priznania tohto dôchodku.
  Prečítajte si tiež

  Je dôležité spomenúť aj to, že uchádzač o zamestnanie má nárok aj na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, avšak len v prípade ak:

  • poberal dávku v nezamestnanosti najmenej tri mesiace, a
  • o jej vyplatenie písomne požiada prostredníctvom formuláru „Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti“.

  Aký je termín na výplatu podpory (dávky) v nezamestnanosti v roku 2023?

  Podporu v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa mesačne pozadu, t. j. napr. podporu v nezamestnanosti za január 2023 vyplatí vo februári 2023.

  Podporu v nezamestnanosti je možné vyplácať na:

  • účet v banke, pričom podpora v nezamestnanosti bude vyplatená väčšinou do 15. kalendárneho dňa, alebo
  • v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky, pričom podporu v nezamestnanosti dostanete medzi 18. a 27. dňom v mesiaci.

  Ako sa vypočíta výška podpory (dávky) v nezamestnanosti po skončení rodičovskej dovolenky v roku 2023?

  Ak uchádzač o zamestnanie mal prerušené povinné poistenie zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky počas pracovnoprávneho vzťahu, výška podpory v nezamestnanosti sa určí nasledovne:

  • v prípade, ak deň skončenia rodičovskej dovolenky je rovnaký ako deň skončenia pracovného pomeru a v rozhodujúcom období je iba obdobie čerpania rodičovskej dovolenky – výška podpory v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacieho základu v období dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku,
  • v prípade, ak deň skončenia rodičovskej dovolenky je skorší ako deň skončenia pracovného pomeru a v rozhodujúcom období je obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a po jej ukončení je vymeriavací základ (napr. príjem za vykonanie práce, preplatená dovolenka a pod.) – výška podpory v nezamestnanosti sa určí z tohto vymeriavacieho základu, t. j. z vymeriavacieho základu po skončení rodičovskej dovolenky do dňa skončenia pracovného pomeru,
  • v prípade, ak počas čerpania rodičovskej dovolenky vznikol iný pracovný pomer zakladajúci pravidelný mesačný príjem – výška podpory v nezamestnanosti sa určí z tohto príjmu. Pozor, ak tento príjem bude nižší ako príjem, ktorý bol dosiahnutý v období dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku, nebude sa naň prihliadať.

  Kedy zaniká nárok na podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2023?

  Uchádzačovi o zamestnanie zaniká nárok na podporu v nezamestnanosti uplynutím tzv. podporného obdobia, avšak nárok na podporu v nezamestnanosti nemá ani za dni, počas ktorých má nárok na výplatu:

  • nemocenskej dávky (t. j. PN-ky),
  • ošetrovného (t. j. OČR-ky),
  • materského a tehotenského,
  • rodičovského príspevku.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

  Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

  Dobrovoľné sociálne poistenie

  Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

  OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

  Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

  Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

  Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky