Ako na odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2018?

Akú výšku daňovej straty si môže daňovník – fyzická či právnická osoba odpočítať (umoriť) zo základu dane v roku 2018? Prečítajte si aj o tom, ako zistiť výšku daňovej straty, či kto nemôže vykázať daňovú stratu.

Kedy vzniká daňová strata?

Daňovník môže za príslušné zdaňovacie obdobie vykázať v účtovníctve výsledok hospodárenia, ktorým môže byť zisk alebo strata. Účtovný zisk vzniká, ak sú výnosy vyššie ako náklady daňovníka a naopak účtovná strata vzniká, ak sú výnosy nižšie ako náklady daňovníka. Je dôležité spomenúť, že nie každý výnos je zároveň aj zdaniteľným príjmom daňovníka a nie každý náklad je zároveň aj daňovým výdavkom daňovníka.

Základ dane alebo daňová strata sa vypočíta porovnaním zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov. Daňová strata vzniká vtedy, ak sú daňové výdavky vyššie ako zdaniteľné príjmy daňovníka.

Ako zistiť výšku daňovej straty?

To, z čoho sa vychádza pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty ustanovuje § 17 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Je dôležité poznamenať, že podľa § 17 ods. 22 zákona o dani z príjmov sa pri zisťovaní výšky daňovej straty postupuje rovnako, ako pri zisťovaní výšky základu dane.

Daňovník, ktorý si uplatňuje tzv. paušálne výdavky, ktorý vedie daňovú evidenciu alebo účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva vychádza pri vyčísľovaní základu dane alebo daňovej straty z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva vychádza pri vyčísľovaní základu dane alebo daňovej straty z výsledku hospodárenia.

Spomínaný rozdiel medzi príjmami a výdavkami a výsledok hospodárenia sa pri samotnom zisťovaní základu dane alebo daňovej straty ešte upraví o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky. Po vykonaní týchto úprav sa dozvieme konečnú výšku základu dane (+) alebo daňovej straty (-).

Kto môže a kto nemôže vykázať daňovú stratu?

Daňovú stratu nemôže vykázať:

 • fyzická osoba, ktorá si uplatňuje tzv. paušálne výdavky,
 • fyzická osoba, ktorá si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov),
 • fyzická osoba, ktorá si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4),
 • fyzická osoba pri príjmoch zo závislej činnosti (§ 5 zákona),
 • fyzická osoba pri príjmoch z kapitálového majetku (§ 7 zákona),
 • fyzická osoba pri ostatných príjmoch (§ 8 zákona).

Daňovú stratu môžu vykázať:

 • právnické osoby,
 • fyzické osoby s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré si uplatňujú preukázateľné výdavky a vedú daňovú evidenciu alebo účtujú v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Ako odpočítať (umoriť) daňovú stratu v roku 2018?

Odpočet daňovej straty upravuje § 30 zákona o dani z príjmov. Daňovú stratu je možné odpočítať od základu dane právnickej osoby, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) fyzickej osoby.

Prečítajte si tiež

U fyzickej osoby je možné odpočítať daňovú stratu len zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). Pri odpočte daňovej straty postupuje táto fyzická osoba tak, že vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a upraví tento čiastkový základ dane o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky. Po úprave čiastkového základu dane dostane tak fyzická osoba základ dane, od ktorého bude možné odpočítať daňovú stratu z predchádzajúcich období.

Odpočet daňovej straty môžeme inak nazvať aj umorovanie daňovej straty. Toto umorovanie daňovej straty je zákonom stanovený nástroj na znižovanie základu dane a s tým súvisiace aj znižovanie daňovej povinnosti daňovníka.

Pri odpočítaní daňovej straty je potrebné vedieť o tom, že:

 • daňovú stratu je možné odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (napr. daňovú stratu za rok 2018 vo výške 8 000 Eur si bude môcť daňovník odpočítať od základu dane v rokoch 2019-2022 vo výške 2 000 Eur ročne),
 • daňovú stratu je možné odpočítať od zdaňovacieho obdobia bezprostredne nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová strata vykázaná (napr. daňovú stratu za rok 2018 je možné začať odpočítavať už v roku 2019),
 • ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník si môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty (napr. ak daňovník ukončí svoju podnikateľskú činnosť v mesiaci september 2018 bude mať nárok na odpočet celoročnej daňovej straty),
 • daňovú stratu je možné odpočítať len od základu dane, nie je možné navýšiť daňovú stratu súčasného zdaňovacieho obdobia o ďalšiu daňovú stratu.

V praxi môže dôjsť aj k situácií, že nárok na odpočet daňovej straty vznikne, ale nebude ju možné umoriť v príslušnom zdaňovacom období (napr. v zdaňovacom období vznikne ďalšia daňová strata) a teda táto neuplatnená časť daňovej straty sa už neprenáša do ďalšieho obdobia, jednoducho daňovníkovi na ňu zaniká nárok. Môže sa stať aj to, že sa umorí v zdaňovacom období len časť daňovej straty, v takomto prípade platí to isté, nárok na zvyšnú časť ktorú nebolo možné umoriť daňovníkovi, zaniká.

Prinášame vám prehľad v akej lehote si môžete umoriť ¼ daňovej straty vykázanej za nasledovné zdaňovacie obdobia (podľa aktuálne platnej legislatívy):

Daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie Lehota na umorovanie daňovej straty
2014 2015 - 2018
2015 2016 - 2019
2016 2017 - 2020
2017 2018 - 2021
2018 2019 - 2022

Príklad na možnosť odpočtu (umorovanie) daňovej straty a vykázania daňovej straty u fyzickej osoby s viacerými druhmi príjmov v roku 2018

Daňovník Martin dosiahne v roku 2018 príjmy zo závislej činnosti (§ 5), zo živnosti (§ 6 ods. 1) a taktiež aj príjmy z kapitálového majetku (§ 7). Z ktorých príjmov môže Martin vykázať daňovú stratu (ak boli daňové výdavky vyššie ako zdaniteľné príjmy) a pri ktorých príjmoch si môže daňovú stratu z predchádzajúcich období umoriť?

Martin môže vykázať základ dane alebo daňovú stratu nasledovne:

 • pri príjme zo závislej činnosti: len základ dane,
 • pri príjme zo živnosti: základ dane alebo daňovú stratu,
 • pri príjme z kapitálového majetku: len základ dane (ak budú výdavky prevyšovať príjmy z kapitálového majetku, bude základ dane z kapitálového majetku vo výške 0 Eur).

Martin môže daňovú stratu umoriť len zo základu dane (čiastkového základu dane) pri príjme zo živnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na odpočet (umorovanie) daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2018

Daňovník Jozef začal podnikať v roku 2015 v ktorom vykázal daňovú stratu vo výške 2 000 Eur. V roku 2016 má nárok na odpočet daňovej straty z roku 2015 vo výške 500 Eur, avšak Jozef aj v roku 2016 vykázal daňovú stratu vo výške 6 000 Eur a preto mu na umorenie daňovej straty vo výške 500 Eur (z roku 2015) zaniká nárok. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach si môže ešte umoriť daňovú stratu z roku 2015 vo výške 1 500 Eur a z roku 2016 vo výške 6 000 Eur. V roku 2017 Jozef dosiahol základ dane vo výške 4 000 Eur a umorí ¼ daňovej straty z roku 2015, t.j. vo výške 500 Eur a ¼ daňovej straty z roku 2016 vo výške 1 500 Eur, t.j. spolu 2 000 Eur, jeho základ dane po umorení daňovej straty bude v roku 2017 vo výške 2 000 Eur. Aj v roku 2018 Jozef dosiahne základ dane, a to vo výške 2 000 Eur. Rovnako ako v roku 2017, aj v roku 2018 má Jozef nárok na umorenie daňovej straty z roku 2015 vo výške 500 Eur a umorenie daňovej straty z roku 2016 vo výške 1 500 Eur, t.j. spolu 2 000 Eur. Na umorenie daňovej straty v ďalších rokoch mu ostane z roku 2015 daňová strata vo výške 500 Eur a z roku 2016 daňová strata vo výške 4 000 Eur, t.j. spolu 4 500 Eur.

Príklad uvádzame aj v prehľadnej tabuľke:

Zdaňovacie obdobie 2015 2016 2017 2018
Základ dane vykázaný za zdaňovacie obdobie     4000 2000
Daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie 2000 6000    
Rovnomerná časť daňovej straty vo výške 1/4   500 500+1500 500+1500
Výška umorenej daňovej straty     2000 2000
Časť daňovej straty, u ktorej zanikol nárok na umorenie   500    
Daňová strata zostávajúca na umorenie v budúcich zdaňovacích obdobiach 2000 1500+6000 1000+4500 500+4000

Poznámka: Daňové straty vykázané v rokoch 2010 – 2013 bolo možné vo výške ¼ na základe prechodných ustanovení k úpravám zákona o dani z príjmov účinných od 1. januára 2014 (§ 52za ods.4) odpočítať zo základu dane počnúc zdaňovacím obdobím najskôr od 1. januára 2014. Daňovník si tak mohol daňové straty za roky 2010 - 2013 odpočítať od základu dane vo výške jednej štvrtiny v rokoch 2014 až v 2017. V roku 2018 už nie je možný odpočet daňových strát vzniknutých v rokoch 2010 – 2013.

Ako sa zmenili pravidlá pre odpočet daňovej straty v roku 2020 nájdete v článku Odpočet daňovej straty od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nesprávny odpočet daňovej straty: čas na nápravu je do 31.3.2022

Finančná správa kontaktuje daňovníkov, ktorí si nesprávne uplatnili zníženú sadzbu dane z príjmov či odpočet daňovej straty. Napraviť tieto chyby je možné do 31.3.2022.

Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021

Nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty sa prvýkrát uplatnia pri podaní daňového priznania za rok 2021. Ako postupovať pri výpočte a umorení daňovej straty v roku 2021?

Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou? Akými spôsobmi je možné vysporiadať dosiahnutú stratu vo firme?

Mimoriadny odpočet neuplatnenej straty pri hospodárskom roku

Podmienky pre odpočet doteraz neuplatnených strát sa menia pre daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky