Ako na odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2018?

Akú výšku daňovej straty si môže daňovník – fyzická či právnická osoba odpočítať (umoriť) zo základu dane v roku 2018? Prečítajte si aj o tom, ako zistiť výšku daňovej straty, či kto nemôže vykázať daňovú stratu.

Kedy vzniká daňová strata?

Daňovník môže za príslušné zdaňovacie obdobie vykázať v účtovníctve výsledok hospodárenia, ktorým môže byť zisk alebo strata. Účtovný zisk vzniká, ak sú výnosy vyššie ako náklady daňovníka a naopak účtovná strata vzniká, ak sú výnosy nižšie ako náklady daňovníka. Je dôležité spomenúť, že nie každý výnos je zároveň aj zdaniteľným príjmom daňovníka a nie každý náklad je zároveň aj daňovým výdavkom daňovníka.

Základ dane alebo daňová strata sa vypočíta porovnaním zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov. Daňová strata vzniká vtedy, ak sú daňové výdavky vyššie ako zdaniteľné príjmy daňovníka.

Ako zistiť výšku daňovej straty?

To, z čoho sa vychádza pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty ustanovuje § 17 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Je dôležité poznamenať, že podľa § 17 ods. 22 zákona o dani z príjmov sa pri zisťovaní výšky daňovej straty postupuje rovnako, ako pri zisťovaní výšky základu dane.

Daňovník, ktorý si uplatňuje tzv. paušálne výdavky, ktorý vedie daňovú evidenciu alebo účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva vychádza pri vyčísľovaní základu dane alebo daňovej straty z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva vychádza pri vyčísľovaní základu dane alebo daňovej straty z výsledku hospodárenia.

Spomínaný rozdiel medzi príjmami a výdavkami a výsledok hospodárenia sa pri samotnom zisťovaní základu dane alebo daňovej straty ešte upraví o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky. Po vykonaní týchto úprav sa dozvieme konečnú výšku základu dane (+) alebo daňovej straty (-).

Kto môže a kto nemôže vykázať daňovú stratu?

Daňovú stratu nemôže vykázať:

 • fyzická osoba, ktorá si uplatňuje tzv. paušálne výdavky,
 • fyzická osoba, ktorá si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov),
 • fyzická osoba, ktorá si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4),
 • fyzická osoba pri príjmoch zo závislej činnosti (§ 5 zákona),
 • fyzická osoba pri príjmoch z kapitálového majetku (§ 7 zákona),
 • fyzická osoba pri ostatných príjmoch (§ 8 zákona).

Daňovú stratu môžu vykázať:

 • právnické osoby,
 • fyzické osoby s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré si uplatňujú preukázateľné výdavky a vedú daňovú evidenciu alebo účtujú v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Ako odpočítať (umoriť) daňovú stratu v roku 2018?

Odpočet daňovej straty upravuje § 30 zákona o dani z príjmov. Daňovú stratu je možné odpočítať od základu dane právnickej osoby, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) fyzickej osoby.

Prečítajte si tiež

U fyzickej osoby je možné odpočítať daňovú stratu len zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). Pri odpočte daňovej straty postupuje táto fyzická osoba tak, že vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a upraví tento čiastkový základ dane o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky. Po úprave čiastkového základu dane dostane tak fyzická osoba základ dane, od ktorého bude možné odpočítať daňovú stratu z predchádzajúcich období.

Odpočet daňovej straty môžeme inak nazvať aj umorovanie daňovej straty. Toto umorovanie daňovej straty je zákonom stanovený nástroj na znižovanie základu dane a s tým súvisiace aj znižovanie daňovej povinnosti daňovníka.

Pri odpočítaní daňovej straty je potrebné vedieť o tom, že:

 • daňovú stratu je možné odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (napr. daňovú stratu za rok 2018 vo výške 8 000 Eur si bude môcť daňovník odpočítať od základu dane v rokoch 2019-2022 vo výške 2 000 Eur ročne),
 • daňovú stratu je možné odpočítať od zdaňovacieho obdobia bezprostredne nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová strata vykázaná (napr. daňovú stratu za rok 2018 je možné začať odpočítavať už v roku 2019),
 • ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník si môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty (napr. ak daňovník ukončí svoju podnikateľskú činnosť v mesiaci september 2018 bude mať nárok na odpočet celoročnej daňovej straty),
 • daňovú stratu je možné odpočítať len od základu dane, nie je možné navýšiť daňovú stratu súčasného zdaňovacieho obdobia o ďalšiu daňovú stratu.

V praxi môže dôjsť aj k situácií, že nárok na odpočet daňovej straty vznikne, ale nebude ju možné umoriť v príslušnom zdaňovacom období (napr. v zdaňovacom období vznikne ďalšia daňová strata) a teda táto neuplatnená časť daňovej straty sa už neprenáša do ďalšieho obdobia, jednoducho daňovníkovi na ňu zaniká nárok. Môže sa stať aj to, že sa umorí v zdaňovacom období len časť daňovej straty, v takomto prípade platí to isté, nárok na zvyšnú časť ktorú nebolo možné umoriť daňovníkovi, zaniká.

Prinášame vám prehľad v akej lehote si môžete umoriť ¼ daňovej straty vykázanej za nasledovné zdaňovacie obdobia (podľa aktuálne platnej legislatívy):

Daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie Lehota na umorovanie daňovej straty
2014 2015 - 2018
2015 2016 - 2019
2016 2017 - 2020
2017 2018 - 2021
2018 2019 - 2022

Príklad na možnosť odpočtu (umorovanie) daňovej straty a vykázania daňovej straty u fyzickej osoby s viacerými druhmi príjmov v roku 2018

Daňovník Martin dosiahne v roku 2018 príjmy zo závislej činnosti (§ 5), zo živnosti (§ 6 ods. 1) a taktiež aj príjmy z kapitálového majetku (§ 7). Z ktorých príjmov môže Martin vykázať daňovú stratu (ak boli daňové výdavky vyššie ako zdaniteľné príjmy) a pri ktorých príjmoch si môže daňovú stratu z predchádzajúcich období umoriť?

Martin môže vykázať základ dane alebo daňovú stratu nasledovne:

 • pri príjme zo závislej činnosti: len základ dane,
 • pri príjme zo živnosti: základ dane alebo daňovú stratu,
 • pri príjme z kapitálového majetku: len základ dane (ak budú výdavky prevyšovať príjmy z kapitálového majetku, bude základ dane z kapitálového majetku vo výške 0 Eur).

Martin môže daňovú stratu umoriť len zo základu dane (čiastkového základu dane) pri príjme zo živnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na odpočet (umorovanie) daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2018

Daňovník Jozef začal podnikať v roku 2015 v ktorom vykázal daňovú stratu vo výške 2 000 Eur. V roku 2016 má nárok na odpočet daňovej straty z roku 2015 vo výške 500 Eur, avšak Jozef aj v roku 2016 vykázal daňovú stratu vo výške 6 000 Eur a preto mu na umorenie daňovej straty vo výške 500 Eur (z roku 2015) zaniká nárok. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach si môže ešte umoriť daňovú stratu z roku 2015 vo výške 1 500 Eur a z roku 2016 vo výške 6 000 Eur. V roku 2017 Jozef dosiahol základ dane vo výške 4 000 Eur a umorí ¼ daňovej straty z roku 2015, t.j. vo výške 500 Eur a ¼ daňovej straty z roku 2016 vo výške 1 500 Eur, t.j. spolu 2 000 Eur, jeho základ dane po umorení daňovej straty bude v roku 2017 vo výške 2 000 Eur. Aj v roku 2018 Jozef dosiahne základ dane, a to vo výške 2 000 Eur. Rovnako ako v roku 2017, aj v roku 2018 má Jozef nárok na umorenie daňovej straty z roku 2015 vo výške 500 Eur a umorenie daňovej straty z roku 2016 vo výške 1 500 Eur, t.j. spolu 2 000 Eur. Na umorenie daňovej straty v ďalších rokoch mu ostane z roku 2015 daňová strata vo výške 500 Eur a z roku 2016 daňová strata vo výške 4 000 Eur, t.j. spolu 4 500 Eur.

Príklad uvádzame aj v prehľadnej tabuľke:

Zdaňovacie obdobie 2015 2016 2017 2018
Základ dane vykázaný za zdaňovacie obdobie     4000 2000
Daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie 2000 6000    
Rovnomerná časť daňovej straty vo výške 1/4   500 500+1500 500+1500
Výška umorenej daňovej straty     2000 2000
Časť daňovej straty, u ktorej zanikol nárok na umorenie   500    
Daňová strata zostávajúca na umorenie v budúcich zdaňovacích obdobiach 2000 1500+6000 1000+4500 500+4000

Poznámka: Daňové straty vykázané v rokoch 2010 – 2013 bolo možné vo výške ¼ na základe prechodných ustanovení k úpravám zákona o dani z príjmov účinných od 1. januára 2014 (§ 52za ods.4) odpočítať zo základu dane počnúc zdaňovacím obdobím najskôr od 1. januára 2014. Daňovník si tak mohol daňové straty za roky 2010 - 2013 odpočítať od základu dane vo výške jednej štvrtiny v rokoch 2014 až v 2017. V roku 2018 už nie je možný odpočet daňových strát vzniknutých v rokoch 2010 – 2013.

Ako sa zmenili pravidlá pre odpočet daňovej straty v roku 2020 nájdete v článku Odpočet daňovej straty od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022

Aké pravidlá pre odpočet daňovej straty sa uplatnia v roku 2022? Do akej výšky je možné umoriť daňovú stratu u mikrodaňovníka a do akej výšky u ostatných daňovníkov?

Nesprávny odpočet daňovej straty: čas na nápravu je do 31.3.2022

Finančná správa kontaktuje daňovníkov, ktorí si nesprávne uplatnili zníženú sadzbu dane z príjmov či odpočet daňovej straty. Napraviť tieto chyby je možné do 31.3.2022.

Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021

Nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty sa prvýkrát uplatnia pri podaní daňového priznania za rok 2021. Ako postupovať pri výpočte a umorení daňovej straty v roku 2021?

Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou? Akými spôsobmi je možné vysporiadať dosiahnutú stratu vo firme?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky