Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2019

Postup na vyplnenie daňového priznania SZČO (živnostníka) za rok 2019, ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky vedené v daňovej evidencii a iné dôležité informácie.

Kedy je SZČO (živnostník) povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

SZČO (živnostník) je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, ak:

 • jeho príjmy za rok 2019 presiahli hranicu 1 968,68 €,
 • jeho príjmy za rok 2019 nepresiahli hranicu 1 968,68 €, ale vykázal daňovú stratu,
 • bude vyzvaný správcom dane na podanie daňového priznania, napriek tomu, že mu povinnosť podať daňové priznanie podľa vyššie uvedeného nevznikla.

Podrobnosti o povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?

Do kedy je SZČO (živnostník) povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

SZČO (živnostník) je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Uvedené znamená, že SZČO (živnostník) je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do 31.3.2020 (vrátane).

Termín na podanie daňového priznania si môže každá SZČO (živnostník) za rok 2019 predĺžiť a to o:

 • celé tri kalendárne mesiace, t. j maximálne do 30.6.2020,
 • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 30.9.2020 (ak mal príjem zo zdroja v zahraničí).

Odklad na podanie daňového priznania, okrem daňovníka, ktorý je konkurze, v likvidácii alebo je dedičom zomrelého daňovníka, fyzická osoba (SZČO) len oznamuje. To znamená, že SZČO (živnostník) nemusí o odklad termínu daňového priznania žiadať.

Vzor a postup, ako vyplniť oznámenie o odklade daňového priznania za rok 2019 (v roku 2020) nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 - vzor.

Ktoré informácie o daňovom priznaní sa oplatí fyzickej osobe vedieť nájdete v článku 10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Kedy je splatná daň z príjmov za rok 2019 a ako ju zaplatiť?

SZČO (živnostník) je povinný zaplatiť daň z príjmov za rok 2019 v termíne na podanie daňového priznania, t. j. ak podá daňové priznanie v riadnej lehote, t. j. do 31.3.2020 (vrátane), do tohto dátumu je povinný aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak si SZČO predĺži lehotu na podanie daňového priznania napr. do 30.6.2020, ale daňové priznanie podá už skôr (napr. 15.5.2020), daň z príjmov je povinný zaplatiť až do 30.6.2020.

Prečítajte si tiež

To, na aký účet je potrebné zaplatiť daň z príjmov SZČO (živnostníka) a aký variabilný symbol použiť pri platbe tejto dane nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2019 (v roku 2020).

Ako podáva daňové priznanie SZČO (živnostník) v roku 2020 (za rok 2019)

Nakoľko je SZČO (živnostník) fyzickou osobou – podnikateľom, je povinný podať daňové priznanie už len elektronicky (od 1.7.2018).

SZČO (živnostník) podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 – typ B, o ktorom sme popísali viac v článku Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019).

Postup, ako podať daňové priznanie elektronicky nájdete v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online) alebo ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu nájdete v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Ako podať daňové priznanie za rok 2019 online - videonávod

Aké výdavky si môže SZČO (živnostník) v roku 2019 uplatniť?

SZČO (živnostník), t. j. fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si môže v roku 2019 uplatniť:

 • tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov,
 • preukázateľné daňové výdavky.
Prečítajte si tiež

V prípade, ak sa SZČO (živnostník) rozhodne uplatniť tzv. paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, môže si uplatniť výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však do výšky 20 000 €. Viac informácií o paušálnych výdavkoch si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky v roku 2019. Vzorové vyplnené daňové priznanie SZČO (živnostníka) s uplatnením paušálnych výdavkov za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2019.

Preukázateľné daňové výdavky môže SZČO (živnostník) viesť v daňovej evidencii alebo môže o nich účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

V tomto článku sa budeme ďalej venovať uplatňovaniu preukázateľných daňových výdavkoch SZČO v daňovej evidencii.

Aké sú to skutočne preukázateľné daňové výdavky?

Skutočne preukázateľný daňový výdavok SZČO (živnostníka) je podľa § 2 písm. i) výdavok (náklad), ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a je zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 (t. j. daňová evidencia).

Prečítajte si tiež

Takže z vyššie uvedeného vyplýva, že do daňových výdavkov si môže SZČO (živnostník) uplatniť len tie výdavky, ktoré vie skutočne preukázať (t. j. napr. dokladom z eKasy, faktúrou) a ktorý súvisí s jeho podnikateľskou činnosťou. O tom, aké výdavky si môže SZČO (živnostník) uplatniť do daňových výdavkov si môžete prečítať v článku Daňové výdavky živnostníka alebo inej SZČO v roku 2019

SZČO (živnostník), ktorý sa teda rozhodne uplatňovať skutočne preukázateľné daňové výdavky, bude každý jeden z výdavkov, ktorý si chce uplatniť, viesť v daňovej evidencii.

Príklad na uplatnenie výdavkov do daňových výdavkov SZČO (živnostníka), ktorý vykonáva murárske práce:

SZČO (živnostník), ktorý vykonáva murárske práce si môže uplatniť do daňových výdavkov napr. nákup elektrického miešadla, murárskych hladítok, či lyžíc. Taktiež si môže uplatniť do daňových výdavkov odvody zaplatené do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, stravné, výdavky na spotrebované pohonné látky a pod.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako má vyzerať daňová evidencia a čo má obsahovať?

Daňová evidencia je podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov prehľad o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

SZČO (živnostník) následne z týchto evidencií čerpá všetky potrebné údaje do daňového priznania k dani z príjmov, ako je napr.:

 • výška zdaniteľných príjmov zo živnosti,
 • výška preukázateľných výdavkov,
 • výšku preukázateľne zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
 • a iné.

Upozorňujeme, že daňová evidencia netvorí povinnú prílohu daňového priznania, a preto ju nie je potrebné prikladať.

Viac informácií o daňovej evidencii, ako aj jej vzor nájdete v článku Daňová evidencia - vzor.

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2019 s uplatnením preukázateľných výdavkov v daňovej evidencii

Živnostník Peter podniká v tvorbe web stránok a v ich správe. Rozhodol sa, že za rok 2019 uplatní preukázateľné daňové výdavky a bude ich sám viesť v daňovej evidencii. Z daňovej evidencie pre vyplnenie vzorového daňového priznania čerpáme tieto údaje:

 • výška zdaniteľných príjmov zo živnosti: 25 000 €,
 • výška preukázateľných výdavkov: 16 250 €, z toho odvody do Sociálnej poisťovne:1 950 €, z toho odvody do zdravotnej poisťovne: 640 € (z toho 85 € nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia),
 • pohľadávky k 31.12.2019: 820 €,
 • záväzky k 31.12.2018 (k 1.1.2019): 40 €.

Peter je slobodný a bezdetný.

Keďže je Peter SZČO (živnostník) – podnikateľ vyplní svoje daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2019 elektronicky a bude  postupovať nasledovne:

Prvá strana daňového priznania obsahuje základné informácie o daňovom priznaní a daňovníkovi, t. j. Peter tu musí uviesť svoje DIČ, druh daňového priznania a aj rok, za ktorý daňové priznanie podáva. Táto strana ďalej obsahuje I. oddiel – údaje o daňovníkovi, kde Peter vyplní svoje identifikačné údaje, ako je priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu. Na konci prvej strany vyplní Peter nepovinné údaje, a to telefónne číslo (riadok č. 27) a emailovú adresu (riadok č. 28), aby ho mohol správca dane v prípade potreby kontaktovať.

Keďže je Peter slobodný a bezdetný a taktiež nie je poberateľom dôchodku, III. oddiel nevypĺňa. Peter si neuplatňuje ani daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky a preto nevypĺňa ani IV. oddiel.

Nakoľko má Peter príjmy len zo živnosti, nebude vypĺňať V. oddiel, VII. oddiel a ani VIII. oddiel.

Príjmy a výdavky zo živnosti Peter uvedie práve v VI. oddiele – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona). V tomto oddiele v tabuľke č. 1 vyplní riadok 2, kde do stĺpca číslo 1 uvedie príjmy zo živnosti vo výške 25 000 € a do stĺpca číslo 2 uvedie výdavky zo živnosti vo výške 16 250 €. Príjmy a výdavky zo živnosti v tejto výške uvedie aj na riadku číslo 10. Nakoľko uplatňuje preukázateľné výdavky, pod tabuľkou č. 1 zaškrtne možnosť „uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Do kolónky „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ uvedie výšku zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 2 590 € (1 950 € + 640 €).

V tabuľke č. 1a ďalej Peter vyplní  na riadku č. 4 pohľadávky k 31.12.2019, t. j. v stĺpci na konci zdaňovacieho obdobia sumu  820 €. Na riadku č. 5 uvedie Peter záväzky k 1.1.2019 (31.12.2018) v stĺpci na začiatku zdaňovacieho obdobia vo výške 40 €.

Peter ďalej pokračuje výpočtom čiastkového základu dane podľa § 6, t. j. na riadku č. 41 uvedie príjmy zo živnosti vo výške 25 000 €, na riadku č. 42 uvedie výdavky zo živnosti vo výške 16 250 € a na riadku č. 43 uvedie rozdiel týchto súm, t. j. sumu 8 750 € (25 000 €- 16 250 €), čo je výška jeho základu dane (čiastkového základu dane). Výšku základu dane uvedie aj na riadku č. 47, 55, 57 a 72.

Prečítajte si tiež

Peter pokračuje IX. oddielom – výpočet dane podľa § 15 zákona, kde uviedol už do riadku 72 výšku základu dane, t. j. sumu 8 750 €. Túto sumu znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a preto na riadku 73 uvedie sumu 3 937,35 €. Nakoľko si iné nezdaniteľné časti základu dane neuplatňuje, do riadku č. 77 uvedie rovnakú výšku nezdaniteľnej časti, ako na riadku 73: 3 937,35 €. Následne v riadku 78 urobí Peter rozdiel medzi základom dane z riadku 72 (8 750 €) a nezdaniteľnou časťou základu dane z riadku 77 (3 937,35 €) a uvedie sumu 4 812,65 €. Túto sumu rozdielu uvedie aj na riadku 80. Keďže má už vypočítaný základ dane, na riadku 81 vypočíta daň vo výške 19 % z riadku 80 a zaokrúhli ju na eurocenty nadol, t. j. 19 % z 4 812,65 € = 914,4035 €, t. j. 914,40 €. Sumu tejto dane z príjmov vo výške 914,40 € uvedie aj na riadku č. 90, 105, 107, 113 a nakoniec aj na riadku 125 – daň na úhradu. Túto daň vo výške 914,40 € je Peter povinný zaplatiť do termínu na podanie daňového priznania.

Peter podáva riadne daňové priznanie a preto X. oddiel – rozdiely z dodatočného daňového priznania nevypĺňa. Rovnako nevypĺňa ani XI. oddiel, nakoľko je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Keďže Peter chce poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, vyplní aj XII. oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, kde na riadku č. 141 vypočíta 2 % zo zaplatenej dane, t. j. z riadku 113 = 2 % z 914,40 € = 18,288 € a zaokrúhli túto sumu na eurocenty nadol (18,28 €). Do riadku 142 Peter vpíše údaje o prijímateľovi, t. j. jeho IČO, právnu formu, obchodné meno (názov) a sídlo. Peter zaškrtne aj kolónku „súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v r. 142“.

Na konci XIII. oddielu uvedie Peter počet príloh „3“, ktoré sú povinnými prílohami každého daňového priznania, iné prílohy Peter neprikladá. Nezabúda tu uviesť aj dátum vyplnenia daňového priznania.

Peter je povinný uhradiť daň z príjmov vo výške 914,40 € a preto XIV. oddiel – žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu nevypĺňa.

Posledným krokom je vyplnenie prílohy č. 3 – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Na riadku č. 11 tejto prílohy uvedie preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie, t. j. sumu 1 950 €. Na riadku č. 13 tejto prílohy uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie, t. j. sumu 640 €, avšak nakoľko z tejto sumy tvorí 85 eur nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018, uvedie na riadku č. 14  sumu len 555 € (640  €- 85 €). Taktiež na konci tejto prílohy nezabudne Peter uviesť dátum vyplnenia tejto prílohy.

Prinášame vám vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov – fyzickej osoby s uplatnením preukázateľných výdavkov za rok 2019 v daňovej evidencii.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky