Daň z príjmov fyzických osôb – základ dane a výpočet dane za rok 2019

Ako vypočítať základ dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019? A akú sadzbu dane použiť pre výpočet dane z príjmov za rok 2019?

Pre výpočet dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 potrebujeme predovšetkým poznať:

 1. základ dane fyzickej osoby, a
 2. sadzbu dane fyzickej osoby.

Aká je sadzba dane z príjmov fyzických osôb za rok 2019?

Sadzbu dane z príjmov pre fyzické osoby upravuje § 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Sadzba dane z príjmov fyzických osôb platná pre zdaňovacie obdobie roku 2019 je:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (vrátane), t. j. z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 36 256,38 €,
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 36 256,38 €,
 • 19 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 7, t. j. z príjmov z kapitálového majetku.

Ako vypočítať daň z príjmov fyzických osôb za rok 2020, nájdete v článku Základ dane a výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 a Čiastkový základ dane u fyzickej osoby v roku 2020 – ako sa počíta?

Ako zistíme výšku základu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2019?

Základ dane z príjmov fyzických osôb zistíme súčtom nasledovných čiastkových základov dane:

 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti,
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6, t. j. z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8, t. j. z ostatných príjmov.

Do celkového základu dane z prímov fyzických osôb sa neráta základ dane z príjmov podľa § 7, t. j. z kapitálového majetku, nakoľko pri tomto type príjmu zisťujeme osobitný základ dane, ktorý zdaňujeme príslušnou sadzbou dane vo výške 19 %, a to bez ohľadu na výšku základu dane.

V ďalšej časti článku sa budeme venovať výpočtu jednotlivých čiastkových základov dane a osobitného základu dane (z príjmov podľa § 7), ako aj konečnému výpočtu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2019.

Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti za rok 2019

Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5
Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5

Medzi príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania podľa § 5 patrí napr.:

 • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného pomeru,
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov s. r. o., komanditistov k. s.,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy,
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu,
 • odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu člena a zapisovateľa komisie pre referendum a asistenta sčítania,
 • 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla zamestnávateľa,
 • a iné.

Príjmom zo závislej činnosti však nie je napr. cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti (okrem vreckového pri zahraničnej pracovnej ceste), či hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov a pod.

Prečítajte si tiež

Od súčtu príjmov zo závislej činnosti sa pri výpočte čiastkového základu dane odpočítavajú poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, t. j. odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platené zamestnávateľom, ktoré zrazil z príjmu zamestnanca. Od príjmov zo závislej činnosti sa odpočítavajú aj príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré bol povinný platiť zamestnanec.

Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6, t. j. z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu za rok 2019

Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6
Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6

Zo vzorca môžeme vidieť, že musíme osobitne vypočítať čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a ods. 2, t. j. z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a osobitne čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a ods. 4, t. j. z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. Dôvodom je to, že:

 • príjmy podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 (z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) sa považujú za aktívne príjmy,
 • príjmy podľa § 6 ods. 3 a ods. 4 (z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu) sa považujú za pasívne príjmy.
Výpočet čiastkového základu dane z „aktívnych“ príjmov podľa § 6
Výpočet čiastkového základu dane z „aktívnych“ príjmov podľa § 6

Medzi aktívne príjmy, t. j. príjmy podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 patrí napr.:

 • príjmy zo živnosti,
 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
 • príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
 • príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu,
 • príjmy znalcov a tlmočníkov,
 • a iné.
Výpočet čiastkového základu dane z „pasívnych“ príjmov podľa § 6
Výpočet čiastkového základu dane z „pasívnych“ príjmov podľa § 6

Pasívnym príjmom z prenájmu podľa § 6 ods. 3 sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

Ako môžeme vidieť, hlavný rozdiel vo výpočte čiastkového základu dane spočíva v tom, že pri výpočte čiastkového základu dane z aktívnych príjmov je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane (ak fyzická osoba spĺňa podmienky pre ich uplatnenie) a taktiež je možný odpočet, resp. umorenie daňovej straty. Pri výpočte čiastkového základu dane z pasívnych príjmov nie je možný odpočet nezdaniteľných častí základu dane, ani odpočet daňovej straty, či nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj. V prípade pasívnych príjmoch nie je ani možné vykázať daňovú stratu a v prípade, ak by boli výdavky vyššie ako príjmy, fyzická osoba ich vykáže len do výšky zdaniteľných príjmov.

O rozdieloch medzi aktívnymi a pasívnymi príjmami si môžete prečítať v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby. O odpočte daňovej straty, či odpočte nákladov na výskum a vývoj si môžete prečítať v článku Odpočet daňovej straty od roku 2020Superodpočet nákladov na výskum a vývoj v roku 2019 a zmeny od roku 2020.

Pri výpočte čiastkového základu dane podľa § 6 má fyzická osoba na výber, či od príjmov odpočíta tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov (60 % zo zdaniteľných príjmov, max. do výšky 20 000 €) alebo si uplatní preukázateľné výdavky.

Prečítajte si tiež

Ak sa fyzická osoba rozhodne uplatniť si preukázateľné výdavky, tak výdavky na zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne a preddavky do zdravotnej poisťovne (t. j. odvody), sú už súčasťou sumy výdavkov. Ak sa fyzická osoba rozhodne uplatniť paušálne výdavky, je potrebné k sume paušálnych výdavkov ešte pripočítať zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Upozorňujeme, že pri príjmoch z prenájmu, t. j. podľa § 6 ods. 3 nie je možné uplatniť paušálne výdavky, ale len preukázateľné výdavky.

Informácie o tom, kto si môže, resp. nemôže uplatniť paušálne výdavky si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky v roku 2019 a informácie o preukázateľných výdavkoch sa dozviete v článku Daňové výdavky živnostníka alebo inej SZČO v roku 2019

Tip: Na základe ustanovenia § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov si môže fyzická osoba uplatniť oslobodenie od dane pri niektorých typoch príjmov vo výške 500 €. Medzi ustanovené príjmy patrí aj príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3. V prípade, ak si fyzická osoba uplatní oslobodenie od dane pri tomto type príjmov, je potrebné aj upraviť výšku výdavkov, a to v rovnakom pomere, v akom boli príjmy zahrnuté do základu dane. Viac informácií v článku Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2019

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet osobitného základu dane z príjmov podľa § 7, t. j. z kapitálového majetku za rok 2019

Výpočet osobitného základu dane z príjmov podľa § 7
Výpočet osobitného základu dane z príjmov podľa § 7

Medzi príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 patrí napr.:

 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,
 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na účte stavebného sporiteľa,
 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,
 • a iné.

Spravidla z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá zrážkou, a to podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

V prípade, ak príjmy z kapitálového majetku plynú zo zdrojov v zahraničí (iba niektoré vymedzené v § 7), fyzická osoba je povinná ich zahrnúť do osobitného základu dane a zdaniť ich v podanom daňovom priznaní. Na základe uvedeného je teda veľmi dôležité poznať zdroj, z ktorého plynú príjmy uvedené v § 7.

V prípade, ak je príjem z kapitálového majetku zdanený zrážkovou daňou, považuje sa za vysporiadaný a nie je potrebné ho uvádzať v osobitnom základe dane. Príjmy, ktoré fyzická osoba uvedie do osobitného základu dane sa zdania sadzbou dane z príjmov vo výške 19 %, a to bez ohľadu n a ich výšku (neuplatňuje sa na nich nikdy sadzba 25 %).

Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8, t. j. z ostatných príjmov za rok 2019

Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8
Výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8

Medzi ostatné príjmy podľa § 8 patrí napr.:

 • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (napr. predaj bytu),
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí,
 • príjmy z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • výhry v lotériách a podobných hrách,
 • a iné.

Fyzická osoba si môže pri ostatných príjmoch podľa § 8 uplatniť daňové výdavky, ktoré sú spravidla preukázateľné, a to len maximálne do výšky zdaniteľných príjmov. Uvedené znamená, že pri ostatných príjmoch podľa § 8 nie je možné vykázať daňovú stratu.

Ak si fyzická osoba uplatní pri príjmoch podľa § 8 preukázateľné výdavky, je možné k nim pripočítať aj povinné preddavky na zdravotné poistenie, ktoré bola fyzická osoba povinná platiť.

Fyzická osoba však môže uplatniť aj paušálne výdavky vo výške 25 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však do výšky 5 040 € ročne, ak dosiahla príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva. V prípade, ak si fyzická osoba uplatní paušálne výdavky, nie je možné ich sumu už navýšiť o sumu zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie. Viac informácií si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2019.

Prečítajte si tiež

Je potrebné však upozorniť, že tak ako je príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 oslobodený vo výške 500 €, tak sú aj niektoré ostatné príjmy oslobodené vo výške 500 € (napr. príjem z príležitostných činností, príjem z prevodu opcií). Fyzická osoba však musí dbať na to, aby toto oslobodenie uplatnila v podanom daňovom priznaní len vo výške 500 € súhrnne, to znamená, že nie je možné uplatniť na príjmy z prenájmu oslobodenie vo výške 500 € a ešte aj na príjmy z príležitostných činností oslobodenie 500 € (oslobodenie od dane môže uplatniť napr. na príjmy z prenájmu vo výške 250 € a na príjmy z príležitostných činností vo výške 250 €). V rovnakom pomere, v akom fyzická osoba uplatnila oslobodenie na príjmy, je potrebné upraviť aj výšku výdavkov.

Ako vypočítame daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019?

Výpočet dane z príjmov fyzických osôb
Výpočet dane z príjmov fyzických osôb

Informácie, ktoré môžete pri výpočte dane z príjmov fyzickej osoby a základu dane za rok 2019 potrebovať nájdete v nasledovných článkoch:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky