Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023 – príklady

Od 1.1.2023 sa zvyšuje mesačná suma daňového bonusu na dieťa. Na praktických príkladoch si ukážeme, na akú výšku daňového bonusu majú rodičia v roku 2023 nárok.

Kto má nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2023?

Spravidla platí, že nárok na daňový bonus na dieťa má rodič dieťaťa alebo iná oprávnená osoba, a to na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Platí, že nárok na daňový bonus na dieťa je možné si uplatniť od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo (vrátane) do mesiaca, v ktorom dosiahne toto dieťa vek 25 rokov, ale iba ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2023?

V roku 2023 platí, že mesačná suma daňového bonusu sa odvíja od veku vyživovaného dieťaťa, a teda ak ide o dieťa:

  • do 18 rokov veku – mesačná suma daňového bonusu je 140 eur,
  • nad 18 rokov veku – mesačná suma daňového bonusu je 50 eur.

Zároveň však platí, že nárok na daňový bonus na dieťa:

  • nie je v prípade, ak sa poskytuje na toto dieťa dotácia na stravovanie (pozn: platí do 30.4.2023),
  • vo vyššie uvedenej sume je ohraničený príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane).

Viac informácií nájdete v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023.

Príklady na výpočet sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 u zamestnanca

Príklad na výpočet minimálnej hrubej mzdy pre zamestnanca, ktorý získa nárok na maximálnu mesačnú sumu daňového bonusu na dieťa u zamestnanca, ktorý má jedno dieťa do 18 rokov veku

Marián je zamestnanec a má 1 dieťa. Akú musí mať výšku hrubej mzdy, aby získal nárok na maximálnu mesačnú sumu daňového bonusu na 1 dieťa do 18 rokov veku, t. j. 140 €/mesačne?

Nakoľko je ohraničenie maximálnej sumy daňového bonusu vo výške 20 % z čiastkového základu dane, musí mať pán Marián čiastkový základ vo výške 700 €, to znamená hrubú mzdu minimálne vo výške cca 809 €.

Príklad na výpočet minimálnej hrubej mzdy pre zamestnanca, ktorý získa nárok na maximálnu mesačnú sumu daňového bonusu na dieťa u zamestnanca, ktorý má dve deti do 18 rokov veku

Jozef je zamestnanec a má 2 deti, vo veku do 18 rokov. Akú musí mať výšku hrubej mzdy, aby získal nárok na maximálnu mesačnú sumu daňového bonusu na 2 deti, t. j. 280 €/mesačne?

Nakoľko je ohraničenie maximálnej sumy daňového bonusu vo výške 27 % z čiastkového základu dane, musí mať pán Marián čiastkový základ vo výške 1 038 €, to znamená hrubú mzdu minimálne vo výške cca 1 200 €.

Príklad na výpočet mesačnej sumy daňového bonusu na dieťa u zamestnanca, ktorý má jedno dieťa do 18 rokov a minimálnu mzdu, t. j. 700 €

Peter pracuje u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer, jeho hrubá mesačná mzda je vo výške minimálnej mzdy platnej pre prvý stupeň náročnosti práce, t. j. 700 €. Má 1 dieťa – Emu, ktorá má 12 rokov. Daňový bonus na dieťa si uplatňuje Peter, nakoľko manželka je nezamestnaná. Aká výška mesačného daňového bonusu ho čaká v roku 2023?

Nakoľko má Ema 12 rokov, platí, že Peter má nárok na daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur mesačne. To však nie je konečná výška daňového bonusu, nakoľko musíme posúdiť, či táto výška daňového bonusu nepresahuje maximálnu výšku daňového bonusu na dieťa, a to je 20 % z 606,20 € (700 € - 93,8 €, t. j. odvody) = 121,24 €. Keďže je maximálna suma daňového bonusu 121,24 €, čo je menej ako 140 eur, Petrovi zamestnávateľ mesačne vyplatí daňový bonus na dieťa len vo výške maximálnej ohraničenej sumy, t. j. 121,24 eur.

Príklad na výpočet mesačnej sumy daňového bonusu na dieťa u zamestnanca, ktorý má 2 deti do 18 rokov a hrubú mzdu 1 000 €

Jozef pracuje u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer, jeho hrubá mesačná mzda je vo výške 1 000 €. Má 2 deti – Jozefa, ktorý má 13 rokov a Júliu, ktorá má 12 rokov. Daňový bonus na dieťa si uplatňuje Jozef, nakoľko manželka je nezamestnaná.  Aká výška mesačného daňového bonusu ho čaká v roku 2023?

Jozef má nárok na daňový bonus na dieťa vo výške 280 eur mesačne, nakoľko má 2 deti do 18 rokov, kde je výška daňového bonusu 140 eur mesačne / dieťa.. To však nie je konečná výška daňového bonusu, nakoľko musíme posúdiť, či táto výška daňového bonusu nepresahuje maximálnu výšku daňového bonusu na dieťa, a to je 27 % z 866 € (1 000 € - 134 €, t. j. odvody) = 233,82 €. Keďže je maximálna suma daňového bonusu 233,82 € čo je menej ako 280 €, Jozefovi zamestnávateľ mesačne vyplatí daňový bonus na dieťa vo výške 233,82 €, t. j. maximálnu hranicu daňového bonusu na dieťa.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 u SZČO (napr. živnostníka)

Príklad na výpočet sumy daňového bonusu na dieťa u živnostníka v roku 2023, ktorý má jedno dieťa a ročný príjem 18 000 €

František je živnostník a jeho príjem zo živnosti za rok 2023 je vo výške 18 000 €. František má 1 dieťa vo veku 16 rokov, na ktoré si chce uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 daňový bonus. František uplatňuje paušálne výdavky a v roku 2023 zaplatil minimálnu výšku odvodov do Sociálne a zdravotnej poisťovne vo výške 3 425,88 € (285,49 € x 12 mesiacov). V akej výške má nárok na daňový bonus na dieťa?

Prečítajte si tiež

Nakoľko má František dieťa, ktoré má menej ako 18 rokov, má nárok na daňový bonus v ročnej výške 1 680 € (12 mesiacov x 140 eur). To, či je táto suma konečnou výškou daňového bonusu na dieťa, musíme posúdiť výpočtom maximálnej výšky daňového bonusu z čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane vypočítame: 18 000 € - 10 800 € (60 % z 18 000 €) – 3 425,88 € = 3 774,12 €. Nakoľko má 1 dieťa, môže si uplatniť daňový bonus najviac do výšky 20 % z 3 774,12 €, t. j. 754,82 €.

Keďže je maximálna suma daňového bonusu 754,82 €, čo je menej ako 1 680 €, František si môže v daňovom priznaní uplatniť nárok na sumu daňového bonusu len vo výške 754,82 €.

Príklad na výpočet sumy daňového bonusu na dieťa u živnostníka v roku 2023, ktorý má jedno dieťa a ročný príjem 32 000 €

Mária je živnostníčka a jej príjem zo živnosti za rok 2023 je vo výške 32 000 €. Júlia má 1 dieťa vo veku 6 rokov, na ktoré si chce uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 daňový bonus. Mária uplatňuje paušálne výdavky a v roku 2023 zaplatila minimálnu výšku odvodov do Sociálne a zdravotnej poisťovne vo výške 3 425,88 € (285,49 € x 12 mesiacov). V akej výške má nárok na daňový bonus na dieťa?

Nakoľko má Mária dieťa, ktoré má menej ako 18 rokov, má nárok na daňový bonus v ročnej výške 1 680 € (12 mesiacov x 140 eur). To, či je táto suma konečnou výškou daňového bonusu na dieťa, musíme posúdiť výpočtom maximálnej výšky daňového bonusu z čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane vypočítame: 32 000 € - 19 200 € (60 % z 32 000 €) – 3 425,88 € =9 374,12 €. Nakoľko má 1 dieťa, môže si uplatniť daňový bonus najviac do výšky 20 % z 9 374,12 €, t. j. 1 874,82 €.

Keďže je maximálna suma daňového bonusu 1 874,82 €, čo je viac ako 1 680 €, Mária si môže uplatniť v daňovom priznaní nárok na daňový bonus na dieťa v plnej výške, t. j. 1 680 €.

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy využite našu mzdovú kalkulačku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky