Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023 – príklady

Od 1.1.2023 sa zvyšuje mesačná suma daňového bonusu na dieťa. Na praktických príkladoch si ukážeme, na akú výšku daňového bonusu majú rodičia v roku 2023 nárok.

Kto má nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2023?

Spravidla platí, že nárok na daňový bonus na dieťa má rodič dieťaťa alebo iná oprávnená osoba, a to na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Platí, že nárok na daňový bonus na dieťa je možné si uplatniť od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo (vrátane) do mesiaca, v ktorom dosiahne toto dieťa vek 25 rokov, ale iba ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2023?

V roku 2023 platí, že mesačná suma daňového bonusu sa odvíja od veku vyživovaného dieťaťa, a teda ak ide o dieťa:

  • do 15 rokov veku – mesačná suma daňového bonusu je 100 eur,
  • nad 15 rokov veku – mesačná suma daňového bonusu je 50 eur.

Zároveň však platí, že nárok na daňový bonus na dieťa:

  • nie je v prípade, ak si rodič uplatňuje nárok na tzv. obedy zadarmo, a to pri dieťati od 5 do 15 rokov veku,
  • vo vyššie uvedenej sume je ohraničený príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane).

Viac informácií nájdete v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023.

Príklady na výpočet sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 u zamestnanca

Príklad na výpočet mesačnej sumy daňového bonusu na dieťa u zamestnanca, ktorý má jedno dieťa a minimálnu mzdu, t. j. 700 €

Peter pracuje u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer, jeho hrubá mesačná mzda je vo výške minimálnej mzdy platnej pre prvý stupeň náročnosti práce, t. j. 700 €. Má 1 dieťa – Emu, ktorá má 12 rokov. Daňový bonus na dieťa si uplatňuje Peter, nakoľko manželka je nezamestnaná. Aká výška mesačného daňového bonusu ho čaká v roku 2023?

Nakoľko má Ema 12 rokov, platí, že Peter má nárok na daňový bonus na dieťa vo výške 100 eur mesačne. To však nie je konečná výška daňového bonusu, nakoľko musíme posúdiť, či táto výška daňového bonusu nepresahuje maximálnu výšku daňového bonusu na dieťa, a to je 20 % z 606,20 € (700 € - 93,8 €, t. j. odvody) = 121,24 €. Keďže je maximálna suma daňového bonusu 121,24 €, čo je viac ako 100 eur, Petrovi zamestnávateľ mesačne vyplatí daňový bonus na dieťa vo výške 100 eur.

Príklad na výpočet mesačnej sumy daňového bonusu na dieťa u zamestnanca, ktorý má 3 deti a hrubú mzdu 1 000 €

Jozef pracuje u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer, jeho hrubá mesačná mzda je vo výške 1 000 €. Má 3 deti – Jozefa, ktorý má 13 rokov, Júliu, ktorá má 12 rokov a Juraja, ktorý má 8 rokov. Daňový bonus na dieťa si uplatňuje Jozef, nakoľko manželka je nezamestnaná.  Aká výška mesačného daňového bonusu ho čaká v roku 2023?

Jozef má nárok na daňový bonus na dieťa vo výške 300 eur mesačne, nakoľko má 3 deti do 15 rokov, kde je výška daňového bonusu 100 eur mesačne / dieťa.. To však nie je konečná výška daňového bonusu, nakoľko musíme posúdiť, či táto výška daňového bonusu nepresahuje maximálnu výšku daňového bonusu na dieťa, a to je 34 % z 866 € (1 000 € - 134 €, t. j. odvody) = 294,44 €. Keďže je maximálna suma daňového bonusu 294,44 €, čo je menej ako 300 eur, Jozefovi zamestnávateľ mesačne vyplatí daňový bonus na dieťa vo výške 294,44 eur.

Príklad na výpočet sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 u oboch rodičov – pre koho je výhodnejšie uplatniť daňový bonus?

Jana a Marián sú manželia, majú spolu 2 deti vo veku 7 rokov a 12 rokov. V priebehu roka 2023 si ani jeden z nich neuplatňoval daňový bonus na dieťa, nakoľko si neboli istí, kto bude mať nárok na vyššiu sumu daňového bonusu na dieťa, a preto si tento nárok chce jeden z nich uplatniť v daňovom priznaní. Pre ktorého z manželov bude výhodnejšie uplatniť daňový bonus na deti v roku 2023?

Z potvrdenia o zdaniteľných príjmov, ktoré manželia obdržali od svojho zamestnávateľa za rok 2023, je známa nasledovná výška čiastkového základu dane:

  • Jana: 8 313,60 € (jej mesačná hrubá mzda bola 800 €, mesačné odvody 107,20 €),
  • Marián: 10 392 € (jeho mesačná hrubá mzda bola 1 000 €, mesačné odvody 134 €).

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2023 je v tomto prípade 200 eur mesačne, t. j. 2 400 € ročne (200 x 12), maximálne však 27 % z čiastkového základu dane, čo je u:

  • Jany 2 244,67 € (27 % z 8 313,60 €),
  • Mariána 2 805,84 € (27 % z 10 392 €).

Z toho vyplýva, že výhodnejšie je uplatniť daňový bonus na dieťa pánovi Mariánovi, nakoľko daňový bonus na dieťa je 2 400 € a táto suma je menšia ako maximálna hranica 27 % z čiastkového základu dane.

Ak by si daňový bonus na deti uplatnila Jana, mala by nárok na daňový bonus na deti len vo výške 2 244,67 €.

Prečítajte si tiež

Ako môžeme vidieť aj na tomto príklade, vo všeobecnosti platí, že daňový bonus na dieťa sa oplatí uplatňovať u toho rodiča, ktorého mesačný príjem je vyšší. Vyplýva to z toho, že čím vyšší základ dane máte, tým máte nárok na vyšší daňový bonus.

Tip: v predošlom príklade sme prezentovali na príklade výpočet daňového bonusu na dieťa u rodičov, ktorí si v priebehu roka neboli istí, u ktorého z nich je uplatnenie daňového bonusu výhodnejšie, no nie vždy je to najlepší nápad. Nárok na daňový bonus je najlepšie si uplatniť v prípade zamestnanca mesačne, t. j. pri výpočte mesačnej mzdy a mesačných preddavkov na daň, nakoľko už vyplatený daňový bonus sa nevracia. Odporúčame to z dôvodu, že sa môže daňovníkovi stať, že v druhom polroku napr. nebude mať príjem z dôvodu dočasnej PN, čím ročný základ dane bude u daňovníka nižší a zníži sa tým aj nárok na daňový bonus na dieťa. To znamená, že suma ročného daňového bonusu na dieťa môže byť nižšia, než v prípade, ak by bol daňový bonus vyplácaný priebežne mesačne.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na výpočet sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 u SZČO (napr. živnostníka)

Príklad na výpočet sumy daňového bonusu na dieťa u živnostníka v roku 2023, ktorý má jedno dieťa a ročný príjem 18 000 €

František je živnostník a jeho príjem zo živnosti za rok 2023 je vo výške 18 000 €. František má 1 dieťa vo veku 16 rokov, na ktoré si chce uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 daňový bonus. František uplatňuje paušálne výdavky a v roku 2023 zaplatil minimálnu výšku odvodov do Sociálne a zdravotnej poisťovne vo výške 3 425,88 € (285,49 € x 12 mesiacov). V akej výške má nárok na daňový bonus na dieťa?

Prečítajte si tiež

Nakoľko má František dieťa, ktoré má viac ako 15 rokov, má nárok na daňový bonus v ročnej výške 600 € (12 mesiacov x 50 eur). To, či je táto suma konečnou výškou daňového bonusu na dieťa, musíme posúdiť výpočtom maximálnej výšky daňového bonusu z čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane vypočítame: 18 000 € - 10 800 € (60 % z 18 000 €) – 3 425,88 € = 3 774,12 €. Nakoľko má 1 dieťa, môže si uplatniť daňový bonus najviac do výšky 20 % z 3 774,12 €, t. j. 754,82 €.

Keďže je maximálna suma daňového bonusu 754,82 €, čo je viac ako 600 €, František si môže v daňovom priznaní uplatniť nárok na sumu daňového bonusu v celej výške 600 €.

Príklad na výpočet sumy daňového bonusu na dieťa u živnostníka v roku 2023, ktorý má jedno dieťa a ročný príjem 12 000 €

Júlia je živnostníčka a jej príjem zo živnosti za rok 2023 je vo výške 12 000 €. Júlia má 1 dieťa vo veku 12 rokov, na ktoré si chce uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 daňový bonus. Júlia uplatňuje paušálne výdavky a v roku 2023 zaplatila minimálnu výšku odvodov do Sociálne a zdravotnej poisťovne vo výške 3 425,88 € (285,49 € x 12 mesiacov). V akej výške má nárok na daňový bonus na dieťa?

Nakoľko má Júlia dieťa, ktoré má menej ako 15 rokov, má nárok na daňový bonus v ročnej výške 1 200 € (12 mesiacov x 100 eur). To, či je táto suma konečnou výškou daňového bonusu na dieťa, musíme posúdiť výpočtom maximálnej výšky daňového bonusu z čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane vypočítame: 12 000 € - 7 200 € (60 % z 12 000 €) – 3 425,88 € = 1 374,12 €. Nakoľko má 1 dieťa, môže si uplatniť daňový bonus najviac do výšky 20 % z 1 374,12 €, t. j. 274,82 €.

Keďže je maximálna suma daňového bonusu 274,82 €, čo je menej ako 1 200 €, Júlia si môže uplatniť v daňovom priznaní nárok na daňový bonus na dieťa len vo výške 274,82 €, t. j. maximálnu hranicu daňového bonusu na dieťa.

Poznámka: v priebehu roka je vhodné, aby si daňovník prepočítal, či v mesiacoch, v ktorých nemá nárok na daňový bonus na dieťa, alebo ho má z nižšej výške, nie je pre neho výhodnejšie uplatňovať tzv. obedy zadarmo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022

Pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických či právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, sadzieb dane a ďalšie čísla, či termíny.

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

S účinnosťou od 1.1.2023 sa mení výška daňového bonusu na dieťa. Aká bude jeho výška a aké platia podmienky pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2023?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?

Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022

Aké pravidlá pre odpočet daňovej straty sa uplatnia v roku 2022? Do akej výšky je možné umoriť daňovú stratu u mikrodaňovníka a do akej výšky u ostatných daňovníkov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky