Daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 – príklad a vzor

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov typ B u živnostníka, ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky v daňovej evidencii a ktorý mal v roku 2020 aj iné druhy príjmov.

V článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2021 nájdete všetky dôležité informácie, ktoré by mala fyzická osoba vedieť pred podávaním daňového priznania, medzi ktoré patrí aj to, ktoré príjmy sa do daňového priznania uvádzajú (t. j. zdaňujú sa) a aké výdavky si môže fyzická osoba uplatniť.

V tomto článku si na príklade pána Mareka ukážeme, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 v jednotlivých krokoch. K príkladu si môžete stiahnuť aj vzorové vyplnené daňové priznanie.

Údaje na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov – typu B za rok 2020 – príklad

Marek sa v roku 2020 stal živnostníkom. Okrem príjmov zo živnosti mal Marek v roku 2020 aj príjem zo závislej činnosti, nakoľko bol zamestnanom a taktiež mal príjem z predaja nehnuteľnosti – bytu. Pri príjmoch zo živnosti sa rozhodol, že si uplatní skutočne preukázateľné výdavky. Z daňovej evidencie a z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti čerpáme nasledovné údaje:

 1. Príjmy zo závislej činnosti:
  1. úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (riadok 01 z potvrdenia): 6 360 €,
  2. poistné a príspevky (riadok 02 z potvrdenia): 813,84 €, z toho na sociálne poistenie 575,44 € a na zdravotné poistenie 238,40 €,
  3. úhrn preddavkov na daň: 305,52 €.
 2. Príjmy zo živnosti:
  1. výška zdaniteľných príjmov zo živnosti: 15 000 €,
  2. výška preukázateľných výdavkov: 12 000 € (z toho odvody do zdravotnej poisťovne: 425 €),
  3. pohľadávky k 31.12.2020: 1 200 €.
 3. Príjmy z predaja nehnuteľnosti – bytu:
  1. výška zdaniteľného príjmu z predaja (t. j. predajná cena): 120 000 €,
  2. výška preukázateľných výdavkov (t. j. kúpna cena a úroky z hypotekárneho úveru a iné): 100 000 €.

Marek má 1 dieťa, ktoré má 5 rokov, avšak daňový bonus si na dieťa uplatňuje manželka. Z potvrdenia od Sociálnej poisťovne vieme, že v roku 2020 bola Marekovi vyplatená pandemická PN-ka, pričom výška nemocenského bola 320 € a taktiež aj pandemická OČR-ka, pričom výška ošetrovného bola 650 €.

Vzor vyplneného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2020 a postup v krokoch

Marek je fyzická osoba – podnikateľ a preto je povinný podať daňové priznanie elektronicky. Bude vypĺňať daňové priznanie typu B. Prinášame vám vyplnené vzorové daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2020 a taktiež aj nasledovný postup na jeho vyplnenie v jednotlivých krokoch:

Daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2020 má 13 strán, okrem týchto strán však daňové priznanie k dani z príjmov bude obsahovať 3 povinné prílohy.

Do daňového priznania nebudeme uvádzať príjem z pandemickej PN-ky a z pandemickej OČR-ky, nakoľko ide o príjem, ktorý je oslobodený od dane. Taktiež upozorňujeme na skutočnosť, že Marek v roku 2020 neprijal príspevok od štátu v rámci projektu Prvá pomoc a Prvá pomoc plus na prekonanie tzv. koronakrízy. Ak však fyzická osoba v roku 2020 prijala takúto pomoc, mala by vedieť, že tento príjem je síce oslobodený od dane, ale z daňových výdavkov musí fyzická osoba vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahrňované do základu dane. Viac informácií sa dozviete v článku Zdaňovanie príspevkov prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v daňovom priznaní.

1. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: pri vypĺňaní daňového priznania elektronicky, spravidla portál Finančnej správy na túto stranu už predvyplní skoro všetky potrebné údaje. Na tejto strane začíname s uvedením údajov na riadku 01 - DIČ, pričom zaškrtneme druh daňového priznania „daňové priznanie“, nakoľko Marek podáva riadne daňové priznanie a vyplníme do kolónky „za rok“: 2020 a ďalej pokračujeme s uvedením SK NACE do riadku 03, ktorý zistíme aj podľa IČO danej fyzickej osoby prostredníctvom webového portálu štatistického úradu a vyplnením údajov v I. oddiele – údaje o daňovníkovi. V našom daňovom priznaní sme uviedli aj na riadku 27 a 28 telefónne číslo a emailovú adresu Mareka, ale tieto údaje vypĺňať nemusíte, nakoľko sú dobrovoľné.

Nakoľko si Marek neuplatňuje daňový bonus na dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky, nie je dôchodcom a neuplatňuje si ani nezdaniteľné časti základu dane, 2. stranu vypĺňať nebudeme.

3. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: tu budeme vypĺňať V. oddiel aj VI. oddiel, nakoľko mal Marek príjem aj zo závislej činnosti aj zo živnosti.

V. oddiel – výpočet čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti vyplníme nasledovne:

 • na riadku 38 úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov uvedieme sumu uvedenú na riadku 01 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, a
 • na riadku 39 úhrn povinného poisteného uvedieme sumu uvedenú na riadku 02 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti,
 • riadok 40 patrí výpočtu základu dane, t. j. riadok 38 – riadok 39 (6 360 € - 813,84 € = 5 546,16 €).

VI. oddiel – výpočet čiastkového základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu vyplníme tak, že na riadku 2 – druh príjmov zo živnosti uvedieme v stĺpci 1 výšku zdaniteľných príjmov, t. j. 15 000 € a v stĺpci 2 uvedieme výšku preukázateľných výdavkov (vrátane zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne), t. j. 12 000 €. Rovnaké sumy do uvedených stĺpcov uvedieme aj na riadku 10 – spolu, nakoľko iné príjmy, než príjmy zo živnosti podľa § 6 Marek nemal.

Článok pokračuje pod reklamou

4. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: na tejto strane začneme hneď s uvedením toho, aké výdavky Marek uplatňuje. Nakoľko uplatňuje skutočne preukázateľné výdavky zaškrtne riadok s názvom „Uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona - pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Na riadku Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedieme sumu 425 €, t. j. suma zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2020, v našom prípade len odvody do zdravotnej poisťovne.

Živnostníci, ktorí uplatňujú preukázateľné výdavky, vypĺňajú aj tabuľku č. 1a a nakoľko má Marek ku koncu zdaňovacieho obdobia pohľadávky vo výške 1 200 €, uvedieme ich v tejto tabuľke.

Prečítajte si tiež

Na tejto strane ďalej pokračujeme vo výpočte čiastkového základu dane, a to znamená, že uvedieme na riadku 41 a 42 príjmy a výdavky z tabuľky č. 1. Na riadku 43 vypočítame základ dane, ktorý dostaneme rozdielom medzi riadkom 41 a 42, t. j. 15 000 € - 12 000 € = 3 000 €. Marek nemal žiadne položky zvyšujúce ani znižujúce základ dane, a preto na riadku 47 uvedieme rovnakú sumu základu dane, t. j. 3 000 €, pričom túto sumu vyplníme aj na riadok 55 a 57, na strane 5.

Marek v roku 2020 nemal príjmy z kapitálového majetku a preto stranu 6, t. j. VII. oddiel nevypĺňame.

7. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: tu budeme vypĺňať VIII. oddiel – výpočet základu dane z ostatných príjmov, nakoľko v roku 2020 mal Marek príjem z predaja nehnuteľnosti. Výšku zdaniteľného príjmu z predaja nehnuteľnosti uvedieme na riadku 2 do stĺpca 1 – príjmy: 120 000 € a výšku preukázateľných výdavkov k tomuto príjmu uvedieme do stĺpca 2 – výdavky: 100 000 €. Nakoľko podľa § 8 už Marek nemal iné príjmy, na riadku 19 vyplníme rovnaké sumy ako na riadku 2.

8. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: pokračujeme vo výpočte základu dane podľa § 8, pričom najprv na riadku 69 a na riadku 70 uvedieme príjmy a výdavky z tabuľky č. 3 a následne ich rozdielom vypočítame základ dane, t. j. 120 000 € - 100 000 € = 20 000 €.

Prečítajte si tiež

Na tejto strane budeme vypĺňať dôležitý IX. oddiel – výpočet základu dane, kde na riadku 72 uvedieme výšku základu dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, nakoľko iba z týchto základov dane je možné odpočítať nezdaniteľné časti základu dane t. j. riadok 40 + riadok 57 = 5 546,16 € + 3 000 € = 8 546,16 €. Na riadku 73 a riadku 77 uvedieme výšku nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. 4 414,20 €. Táto suma je rovnaká pre každú fyzickú osobu, ak by však základ dane na riadku 72 bol vyšší ako 19 506,56 €, tak potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by bola len vo výške rozdielu medzi sumou 9 290,84 € a 1/4 základu dane na daňovníka. V prípade, ak by výsledkom tohto výpočtu bola nula, suma nezdaniteľnej časti základu dane sa rovná 0 €.

Nakoľko najprv znižujeme o nezdaniteľnú časť základ dane podľa § 5, na riadku 78 uvedieme sumu vypočítanú nasledovne: riadok 40, t. j. 5 546,16 € - 4 414,20 € = 1 131,96 €. Následne sumu 1 131,96 € pripočítame k základu dane podľa § 8, t. j.  20 000 € a na riadku 80 uvedieme sumu 21 131,96 €. Na riadku 81 vypočítame daň zo základu dane, t. j. 19 % z 21 131,96 € = 4 015,0724 €, ktorú  zaokrúhlime matematicky na dve desatinné miesta, t. j. 4 015,07 €. Sumu dane uvedieme aj na riadku 90. Takýmto výpočtom sme dostali daň z príjmov zo závislej činnosti a daň z príjmov z predaja nehnuteľnosti.

Daň zo živnosti vypočítame na riadkoch strany 9. daňového priznania k dani z príjmov , pretože do sumy zdaniteľných príjmov 100 000 € si môže fyzická osoba uplatniť 15 % - nú sadzbu dane z príjmov, je potrebné túto daň vypočítať zvlášť. Nakoľko sme celou sumou nezdaniteľnej časti základu dane znížili čiastkový základ dane podľa § 5, nie je už možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane čiastkový základ podľa § 6 ods. 1 a 2 a to znamená, že na riadku 92 a na riadku 94 uvedieme rovnakú sumu ako na riadku 57, t. j. 3 000 €. Pre uplatnenie správnej sadzby dane z príjmov je potrebné uviesť na riadku 95 aj výšku zdaniteľných príjmov zo živnosti, t. j. v našom prípade 15 000 € a následne na riadku 96 vypočítať daň z príjmov, t. j. 15 % z 3 000 € = 450 €. Túto sumu uvedieme aj na riadku 105.

Keď už máme vypočítanú aj daň zo živnosti, na riadku 116 uvedieme súčet všetkých daní, t. j. riadok 90 (4 015,07 €) + riadok 105 (450 €) = 4 465,07 €.

10. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: na riadku 118 a 124 uvedieme sumu všetkých daní, t. j. 4 465,07 €. Keďže Marekovi jeho zamestnávateľ zrazil preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ich výšku uvedieme na riadku 131: 305,52 €. Tieto preddavky na daň znižujú vypočítanú daň z príjmov z riadku 124 a preto na riadku 135 uvedieme rozdiel týchto súm, t. j. 4 465,07 € - 305,52 € = 4 159,55 €. Uvedená suma je daň na úhradu a Marek je ju povinný uhradiť v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 31. marca 2021 (ak si nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania).

Prečítajte si tiež

12. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: Marek sa rozhodol, že 2 % zo zaplatenej dane chce poukázať Združeniu mladých podnikateľov Slovenska a preto v XII. oddiele na riadku 151 vypočíta 2 zo sumy dane z riadku 124, t. j. 2 % z 4 465,07 € = 89,30 € a na riadkoch 152 uvedie údaje o prijímateľovi – IČO, právnu formu, názov prijímateľa ako aj jeho sídlo. Keďže Marekovi nevadí, aby Združenie mladých podnikateľov Slovenska vedelo, že im poukázal 2 % z dane, zaškrtne kolónku „súhlasím so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane“.

13. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: na konci XIII. oddielu je potrebné na riadku 153 uviesť počet príloh, keďže Marek prikladá jednu povinnú prílohu, ktorou je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti a 3 prílohy sú povinné pre každú fyzickú osobu, uvedie na tomto riadku počet príloh 4. Hneď pod počtom príloh je potrebné uviesť aj dátum vyplnenia daňového priznania. Upozorňujeme, že ak podávate daňové priznanie listinne, je potrebné v tejto časti pripojiť aj váš podpis, ktorým prehlasujete, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.

Posledným krokom je vyplnenie prílohy č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, kde:

 • na riadkoch 08 až 10 uvedieme úhrnné poistné, ktoré Marekovi zrazil jeho zamestnávateľa (údaje z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch),
 • na riadku 11 uvedieme 0 €, nakoľko Marek v roku 2020 ešte neplatil odvody do Sociálnej poisťovne,
 • na riadku 13 uvedieme výšku zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2020, t. j. 425 €,
 • na riadku 14 uvedieme výšku zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2020 za rok 2020. V našom prípade ide o tú istú sumu, ale napríklad ak ďalší rok zaplatí okrem odvodov na zdravotné poistenie aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, na tomto riadku uvedie len zaplatené bežné odvody (bez zaplateného nedoplatku).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky