Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 a v akom termíne? Aké tlačivo použiť pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Každá fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy presiahli za rok 2022 sumu 2 289,63 €, alebo ktorej zdaniteľné príjmy túto sumu nepresiahli, ale vykázala daňovú stratu, je povinná vysporiadať si svoju daňovú povinnosť. Osoba, ktorá bola v roku 2022 iba zamestnancom má obvykle na výber – buď si podá daňové priznanie k dani z príjmov sama, alebo požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Viac informácií o tom, kto je alebo nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov si prečítajte v článku Kto (ne) musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 (v roku 2023)?

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 môže požiadať zamestnávateľa daňovník v prípade, ak:

  • v roku 2022 mal len príjmy zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
  • v roku 2022 mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ale neuplatnil si pri nich postup podľa § 43 ods. 7 (t. j. daň z týchto príjmov je už vysporiadaná).

Ak pôjde o tieto prípady:

  • ak daňovník mal v roku 2022 aj iné príjmy, než len zo závislej činnosti (napr. bol časť roka aj živnostníkom a dosahoval príjmy zo živnosti podľa § 6, alebo predaj nehnuteľnosť a dosiahol z toho zdaniteľný príjem), nemôže v takomto prípade požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.
  • ak daňovník mal v roku 2022 len príjmy zo závislej činnosti a nemá záujem o to, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A.

Ako požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane podaním žiadosti s názvom „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2022“, ktoré nájdete v článku Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023), a to v lehote najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. To znamená, že za rok 2022 zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľ najneskôr do 15. februára 2023.

Zamestnanec musí doručiť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane v listinnej podobe, prípadne elektronicky (napr. e-mailom), ak sa tak zamestnávateľ so zamestnancom dohodne.

Je potrebné upozorniť, že povinnosťou zamestnanca nie je len dodržať termín na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale v stanovenom termíne aj predložiť zamestnávateľovi príslušné doklady, ktoré sú potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania dane (píšeme o nich ďalej v článku). Ak by nastala situácia, že zamestnanec síce v stanovenom termíne žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane predložil, ale nepredloží požadované doklady, zamestnávateľ mu ročné zúčtovanie dane nevykoná.

Ktorého zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane v prípade viacerých zamestnávateľov za rok 2022 (v roku 2023)?

V praxi častokrát nastáva prípad, v ktorom zamestnanec má v priebehu zdaňovacieho obdobia viacero zamestnávateľov. Čo v takom prípade? Ktorého z nich má zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022?

Zamestnanec má právo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu počas roka 2022.

Ako vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane nie je vôbec komplikované. Je potrebné, aby daňovník vedel, čo si chce uplatniť a na čo má nárok, s čím mu pomôže aj poučenie na vyplnenie žiadosti.

Žiadosť je rozdelená do viacerých častí, pričom na začiatku je potrebné uviesť údaje o zamestnancovi a aj údaj, či tento zamestnanec je poberateľom starobného dôchodku alebo iného dôchodku a či je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.

V ďalších častiach si môže zamestnanec uplatniť nárok na:

V prípade, ak si chce zamestnanec uplatniť niektoré z vyššie uvedených daňových zvýhodnení, má povinnosť doložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane aj príslušné doklady, napr. rodný list dieťaťa, potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie, potvrdenie o vlastnom príjme manželky a pod.

Prečítajte si tiež

Pozor však na to, že ak mal zamestnanec v roku 2022 viacerých zamestnávateľov, musí predložiť „Potvrdenie o výške zdaniteľných príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona za rok 2022“ od zamestnávateľov tomu zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane. Zamestnanec má termín na požiadanie zamestnávateľa o vydanie tohto potvrdenia za rok 2022 do 6. februára 2023 (spravidla je to lehota do 5. februára, ale tento rok daný deň pripadne na víkend) a zamestnávateľ má termín na vystavenie tohto potvrdenia za rok 2022 do 10. februára 2023.

Viac informácií o tom, kto má nárok na uvedené nezdaniteľné časti základu dane a aké doklady je potrebné povinne predložiť, nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022.

Ak chce zamestnanec poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane vybranej organizácii, musí v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane vyplniť aj VII. časť, v ktorej žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom za rok 2022 (v roku 2023)?

Zamestnávateľ vykoná zamestnancovi, ktorý ho požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane a predložil požadované doklady, ročné zúčtovanie dane za rok 2022 najneskôr do 31. marca 2023. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane na novom vzore tlačiva s názvom „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022“, ktorý nájdete taktiež v článku Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023).

Prečítajte si tiež

Po vykonaní ročného zúčtovania dane má zamestnávateľ ešte tieto povinnosti v nasledovných termínoch:

  • povinnosť odovzdať zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2022, a to v lehote do 2. mája 2023 (spravidla je lehota do 30. apríla, ale nakoľko v tento rok pripadne na víkend, najbližší pracovný deň je 2. máj),
  • povinnosť odovzdať zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov (ak ho o to zamestnanec požiadal v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane), a to v lehote do 17. apríla 2023 (spravidla je lehota do 15, apríla, ale nakoľko v tento rok pripadne daný dátum na víkend, najbližší pracovný deň je 17. apríl).

Zamestnávateľ má povinnosť aj voči tým zamestnancom, ktorí ho nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022, a to takú, že v lehote najneskôr do 10. marca 2023 im musí vystaviť a doručiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Aký môže byť výsledok ročného zúčtovania dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Ročným zúčtovaním dane zamestnávateľ porovnáva preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli zrazené zamestnancovi zo mzdy za rok 2022 s výslednou daňou vypočítanou v ročnom zúčtovaní dane. Výsledkom ročného zúčtovania dane za rok 2022 môže byť:

  • 0 € - ak platí, že suma zrazených preddavkov na daň sa rovná sume vypočítanej dani zo závislej činnosti,
  • preplatok na dani z príjmov – ak platí, že suma zrazených preddavkov na daň je vyššia ako suma vypočítanej dane zo závislej činnosti,
  • nedoplatok na dani z príjmov – ak platí, že suma zrazených preddavkov na daň je nižšia ako suma vypočítanej dane zo závislej činnosti.

Preplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 vráti zamestnávateľ svojmu zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania dane, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl roku 2023. Okrem preplatku na dani v tejto lehote vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi aj zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na dieťa/deti alebo daňový bonus na zaplatené úroky do výšky nároku.

Prečítajte si tiež

O tento vrátený rozdiel z ročného zúčtovania dane následne zamestnávateľ zníži odvod preddavkov na daň správcovi dane, a to v lehote najneskôr do konca roka 2023, alebo správcu dane požiada o vrátenie preplatku na dani, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.

Nedoplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022, ktorý presahuje sumu 5 €, zrazí zamestnávateľ zo mzdy zamestnancovi najneskôr do konca roka 2023. V prípade, ak si zamestnanec uplatnil v ročnom zúčtovaní dane nárok na daňový bonus na dieťa/deti alebo zaplatené úroky, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi nedoplatok na dani aj v sume rovnej alebo nižšej ako 5 €.

Zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku odvedie zamestnávateľ správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Lehoty zamestnanca a zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 (v roku 2023) – prehľad

V nižšie uvedenej tabuľke prinášame prehľad lehôt pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 (v roku 2023), ktoré sa týkajú zamestnanca a zamestnávateľa:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Lehoty zamestnanca a zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 (v roku 2023) – prehľad
Lehota na splnenie Povinnosť zamestnanca, resp. zamestnávateľa
6.2.2023 zamestnanec – požiadať zamestnávateľa, ktorého nežiada o vykonanie ročného zúčtovania dane o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2022
10.2.2023 zamestnávateľ – povinnosť vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2022 zamestnancom, ktorí o potvrdenie požiadali do 6. februára 2023
15.2.2023 zamestnanec – požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, t. j. predložiť zamestnávateľovi žiadosť s príslušnými dokladmi
10.3.2023 zamestnávateľ – povinnosť vystaviť a doručiť zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nevykonáva ročné zúčtovanie dane, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti
31.3.2023 zamestnávateľ – vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022
17.4.2023 zamestnávateľ – povinnosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na poukázanie 2 %, resp. 3 % tým zamestnancom, ktorí o to požiadali
2.5.2023 zamestnávateľ – povinnosť vystaviť a doručiť zamestnancom potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2022
31.5.2023 zamestnávateľ – povinnosť vyplatiť zamestnancom preplatok z ročného zúčtovania dane, prípadne aj daňového bonusy
31.12.2023 zamestnávateľ – povinnosť zraziť zamestnancom nedoplatok z ročného zúčtovania dane

Tip: v našej téme Daňové priznanie za rok 2022 nájdete veľa zaujímavých informácií o vysporiadaní dane z príjmov za rok 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky