Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 a v akom termíne? Aké tlačivo použiť pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Každá fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy presiahli za rok 2022 sumu 2 289,63 €, alebo ktorej zdaniteľné príjmy túto sumu nepresiahli, ale vykázala daňovú stratu, je povinná vysporiadať si svoju daňovú povinnosť. Osoba, ktorá bola v roku 2022 iba zamestnancom má obvykle na výber – buď si podá daňové priznanie k dani z príjmov sama, alebo požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Viac informácií o tom, kto je alebo nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov si prečítajte v článku Kto (ne) musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 (v roku 2023)?

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 môže požiadať zamestnávateľa daňovník v prípade, ak:

  • v roku 2022 mal len príjmy zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
  • v roku 2022 mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ale neuplatnil si pri nich postup podľa § 43 ods. 7 (t. j. daň z týchto príjmov je už vysporiadaná).

Ak pôjde o tieto prípady:

  • ak daňovník mal v roku 2022 aj iné príjmy, než len zo závislej činnosti (napr. bol časť roka aj živnostníkom a dosahoval príjmy zo živnosti podľa § 6, alebo predaj nehnuteľnosť a dosiahol z toho zdaniteľný príjem), nemôže v takomto prípade požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.
  • ak daňovník mal v roku 2022 len príjmy zo závislej činnosti a nemá záujem o to, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A.

Ako požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane podaním žiadosti s názvom „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2022“, ktoré nájdete v článku Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023), a to v lehote najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. To znamená, že za rok 2022 zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľ najneskôr do 15. februára 2023.

Zamestnanec musí doručiť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane v listinnej podobe, prípadne elektronicky (napr. e-mailom), ak sa tak zamestnávateľ so zamestnancom dohodne.

Je potrebné upozorniť, že povinnosťou zamestnanca nie je len dodržať termín na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale v stanovenom termíne aj predložiť zamestnávateľovi príslušné doklady, ktoré sú potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania dane (píšeme o nich ďalej v článku). Ak by nastala situácia, že zamestnanec síce v stanovenom termíne žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane predložil, ale nepredloží požadované doklady, zamestnávateľ mu ročné zúčtovanie dane nevykoná.

Ktorého zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane v prípade viacerých zamestnávateľov za rok 2022 (v roku 2023)?

V praxi častokrát nastáva prípad, v ktorom zamestnanec má v priebehu zdaňovacieho obdobia viacero zamestnávateľov. Čo v takom prípade? Ktorého z nich má zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022?

Zamestnanec má právo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu počas roka 2022.

Ako vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane nie je vôbec komplikované. Je potrebné, aby daňovník vedel, čo si chce uplatniť a na čo má nárok, s čím mu pomôže aj poučenie na vyplnenie žiadosti.

Žiadosť je rozdelená do viacerých častí, pričom na začiatku je potrebné uviesť údaje o zamestnancovi a aj údaj, či tento zamestnanec je poberateľom starobného dôchodku alebo iného dôchodku a či je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.

V ďalších častiach si môže zamestnanec uplatniť nárok na:

V prípade, ak si chce zamestnanec uplatniť niektoré z vyššie uvedených daňových zvýhodnení, má povinnosť doložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane aj príslušné doklady, napr. rodný list dieťaťa, potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie, potvrdenie o vlastnom príjme manželky a pod.

Prečítajte si tiež

Pozor však na to, že ak mal zamestnanec v roku 2022 viacerých zamestnávateľov, musí predložiť „Potvrdenie o výške zdaniteľných príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona za rok 2022“ od zamestnávateľov tomu zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane. Zamestnanec má termín na požiadanie zamestnávateľa o vydanie tohto potvrdenia za rok 2022 do 6. februára 2023 (spravidla je to lehota do 5. februára, ale tento rok daný deň pripadne na víkend) a zamestnávateľ má termín na vystavenie tohto potvrdenia za rok 2022 do 10. februára 2023.

Viac informácií o tom, kto má nárok na uvedené nezdaniteľné časti základu dane a aké doklady je potrebné povinne predložiť, nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022.

Ak chce zamestnanec poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane vybranej organizácii, musí v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane vyplniť aj VII. časť, v ktorej žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom za rok 2022 (v roku 2023)?

Zamestnávateľ vykoná zamestnancovi, ktorý ho požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane a predložil požadované doklady, ročné zúčtovanie dane za rok 2022 najneskôr do 31. marca 2023. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane na novom vzore tlačiva s názvom „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022“, ktorý nájdete taktiež v článku Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023).

Prečítajte si tiež

Po vykonaní ročného zúčtovania dane má zamestnávateľ ešte tieto povinnosti v nasledovných termínoch:

  • povinnosť odovzdať zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2022, a to v lehote do 2. mája 2023 (spravidla je lehota do 30. apríla, ale nakoľko v tento rok pripadne na víkend, najbližší pracovný deň je 2. máj),
  • povinnosť odovzdať zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov (ak ho o to zamestnanec požiadal v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane), a to v lehote do 17. apríla 2023 (spravidla je lehota do 15, apríla, ale nakoľko v tento rok pripadne daný dátum na víkend, najbližší pracovný deň je 17. apríl).

Zamestnávateľ má povinnosť aj voči tým zamestnancom, ktorí ho nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022, a to takú, že v lehote najneskôr do 10. marca 2023 im musí vystaviť a doručiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Aký môže byť výsledok ročného zúčtovania dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Ročným zúčtovaním dane zamestnávateľ porovnáva preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli zrazené zamestnancovi zo mzdy za rok 2022 s výslednou daňou vypočítanou v ročnom zúčtovaní dane. Výsledkom ročného zúčtovania dane za rok 2022 môže byť:

  • 0 € - ak platí, že suma zrazených preddavkov na daň sa rovná sume vypočítanej dani zo závislej činnosti,
  • preplatok na dani z príjmov – ak platí, že suma zrazených preddavkov na daň je vyššia ako suma vypočítanej dane zo závislej činnosti,
  • nedoplatok na dani z príjmov – ak platí, že suma zrazených preddavkov na daň je nižšia ako suma vypočítanej dane zo závislej činnosti.

Preplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 vráti zamestnávateľ svojmu zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania dane, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl roku 2023. Okrem preplatku na dani v tejto lehote vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi aj zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na dieťa/deti alebo daňový bonus na zaplatené úroky do výšky nároku.

Prečítajte si tiež

O tento vrátený rozdiel z ročného zúčtovania dane následne zamestnávateľ zníži odvod preddavkov na daň správcovi dane, a to v lehote najneskôr do konca roka 2023, alebo správcu dane požiada o vrátenie preplatku na dani, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.

Nedoplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022, ktorý presahuje sumu 5 €, zrazí zamestnávateľ zo mzdy zamestnancovi najneskôr do konca roka 2023. V prípade, ak si zamestnanec uplatnil v ročnom zúčtovaní dane nárok na daňový bonus na dieťa/deti alebo zaplatené úroky, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi nedoplatok na dani aj v sume rovnej alebo nižšej ako 5 €.

Zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku odvedie zamestnávateľ správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Lehoty zamestnanca a zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 (v roku 2023) – prehľad

V nižšie uvedenej tabuľke prinášame prehľad lehôt pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 (v roku 2023), ktoré sa týkajú zamestnanca a zamestnávateľa:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Lehoty zamestnanca a zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 (v roku 2023) – prehľad
Lehota na splnenie Povinnosť zamestnanca, resp. zamestnávateľa
6.2.2023 zamestnanec – požiadať zamestnávateľa, ktorého nežiada o vykonanie ročného zúčtovania dane o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2022
10.2.2023 zamestnávateľ – povinnosť vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2022 zamestnancom, ktorí o potvrdenie požiadali do 6. februára 2023
15.2.2023 zamestnanec – požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, t. j. predložiť zamestnávateľovi žiadosť s príslušnými dokladmi
10.3.2023 zamestnávateľ – povinnosť vystaviť a doručiť zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nevykonáva ročné zúčtovanie dane, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti
31.3.2023 zamestnávateľ – vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022
17.4.2023 zamestnávateľ – povinnosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na poukázanie 2 %, resp. 3 % tým zamestnancom, ktorí o to požiadali
2.5.2023 zamestnávateľ – povinnosť vystaviť a doručiť zamestnancom potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2022
31.5.2023 zamestnávateľ – povinnosť vyplatiť zamestnancom preplatok z ročného zúčtovania dane, prípadne aj daňového bonusy
31.12.2023 zamestnávateľ – povinnosť zraziť zamestnancom nedoplatok z ročného zúčtovania dane

Tip: v našej téme Daňové priznanie za rok 2022 nájdete veľa zaujímavých informácií o vysporiadaní dane z príjmov za rok 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky