Odklad daňového priznania pre všetkých do 30.6.2020 automaticky

Kvôli koronavírusu bude termín na daňové priznanie k dani z príjmov posunutý na 30.6.2020 automaticky a pre všetkých daňovníkov.

Ministerstvo financií v spolupráci s finančnou správou pripravilo a schválilo nariadenie č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov. Účinné je dňom vyhlásenia, teda od 19. marca 2020.

Vďaka tomuto nariadeniu môžu všetky právnické a fyzické osoby podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30.6.2020 bez toho, aby im hrozila nejaká sankcia. Lehota sa automaticky predĺži až do 30. júna 2020 pre všetkých daňovníkov, teda aj pre podnikateľov, ktorí sú povinní s finančnou správou komunikovať elektronicky. Termín 30. jún 2020 bez sankcií platí aj pre úhradu dane z príjmov. Podľa informácie zverejnenej na stránke Finančnej správy SR sa to týka aj tých subjektov, ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmov podali a daň zatiaľ nezaplatili.  

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Pôvodne bol ústupok iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí nemajú s finančnou správnou povinnosť komunikovať elektronicky (lehota bola do 31.5.2020). Toto však už neplatí.

Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní k dani z príjmov, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Možno teda povedať, že nie potrebné "rešpektovať" termín 31. marec 2020, ani podávať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, lehota je automaticky predĺžená pre všetkých daňovníkov – právnické aj fyzické osoby, oneskorené podanie (v termíne do 30. júna 2020) bude bez sankcie.

Poznámka: Obdobný postup sa uplatní aj v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekárov), ktorí si nesplnia oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane a do 31. marca 2020 neodvedú zrazenú daň, ale ak svoju povinnosť splnia do náhradného termínu, ktorý je aj v tomto prípade do 30. júna 2020. Aj tento zámer už schválila Vláda SR.

Je potrebné upozorniť, že nové nariadenie upravuje iba neukladanie sankcií za nepodanie daňového priznania v pôvodnej lehote, otázne je teda napríklad poukázanie tzv. 2 % z dane (poukážu sa vtedy, ak daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur), ale aj nadväzujúce ustanovenia o platení preddavkov na daň (do lehoty a po lehote na podanie daňového priznania), či plynutie lehoty na vrátenie daňového preplatku. V tomto smere by bolo potrebné minimálne usmernenie zo strany finančnej správy, a teda či daňovník radšej nemá využiť oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, aby bola jeho lehota na podanie zrejmá.

Prečítajte si tiež

Finančná správa spolu s ministerstvom financií avizuje sériu ďalších opatrení v snahe pomôcť svojim daňovníkom. Podnety zo strany daňovníkov, podnikateľov, účtovníkov či daňových poradcov finančná správa vníma a plánuje iniciovať zmeny. Ide najmä o úpravu lehôt na podávanie prehľadov o zrazených preddavkoch, hlásení o vyúčtovaní dane, daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, súhrnných výkazov a pod. Pracovná skupina zriadená ministrom financií hľadá všetky zákonné riešenia, ako súčasnú situáciu so zhoršenými podmienkami pri plnení daňových povinností uľahčiť. Predmetom diskusie sú aj finančné otázky, ktoré môžu mať vplyv na likviditu podnikateľských subjektov, ale aj finančný dopad na štátny rozpočet. Mnohé zmeny si však vyžadujú zmenu legislatívy, ktorú musí schváliť vláda a parlament. Týka sa to riešenia predovšetkým tých situácií daňovníkov, ktorí v ustanovenej dobe nestihnú podať hlásenia, prehľady, daňové priznanie k DPH a pod. Cieľom pripravovaných opatrení je, aby daňovníci neboli nijako sankcionovaní, či aby nemuseli nijako špeciálne žiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa už teraz priebežne usmerňuje daňové a colné úrady, ako reagovať v tejto neustále sa meniacej situácii. Na finálne znenie týchto úprav je potrebné počkať a o schválených zmenách vás budeme informovať.

Ministerstvo financií informovalo, že termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov je stanovený na 31. október 2020. Viac informácií nájdete v článku Termín na podanie daňového priznania za rok 2019 je známy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor

Predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov (za rok 2023) môžu daňovníci aj v roku 2024. Informácie o tom, na ako dlho, za akých podmienok, doplnené o vzor odkladu daňového priznania, nájdete v článku.

Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Odklad daňového priznania a vplyv na odvody a preddavky na daň

Kedy sa oplatí podať odklad daňového priznania s dopadom na platenie sociálnych a zdravotných odvodov a platenie preddavkov na daň z príjmov?

Odložili ste si daňové priznanie 2021 k dani z príjmov?

Daňovníkom, ktorí v marci oznámili finančnej správe trojmesačný odklad daňového priznania, sa blíži termín na jeho podanie. Stihnúť by to mali do 30. júna 2022, a rovnako do konca júna je potrebné daň aj zaplatiť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky