Výpočet čistej mzdy v roku 2023

Vzorec pre výpočet čistej mzdy sa v roku 2023 nemení, menia sa však veličiny potrebné pre jej výpočet. Ktoré to sú a na aké novinky treba dať v roku 2023 pozor?

Zamestnanec, ktorý pracuje u zamestnávateľa na základe pracovného pomeru (t. j. pracovnej zmluvy) alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o pracovnej činnosti) má v pracovnej zmluve, resp. dohode uvedené mzdové podmienky. To znamená, že zamestnanec vie, akú výšku hrubej mzdy, resp. odmeny dostane za výkon svojej práce (závislej činnosti), ale nevie, akú výšku čistej mzdy dostane. Aký je rozdiel medzi hrubou mzdou, resp. odmenou a čistou mzdou, ktorú mu reálne vyplatí zamestnávateľ?

Hrubá a čistá mzda zamestnanca v roku 2023 – rozdiel

Hrubá mzda, resp. brutto mzda je mzda uvedená v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Je to mzda pred odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne a pred zdanením daňou z príjmov zo závislej činnosti.

Čistá mzda, resp. netto mzda je mzda, ktorú zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi na účet alebo v hotovosti. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že čistá mzda je hrubá mzda znížená o výšku povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a o výšku preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ak sa však na to pozrieme zo širšieho uhla pohľadu, môžeme povedať, že výška čistej mzdy sa odvíja od:

 1. výšky povinných odvodov do Sociálne a zdravotnej poisťovne,
 2. uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
 3. uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie,
 4. uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa,
 5. iných zrážok, napr. na stravné, exekúciu, sporenie a pod.

Výpočet čistej mzdy v roku 2023 – vzorec

Vzorec na výpočet čistej mzdy v roku 2023 je rovnaký ako v predchádzajúci rok. Je potrebné však upozorniť na to, že aj keď je vzorec na výpočet čistej mzdy rovnaký, čistá mzda vypočítaná z rovnakej hrubej mzdy ako v roku 2022, bude v roku 2023 iná. Je to práve kvôli zmenám výšky veličín, ktoré spomíname vyššie. Porovnanie rovnakej výšky hrubej mzdy s výškou čistej mzdy v roku 2022 a 2023 nájdete na príklade v závere tohto článku.

V roku 2023 vypočítame čistú mzdu nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2023
Hrubá mzda

 • povinné odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré zráža zamestnancovi zamestnávateľ
 • povinné preddavky na zdravotné poistenie, ktoré zráža zamestnancovi zamestnávateľ
 • = čiastkový základ dane
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ak si ju zamestnanec uplatňuje)
 • = základ dane (resp. zdaniteľná mzda)
  x sadzba dane 19 %, resp. 25 %
  = preddavok na daň z príjmov
  Čistá mzda = hrubá mzda – odvody do Sociálnej poisťovne – preddavky na zdravotné poistenie – preddavok na daň z príjmov + daňový bonus na dieťa – iné zrážky

  V ďalších častiach článku si popíšeme výšku, resp. výpočet jednotlivých veličín uvedených vo vzorci, ktoré sú potrebné na výpočet čistej mzdy v roku 2023.

  Náš tip: Vypočítať čistú mzdu si môžete aj pomocou našej mzdovej kalkulačky.

  Ak vás zaujíma čistá mzda či cena práce pri minimálnej mzde v roku 2023, pozrite si článok Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2023 (daň, odvody, cena práce)

  Povinné odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne pri výpočte čistej mzdy v roku 2023

  Povinné odvody do Sociálnej poisťovne zráža zamestnávateľ zamestnancovi z jeho vymeriavacieho základu. Vo všeobecnosti platí, že vymeriavacím základom zamestnanca je jeho hrubá mzda.

  Zamestnanec odvádza do Sociálnej poisťovne povinné poistné vo výške 9,4 % z vymeriavacieho základu, ktoré sa skladá z odvodov na tieto poistenia:

  • nemocenské poistenie: 1,4 %,
  • starobné poistenie: 4,0 %,
  • invalidné poistenie: 3,0 %,
  • poistenie v nezamestnanosti: 1,0 %,

  pričom platí, že zamestnávateľ je povinný vypočítať sumu každého poistného z vymeriavacieho základu zamestnanca jednotlivo a zaokrúhliť ho na najbližší eurocent nadol.

  Upozorňujeme, že nie vždy platí pravidlo výšky odvodu zamestnanca do Sociálnej poisťovne vo výške 9,4 %. V týchto prípadoch zamestnanec odvádza do Sociálnej poisťovne odvody vo výške menej ako 9,4 % z vymeriavacieho základu:

  1. zamestnanec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosti o viac ako 70 % a zamestnanec, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok a dosiahol dôchodkový vek – takýto zamestnanec neplatí poistenie v nezamestnanosti a preto jeho odvod do Sociálnej poisťovne je vo výške 8,4 % z vymeriavacieho základu,
  2. zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a zamestnanec, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a ktorý dosiahol dôchodkový vek – takýto zamestnanec neplatí invalidné poistenie a preto jeho odvod do Sociálnej poisťovne je vo výške 6,4 % z vymeriavacieho základu.

  Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca na účely sociálneho poistenia nie je stanovený. Maximálny vymeriavací základ platný od 1.1.2023 do 31.12.2023 na účely sociálneho postenia je stanovený vo výške 8 477 €. To znamená, že ak by zamestnanec mal hrubú mesačnú mzdu vyššiu ako maximálny vymeriavací základ, zaplatí odvody len zo sumy 8 477 €.

  Viac informácií o odvodoch zamestnanca aj zamestnávateľa v roku 2023 nájdete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Povinné preddavky na zdravotné poistenie pri výpočte čistej mzdy v roku 2023

  Povinné preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne (podľa poisťovne zamestnanca) zráža zamestnávateľ zamestnancovi z jeho vymeriavacieho základu, aj tu platí, že vymeriavacím základom zamestnanca je spravidla jeho hrubá mzda.

  Zamestnanec odvádza do zdravotnej poisťovne povinné preddavky na zdravotné poistenie vo výške 4,0 % z vymeriavacieho základu. Ak je zamestnanec zdravotne postihnutý, odvádza do zdravotnej poisťovne len polovicu, t. j. 2,0  % z vymeriavacieho základu. Vypočítané preddavky na zdravotné poistenie je zamestnávateľ povinný zaokrúhliť na najbližší eurocent nadol.

  Prečítajte si tiež

  Od 1.1.2023 je účinná novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou sa od januára 2023 začne uplatňovať pri platení preddavkov na zdravotné poistenie inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Platí, že minimálny zdravotný odvod poistného pre zamestnanca musí byť na úrovni odvodu zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobou. Nakoľko je životné minimum na rok 2023 vo výške 234,42 €, platí, že minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca musí byť vo výške 32,81 € (14 % z 234,42 €). Ak bude skutočný súčet preddavku zamestnanca a zamestnávateľa za tohto zamestnanca nižší ako 32,81 €, preddavok zamestnanca sa navýši o sumu rozdielu (rozdiel teda zaplatí zamestnanec).

  Zmena minimálneho preddavku a minimálneho poistného od roku 2023 sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sú zároveň aj poistencami štátu (napr. pracujúci dôchodcovia, pracujúci študenti) a na zamestnancov so zdravotným postihnutím, s nárokom na zníženú sadzbu poistného.

  Maximálny vymeriavací základ pre zamestnanca na účely zdravotného poistenia nie je stanovený.

  Podrobnejšie informácie spolu s príkladmi na výpočet preddavku na zdravotné poistenie nájdete v článku Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023.

  Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie pri výpočte čistej mzdy v roku 2023

  Zamestnanec si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a znížiť tak svoj vymeriavací základ pre výpočet preddavku na zdravotné poistenie v roku 2023, ak:

  • vykonáva závislú činnosť na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného pomeru, a
  • je jeho mesačný príjem zo zárobkovej činnosti (spravidla hrubá mzda) je nižší ako 570 €.

  Nakoľko je minimálna mzda v roku 2023 vo výške 700 €, táto odvodová odpočítateľná položka sa týka len zamestnancov pracujúcich na skrátený pracovný úväzok.

  Uplatnením odvodovej odpočítateľnej položky si zamestnanec zníži vymeriavací základ, a tým pádom aj výšku preddavku na zdravotné poistenie. Odvodovú odpočítateľnú položku si môže uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľ, resp. ročne (v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia).

  Maximálna mesačná výška odpočítateľnej položky je 380 € a vypočíta sa cez vzorec:

  OP = (380 – ((príjem pre OP – 380) * 2/ počet dní mesiaca * počet dní zamestnania.

  Zároveň však platia ustanovenia o minimálnom preddavku, takže ak by suma preddavku po uplatnení odpočítateľnej položky nedosahovala požadované minimum, zamestnanec musí rozdiel doplatiť.

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pri výpočte čistej mzdy v roku 2023

  Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti zráža zamestnávateľ zamestnancovi mesačne zo mzdy, pričom výška tohto preddavku na daň závisí od:

  • uplatnenia, resp. neuplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
  • uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa/deti.
  Prečítajte si tiež

  Preddavok na daň z príjmov vypočítame príslušnou sadzbou dane (19 %, resp. 25 %) zo základu dane. Základom dane je hrubá mzda znížená o povinné odvody do Sociálnej poisťovne a o povinné preddavky na zdravotnej poisťovne. Túto výšku základu dane má možnosť si zamestnanec znížiť ešte aj o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Už zo samotného názvu vyplýva, že ide o tú časť základu dane, ktorá sa nezdaňuje. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane pre zamestnanca v konečnom dôsledku znamená nižší preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnanec sa môže rozhodnúť, či si uplatní nezdaniteľnú časť mesačne alebo ročne (môže sa však stať, že pri vysokých príjmoch v ročnom vyjadrení na nezdaniteľnú časť nebude nárok vôbec). Pozor však na to, že zamestnávateľ neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka zamestnancovi automaticky, zamestnanec musí odovzdať svojmu zamestnávateľovi vyplnené „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“.

  Zamestnanci si uplatňujú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka spravidla mesačne, tá je v roku 2023 vo výške 410,24 €. O tom, ako fungujú nezdaniteľné časti základu dane si môžete prečítať podrobne v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023.

  Daňový bonus na dieťa pri výpočte čistej mzdy v roku 2023

  V prípade, ak má zamestnanec dieťa, ktoré sa považuje za vyživované a ktoré s ním žije v domácnosti, môže si po splnení zákonom stanovených podmienok uplatniť aj nárok na daňový bonus na dieťa/deti.

  Daňový bonus na dieťa má priamy vplyv na preddavok na daň, znižuje vypočítanú sumu preddavku na daň z príjmov, a tým pádom zvyšuje vypočítanú sumu čistej mzdy. Daňový bonus na dieťa si môže zamestnanec uplatniť mesačne alebo ročne. Rovnako aj tu platí, že nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa nevzniká automaticky, nakoľko aj v tomto prípade musí zamestnávateľovi zamestnanec túto skutočnosť oznámiť, a to prostredníctvom „Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“.

  V roku 2023 je maximálna výška daňového bonusu na dieťa ohraničená vekom dieťaťa, a to nasledovne:

  • do 18 rokov: 140 € mesačne,
  • nad 18 rokov: 50 € mesačne.

  Táto maximálna výška daňového bonusu na dieťa je ohraničená percentom zo základu dane (čiastkového základu dane), čo si môžete pozrieť v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023.

  Príklad na výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2023

  Štefan je zamestnaný na pracovnú zmluvu. Jeho mesačná hrubá mzda je vo výške 1 200 €. Uplatňuje si mesačne nezdaniteľnú časť základu dane a aj daňový bonus na 2 deti (5 a 13 rokov). Nakoľko je jeho príjem vyšší ako 570 €, odvodovú odpočítateľnú položku si neuplatňuje. Čistú mesačnú mzdu Štefana vypočítame nasledovne:

  * kontrola preddavku na zdravotné poistenie: preddavok je vo výške 48 €, čo je viac ako minimálny preddavok na zdravotné poistenie 32,81 € mesačne, takže nie je potrebné dorovnať žiadny rozdiel
  **kontrola nároku na maximálnu možnú sumu daňového bonusu: pri 2 deťoch do 18 rokov veku môže získať zamestnanec sumu daňového bonusu max. vo výške 280 € a súčasne max. 27 % čiastkového základu dane (27 % z 1 039,20 € = 280,58 €), nakoľko je 27 % čiastkového základu dane (280,58 €) viac ako 280 € , zamestnanec má nárok na plnú sumu daňového bonusu.
  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Výpočet čistej mzdy v roku 2023 - príklad
  Názov položky Suma v €
  Hrubá mzda zamestnanca
  - odvody do Sociálnej poisťovne (9,4 % z 1 200 €)
  - preddavky na zdravotné poistenie (4 % z 1 200 €)
  1 200 €
  112,80 €
  48,00 € *
  = Čiastkový základ dane
  - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  1 039,20 €
  410,24 €
  = Základ dane (zdaniteľná mzda)
  - preddavok na daň z príjmov (19 % z 628,96 €)
  + daňový bonus na deti (2 x 140 €)
  628,96 €
  119,50 €
  280 € **
  = Čistá mzda zamestnanca
  (1 200 – 112,80 – 48,00 – 119,50 + 280)
  1 199,70 €

  Náš tip: Na výpočet čistej mzdy využite našu mzdovú kalkulačku.

  Porovnanie čistej mzdy zamestnanca v roku 2023 oproti roku 2022

  Porovnajme si výšku čistej mzdy pána Štefana za rok 2023 s 2. polrokom roka 2022 z predchádzajúceho príkladu, ak jeho hrubá mzda bola aj v roku 2022 vo výške 1 200 €.

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Porovnanie čistej mzdy v roku 2023 s predchádzajúcim rokom (2. polrok 2022)
  Názov položky Suma v € (rok 2023) Suma v € (rok 2022)
  Hrubá mzda zamestnanca
  - odvody do Sociálnej poisťovne (9,4 % z hrubej mzdy)
  - preddavky na zdravotné poistenie (4 % z hrubej mzdy)
  1 200 €
  112,80 €
  48,00 €
  1 200 €
  112,80 €
  48,00 €
  = Čiastkový základ dane
  - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  1 039,20 €
  410,24 €
  1 039,20 €
  381,61 €
  = Základ dane (zdaniteľná mzda)
  - preddavok na daň z príjmov (19 % zo základu dane)
  + daňový bonus na deti
  628,96 €
  119,50 €
  280 €
  657,59 €
  124,94 €
  140 €
  = Čistá mzda zamestnanca
  ( hrubá mzda – odvody do Sociálnej poisťovne – preddavky na zdravotné poistenie – preddavok na daň z príjmov + daňový bonus na deti)
  1 199,70 € 1 054,26 €
  Pozrite si tiež

  Z porovnania výpočtu čistej mzdy v roku 2023 a čistej mzdy z 2. polroka 2022 vyplýva, že Štefan v roku 2022 dostane čistú mzdu vyššiu o 145,44 €, a to z dôvodu vyššej sumy daňového bonusu na dieťa a vyššej sumy nezdaniteľnej časti základu dane.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Dobrovoľné sociálne poistenie

  Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

  OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

  Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

  Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

  Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

  Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

  Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky