Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019

Daňovník si môže aj v roku 2019 uplatniť daňové zvýhodnenie formou daňového bonusu na dieťa alebo daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky. Aká je výška daňového bonusu na zaplatené úroky v roku 2019 a aké podmienky musí splniť daňovník, aby mal naň nárok?

Daňový bonus legislatívne upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to nasledovne:

 • daňový bonus na dieťa: § 33 zákona o dani z príjmov,
 • daňový bonus na zaplatené úroky: § 33a zákona o dani z príjmov.

V článku Daňový bonus na dieťa v roku 2019 sme sa venovali daňovému bonusu na dieťa. Teraz sa budeme venovať daňovému bonusu na zaplatené úroky.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky predstavuje rovnako ako daňový bonus na deti určité daňové zvýhodnenie, a to prostredníctvom priamej daňovej úľavy. Daňovým bonusom na zaplatené úroky rozumieme teda sumu, ktorá priamo zníži už vypočítanú daň z príjmov.

Daňový bonus na zaplatené úroky je možné uplatniť prvýkrát zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017.

Aké sú podmienky získania nároku na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020 nájdete v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020.

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019

Daňový bonus na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. V prípade, ak 50 % zo sumy zaplatených úrokov prevyšuje sumu 400 eur, daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky len vo výške 400 eur za rok (napr. ak daňovník zaplatil úroky z úveru na bývanie v roku 2019 v celkovej výške 832 eur, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky mu vzniká len vo výške 400 eur, nie vo výške 416 eur).

Daňový bonus na zaplatené úroky vo výške 50 % zo zaplatených úrokov môžeme vypočítať len z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Ak je výška poskytnutého úveru na bývanie v sume vyššej ako 50 000 eur, daňový bonus na zaplatené úroky sa vypočíta ako 50 % zo zaplatených úrokov len z tej výšky úveru, ktorá neprekračuje hranicu 50 000 eur (zo sumy nad 50 000 eur už nie je možné si uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky).

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019

Na daňový bonus na zaplatené úroky má nárok daňovník, ak:

 • má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver,
 • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárny rok, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie.

Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo zdaniteľných príjmov daňovníka, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) alebo osobitného základu dane, a to:

 • z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov (t. j. zo závislej činnosti – zo zamestnania),
 • z príjmov podľa § 6 zákona (t. j. z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z príjmov z prenájmu nehnuteľností a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu),
 • z príjmov podľa § 7 zákona (t. j. z kapitálového majetku),
 • z príjmov podľa § 8 zákona (t. j. z ostatných príjmov nezaradených do príjmov podľa § 5 až § 7 zákona),
 • z príjmov podľa § 51e zákona (t. j. z podielov na zisku, vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku).

Z uvedeného vyplýva, že do limitu sa nezahŕňajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené a príjmy zdaňované zrážkou.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká tomu daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Príklady nároku na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019

Príklad č. 1: František má 29 rokov, je zamestnancom v spoločnosti poskytujúcej upratovacie služby od roku 2016. V roku 2018 uzavrie zmluvu o úvere na bývanie vo výške 45 000 Eur. Jeho hrubá mzda je fixná každý mesiac od začiatku pracovného pomeru, a to vo výške 800 eur. Má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2019?

To, aby sme zistili, či má František nárok na daňový bonus na zaplatené úroky potrebujeme vedieť, či spĺňa:

 • vekovú hranicu medzi 18 rokov veku a 35 rokov veku: spĺňa, nakoľko má 28 rokov,
 • hranicu zdaniteľných príjmov: jeho priemerný mesačný príjem za rok 2017 je vo výške 800 eur (posudzuje sa príjem za rok 2017, pretože zmluva o úvere bola uzatvorená v roku 2018). Priemerná mesačná mzda za rok 2017 je vo výške 954 eur, a jej 1,3 násobok je vo výške 1 240,20 eura. Nakoľko je jeho priemerný mesačný príjem nižší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy, spĺňa aj podmienku zdaniteľných príjmov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že František má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Príklad č. 2: Branislav má 20 rokov a je živnostník. V roku 2019 uzavrie zmluvu o úvere na bývanie vo výške 32 500 Eur. Jeho mesačný príjem bol v roku 2018 vo výške 1 500 Eur. Má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2019?

To, aby sme zistili, či má Branislav nárok na daňový bonus na zaplatené úroky potrebujeme vedieť, či spĺňa:

 • vekovú hranicu medzi 18 rokov veku a 35 rokov veku: spĺňa, nakoľko má 20 rokov,
 • hranicu zdaniteľných príjmov: jeho priemerný mesačný príjem za rok 2018 je vo výške 1 500 eur (posudzuje sa príjem za rok 2018, pretože zmluva o úvere bola uzatvorená v roku 2019). V prípade, ak priemerná mesačná mzda za rok 2018 bude vo výške 998 eur, bude jej 1,3 násobok je vo výške 1 297,40 eura. Nakoľko je jeho priemerný mesačný príjem vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy, nespĺňa túto podmienku.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Branislav nemá nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019 si môže uplatniť len jeden zo spoludlžníkov

Daňový bonus na zaplatené úroky je možné uplatniť aj v prípade, ak úver na bývanie spláca viac osôb (napr. obaja manželia sú spoludlžníkmi). Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky však vzniká len jednej osobe z dlžníkov. Uvedené znamená, že ak si uplatní nárok na daňový bonus na zaplatené úroky napr. manžel, manželka si ho už uplatniť nemôže.

Aj tu platí, že nárok na daňový bonus na zaplatené úroky má jeden zo spoludlžníkov, ak aj druhý spoludlžník spĺňa podmienky nároku (t. j. veková hranica, výška zdaniteľného príjmu). To, či je splnená podmienka výšky príjmu v takomto prípade zistíme, ak súčet príjmov dlžníka a všetkých spoludlžníkov nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy, ktorú vynásobíme počtom dlžníkov (t. j. napr. ak dlžník je manžel a spoludlžník je manželka, tak ich príjem nesmie presiahnuť spolu 2,6 – násobok priemernej mesačnej mzdy (1,3x 2 osoby).

Príklad na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky u jedného zo spoludlžníkov zmluvy o úvere na bývanie

Jozef a Mária sú manželia, v roku 2018 im banka schválila úver na bývanie vo výške 48 500 eur. Jozef má 29 rokov a Mária má 23 rokov, obaja sú zamestnanci v rovnakej spoločnosti poskytujúcej jedálenské služby od roku 2017. Jozefova hrubá mzda je fixná každý mesiac od začiatku pracovného pomeru, a to vo výške 950 eur a Mária má hrubú mzdu vo výške 780 eur. Majú nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2019?

Prečítajte si tiež

Nakoľko súčet priemerných mesačných príjmov Jozefa a Márie vo výške 1 730 eur je nižší ako limit príjmu pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky (t. j. 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2017, t. j. 1 240,20 eur x 2 = 2 480,40 eur) a obaja spĺňajú vekovú hranicu, má jeden z nich nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich rokov

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, a to od mesiaca, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

V tom roku, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, vzniká daňovníkovi nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky. Suma daňového bonusu sa teda odvíja od počtu kalendárnych mesiacov, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnaký princíp uplatnenia pomernej časti daňového bonusu platí aj pri uplynutí päťročnej lehoty, nárok na daňový bonus v tomto prípade končí mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila.

Príklad na výpočet pomernej časti nároku na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky

Úročenie zmluvy o úvere začne v októbri 2018, to znamená, že v roku 2018 si môže daňovník uplatniť len pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky, ktorá pripadá na 3 kalendárne mesiace, t. j. v maximálnej výške 100 eur. Päťročná lehota nároku na daňový bonus na zaplatené úroky zanikne v mesiaci september 2023, aj tu platí, že daňovník si môže v roku 2023 uplatniť len pomernú časť nároku na daňový bonus prislúchajúcu na 9 kalendárnych mesiacov, t. j. v maximálnej výške 300 eur.

Uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky

1. u daňovníka, ktorý je zamestnancom

Daňovník, ktorý má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a je zamestnancom, si môže tento nárok uplatniť raz ročne, a to prostredníctvom zamestnávateľa, ktorého požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Ak zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, zamestnávateľ mu vyplatí daňový bonus najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl, t. j. v máji. V prípade podania daňového priznania k dani z príjmov, bude daňovníkovi vyplatený daňový bonus v zákonom stanovenej lehote.

2. u iného daňovníka (ktorý zamestnancom nie je)

Daňovník, ktorý má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a zamestnancom nie je, môže si nárok na daňový bonus uplatniť raz ročne, a to prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Ak daňovníkovi, ktorý je podáva daňové priznanie k dani z príjmov, vznikne daňová povinnosť k dani z príjmov, daňový bonus bude započítaný s daňou na úhradu. V opačnom prípade, t. j. ak podnikateľovi vznikne daňový preplatok, tak suma preplatku spolu s daňovým bonusom mu bude vrátená, a to podľa jeho žiadosti, buď na účet alebo poštovou poukážkou v zákonom stanovenej lehote.

Pri oboch typoch daňovníkov platí, že nárok na daňový bonus sú povinní preukázať potvrdením, ktoré im vystaví veriteľ. Veriteľ je povinný potvrdenie vystaviť na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie a doručiť toto potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom (t. j. daňovníkom).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky