Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2019

Postup na vyplnenie daňového priznania živnostníka za rok 2019, ktorý uplatňuje paušálne výdavky a vyplnené vzorové daňové priznanie.

Uplatňovanie paušálnych výdavkov upravuje § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Fyzickej osobe vzniká povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019, ak:

 • jej zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli hranicu 1 968,68 , alebo
 • ak vykáže daňovú stratu (aj keď príjmy nepresiahli hranicu 1 968,68 €).

Daňové subjekty sú však povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov aj na výzvu daňového úradu.

Viac informácií o povinnosti podať daňové priznanie v prípade fyzických, ako aj právnických osôb nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?.

Aktualizácia: Ministerstvo Financií oznámilo, že podať daňové priznanie môžu všetci daňovníci bez sankcií až do 30. júna 2020. Viac informácií približujeme v článku Odklad daňového priznania pre všetkých do 30.6.2020 automaticky

Aktuálne informácie o daňovom priznaní a paušálnych vydávkoch za rok 2020 nájdete v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2020 - vzor.

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov a kedy je splatná daň z príjmov?

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je deň 31.3.2020. Fyzická osoba si však môže odložiť termín na podanie daňového priznania, a to o:

 • celé tri kalendárne mesiace, alebo
 • celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mala príjem zo zdroja v zahraničí).

Odklad termínu na podanie daňového priznania fyzická osoba podáva len oznámením, to znamená, že správcu dane nemusí žiadať o povolenie odkladu termínu.

Vzor a postup, ako vyplniť oznámenie o odklade daňového priznania za rok 2019 (v roku 2020) nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 - vzor.

Ak výsledkom daňového priznania k dani z príjmov je splatná daň z príjmov, fyzická osoba je ju povinná zaplatiť najneskôr v deň termínu na podanie daňového priznania, t. j. v deň 31.3.2020.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Existujú 2 spôsoby podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, a to:

 • listinne, alebo
 • elektronicky.
Prečítajte si tiež

Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov, však musia daňové priznanie k dani z príjmov podať len elektronicky, a to s účinnosťou od 1.7.2018. Tie fyzické osoby – podnikatelia, ktoré do podania daňového priznania zrušili napr. svoje živnostenské oprávnenie, na základe ktorého podnikali, stratili status „podnikateľa“ a nie sú už povinní podať daňové priznanie elektronicky. Uvedené však neplatí, pre napr. živnostníkov, ktorí majú svoju živnosť pozastavenú, nakoľko sa ešte stále považujú za „podnikateľa“.

O tom, ako sa zaregistrovať pre elektronickú komunikáciu si môžete prečítať v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Postup na podanie daňového priznania elektronicky nájdete v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

Ako podať daňové priznanie za rok 2019 online - videonávod

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky za rok 2019 (v roku 2020)?

Paušálne výdavky za rok 2019 (v roku 2020) si môže uplatniť tá fyzická osoba, ktorá:

 • nebola v roku 2019 platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo bola platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia (t. j. časť roka 2019),
 • neuplatnila preukázateľné daňové výdavky,
 • dosiahla príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu (t. j. podľa § 6 ods. 1, § 6 ods. 2 alebo § 6 ods. 4).

Paušálne výdavky sa spravidla oplatí uplatňovať tým fyzickým osobám, ktorých paušálne výdavky sú vyššie ako preukázateľné výdavky. Paušálne výdavky uplatňujú v praxi najmä tie osoby, ktoré pre výkon svojej činnosti nepotrebujú veľa vstupov a teda ich preukázateľné výdavky by boli vo veľmi nízkej čiastke.

Viac informácií o paušálnych výdavkoch si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky v roku 2019 alebo o tom, komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v článku Komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2019?.

Aká je výška paušálnych výdavkov za rok 2019?

Paušálne výdavky, resp. výdavky percentom z príjmov si môže fyzická osoba uplatniť vo výške:

 • 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne do výšky 20 000 €,
 • 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu, maximálne do výšky 20 000 €.

Vyššie uvedené znamená, že ak fyzická osoba mala príjem aj z podnikania aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže si uplatniť paušálne výdavky len z úhrnu týchto príjmov, nie z každého príjmu osobitne.

Tip: na výpočet výšky paušálnych výdavkov za rok 2019 vám pomôže naša Kalkulačka paušálnych výdavkov za rok 2019.

Čo potrebuje vedieť fyzická osoba pred vypĺňaním daňového priznania za rok 2019?

Ak sa fyzická osoba rozhodne pre uplatnenie paušálnych výdavkov za rok 2019, potrebuje nasledovné:

 1. poznať výšku svojich zdaniteľných príjmov,
 2. vypočítať výšku paušálnych výdavkov (t. j. 60 % zo zdaniteľných príjmov),
 3. poznať výšku zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne (patria sem aj nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia), nakoľko suma zaplatených odvodov netvorí súčasť paušálnych výdavkov,
 4. poznať výšku daňových strát za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
Prečítajte si tiež

Informáciu o výške zdaniteľných príjmov, ako aj výške zaplatených odvodov čerpá fyzická osoba pri vypĺňaní daňového priznania z evidencie, ktorú je povinná pri uplatnení paušálnych výdavkov viesť.

Evidencia podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) má obsahovať údaje o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • zásobách a pohľadávkach.

Vzor daňovej evidencie na stiahnutie, ktorú je možné použiť aj v tomto prípade, nájdete v článku Daňová evidencia - vzor.

K daňovému priznaniu musí fyzická osoba doložiť aj povinné prílohy, ktoré nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019), medzi ktoré patrí napr. potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, kópia rodného listu dieťaťa a pod.

Ako si môže fyzická osoba znížiť základ dane alebo daň z príjmov za rok 2019?

Po splnením zákonom stanovených podmienok si môže fyzická osoba znížiť svoj základ dane o tieto nezdaniteľné časti základu dane:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku),
 • nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
 • nezdaniteľná časť základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou.
Prečítajte si tiež

Ak si bude fyzická osoba uplatňovať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane napr. na manželku, potrebuje poznať výšku jej zdaniteľných príjmov znížených o zaplatené poistné a príspevky (potvrdenie o príjme manželky, však nie je povinnou prílohou daňového priznania). Viac informácií nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019.

Fyzická osoba si môže priamo znížiť svoju daň z príjmov, ak spĺňa podmienky a uplatní si nárok na:

 • daňový bonus na dieťa,
 • daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

Viac informácií nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2019 alebo Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2019 s uplatnením paušálnych výdavkov

Na uvedenom vzorovom príklade živnostníka Mareka, ktorý pracuje ako grafický dizajnér si ukážeme ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2019, ktorá uplatňuje paušálne výdavky.

Uvádzame nasledovné údaje z daňovej evidencie živnostníka Mareka:

 • zdaniteľné príjmy vo výške 22 000 €,
 • zaplatené poistné na sociálne poistenie (odvody do Sociálnej poisťovne): 2 250 €,
 • zaplatené preddavky na zdravotné poistenie (odvody do zdravotnej poisťovne): 1 100 €,
 • pohľadávku k 31.12.2019: 1 250 €,
 • zaplatené príspevky na DDS: 180 €.

Marek je slobodný a bezdetný.

Nakoľko Marek je fyzickou osobou – podnikateľom, je povinný podať daňové priznanie elektronicky. Daňové priznanie k dani z príjmov – typ B vyplní nasledovne:

Na 1. strane uvedie Marek v hornej časti svoje DIČ, rok, za ktorý podáva daňové priznanie a SK NACE. V I. oddiele uvedie svoje identifikačné údaje, ako sú priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu. Napriek tomu, že to nie je povinnosťou Mareka, uvedie na prvej strane daňového priznania aj svoj e-mail a telefónne číslo, ak by správca dane potreboval Mareka kontaktovať.

III. ani IV. oddiel Marek nevypĺňa, nakoľko si neuplatňuje ani nezdaniteľnú časť na manželku, nárok na daňový bonus na deti, či zaplatené úroky z hypotéky a nie je ani poberateľom dôchodku.

Nakoľko v roku 2019, Marek nemal ani príjmy zo závislej činnosti, nevypĺňa ani V. oddiel.

V tabuľke č. 1 VI. oddielu – výpočet základu dane podľa § 6, uvedie do stĺpca 1 a riadku 2 – príjmy zo živnosti vo výške 22 000 € (túto sumu uvedie aj do riadku 10), do stĺpca 2 a riadku 2 výdavky zo živnosti Marek nič nevypĺňa nakoľko táto kolónka patrí sume preukázateľných výdavkov a Marek si uplatňuje paušálne výdavky.

Prečítajte si tiež

Marek v ďalšom kroku zaškrtne možnosť pod tabuľkou č. 1, že si uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods.10 zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a vpíše do kolónky „preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ sumu odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu, t. j. 2 250 € + 1 100 € = 3 350 €. Po vyplnení výšky odvodov sa Marek vráti do tabuľky č. 1, stĺpca 2 a riadku 10, kde uvedie výšku svojich výdavkov spolu, t. j. podľa vzorca: 60 % z príjmov (60 % z 22 000 € = 13 200 €) +  odvody (3 350 €) = 16 550 €.

Nakoľko má Marek k 31.12.2019 jednu pohľadávku vo výške 1 250 € (predmetnú faktúru uhradil zákazník Marekovi až 2.1.2020 a preto nepatrí do príjmu, ale do pohľadávky), vyplní tabuľku č. 1b, kde do stĺpca „na konci zdaňovacie obdobia“ do riadku 2 vpíše sumu 1 250 €.

Do riadku 41 uvedie Marek príjmy z tabuľky č. 1, t. j. sumu 22 000 €, do riadku 42 uvedie výdavky z tabuľky č. 1, t. j. sumu 16 550 € a do riadku 43 uvedie rozdiel týchto súm, t. j. 22 000 € - 16 550 € = 5 450 €, čo je jeho základ dane. Tento základ dane uvedie aj na riadku 47, 55, 57.

Nakoľko nemal Marek iné príjmy, pokračuje až IX. oddielomvýpočet dane. Do riadku 72 vpíše sumu základu dane, t. j. 5 450 €, ktorý bude znižovať o nezdaniteľné časti základu dane:

 • na riadku 73 uvedie sumu 3 937,35 €,
 • na riadku 75 uvedie sumu 180 € (zaplatené príspevky na DDS).

Do riadku 77 Marek vpíše súčet týchto nezdaniteľných častí základu dane, t. j. riadku 73 a riadku 75 = 4 117,35 €. Na riadku 78 Marek urobí rozdiel základu dane z riadku 72 (5 450 €) a nezdaniteľných častí z riadku 77 (4 117,35 €) = 1 332,65 €. Rovnakú sumu uvedie aj na riadku 80 a následne z tohto základu dane 1 332,65 €, vypočíta daň na riadku 81, t. j. 19 % z 1 332,65 € = 253,20 € (zaokrúhlenie na eurocenty nadol). Sumu vypočítanej dane 253,20 € uvedie Marek aj na riadku 90, 105, 107, 113 a nakoniec na riadku 125 „daň na úhradu“.

Nakoľko Marek podáva riadne daňové priznanie a nie dodatočné a taktiež nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou X. a XI. oddiel nevypĺňa.

Prečítajte si tiež

Marek chce poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % a preto vyplní XII. oddiel, kde na riadku 141 uvedie 2 % zo zaplatenej dane z riadku 113, t. j.  2 % z 253,20 € = 5,06 € (suma musí byť minimálne 3 € a zaokrúhlenie na eurocenty nadol). Do riadku 142 vpíše údaje o prijímateľovi, t. j. jeho IČO, právnu formu, obchodné meno (názov) a sídlo. Nakoľko Marekovi nevadí, že prijímateľ poukázanej dane sa dozvie o tom, že mu poukázal časť dane, zaškrtne políčko „súhlasím so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane“.

Marek pokračuje ešte v XIII. oddielom, na konci ktorého uvedie na riadku 143 počet príloh „3“, ktoré sú pre každú fyzickú osobu povinné, iné prílohy neprikladá a vyplní dátum vyplnenia daňového priznania.

Posledným krokom je vyplnenie prílohy č. 3, kde na riadku 11 uvedie sumu zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2019, t. j. sumu 2 250 € a na riadku 13 a 14 uvedie sumu zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2019, t. j. sumu 1 100 € (nakoľko nemal nedoplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia, suma odvodov do zdravotnej poisťovne na riadku 13 a 14 je rovnaká). V tejto prílohe vyplní dátum vyplnenia daňového priznania. Následne môže daňové priznanie skontrolovať a podať.

Prinášame vám vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov – fyzickej osoby s uplatnením paušálnych výdavkov za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky