Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019

Aj v roku 2019 si daňovníci môžu znížiť daň z príjmov o nezdaniteľné časti základu dane. To, aké nezdaniteľné časti základu je možné uplatniť a aká je ich výška v roku 2019 si uvedieme bližšie v článku.

Nezdaniteľné časti základu dane upravuje § 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Čo je to nezdaniteľná časť základu dane?

Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje daňové zvýhodnenie, tzv. odpočítateľnú položku, o ktorú si daňovník môže znížiť základ dane v príslušnom zdaňovacom období. Výsledkom uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane je teda nižšia daň z príjmov.

Je dôležité upozorniť, že nie každý daňovník si môže automaticky uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a taktiež, že výška nezdaniteľnej časti základu dane je limitovaná a niektoré nezdaniteľné časti základu dane sa odvíjajú od sumy životného minima platného k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.

O podmienkach uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane a ich výške si môžete prečítať ďalej v tomto článku.

Ako sa zmení výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

Kto si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019?

Základ dane alebo čiastkový základ dane si môžu znížiť o nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019 daňovníci, ktorí mali príjem podľa:

 • § 5 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania),
 • § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy z podnikania (napr. zo živnosti),
 • § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. z vytvorenia diela).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nezdaniteľné časti základu dane si môžu uplatniť len fyzické osoby, ktoré mali tzv. aktívne príjmy. Fyzické osoby, ktoré mali tzv. pasívne príjmy (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností a pod.) si nemôžu o nezdaniteľné časti základu dane znížiť základ dane z týchto pasívnych príjmov.

Aké nezdaniteľné časti základu dane je možné uplatniť v roku 2019?

Daňovníci si môžu v roku 2019 uplatniť tieto nezdaniteľné časti základu dane:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku),
 • nezdaniteľnú časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou.
Prečítajte si tiež

Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a manželku (resp. manžela) ovplyvňuje životné minimum, a to platné k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. Výška životného minima je pre rok 2019 stanovená vo výške 205,07 eura mesačne.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019

Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019 zistíme nasledovne:

 • ak je základ dane daňovníka v roku 2019 rovný alebo nižší ako 100 – násobok sumy platného životného minima (t. j. nižší alebo rovný ako suma 20 507 eur), tak výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je vo výške 19,2 násobku sumy životného minima, t.j. vo výške 3 937,35 eur (mesačná nezdaniteľná časť základu dane vo výške 328,11 eur),
 • ak je základ dane daňovníka v roku 2019 vyšší ako 100 – násobok sumy platného životného minima (t. j. vyšší ako suma 20 507 eur), tak výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane je rozdiel 44,2 násobku platného životného minima (9064,094 eur) a ¼ základu dane,
 • ak sa základ dane daňovníka v roku 2019 rovná alebo je vyšší ako suma 36 256,37 eur, tak výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane je nula.

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019 nemá ten daňovník, v prípade ak:

 • je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, poberateľom výsluhového dôchodku alebo poberateľom obdobného dôchodku zo zahraničia,
 • mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia, resp. k začiatku predchádzajúcich období,
 • je suma dôchodku daňovníka vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (t. j. vyššia ako suma 3 937,35 eura).

Ak daňovník, ktorého výška dôchodku v roku 2019 nepresiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. suma dôchodku bude nižšia ako je suma 3 937,35 eura, tak si môže znížiť základ dane o uplatnenú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, a to vo výške rozdielu sumy 3 937,35 eura a sumy vyplateného dôchodku v roku 2019.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si v roku 2019 môže uplatniť daňovník nasledovne:

 • mesačne vo výške 328,11 eura: ak je daňovník zamestnancom, a to prostredníctvom vyplneného tlačiva „Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti“. Ak má daňovník viac ako 1 zamestnávateľa, túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len u jedného z nich,
 • ročne vo výške 3 937,35 eura: daňovník si môže uplatniť ročnú nezdaniteľnú časť základu dane po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane, ktoré mu urobí jeho zamestnávateľ.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2019

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v roku 2019 len v prípade, ak manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak sú tieto podmienky splnené iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len vo výške 1/12 sumy nezdaniteľnej časti, a to za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli hore uvedené podmienky splnené.

Prečítajte si tiež

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2019 závisí od výšky základu dane daňovníka, príjmu manželky (manžela) a sumy životného minima platnej v danom zdaňovacom období.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je v roku 2019 vo výške:

 1. ak daňovník dosiahne v roku 2019 základ dane rovný alebo nižší ako 176,8 – násobok životného minima (t. j. základ dane rovný alebo nižší ako je suma 36 256,37 eura) a jeho manželka (manžel):
 • nemá vlastný príjem: ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je v tomto prípade vo výške 3 937,35 eura,
 • má vlastný príjem, ktorý nepresahuje sumu 3 937,35 eura : ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je vo výške rozdielu medzi výškou nezdaniteľnej časti, t. j. 3 937,35 eura a vlastným príjmom manželky (manžela),
 • má vlastný príjem, ktorý presahuje sumu 3 937,35 eura: ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je nula.
 1. ak daňovník dosiahne v roku 2019 základ dane vyšší ako 176,8 – násobok životného minima (t. j. základ dane vyšší ako je suma 36 256,37 eura) a jeho manželka (manžel):
 • nemá vlastný príjem: ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je v tomto prípade rozdiel medzi sumou 13 001,438 eura a ¼ základu dane tohto daňovníka (ak je výsledkom suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule),
 • má vlastný príjem: ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa vypočíta nasledovne: 13 001,438 eura – ( ¼ základu dane na daňovníka – vlastný príjem manželky, manžela), aj tu platí, ak je výsledkom suma nižšia ako nula, tak nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule.

Výsledná suma sa v tomto prípade zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Pri výpočte tejto nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) zákon o dani z príjmov upresňuje aj to, čo sa považuje za vlastný príjem manželky (manžela). Vlastným príjmom manželky (manžela) je teda príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) bol v príslušnom zdaňovacom období z toho príjmu zaplatiť.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus na deti,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky (patrí sem: príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politických väzňov, príspevok športovému reprezentantovi),
 • štipendiu poskytované študentov, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava materské, nemocenské dávky, či všetky druhy dôchodkov a pod.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si v roku 2019 môže uplatniť daňovník len ročne, a to po skončení zdaňovacieho obdobia, buď v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane, ktoré mu urobí jeho zamestnávateľ.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v roku 2019

Nezdaniteľná časť základu dane na:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, a
 • doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu

je stanovená v maximálnej výške 180 eur za príslušné zdaňovacie obdobie (t. j. za rok 2019).

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže daňovník uplatniť len, ak spĺňa súčasne tieto podmienky:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré daňovník zaplatil boli z titulu účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo z titulu zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemôže mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá by nespĺňala podmienky podľa osobitného predpisu.

Nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie si v roku 2019 môže uplatniť daňovník len ročne, a to po skončení zdaňovacieho obdobia, buď v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane, ktoré mu urobí jeho zamestnávateľ.

Pri uplatňovaní tejto nezdaniteľnej časti základu dane ešte musíme upozorniť aj na to, že v prípade, ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a túto nezdaniteľnú časť základu dane si uplatňoval aj v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, má povinnosť zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola táto suma vyplatená. Daňovník zvýši základ dane podľa ustanoveného, a to o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktoré si v prechádzajúcich obdobiach znížil základ dane.

Nezdaniteľná časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou v roku 2019

Od roku 2018 si môže daňovník znížiť základ dane aj o nezdaniteľnú časť základu dane, a to na preukázateľne zaplatené úhrady, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, ktoré daňovník vynaložil v príslušnom zdaňovacom období v:

 • prírodných liečebných kúpeľoch,
 • kúpeľných liečebniach,

ktoré sú prevádzkované na základe povolenie podľa zákona č. 538/2005 Z.z.

Výška tejto nezdaniteľnej časti základu dane je stanovená na príslušné zdaňovacie obdobie maximálne vo výške 50 eur.

Daňovník si môže nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou uplatniť aj na úhrady za manželku (manžela) a na vyživované dieťa daňovníka, v úhrne 50 eur za rok pre každého z nich. Nezdaniteľnú časť základu dane si môže však uplatniť len jeden z nich, pričom nezdaniteľná časť základu dane spojená s úhradami na vyživované dieťa sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba (ak sa nedohodnú inak).

Prečítajte si tiež

Nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou si v roku 2019 môže uplatniť daňovník len ročne, a to po skončení zdaňovacieho obdobia, buď v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane, ktoré mu urobí jeho zamestnávateľ.

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane približujeme v článku Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky