PN a nemocenské živnostníka v roku 2023

Živnostník, ktorý je uznaný za dočasne PN, má nárok na nemocenské. Aké podmienky však musí splniť a akú výšku nemocenského dostane v roku 2023?

Živnostník, resp. iná SZČO môže byť uznaná za dočasne práceneschopného (ďalej len „PN“) na výkon zárobkovej činnosti, a to z dôvodu:

 • choroby,
 • úrazu,
 • karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Ak je živnostník uznaný za dočasne PN, má nárok od prvého dňa PN-ky na nemocenskú dávku, resp. nemocenské, a to po splnení zákonom stanovených podmienok.

Podmienky, ako aj výšku nároku na nemocenské upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Aké podmienky musí splniť živnostník pre priznanie nároku na nemocenské počas dočasnej PN v roku 2023?

Živnostník, ktorý bol uznaný za dočasne PN, musí splniť tieto podmienky pre získanie nároku na nemocenské v roku 2023:

 1. mať lekárom potvrdenú dočasnú PN,
 2. mať v deň vzniku dočasnej PN aktívne nemocenské poistenie, resp. byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 3. nepoberať v tom čase materské,
 4. mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej výške a včas, pričom sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie nižšia ako 5 eur.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak živnostník nemá odvodovú povinnosť voči Sociálnej poisťovni (napr. mu odvodová povinnosť zanikla, nakoľko nemal dostatočne vysoké príjmy, resp. je začínajúci živnostník), nebude mať nárok na nemocenské, nakoľko nie je aktívne nemocensky poistený.

A ako dlho trvá ochranná lehota? Ochranná lehota je podľa zákona o sociálnom poistení sedem dní po skončení nemocenského poistenia (napr. ak nemocenské poistenie skončilo 30.6.2023, ochranná lehota trvá do 7.7.2023 vrátane). Ochranná lehota nie je sedem dní v týchto prípadoch:

 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, tak ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie (napr. ak nemocenské poistenie trvalo 5 dní),
 • ak nemocenské poistenie zaniklo v čase tehotenstva, tak ochranná lehota je osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia.

Aká je výška nemocenského počas dočasnej PN živnostníka v roku 2023?

Živnostník má nárok na nemocenské za každý kalendárny deň:

 • odo dňa začiatku dočasnej PN,
 • do dňa skončenia dočasnej PN,

maximálne však do uplynutia 52 týždňa od vzniku dočasnej PN.

Výška nemocenského v roku 2023 pre živnostníka je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška nemocenského počas dočasnej PN živnostníka v roku 2023
Trvanie dočasnej PN-ky Výška nemocenského (nemocenskej dávky)
od 1. dňa do 3. dňa trvania dočasnej PN-ky (vrátane) 25 % denného vymeriavacieho základu
od 4. dňa trvania dočasnej PN-ky 55 % denného vymeriavacieho základu

Ak sa živnostník stal dočasne PN v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, má nárok na nemocenské len vo výške polovice dávky, ktorú uvádzame vyššie.

Ako určiť výšku denného vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenského počas dočasnej PN živnostníka v roku 2023?

Pre zistenie výšky nemocenského živnostníka počas dočasnej PN, je potrebné poznať jeho denný vymeriavací základ (DVZ). Ten vypočítame nasledovne:

Takto vypočítaný denný vymeriavací základ sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nadol.

Na výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ) je potrebné v prvom rade správne určiť rozhodujúce obdobie. To sa určí nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ na účely výpočtu nemocenského počas dočasnej PN živnostníka v roku 2023
Vznik nemocenského poistenia Určenie rozhodujúceho obdobia
Ak nemocenské poistenie trvá nepretržite najmenej od 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka Predchádzajúci kalendárny rok (1. január až 31. december)

napr. živnostník je povinne nemocensky poistený od 1.7.2021 a dočasná PN vznikne v 03/2023, rozhodujúce obdobie bude rok 2022
Ak nemocenské poistenie vzniklo v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka Obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárneho roku, v ktorom vznikla dočasná PN

napr. živnostník je povinne nemocensky poistený od 1.7.2022 a dočasná PN vznikne v 03/2023, rozhodujúce obdobie bude od 1.7.2022 do 31.12.2022
Ak nemocenské poistenie vzniklo v aktuálnom kalendárnom roku Obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikla dočasná PN

napr. živnostník je povinne nemocensky poistený od 1.7.2023 a dočasná PN vznikne v 10/2023, rozhodujúce obdobie je od 1.7.2023 do 30.9.2023
Ak nemocenské poistenie vzniklo v mesiaci, v ktorom vznikla dočasná PN Obdobie od vzniku nemocenského poistenia do predchádzajúceho dňa vzniku dočasnej PN

napr. živnostník je nemocensky poistený od 1.7.2023 a dočasná PN mu vznikne 23.7.2023, rozhodujúce obdobie je od 1.7.2023 do 22.7.2023
Ak nemocenské poistenie vzniklo v deň vzniku dočasnej PN Rozhodujúce obdobie sa neurčuje, výška dávky sa určí z pravdepodobného DVZ (PDVZ).

napr. živnostník je nemocensky poistený od 1.7.2023 a dočasná PN mu vznikne 1.7.2023, výška dávky sa určí z PDVZ

Príklad na výpočet nemocenského živnostníka v roku 2023

Pán Jozef je živnostník už niekoľko rokov a je povinne nemocensky poistený od 1.10.2018, vo februári 2023 sa stal dočasne PN z dôvodu choroby. Jeho ošetrujúci lekár mu vystavil ePN od 14. 2. 2023. Táto PN trvala do 25. 2. 2023 (vrátane). Akú výšku nemocenského mu vyplatí Sociálna poisťovňa?

Pre výpočet nemocenského potrebujeme určiť:

 1. rozhodujúce obdobie, ktoré je u p. Jozefa predchádzajúci kalendárny rok, t. j. rok 2022,
 2. vymeriavací základ počas rozhodujúceho obdobia, ktorého výšku poznáme z oznámenia, ktoré dostal od Sociálnej poisťovne. P. Jozef platil povinné nemocenské poistenie v roku 2022 z vymeriavacieho základu 750 € (od 1.1.2022 do 30.6.2022) a z vymeriavacieho základu 720 € (od 1.7.2022 do 31.12.2022),
 3. denný vymeriavací základ (DVZ), ktorý vypočítame nasledovne:

(750 € x 6 mesiacov) + (720 € x 6 mesiacov) / 365 dní = (4 500 + 4 320) / 365 = 8 820 € / 365 dní = 24,1643 €/ deň.

Sociálna poisťovňa vyplatí Jozefovi nemocenské vo výške 137,7357 €, po zaokrúhlení 137,80 €, ktorú vypočítala nasledovne:

 • za 1. až 3. deň, t. j. od 14.2.2023 do 16.2.2023 = 25 % DVZ (24,1643 €) x 3 dni = 6,0410 € x 3 = 18,123 €,
 • za 4. až 12. deň , t. j. od 17.2.2023 do 25.2.2023 = 55 % DVZ (24,1643 €) x 9 dni = 13,2903 € x 9 = 119,6127 €.
Článok pokračuje pod reklamou

Aká je maximálna výška nemocenského počas dočasnej PN živnostníka v roku 2023?

Určený denný vymeriavací základ živnostníka nemôže byť vyšší ako zákonom určený maximálny denný vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 79,6274 €.

Na základe uvedeného maximálneho vymeriavacieho základu tak má živnostník v roku 2023 nárok na maximálne nemocenské, ktoré predstavuje:

 • 19,90685 € na deň (25 % zo sumy 79,6274 €), a to za 1. – 3. deň dočasnej PN, a
 • 43,79507 € na deň (55 % zo sumy 79,6274 €), a to od 4. dňa dočasnej PN-ky.

V článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2023 vám približujeme maximálnu výšku nemocenského spolu s praktickým príkladom, ktorú môže dostať živnostník v roku 2023.

Ako požiadať o nemocenské počas dočasnej PN v roku 2023?

Spôsob požiadania o dávku nemocenské počas dočasnej PN-ky u živnostníka závisí od toho, akým spôsobom mu lekár vystaví potvrdenie o časnej pracovnej neschopnosti.

Ošetrujúci lekár môže vystaviť potvrdenie o dočasnej PN-ke týmito spôsobmi:

 1. na papierovom tlačive, alebo
 2. elektronicky,

avšak upozorňujeme na to, že od 1. 6. 2023 je možné vystavenie potvrdenia o dočasnej PN lekárom (všeobecným lekárom, lekárom zdravotníckych zariadení a gynekológom) už len elektronickým spôsobom.

Ako postupuje živnostník pri papierovej žiadosti o nemocenské v roku 2023?

Ak lekár nevystaví živnostníkovi PN-ku elektronicky, vyplní tzv. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré sa skladá z piatich dielov. Z týchto piatich dielov odovzdá živnostníkovi nasledovné:

 • I. diel potvrdenia, ktorý slúži len na legitimáciu (preukázanie) dočasne práceneschopného živnostníka, a to v prípade kontroly dodržiavania liečebného režimu. Na tomto tlačive lekár vyznačuje dátumy kontrol a po skončení dočasnej PN je potrebné odovzdať tento diel lekárovi,
 • II. diel potvrdenia, ktorý je žiadosťou o nemocenské. Tento diel živnostník bezodkladne doručí pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu živnostníka), pričom je potrebné vyplniť a podpísať „Vyhlásenie poistenca“,
 • IV. diel, ktorý slúži na ukončenie dočasnej PN. Po ukončení PN-ky je živnostník povinný tento diel bezodkladne doručiť pobočke Sociálnej poisťovne.
Prečítajte si tiež

V prípade, ak dočasná PN bude u živnostníka trvať aj nasledujúci kalendárny mesiac po jej vzniku, resp. mesiace, lekár vypíše vždy pred ukončením mesiaca Preukaz o trvaní dočasnej PN, ktorý je potrebné doručiť čo najskôr, maximálne do 5. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca, a to na pobočku Sociálnej poisťovne.

Ako postupuje živnostník pri elektronickej žiadosti o nemocenské (tzv. ePN) v roku 2023?

Ak lekár vystaví potvrdenie o vzniku dočasnej PN, tzv. ePN, živnostník nedoručuje žiadne potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti pobočke Sociálnej poisťovne, nakoľko inštitúcie si medzi sebou vymenia všetky informácie o jeho PN.

Živnostník však pri prvej ePN by mal nahlásiť spôsob výplaty dávky (číslo bankového účtu) prostredníctvom zriadeného elektronického účtu poistenca. V prípade, ak tak neurobí, tak Sociálna poisťovňa vyplatí nemocenské na adresu trvalého pobytu – poštou.

Aké povinnosti má živnostník počas dočasnej PN v roku 2023?

Živnostník okrem doručenia PN-ky pobočke Sociálnej poisťovne (ak ide o papierové tlačivo a nie ePN), má hlavnú povinnosť, ktorou je dodržiavanie liečebného režimu. Okrem tejto povinnosti je živnostník povinný oznámiť napr. zmenu adresy, na ktorej sa počas PN zdržiava, odstrániť prekážky na výkon kontroly na mieste pobytu (po upozornení, napr. pokazený zvonček).

Prečítajte si tiež

Čo to znamená? Dodržiavaním liečebného režimu sa rozumie to, že živnostník musí byť prítomný na adrese, ktorú uviedol, ako adresu, na ktorej sa bude počas PN zdržiavať. Samozrejme uvedenú adresu môže opustiť v prípade, ak má povolené vychádzky, alebo má kontrolu zdravotného stavu u svojho lekára.

Dodržiavanie liečebného režimu môže kontrolovať v prípade živnostníka určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. V prípade, ak sa kontrolou zistí porušenie liečebného režimu, živnostník stráca nárok na nemocenské, a to odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej PN (najviac v rozsahu 30 dní).

V akej výške odvádza živnostník odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne počas dočasnej PN v roku 2023?

Ak je živnostník uznaný za dočasne PN, znamená že nevykonáva zárobkovú činnosť a nie je počas tohto obdobia povinný platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V prípade, ak je živnostník PN celý kalendárny mesiac, t. j. od 1. do 30., resp. 31. dňa, odvody neplatí vôbec, avšak v prípade, ak je PN len časť mesiaca, musí zaplatiť alikvotnú výšku odvodov za tie dni, za ktoré bol práceneschopný.

V článku Odvody SZČO (živnostníka) počas PN a OČR môžete zistiť, ako vypočítať alikvotnú výšku odvodov do poisťovní, resp. vždy si viete výšku odvodov, ktorú máte zaplatiť, overiť a to u príslušnej poisťovne.

V prípade, ak je živnostník uznaný za dočasne PN a nemá nárok na dávku nemocenské z dôvodu že nesplnil podmienky nároku, počas obdobia dočasnej PN nemá povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, avšak odvody do zdravotnej poisťovne je naďalej povinný platiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky