Odklad daňového priznania v roku 2020 – vzor

Ako si môže daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019? V článku nájdete aj vzor odkladu a praktické príklady.

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019

Lehota na podanie daňového priznania je určená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), podľa ktorého musí daňovník podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Do tohto termínu je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

V prípade fyzických osôb, ale aj mnohých právnických osôb (ak nemajú účtovné obdobie hospodársky rok) je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, a teda daňové priznanie títo daňovníci podávajú do 31. marca 2020. Ak by tento deň pripadol na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak by sa lehota posunula na nasledujúci pracovný deň. V roku 2020 však 31. marec pripadne na utorok, takže sa lehota posúvať nebude.

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania môžu daňovníci na základe:

  • žiadosti – ak ide o daňovníka v konkurze, v likvidácii alebo o dediča zomrelého daňovníka,
  • odkladu – ak ide o daňovníka, ktorý nie je v konkurze, v likvidácií alebo dedičom zomrelého daňovníka.

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Dôvody predĺženia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019

Bežne sa v praxi stane, že daňovník nevie splniť lehotu na podanie daňového priznania, ktorou je 31. marec. Dôvodom môže byť napríklad zlé časové rozvrhnutie príprav daňového priznania alebo chýbajúce podklady na jeho vyplnenie. Častým dôvodom je tiež odklad platby dane.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania môže byť pre SZČO výhodné napríklad v týchto prípadoch:

  • ak jej vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, pričom doteraz odvody ešte neplatila,
  • ak by mala platiť vyššie odvody do Sociálnej poisťovne, ako platila doteraz,
  • ak podaním daňového priznania začne platiť vyššie preddavky na daň z príjmov, ako platila do podania daňového priznania.

Viac o vplyve odkladu daňového priznania na sociálne odvody a preddavky na daň sa dočítate v článku Odklad daňového priznania – vplyv na odvody a preddavky.

Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania v roku 2020

Daňovník, ktorý je v konkurze, v likvidácii alebo je dedičom zomrelého daňovníka, si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Túto žiadosť musí daňovník podať najneskôr 15 dní pred uplynutím 3-mesačnej lehoty na podanie daňového priznania. V prípade daňovníka v konkurze alebo v likvidácii je možné lehotu predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace.

Prečítajte si tiež

Po podaní žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania musí daňovník počkať, či správca dane akceptuje túto žiadosť. Ak ju správca dane odmietne, voči jeho rozhodnutiu už nie je možné odvolanie.

Daňovník v konkurze, v likvidácii a dedič zomrelého daňovníka si nemôže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania formou oznámenia.

Odklad daňového priznania za rok 2019

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania formou odkladu môžu využiť daňovníci, ktorí nie sú v konkurze, v likvidácii alebo nie sú dedičmi zomrelého daňovníka.

Ak si chce daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania formou odkladu, môže si ju predĺžiť:

  • o tri kalendárne mesiace,
  • o šesť kalendárnych mesiacov.
Prečítajte si tiež

Odklad daňového priznania musí daňovník podať daňovému úradu najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. najneskôr do 31. marca 2020 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok). V odklade musí daňovník oznámiť novú lehotu na podanie daňového priznania, ktorú už bude musieť dodržať, pretože nie je možné opätovne predĺžiť už predĺženú lehotu. Predĺžená lehota na podanie daňového priznania predstavuje koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník plánuje podať daňového priznanie a daň aj zaplatiť.

Príklad na odklad daňového priznania pri nevzniknutí povinnosti podať daňové priznanie:

Martin počas roka 2019 pracoval na základe dohody o brigádnickej práci študentov. V marci 2020 zistil, že niektorí jeho kamaráti si podávajú daňové priznanie, avšak ešte nevedel, ako ho vyplniť a podať, a tak si podal odklad daňového priznania. V apríli zistil, že zo zákona mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, pretože jeho príjmy z brigády nepresiahli zákonom stavenú hranicu na povinné podanie daňového priznania. V prípade takejto situácie finančná správa hovorí, že od Martina nemožno požadovať podanie daňového priznania iba na základe toho, že podal odklad daňového priznania, pretože povinnosť podať daňové priznanie mu nevznikla. Môže sa však stať, že správca dane vyzve Martina na podanie daňového priznania, a potom bude Martin povinný daňové priznanie podať v lehote určenej vo výzve.

Viac o povinnosti podať  daňové priznanie sa dočítate v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?

Príklad na odklad daňového priznania po podaní daňového priznania:

Živnostník Ivan podal 14. marca 2020 riadne daňové priznanie, avšak 30. marca 2020 zistil, že v daňovom priznaní spravil chybu, ktorú nestihne opraviť do lehoty na podanie daňového priznania (31. marca 2020). Do tejto lehoty však stihol podať odklad daňového priznania s predĺženou lehotou do apríla 2020. Ivan je tak oprávnený do apríla 2020 podať opravné daňové priznanie a daň do konca apríla aj zaplatiť.

Odklad daňového priznania o tri kalendárne mesiace za rok 2019

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri kalendárne mesiace formou odkladu môžu využiť všetci daňovníci okrem daňovníkov v konkurze, v likvidácii alebo dediča zomrelého daňovníka.

Prečítajte si tiež

Novou predĺženou lehotou na podanie daňového priznania bude buď 30. apríl 2020, 31. máj 2020 alebo 30. jún 2020. Keďže 31. máj 2020 vychádza na nedeľu, lehota sa posunie na 1. jún 2020, avšak aj tak sa v tlačive odkladu vyplní dátum 31. máj 2020.

Príklad na odklad daňového priznania za rok 2019 o tri kalendárne mesiace:

Firma Účtovníctvo, s.r.o. vedie účtovníctvo viacerým klientom, ktorým podáva daňové priznanie v lehote do 31. marca 2020. Sama má účtovné obdobie kalendárny rok. So zostavovaním vlastnej účtovnej závierky má veľa práce, a tak sa rozhodne podať odklad daňového priznania do 30. júna 2020, a tak si svoju prácu uľahčiť. Firma Účtovníctvo, s.r.o. stihla daňové priznanie podať už 5. júna 2020, avšak splatnosť dane ostáva stále 30. jún 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Odklad daňového priznania o šesť kalendárnych mesiacov za rok 2019

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov formou odkladu o šesť kalendárnych mesiacov môžu iba tí daňovníci, ktorí nie sú daňovníkmi v konkurze, v likvidácii alebo dedičom zomrelého daňovníka, a zároveň im počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Prečítajte si tiež

Novou predĺženou lehotou na podanie daňového priznania pre týchto daňovníkov bude 31. júl 2020, 31. august 2020 alebo 30. september 2020. Aj keď zákon o dani z príjmov dovoľuje týmto daňovníkom predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o šesť kalendárnych mesiacov, stále si môžu lehotu predĺžiť o jeden, dva alebo tri mesiace, a teda do 30. apríla 2020, 31. mája 2020 alebo 30. júna 2020. Platí, že 31. máj 2020 pripadá na nedeľu, a tak sa táto lehota posunie na 1. jún 2020.

Na účely predĺženia lehoty na podanie daňového priznania sa zdaniteľnými príjmami plynúcimi zo zdrojov v zahraničí rozumejú recipročné príjmy uvedené v § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Príklad na odklad daňového priznania za rok 2019 o šesť kalendárnych mesiacov:

Firma má jednu zo svojich prevádzok umiestnenú v zahraničí, a teda dosahuje príjmy zo zdrojov v zahraničí. Táto firma však nemá na konci marca ešte všetky podklady na zostavenie a podanie daňového priznania, a tak sa rozhodne podať odklad daňového priznania do 30. septembra 2020. Ak by táto firma v daňovom priznaní neuviedla príjmy zo zdrojov v zahraničí, správca dane by zmenil lehotu na podanie daňového priznania na 30. jún 2020. Ak by daňovník do tohto termínu daňové priznanie nepodal, dostal by od správcu dane pokutu.

Vyplnenie odkladu daňového priznania za rok 2019 (v roku 2020) - vzor

Odklad daňového priznania sa podáva na tlačive Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

V roku 2020 musia podať odklad daňového priznania za rok 2019 elektronicky všetky osoby, ktoré majú povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, a teda všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia. Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu odklad daňového priznania podať osobne v podateľni daňového úradu alebo poštou.

Vyplnenie tlačiva nie je zložité a ukážeme si ho na konkrétnom príklade.

Príklad na vyplnenie tlačiva Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a vzor vyplnenia:

Živnostník Jozef Remšík nestíha podať daňové priznanie do 31. marca, a tak podáva odklad daňového priznania. Keďže je Jozef podnikateľom, má povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, a teda aj toto tlačivo vyplní a podá elektronicky. Do prvého riadku tlačiva vyplní Jozef svoje DIČ a zdaňovacie obdobie, za ktoré sa odklad podáva (rok 2019). Do časti Údaje o daňovníkovi vyplní svoje meno, priezvisko, titul. Rodné číslo a ani dátum narodenia nevypĺňa, pretože už vyššie vyplnil svoje DIČ. Následne vyplní adresu trvalého pobytu. Jozef si chce lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť do 31. mája 2020, a preto zaškrtne časť s predĺžením lehoty najviac o tri celé kalendárne mesiace. Aj keď 31. máj 2020 pripadne na nedeľu a lehota sa posúva na 1. jún 2020, do tlačiva treba vyplniť dátum 31. máj 2020. Na záver vyplní svoje meno do riadku vypracoval, vpíše dnešný dátum a voliteľne aj svoje telefónne číslo pre prípad, že by sa s ním daňový úrad potreboval skontaktovať. Takto vyplnené tlačivo podá Jozef elektronicky daňovému úradu.

Vzor vyplneného tlačiva odkladu daňového priznania za rok 2019 na stiahnutie tu.

Viac o elektronickom podávaní daňového priznania sa dočítate v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

Ako podať odklad daňového priznania online - videonávod

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky