Daňové výdavky fyzických a právnických osôb v roku 2018

Čo sa považuje za výdavok, resp. náklad, ktorý si môže fyzická alebo právnická osoba zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2018? Prinášame prehľad častých daňových a nedaňových výdavkov.

Daňové výdavky (náklady) upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Pri účtovaní výdavkov však musia účtovné jednotky vychádzať aj z týchto ustanovení:

 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Čo je daňový výdavok?

Daňovým výdavkom je podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov výdavok (náklad), ktorý preukázateľne vynaloží fyzická alebo právnická osoba na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a ktorý je zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v daňovej evidencii.

Uvedené znamená, že výdavok (náklad) je daňovým výdavkom, ak:

 • je preukázateľne vynaložený: to znamená, že musí byť k nemu doklad, ktorým je možné preukázať vynaloženie výdavku (nákladu),
 • je zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v daňovej evidencii : znamená, to, že musí byť zaúčtovaný v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve, resp. zaevidovaný v daňovej evidencii (§ 6 ods. 11 zákona),
 • je vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov: to znamená, že musí súvisieť s činnosťou daňovníka (je potrebné brať do úvahy jeho predmet podnikania).

Výdavky (náklady), ktoré súvisia s využívaním majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby, sú uznané len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Na to, aby fyzická alebo právnická osoba zistila základ dane, z ktorého bude platiť daň z príjmov za rok 2018 je potrebné, aby vedela, či daný výdavok, resp. náklad, ktorý vynaložila je aj daňovým výdavkom a môže si ho zahrnúť do základu dane.

Akým spôsobom si môže uplatniť fyzická osoba (SZČO) v roku 2018 daňové výdavky?

Fyzická osoba, ktorá má príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti si môže vybrať v roku 2018 jeden z nasledujúcich spôsobov uplatnenia výdavkov:

 • tzv. paušálne výdavky (percentom z príjmov) vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1) a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2), najviac však do výšky 20 000 eur, ak nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia,
 • tzv. paušálne výdavky (percentom z príjmov) vo výške 60 % z použitia diela alebo umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4), najviac však do výšky 20 000 eur, ak nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia,
 • skutočne preukázateľné výdavky zaevidované v daňovej evidencii (§ 6 ods. 11),
 • skutočne preukázateľné výdavky zaúčtované v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Ako postupovať pri zisťovaní základu dane z príjmov za rok 2018?

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza fyzická alebo právnická osoba z:

 • rozdielu medzi príjmami a výdavkami (u fyzickej osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u fyzickej osoby, ktorá vedie daňovú evidenciu),
 • z výsledku hospodárenia, t.j. rozdielu výnosov a nákladov (u daňovníka – fyzickej a právnickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva).

V súvislosti s tým, je potrebné uviesť, že nie vždy výdavok, resp. náklad sa rovná aj daňovému výdavku, a preto pri zisťovaní základu dane je potrebné skúmať, či je možné daný výdavok, resp. náklad aj zahrnúť do základu dane. Výdavky teda môžeme rozdeliť na:

 • daňové výdavky, ktoré sú uznané v plnej výške,
 • limitované daňové výdavky,
 • daňové výdavky, ktoré sú uznané až po zaplatení.
 • neuznané daňové výdavky.

Ktoré výdavky (náklady) sú daňovo uznané v plnej výške v roku 2018?

Fyzická alebo právnická osoba si môže v prvom rade zahrnúť do daňových výdavkov tie výdavky, ktoré súvisia so zabezpečením, dosahovaním a udržaním ich príjmov. Ide teda o také výdavky, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou, resp. predmetom podnikania fyzickej či právnickej osoby.

Pre lepšie porozumenie si uveďme príklad, aké výdavky (náklady) si môže účtovník zahrnúť do daňových výdavkov: ide napríklad o výdavky na účtovnícky softvér, výdavky na kancelárske potreby, výdavky na toner do tlačiarne, poistenie zodpovednosti za školu pri výkone profesie a pod.. Uveďme si ešte jeden príklad, a to aké výdavky si môže zahrnúť do daňových výdavkov napríklad murár: ide o výdavky na nákup materiálu, ktorý potrebuje pri svojej činnosti (napr. stavebné lepidlo, cement a pod.), výdavky na nákup náradia (napr. murárske kladivo, murárska lyžica a pod.) Uvedený typ výdavkov, ktorý fyzická alebo právnická osoba vynaloží nie je nijako limitovaný, avšak musí súvisieť s predmetom podnikania danej osoby.

Prehľad častých výdavkov (nákladov), ktoré fyzická alebo právnická osoba môže zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške:

 • výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie (napr. výdavky vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, mzdové náklady, výdavky vynaložené na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov a pod.),
 • tvorba zákonných rezerv a opravných položiek,
 • škody nezavinené daňovníkom (vzniknuté buď v dôsledku živelnej pohromy alebo spôsobené neznámym páchateľom),
 • poistné a príspevky, ktoré hradí živnostník alebo iná SZČO a taktiež aj poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť ako zamestnávateľ za zamestnancov,
 • daň z motorových vozidiel, miestne dane a poplatky, ktoré sa vzťahujú k činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani,
 • daň z pridanej hodnoty (len v zákonom stanovených prípadoch, napr. u neplatiteľa DPH),
 • odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím,
 • darčeková poukážka poskytovaná zamestnancom,
 • a iné.
Článok pokračuje pod reklamou

Ktoré výdavky (náklady) je možné zahrnúť do daňových výdavkov len v limitovanej výške v roku 2018?

Do daňových výdavkov je možné zahrnúť len tú výšku výdavkov (nákladov), ktorá je limitovaná, ide najmä o tieto výdavky (náklady):

 • cestovné (v tomto prípade si daňovník môže zahrnúť do základu dane len do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona č. 282/2002 Z.z. o cestovných náhradách),
 • stravné vynaložené živnostníkom alebo inou SZČO (v tomto prípade si môže živnostník alebo iná SZČO zahrnúť do základu dane stravné za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku a najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej za kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín, t.j. pre rok 2018 vo výške 4,50 eur do 31.5.2018 a od 1.6.2018 vo výške 4,80 eur), daňovým výdavkom sú aj príspevky, ktoré fyzická alebo právnická osoba ako zamestnávateľ poskytuje na stravovanie svojim zamestnancom.
 • odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom (v uvedenom prípade si môže daňovník zahrnúť do daňových výdavkov len odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu majetku, ktorá prislúcha na dané zdaňovacie obdobie),
 • výdavky na cestovanie, v prípade živnostníka, ktorý využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, a to do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu alebo do výšky paušálu 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov,
 • výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky,
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku,
 • zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení,
 • odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky najviac do výšky 50 % vymoženej pohľadávky,
 • a iné.

Ktoré daňové výdavky sú uznané až po zaplatení v roku 2018?

Výdavok (náklad) je možno považovať za daňový výdavok až v tom prípade, ak je do konca zdaňovacieho obdobia zaplatený. Ide o tieto výdavky (náklady), ktoré sú vymedzené v § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov:

 • výdavky na kompenzačné platby,
 • výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a za prenájom nehmotného majetku,
 • výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby,
 • výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov v prospech daňovníka nezmluvného štátu,
 • výdavky (náklady) na poradenské a právne služby,
 • výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základy zmluvy o sponzorstve,
 • výdavky (náklady) na reklamu.
Prečítajte si tiež

Viac informácií o jednotlivých výdavkoch, ktoré sú uznané až po zaplatení v roku 2018 si môžete prečítať v článku Daňové výdavky po zaplatení v roku 2019 a zmeny od roku 2020.

Ktoré výdavky, resp. náklady sa považujú za daňovo neuznané výdavky v roku 2018?

Daňovo neuznanými výdavkami sú výdavky (náklady), ktoré neboli vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu, aj napriek tomu, že o nich fyzická alebo právnická osoba účtovala v účtovníctve. Medzi daňové výdavky nepatrí aj výdavok (náklad), ktorého vynaloženie nie je možné dostatočne preukázať (napr. dokladom) a taktiež aj výdavky, ktoré sú uvedené v § 21 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov, napríklad:

 • výdavky na reprezentáciu (okrem výdavkov na reklamné predmety v zákonom stanovenej hodnote),
 • manká a škody presahujúce prijaté náhrady,
 • výdavky na osobnú potrebu,
 • výdavky vynaložené na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, ktorú daňovník využíva na základe zmluvy o výpožičke,
 • nedaňové rezervy,
 • pokuty a penále,
 • a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky