Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2019

Ako zdaniť príjem z predaja nehnuteľnosti fyzickej osoby, kedy je príjem oslobodený a aké sú povinnosti pri predaji.

Príjmy z predaja nehnuteľnosti zaradzujeme medzi príjmy fyzických osôb podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), t. j. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností.

Podstata zdaňovania príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2019

V prvom rade je potrebné uviesť, že pri predaji nehnuteľnosti sa nezdaňuje celý príjem za predaj tejto nehnuteľnosti, ale len zisk z predaja nehnuteľnosti (t. j. príjem za predaj nehnuteľnosti mínus preukázateľné výdavky, ktoré k príjmu prislúchajú). Príjem z predaja nehnuteľnosti zaradzujeme medzi pasívny príjem fyzickej osoby.

Fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla príjem z predaja nehnuteľností, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B. Osobitosťou pri vypĺňaní daňového priznania je to, že:

 • nie je možné uplatniť odpočet nezdaniteľnej časti základu dane pri tomto druhu príjmu,
 • nie je možné vykázať daňovú stratu (t. j. ak preukázateľné výdavky prevyšujú príjem z predaja nehnuteľnosti, uvedú sa len do výšky príjmu),
 • pri výpočte základu dane je možné uplatniť len preukázateľné výdavky.

V prípade, ak fyzická osoba dosiahla príjem z predaja nehnuteľnosti v roku 2019, ktorý je oslobodený od dane z príjmov, nie je povinná tento príjem uviesť v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019.

Všetko o zdaňovaní príjmov v roku 2020 a 2021 nájdete v článku Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2020 a 2021.

Kedy je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov?

Príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov, sú uvedené v § 9 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona o dani z príjmov. Ide o tieto druhy príjmov:

 • príjem z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia (ak nehnuteľnosť nebola zaradená v obchodnom majetku),
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (resp. postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (ak nehnuteľnosť nebola zaradená v obchodnom majetku),
 • príjem z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola vydaná oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci tzv. reštitučných zákonov), ak príjem z predaja nehnuteľnosti bol prijatý touto oprávnenou osobou (neposudzuje sa doba vlastníctva nehnuteľnosti ani zaradenie do obchodného majetku).

Ako môžeme vidieť, dôležité pri vymedzení oslobodených príjmov z predaja nehnuteľnosti sú tieto rozhodujúce momenty:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti,
 • vyradenie z obchodného majetku,
 • predaj nehnuteľnosti.

Deň nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho závisí od toho, akým spôsobom nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva:

 • ak získal nehnuteľnosť do vlastníctva na základe zmluvy (napr. kúpnej, darovacej): deň nadobudnutia nehnuteľnosti je deň vkladu do katastra nehnuteľností (právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu),
 • ak získal nehnuteľnosť do vlastníctva dedením: deň nadobudnutia nehnuteľnosti je deň smrti poručiteľa,
 • ak získal nehnuteľnosť rozhodnutím štátneho orgánu: deň nadobudnutia nehnuteľnosti je deň určený v rozhodnutí štátneho orgánu (ak nie je určený v rozhodnutí, dňom nadobudnutia nehnuteľnosti je deň právoplatnosti rozhodnutia),
 • ak získal nehnuteľnosť vlastnou výstavbou alebo dodávateľským spôsobom: deň nadobudnutia nehnuteľnosti je deň uvedený v kolaudačnom rozhodnutí.

Deň vyradenia z obchodného majetku predávajúceho je deň, kedy fyzická osoba o danej nehnuteľnosti naposledy účtovala alebo ju evidovala v daňovej evidencii.

Deň predaja nehnuteľnosti u predávajúceho je deň prijatia prvej platby (resp. preddavku) alebo deň uzatvorenia zmluvy o prevode nehnuteľnosti, pričom rozhodujúci je ten deň, ktorý nastal skôr.

Príklady na určenie oslobodenia od dane z príjmov pri predaji nehnuteľnosti v roku 2019

Príklad na určenie oslobodenie od dane z príjmov pri predaji nehnuteľnosti, ak fyzická osoba nadobudla nehnuteľnosť kúpou:

František sa rozhodol predať nehnuteľnosť, ktorú nadobudol kúpnou zmluvou (kúpna zmluva uzatvorená 1.7.2014, vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil 15.7.2014). Kedy bude príjem z predaja tejto nehnuteľnosti oslobodený od dane ?

Nakoľko sa moment nadobudnutia v prípade získania nehnuteľnosti kúpou zisťuje dňom vkladu do katastra nehnuteľnosti, bude sa počítať doba vlastníctva nehnuteľnosti u Františka od 15.7.2014. V prípade, ak František predá túto nehnuteľnosť 15.7.2019 a neskôr, bude predaj tejto nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov (uzatvorí kúpnu zmluvu alebo príjme prvú platbu, resp. preddavok súvisiaci s predajom tejto nehnuteľnosti).

Príklad na určenie oslobodenie od dane z príjmov pri predaji nehnuteľnosti, ak fyzická osoba nadobudla nehnuteľnosť dedením v priamom rade:

Mária zdedila v roku 2015 byt po matke, ktorá ho nadobudla kúpou v roku 2009. Matka zomrela 24.5.2015 a prepis v katastri nehnuteľnosti prebehol až po dedičskom konaní, t. j. dňa 5.7.2015. Mária plánuje tento zdedený byt predať. Kedy bude príjem z predaja tejto nehnuteľnosti oslobodený od dane?

Nakoľko od kúpy bytu v roku 2009 poručiteľom (matkou Márie) do možného predaja bytu v roku 2015 dcérou Máriou, uplynie viac ako päť rokov, príjem z predaja tejto nehnuteľnosti bude oslobodený od dane.

Je pri príjme z predaja nehnuteľnosti v roku 2019 povinná registrácia u správcu dane ?

V prípade, ak fyzická osoba dosiahne príjem z predaja nehnuteľnosti, nemá žiadnu povinnosť registrovať sa na daňovom úrade, napr. pre daň z príjmov. Fyzická osoba si splní svoju povinnosť podaním daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 (ak jej povinnosť vznikne).

Fyzická osoba má však povinnosť podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak v čase od 2.1.2019 do 1.1.2020 – vrátane predala nehnuteľnosť, ktorej bola vlastníkom. Viac informácií o dani z nehnuteľnosti nájdete v článku Daň z nehnuteľností na rok 2019 alebo Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019

Aké preukázateľné výdavky je možné uplatniť pri príjme z predaja nehnuteľnosti v roku 2019?

Ako sme už vyššie v článku uviedli, pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti, nie je možné vykázať daňovú stratu. To znamená, že preukázateľné výdavky je možné uplatniť pri výpočte základu dane len do výšky príjmov z predaja nehnuteľnosti.

Príjem z predaja nehnuteľnosti je možné znížiť o preukázateľné výdavky, ktoré súviseli s dosiahnutím, zabezpečením alebo udržaním tohto príjmu, napr. výdavky vynaložené na:

 • obstaranie nehnuteľnosti,
 • technické zhodnotenie (napr. modernizácia, rekonštrukcia nehnuteľnosti),
 • opravu a údržbu,
 • úroky z hypotekárneho úveru alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním nehnuteľnosti,
 • zdravotné poistenie.

Preukázateľné výdavky na obstaranie nehnuteľnosti závisia od toho, ako bola daná nehnuteľnosť nadobudnutá. V prípade, ak fyzická osoba nadobudla nehnuteľnosť kúpou, tak výdavkom na obstaranie je preukázateľne zaplatená kúpna cena, alebo pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je výdavkom na obstaranie nehnuteľnosti všeobecná cena tejto nehnuteľnosti a pod.

To, že pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti je možné uplatniť len preukázateľné výdavky znamená, že každý výdavok, o ktorý si fyzická osoba zníži tento príjem musí byť podložený dokladom. Spravidla ide o doklady typu: kúpno – predajná zmluva, faktúry, pokladničné doklady z registračnej pokladnice/eKasy, výpisy z bankového účtu (alebo potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov) a pod.

Ako zdaniť príjem z predaja nehnuteľnosti v roku 2019 plynúci v splátkach?

Je možné, že v uzatvorenej zmluve o predaji nehnuteľnosti sa kupujúci s predávajúcim dohodne na predaji nehnuteľnosti, pričom cena za predaj nehnuteľnosti bude predávajúcemu zaplatená v niekoľkých splátkach.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjem z predaja nehnuteľnosti, uvedie v daňovom priznaní pomernú výšku príjmu, ktorú reálne v roku 2019 aj prijala a taktiež si uplatní preukázateľné výdavky len do výšky tejto prijatej platby (napr. ak príjem z predaja nehnuteľnosti bude v roku 2019 vo výške 50 000 € (z celkovej sumy 100 000 €) a celkové výdavky budú 70 000 €, je možné si uplatniť len výdavky vo výške 50 000 €). V nasledujúcom roku, resp. rokoch postupuje fyzická osoba s príjmom z predaja nehnuteľnosti a zahrňovaním preukázateľných výdavkov rovnako.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako si rozdelia príjem z predaja nehnuteľnosti podieloví, resp. bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti?

V prípade nehnuteľnosti, ktorá patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, si manželia rozdelia tento príjem z predaja nehnuteľnosti u každého z manželov v rovnakom pomere, alebo v pomere, v akom sa dohodnú. V rovnakom pomere, v akom si manželia rozdelia príjem z predaja nehnuteľnosti, si rozdelia aj preukázateľné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie tohto príjmu.

Ak mal jeden z manželov predmetnú nehnuteľnosť, ktorú predáva, zaradenú v obchodnom majetku, tak potom príjem z predaja tejto nehnuteľnosti zdaní len ten z manželov, ktorý mal túto nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku ako posledný.

Čo sa týka rozdelenia príjmov z predaja nehnuteľnosti a k nim prislúchajúcim výdavkom v prípade podielových spoluvlastníkov, platí, že si rozdelia príjmy a výdavky podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.

Viac informácií o rozdelení príjmov a výdavkov pri spoločnom dosahovaní príjmov si môžete prečítať v článku Delenie príjmov a výdavkov fyzických osôb

Pozor, z predaja nehnuteľnosti v roku 2019 zaplatíte aj odvody do zdravotnej poisťovne

Príjem z predaja nehnuteľnosti v roku 2019 podlieha okrem dani z príjmov aj odvodom na zdravotné poistenie. Nakoľko takáto osoba v priebehu roka neplatí preddavky na zdravotné poistenie (t. j. mesačné odvody), príslušná zdravotná poisťovňa po ukončení kalendárneho roka vykoná osobe, ktorá mala príjem z predaja nehnuteľnosti ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť nedoplatok, ktorý je fyzická osoba povinná zaplatiť jednorazovo v lehote ustanovenej v oznámení o výkaze nedoplatkov.

Výška odvodu do zdravotnej poisťovne je 14 % z vymeriavacieho základu. Viac informácií o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nájdete v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2019

Príklad na výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019:

Mária podá  daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 – typ B, kde uvedie len príjmy z predaja nehnuteľnosti vo výške 50 000 € a daňové výdavky vo výške 45 000 €. Základ dane z príjmov je vo výške 5 000 € (daň vo výške 950 €). Akú výšku nedoplatku vypočíta zdravotná poisťovňa z tohto príjmu?

Suma základu dane predstavuje aj sumu vymeriavacieho základu, ktorý je potrebný pre výpočet odvodov na zdravotné poistenie, to znamená, že Mária bude povinná zaplatiť nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 700 € (t. j. 14 % z 5 000 €).

Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude Mária povinná zaplatiť až v roku 2020.

Je potrebné upozorniť na to, že výdavok na zdravotné poistenie (nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia) bude mať fyzická osoba reálne až v nasledujúcom roku, po uskutočnení predaja nehnuteľnosti (napr. nehnuteľnosť predá v júli 2019, daňové priznanie k dani z príjmov podá do konca marca 2020, ale výkaz nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia jej bude doručený až v septembri 2020). Fyzická osoba má preto tieto 2 možnosti:

 • výdavok na zaplatené poistné zahrnie do daňového priznania až v nasledujúcom roku (po príjme z predaja tejto nehnuteľnosti, napr. za rok 2020), ale iba ak bude mať príjmy z predaja nehnuteľnosti alebo podobné príjmy, alebo
 • podá dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok, v ktorom dosiahla príjem z predaja tejto nehnuteľnosti (t. j. za rok 2019): fyzickej osobe bude vyčíslený preplatok na dani vrátený správcom dane, avšak je potrebné vyplniť žiadosť o vrátenie daňového preplatku v dodatočnom daňovom priznaní.

Príklad na výpočet preplatku na dani z príjmov po podaní dodatočného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 – uplatnenie výdavku na zdravotné poistenie:

Vychádzame z predchádzajúceho príkladu – Mária podala za rok 2019 riadne daňové priznanie, kde mala príjmy z predaja nehnuteľnosti 50 000 €, výdavky 45 000 €, základ dane 5 000 € a daň z príjmov, ktorú zaplatila 950 €. V roku 2020 jej po podaní daňového priznania a po zaplatení dane bude doručený výkaz nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, na základe ktorého zaplatí nedoplatok vo výške 700 €.

Mária sa rozhodne v roku 2020 – po podaní riadneho daňového priznania podať dodatočné daňové priznanie a znížiť si príjmy z predaja nehnuteľnosti aj o tento zaplatený nedoplatok na zdravotné poistenie. Jej výdavky teda v dodatočnom daňovom priznaní budú 45 700 €, základ dane 4 300 € a daň z príjmov 817 €. Podaním dodatočného daňového priznania vznikne Márii preplatok na dani vo výške 133 € (950 € - 817 €).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Zamestnanci (spĺňajúci zákonom stanovené podmienky) budú môcť začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Aké podmienky musí zamestnanec splniť? V akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky