Odvody z dohody v roku 2023

Akú výšku odvodov zaplatia dohodári v roku 2023? Aké odvodové zaťaženie prináša nová dohoda na výkon sezónnej práce? Prinášame prehľadné tabuľky výšky odvodov.

Podľa § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. môže zamestnávateľ na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami tieto dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

 • dohodu o pracovnej činnosti – uzatvára sa na výkon určitej opakovanej činnosti, avšak iba v zákonom limitovanom rozsahu, ktorý je maximálne 10 hodín týždenne alebo 520 hodín ročne v prípade sezónnej práce podľa prílohy č. 1b Zákonníka práce,
 • dohodu o vykonaní práce – uzatvára sa za účelom vykonania určitej pracovnej úlohy, avšak rozsah práce je limitovaný, a to 350 hodinami v kalendárnom roku,
 • dohodu o brigádnickej práci študentov – uzatvára sa iba so študentmi, pričom je možné vykonávať prácu najviac v rozsahu 20 hodín týždenne v priemere.

O jednotlivých podmienkach uzatvorenia uvedených dohôd sa môžete dozvedieť viac v článku Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023 a Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023.

Od čoho závisí výška odvodov z dohody v roku 2023?

Výška odvodov z rovnakého typu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nemusí byť vždy rovnaká. Na výšku odvodov z dohody vplýva, či ide o dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru:

 • s právom na pravidelný príjem alebo s právom na nepravidelný príjem,
 • ktorú vykonávajú dôchodcovia alebo študenti, nakoľko sú títo dohodári v určitých prípadoch zvýhodnení a platia nižšie odvody z dohody, resp. v niektorých prípadoch žiadne odvody,
 • dohodárom zamestnaným na výkon sezónnej práce,
 • klasickým dohodárom, t. j. nejde o žiadnu z výnimiek (teda bez odvodového zvýhodnenia).

V článku si prejdeme všetkými typmi dohôd a popíšeme si výšku odvodov z jednotlivých dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2023.

Ak chcete vedieť, aké odvody zaplatí v roku 2023 zamestnanec v trvalom pracovnom pomere, t. j. pri uzatvorení pracovnej zmluvy, informácie nájdete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023.

Odvody z dohôd pri pravidelnom a nepravidelnom príjme – tzv. klasický dohodár v roku 2023

V tejto časti si popíšeme výšku odvodov v roku 2023 u tzv. klasických dohodárov (t. j. nie dôchodcov a študentov). Výška odvodov u klasických dohodárov, ktorí uzatvorili dohodu o pracovnej činnosti, resp. dohodu vykonaní práce sa líši tým, či je táto dohoda s právom na pravidelný príjem alebo s právom na nepravidelný príjem. Pri posudzovaní pravidelnosti príjmu však netreba vychádzať z toho, či dohodár pacuje pravidelne každý mesiac, resp. kedy odmenu dostane, nakoľko je dôležité vychádzať práve z obsahu uzatvorenej dohody.

Pri dohode s právom na pravidelný príjem je odmena dohodára vyplácaná pravidelne mesačne po skončení mesiaca, v ktorom dohodár prácu vykonal. Z toho teda vyplýva, že dohodou s právom na pravidelný príjem môže byť:

 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o brigádnickej práci študentov.
Prečítajte si tiež

Ak je dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená napríklad na polroka, avšak niektorý mesiac dohodár nepracuje, a teda nedostáva odmenu, stále je táto dohoda s právom na pravidelný príjem. Daný dohodár stále má právo na pravidelný príjem, ale nakoľko nepracuje v danom čase, tak za tento mesiac odmenu nedostane.

Klasickí dohodári, ktorým plynie príjem z dohody s právom na pravidelný príjem, platia odvody v rovnakej výške ako zamestnanci s trvalým pracovným pomerom.

Pri dohode s právom na nepravidelný príjem je odmena dohodára vyplácaná inak, než pravidelne každý mesiac. Môže ísť o vyplácanie odmeny napríklad štvrťročne, polročne alebo po vykonaní určitej dohodnutej časti práce, resp. po odovzdaní celej časti práce.

Dohodou s právom na nepravidelný príjem je aj uzatvorená dohoda:

 • na obdobie jedného mesiaca (napr. od 6.3.2023 do 5.4.2023), alebo
 • na obdobie kratšie ako jeden mesiac (napr. od 6.3.2023 do 15.3.2023),

nakoľko sa príjem z takejto dohody vypláca jednorazovo.

Klasickí dohodári, ktorým plynie príjem z dohody s právom na nepravidelný príjem, neplatia poistné na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

V tabuľke nižšie si môžete pozrieť výšku odvodov, ktoré v roku 2023 zaplatia tzv. klasickí dohodári v prípade uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce s právom na pravidelný príjem a nepravidelný príjem:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad odvodov z dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce s právom na pravidelný príjem a nepravidelný príjem v roku 2023 – klasický dohodár
Druh poistenia Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské 1,40 % 1,40 % x x
Starobné 14,00 % 4,00 % 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00 % x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond 4,75 % x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 25,20 % 9,40 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu 10,00 % 4,00 % 10,00 % 4,00 %
Poistenie spolu 35,20 % 13,40 % 32,80 % 11,00 %

Odvody z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2023

Od 1.1.2023 platí, že zamestnávateľ môže uzatvoriť aj dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Ide o pracovnú činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každoročne sa opakuje a nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku. Koho sa môže takýto pracovný pomer týkať a aké sú podmienky, resp. výhody tejto dohody si môžete prečítať v článku Sezónne zamestnávanie od 1.1.2023: Čo prinesie novinka v zákone?

Prečítajte si tiež

Pri tomto type dohody sú odvody rovnaké ako pri dohode o pracovnej činnosti – pravidelný príjem, avšak je možné uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku, ktorá znamená výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Jej suma je vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t. j. v roku 2023 je vo výške 605,50 €.

Ak mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 605,50 €, nebude platiť dohodár a ani zamestnávateľ poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. V prípade, ak mesačný príjem presiahne stanovenú hranicu, dohodár a zamestnávateľ bude platiť poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ale len zo sumy rozdielu, ktorá presahuje stanovenú hranicu.

Článok pokračuje pod reklamou

Pozor, táto odpočítateľná položka pri sezónnej práci (OOP-SP) sa bude uplatňovať automaticky, bez nutnosti požiadania.

V tabuľke nižšie si môžete pozrieť výšku odvodov, ktoré v roku 2023 zaplatia dohodári z uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce:

*Poznámka: v prípade, ak mesačná suma presiahne 605,50 €, poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti platí zamestnávateľ aj dohodár len z rozdielu, ktorý prevyšuje stanovenú hranicu.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad odvodov z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2023
Druh poistenia Mesačná odmena nepresahuje 605,50 € Mesačná odmena presahuje 605,50 €*
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
Starobné x x 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti x x 1,00 % 1,00 %
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond 4,75 % x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 10,20 % 4,40 % 25,20 % 9,40 %
Zdravotné poistenie spolu 10,00 % 4,00 % 10,00 % 4,00 %
Poistenie spolu 20,20 % 8,40 % 35,20 % 13,40 %

Odvody z brigádnickej práci študentov v roku 2023

Výhodou uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov je výhodné odvodové zaťaženie, nakoľko žiak, resp. študent môže uplatniť v kalendárnom mesiaci u jedného zamestnávateľa odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 €.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak si žiak, resp. študent uplatní odvodovú odpočítateľnú položku v roku 2023 a jeho odmena v danom mesiaci nepresiahne 200 €, nezaplatí žiadne odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Ak žiak, resp. študent však túto sumu presiahne a jeho odmena bude napr. 300 €, žiak, resp. študent zaplatí odvody na dôchodkové poistenie, ale len z rozdielu, ktorý prevyšuje hranicu 200 € (v našom prípade 100 €).

Pozor však na to, že odvody zamestnávateľa na úrazové a garančné poistenie sa platia z celej sumy odmeny.

V článku Odvodová odpočítateľná položka študentov a dôchodcov v roku 2023 alebo v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023 – dane a odvody nájdete podrobné informácie o tom, ako si uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku, ako aj o tom, aké dane zaplatí študent v prípade uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov.

V tabuľke nižšie si môžete pozrieť výšku odvodov, ktoré v roku 2023 zaplatia študenti z uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad odvodov z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023
Druh poistenia Uplatnená odpočítateľná položka Neuplatnená odpočítateľná položka (resp. prekročená hranica príjmu)
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x x x
Starobné x x 14,00 % 4,00 %
Invalidné x x 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti x x x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 1,05 % x 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu x x x x
Poistenie spolu 1,05 % x 22,80 % 7,00 %

Odvody z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce u poberateľov dôchodku v roku 2023

Poberatelia dôchodkov môžu taktiež pracovať na základe uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce. Ide o poberateľov týchto dôchodkov:

 • starobný,
 • predčasný starobný,
 • invalidný,
 • výsluhový (s podmienkou dovŕšenia dôchodkového veku),
 • invalidný výsluhový.
Prečítajte si tiež

Takisto ako študenti, aj dohodári – dôchodcovia si môžu uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku, a to vo výške 200 €. Platí, že ak mesačná odmena dôchodcu pri pravidelnom príjme z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce alebo priemerná mesačná odmena dôchodcu pri nepravidelnom príjme z dohody o vykonaní práce neprevýši sumu 200 €, dôchodca neplatí odvody na sociálne poistenie. V prípade, ak by jeho odmena presiahla hranicu 200 €, dôchodca zaplatí odvody na sociálne poistenie len zo sumy prevyšujúcej túto hranicu.

Výhodou dohodárov – dôchodcov je, že spolu aj so zamestnávateľom neplatia preddavky na zdravotné poistenie.

V článku Odvodová odpočítateľná položka študentov a dôchodcov v roku 2023 nájdete postup uplatnenia odpočítateľnej položky u dôchodcov v roku 2023.

V tabuľke nižšie si môžete pozrieť výšku odvodov, ktoré v roku 2023 zaplatia dohodári - dôchodcovia z uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti/dohody o vykonaní práce, ak poberajú starobný, predčasný starobný a výsluhový dôchodok (s podmienkou splnenia dôchodkového veku):

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad odvodov z dohody u dôchodcu – poberateľa starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku (s podmienkou splnenia dôchodkového veku) v roku 2023
Druh poistenia Uplatnená odpočítateľná položka Neuplatnená odpočítateľná položka (resp. prekročená hranica príjmu)
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x x x
Starobné x x 14,00 % 4,00 %
Invalidné x x x x
Poistenie v nezamestnanosti x x x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 1,05 % x 19,80 % 4,00 %
Zdravotné poistenie spolu x x x x
Poistenie spolu 1,05 % x 19,80 % 4,00 %

V tabuľke nižšie si môžete pozrieť výšku odvodov, ktoré v roku 2023 zaplatia dohodári - dôchodcovia z uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti/dohody o vykonaní práce, ak invalidný, resp. invalidný výsluhový dôchodok:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad odvodov z dohody u dôchodcu – poberateľa invalidného, resp. invalidného výsluhového dôchodku v roku 2023
Druh poistenia Uplatnená odpočítateľná položka Neuplatnená odpočítateľná položka (resp. prekročená hranica príjmu)
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x x x
Starobné x x 14,00 % 4,00 %
Invalidné x x 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti x x x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 1,05 % x 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu x x x x
Poistenie spolu 1,05 % x 22,80 % 7,00 %

Upozornenie pre poberateľov predčasného starobného dôchodku: pracovať na základe dohody môžu aj poberatelia predčasného starobného dôchodku, avšak musia si dať pozor na to, aby úhrn príjmu z tejto dohody neprekročil 2 400 € za kalendárny rok, nakoľko po prekročení hranice tohto príjmu, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu dôchodku. Viac informácií nájdete v článku Predčasný starobný dôchodca a práca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky