Zmeny v podnikaní od roku 2022

V roku 2022 nastane viacero legislatívnych zmien, či už v pracovnom práve, ako aj v účtovnej a daňovej oblasti. Prinášame prehľad zmien v podnikateľskom prostredí od roku 2022.

Legislatívne zmeny v pracovnom práve (mzdová oblasť) od roku 2022

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2022

Od 1.1.2022 sa mesačná minimálna mzda pre prvý stupeň náročnosti práce zvyšuje na sumu 646 € (nárast o 23 € oproti roku 2021) a hodinová minimálna mzda platná pre zamestnanca so 40-hodinovým pracovným časom bude od 1.1.2022 platná vo výške 3,713 € (1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy). Viac informácií aj o tom, aká bude minimálna mzda aj pre iné stupne náročnosti práce si môžete prečítať v článku Minimálna mzda od 1.1.2022.

Zvýšenie príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku od 1.1.2022

Nakoľko od 1.1.2021 už zmena hodinovej minimálnej mzdy nemá vplyv na výšku príplatkov, mení sa od 1.1.2022 iba výška príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku, ktorý je vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t. j. najmenej 3,713 €/hod. Viac informácií v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2022.

Zmena vo vyplácaní tzv. pandemickej nemocenskej (PN-ky) od 1.12.2021

Napriek tomu, že táto zmena nastala už s účinnosťou od 1. decembra 2021, je potrebné ju zaradiť aj k zmenám od roku 2022, nakoľko sa táto zmena najviac dotkne zamestnávateľov už prvýkrát v januári 2022, kedy budú povinní svojim zamestnancom, ktorí budú dočasne PN v súvislosti s koronavírusom, vyplatiť náhradu príjmu počas dočasnej PN za prvých desať dní. Do 1. decembra 2021 platilo, že takýto zamestnanec hneď od prvého dňa mal nárok na tzv. pandemické nemocenské, ktoré mu vyplatila Sociálna poisťovňa. Viac informácií v článku Pandemická PN skončila, ako žiadať o nemocenské pri karanténe? alebo v PN zamestnanca v roku 2022 – náhrada príjmu a nemocenské.

Zmena v zrážkach zo mzdy a exekučných zrážkach od 1.1.2022

S účinnosťou od 1.1.2022 sa mení suma, ktorá sa nesmie zraziť dlžníkovi zo mzdy, t. j. základná suma. Doteraz platilo, že jej výška bola stanovená výškou životného minima na dospelú fyzickú osobu, od roku 2022 sa však výška základnej sumy zvyšuje na 140 % sumy životného minima305,28 €. Okrem toho dochádza k z výšeniu limitu rozsahu zrážok zo mzdy vo vzťahu k osobám, ktorým povinný (dlžník) poskytuje výživné, a to z 25 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu na 25 % z výšky základnej sumy, t. j. 76,32 €. Aj o ďalších zmenách napr. za účelom úhrady dlžného výživného od roku 2022 si môžete prečítať v článku Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky od 1.1.2022.

Rovnaké pravidlá pre poskytnutie finančného príspevku či stravných lístkov od 1.1.2022

Od 1.1.2022 sa mení spôsob zdaňovania príspevku zamestnávateľa na stravovanie v prípade poskytnutia stravných lístkov. Od roku 2022 zamestnávateľ uplatní oslobodenie od dane z príjmov jednotne pre všetky formy zabezpečenia stravy, resp. jej finančného krytia, a to aktuálne najviac do výšky 2,81 €. To znamená, že ak zamestnávateľ prispeje zamestnancom na jedlo alebo formou gastrolístka nad 2,81 € (mimo sociálneho fondu), od roku 2022 suma nad 2,81 € sa u zamestnanca zdaní aj zaplatí z tejto sumy odvody. Viac informácií v článku Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie od 1.1.2022 alebo Stravné v roku 2022.

Prehľad o zrazených preddavkoch po 5 dní po lehote bude od 1.1.2022 bez sankcie

Od 1.1.2022 je možné, aby zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a ktorý je povinný podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za uplynulý kalendárny mesiac, ak tento prehľad nepodal, podať dodatočne v lehote najneskôr do 5 dní po uplynutí lehoty na podanie prehľadu bez sankcie.

Prvýkrát tak môže zamestnávateľ urobiť pri podávaní prehľadu za mesiac december 2021 do konca januára 2022.

Legislatívne zmeny v účtovnej oblasti od roku 2022

Dňa 02.11.2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ktorej účinnosť je od 1.1.2022. Od roku 2022 dôjde k najvýraznejšej zmene, a to k digitalizácii účtovníctva. S digitalizáciou účtovníctva nastanú predovšetkým tieto zmeny v zákone o účtovníctve:

 • spresnenie požiadaviek na účtovný záznam, ktorými sú vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu, a to od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu, až do konca lehoty na jeho uchovávanie (10 rokov),
 • vznik povinnosti vytvoriť podpisový poriadok, aby bolo možné jednoznačne preukázať identifikáciu osoby, ktorá účtovný záznam vyhotovila, pričom sa odporúča použiť elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, prípadne elektronickú pečať,
 • úprava podmienok v spracovaní a výmene účtovných záznamov vo forme elektronickej výmeny údajov prostredníctvom používateľského aplikačného programu,
 • úprava spôsobu transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby na elektronickú a opačne – možné len raz, zaručenou konverziou alebo skenovaním do súborového formátu v rastrovej grafickej podobe,
 • podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad na účtovnom doklade môže byť nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom.

Okrem vyššie uvedených zmien sa spresňuje aj spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie v prípade elektronických účtovných záznamoch.

Ďalšie zmeny, ktoré nastanú v zákone o účtovníctve od roku 2022:

 • povinnosť uvádzať na účtovnom doklade označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje sa vypúšťa,
 • zadefinovanie obsahu výročnej správy pre neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z titulu príjmu 2 % vo výške viac ako 35 000 € – ide predovšetkým o občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi alebo organizácie s medzinárodným prvkom,
 • vo verejnej časti registra budú dokumenty všetkých právnických osôb, t. j. aj pozemkových spoločenstiev, či mimovládnych neziskových organizácií a dokumenty do registra musia uložiť účtovné jednotky výlučne v elektronickej podobe (už aj za účtovné obdobie roka 2021)
 • zmeny v pokutách za správny delikt – určenie dolnej hranice pokuty pri závažnom porušení zákona o účtovníctve (1 000 €), určenie sankcie v prípade, ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť uloženia účtovného dokumentu do registra (od 100 € do 10 000 €) a ďalšie.

Viac informácií aj o ďalších zmenách si môžete prečítať v článku Digitalizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022.

Legislatívne zmeny v daňovej oblasti (daň z príjmov) od roku 2022

Zmeny súm vybraných veličín v oblasti dane z príjmov – daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane a iné od 1.1.2022

Od 1.1.2022 dochádza vplyvom zmeny sumy životného minima od 1.7.2021 k zvýšeniu súm vybraných veličín v oblasti dane z príjmov, ide konkrétne o tieto:

 • daňový bonus na dieťa,
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane,
 • základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane,
 • a iné.

Viac informácií nájdete v článku Životné minimum od 1.7.2021 do 30.6.2022 alebo v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2022.

Prepracovanie indexu daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022

Od 1.1.2022 novelou zákona dochádza k prepracovaniu indexu daňovej spoľahlivosti, pričom sa od tohto dátumu sa bude indexom daňovej spoľahlivosti hodnotiť daňový subjekt nielen na základe plnenia si povinností voči finančnej správe, ale aj od ekonomických ukazovateľov (napr. počet zamestnancov podnikateľa, výška jeho obratu a pod.). Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti sú upravené v samostatnej vyhláške Ministerstva financií SR.

Prečítajte si tiež

Tie daňové subjekty, ktoré budú hodnotené ako nespoľahlivé, budú mať pri daňovej kontrole kratšie lehoty a naopak, daňové subjekty, ktoré budú hodnotené ako vysoko spoľahlivé, budú odmeňovaní benefitmi, napr. lehotou 15 dní v súvislosti s výkonom daňovej kontroly. Viac informácií sa dozviete v článku Index daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022 – aké sú kritériá a výhody?

Zavedenie superodpočtu výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022

Od 1.1.2022 vstupuje do platnosti nový superodpočet výdavkov (nákladov) na investície, ktorého cieľom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, t. j. produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0. Nárok na uplatnenie dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na tzv. produktívne investície z daňového odpisu uplatneného z tejto investície v príslušnom zdaňovacom období vo výške ustanoveného percenta z daňového výdavku (odpisu) má právnická osoba, ako aj fyzická osoba s príjmami z podnikania a príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Viac informácií si prečítajte v článku Superodpočet výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Zníženie superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj od 1.1.2022

Od 1.1.2022 si môže daňovník odpočítať zo základu dane z pôvodných 200 % už len 100 % oprávnených výdavkov vynaložených na činnosti výskumu a vývoja. Ako funguje odpočet výdavkov na výskum a vývoj si môžete prečítať v článku Superodpočet výdavkov na výskum a vývoj – čo musíte vedieť.

Nové tlačivá daňových priznaní pre daň z príjmov a pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (v roku 2022)

V článku Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (v roku 2022)Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022) nájdete vydané vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2021 (podávaných v roku 2022) a nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktoré sa použijú pri ročnom zúčtovaní za rok 2021 (v roku 2022).

Stravné u SZČO bez dokladovania, ale s nižšou sumou v daňových výdavkoch od 1.1.2022

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 – z podnikania a s príjmami podľa § 6 ods. 2 – z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, už nemusí od 1.1.2022 preukazovať výšku stravného daňovým dokladom (t. j. doklad z e-kasy, či faktúru o nákupe stravy, či stravovacích poukážok). Dôležitá je však zmena vo výške, akú si môže tento daňovník uplatniť bez dokladovania do daňových výdavkov. Od 1.1.2022 si môže takýto daňovník uplatniť stravné vo výške 55 % z hodnoty stravného pre prvé časové pásmo za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, momentálne je táto suma 2,81 €.

Zavedenie transparentného subjektu a hybridného subjektu od 1.1.2022

Od 1.1.2022 sa zavádza nové ustanovenie v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to § 17j – pravidlá pre reverzný hybridný subjekt. Táto zmena zákona reaguje na potrebu transpozície článku európskej smernice, v oblasti hybridného nesúladu s tretími krajinami. Nová úprava sa dotkne transparentných spoločností, ako napr. verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, teda spoločností, ktoré sú zdaňované na úrovni spoločníkov. Viac informácií nájdete v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Rozšírenie pravidiel pre kontrolované zahraničné subjekty aj pre fyzické osoby od 1.1.2022

Cieľom rozšírenia pravidiel pre kontrolované zahraničné subjekty, tzv. CFC spoločnosti aj na fyzické osoby je obmedziť odkláňanie príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením.

Nové pravidlá o ktorých píšeme aj v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022  a ktoré upravuje aj nové ustanovenie § 51h zákona o dani z príjmov sa uplatnia prvýkrát až pri podávaní daňového priznania v roku 2023.

Legislatívne zmeny v daňovej oblasti (DPH) od roku 2022

Od 1.1.2022 dôjde predovšetkým k týmto zmenám v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“):

 • tzv. kartička DPH – osvedčenie o registrácii sa ruší, daňový úrad daňovým subjektom registrovaným pre daň z pridanej hodnoty zašle už len rozhodnutie o registrácii,
 • nadmerný odpočet alebo jeho časť bude môcť správca dane vrátiť len na registrovaný bankový účet,
 • inštitút ručenia platiteľa DPH sa rozširuje, a to v prípade platiteľa DPH – odberateľa za daň, ktorú dodávateľ nezaplatil, ak odberateľ vedel alebo vedieť mohol, že daň nebude zaplatená a ak odberateľ uhradil protihodnotu za plnenie na iný, než registrovaný bankový účet na finančnej správe,
 • odberateľ môže uhradiť daň na osobitný účet dodávateľa priamo daňovému úradu, a to s cieľom vyhnúť sa potencionálnemu uplatneniu ručenia za daň voči platiteľovi dane. To znamená, že odberateľ samotnú daň nezaplatí dodávateľovi, ale na osobný účet daňovníka (OÚD) priamo daňovému úradu,
 • zavedenie osobitného tlačiva a povinnosti jeho podania pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu (§ 68a až § 68c).

Podrobnejšie informácií o zmene zákona o DPH nájdete v článku Novela zákona o DPH od novembra 2021 a od roku 2022.

Legislatívne zmeny v daňovom poriadku od roku 2022

Od 1.1.2022 dôjde k zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov k najmä k týmto zmenám:

 • zavedenie nových informačných zoznamov, resp. aktualizovaných informačných zoznamov, a to čísiel bankových účtov platiteľov DPH, čísiel účtov správcu dane vedených pre daňové subjekty – tzv. osobný účet daňovníka a zoznam daňových subjektov spolu s ich indexom daňovej spoľahlivosti,
 • zníženie sumy záväzného stanoviska, ktoré vydáva daňovému subjektu Finančná správa na úhradu na sumu 1 000 €, pričom vysoko spoľahlivý daňový subjekt zaplatí len polovicu tejto sumy,
 • zavedenie tzv. inštitútu vylúčenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu,
 • zmeny v súvislosti s výkonom daňovej kontroly a správy daní, ako je napr. vypočutie svedka prostredníctvom videokonferencie, či lehota nazerania do spisu a pod.

Viac informácií si môžete prečítať v článku Novela daňového poriadku od novembra 2021 a od roku 2022.

Ďalšie zmeny od roku 2022

Zálohovanie platových PET fliaš a plechoviek od 1.1.2022

Od 1.1.2022 sa do praxe zavádza povinný zálohový systém plastových PET fliaš a plechoviek, pričom výška zálohy za zálohovaný jednorazový obal na nápoje je určená vyhláškou, a to 0,12 € za jednu platovú fľašu a 0,10 € za jednu plechovku. Podrobné informácie nájdete v článku Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek – novela od 15.11.2021.

Obojsmerná elektronická komunikácia (OBK) s daňovým úradom od 1.1.2022

Od 1.1.2022 Finančná správa zavádza obojsmernú komunikáciu voči všetkým subjektom, ktoré s ňou komunikujú elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk). Upozorňujeme, že pre takúto komunikáciu je potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na ÚPVS. Viac si prečítajte v článku Obojsmerná elektronická komunikácia s daňovým úradom od 1.1.2022.

Obmedzenie obehu 1 a 2 centových mincí od 1.7.2022

Od 1. júla 2022 sa bude zaokrúhľovať nákup v hotovosti tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí, avšak tieto mince zostanú naďalej zákonným platidlom. Bude to fungovať tak, že matematicky sa zaokrúhli až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti. Viac informácií sa dozviete v článku Zníženie obehu najmenších centoviek je na obzore, sumy sa budú zaokrúhľovať.

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2022

V článku Zmeny v sociálnom poistení od roku 2022 nájdete prehľad zmien v oblasti sociálneho poistenia, ako napr. zvýšenie dôchodkov, zmenu vymeriavacích základov, maximálne výšky nemocenských dávok a iné.

Nový zákon o publikáciách od 1.1.2022

Cieľom tohto nového zákona je reakcia na aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nielen prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a webových portálov. Čo všetko bude upravovať tento nový zákon o publikáciách si môžete prečítať v článku Nový zákon o publikáciách – čo prinesie od 1.1.2022?

Tip: prečítajte si aj o plánovaných zmenách v roku 2022 v článku Chystá sa novela Zákonníka práce účinná od 1.8.2022 – čo prinesie? alebo v článku Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023 – čo sa plánuje?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky